Szabad Földműves, 1974. január-június (25. évfolyam, 1-26. szám)

1974-01-05 / 1. szám

2 SZABAD FÖLDMŰVES 1974. január S. Milyen lesz... ? Minden jót az új évben! Boldog Újévet! Sok sze­rencsét az új évben, és még sok számos változat­ban hallattuk a kíván­ságok tömegét a közel­múlt napokban. A jókíván­ság, az egymás iránti fi­gyelmesség, érdeklődés és sokszor a kölcsönös meg­becsülés csalhatatlan for­mája. A jókívánság külö­nösen jóleső napjainkban, amikor annyit hallunk és olvasunk az elidegenedés problémájáról, az embe­rek egymás közötti kap­csolatainak fellazulásáról. Am ezekben az újévi jókí­vánságokban van némi ag­godalom is: vajon mit hoz az új esztendő? Л régi |6 öreg hetvenhármas évet ismerjük. Tudjuk minden napját, örömeit, bánatait, mun­kánk nehézségeit és látjuk si­kerét is. Ha az emlékezetünk­ben néhol netfin hézag támad, elég elővenni a kiszolgált nap­tárt, jegyzetfüzetünket, vagy bérelszámoló szalagjainkat, mert ezek őrzik és számontart­­ják napjainkat. így visszapil­lantva aztán elmondhatjuk: jó év volt. De milyen lesz a most elkövetkező esztendő? Mit hoz majd? Nem tudjuk. Amit nem tudunk, az bizonytalan. A bi­zonytalanságnak meg félelem a barátja. Hát milyen is lesz ...? Az új naptár, a jegyzetfüzetünk lapja is hivalkodik fehérségé­vel, a bérelszámoló szalagok is íratlanul hevernek az irodák anyagraktáraiban. Van, minden bizonnyal van ebben valami bi­zonytalanság. fis mégis azt mondjuk, nincs ok félelemre. A naptárak, jegyzetfüzetek fehér lapjai reánk várnak. Min­dennapi munkánkkal, akará­sunkkal, kitartásunkkal mi ír­juk tele, töltjük ki a fehér íve­ket és a selyempapírszerű fize­tési szalagokat. Ha becsülete­sen. odaadással végezzük napi feladatainkat, akkor nem is ne­héz megválaszolni a bizonyta­lannak tűnő kérdést, fis talán az is jó, hogy a napok végtelen sorozatában van egy nap, az Gjév, amely tiszta, fehér lapot kínál fel mindnyájunk számára. Mert hétköznapjaink végtelen sorában az újévi piros szünetjel az újrakezdés, lehetőségével a fehér lapok felkínálásával ke­csegtet. Járjunk életünk bár­mely korhatárán, legyünk fiata­lok, középkorúak vagy öregek, az újrakezdés lehetősége és öröme, mindnyájunk közös kin­cse. A felkínált fehér lapok is másként töltődnek ki társadal­munkban. mint az elmúlt világ rendiében. Mi mindnyájan, kö­zösen. egymást támogatva és segítve nézünk szembe az idő­vel. gondosan felmérve és be­osztva erőnket, lépésről-lépésre haladva valósítjuk meg tervein­ket. Nem dacolunk az idővel, de mindent úgy rendezünk, úgy teszünk, hogy az minket szol­gáljon. közös hasznára válva társadalmunknak, egyéni érvé­nyesülésünknek, önmagunknak és emberi boldogságunknak is. Ezt tudva nem is olyan nehéz megválaszolni a kérdést: Mi is lesz. milvenek is lesznek az úi év naniai? Hétköznapok lesznek. Becsű leles. szorgalmas, munkával el­töltött hétköznapok, amelyeket minden bizonnyal megérdemelt ünnepnapok követnek majd. N. POVAŽSKÝ, Levice A Szovjetunió Kommunista Pártja Szaratovi Területi Bizottsága napilap­jának, a „KOMMUNISZT“ szerkesztőségének hagyományos baráti kapcso­latai vannak szerkesztőségünkkel. Baráti kapcsolataink és sokrétű együtt­működésünk eredményeként december végén — Jevgenyij Nikolajevlca Scseglov elvtárs, a „KOMMUNISZT“ szerkesztőségének osztályvezetője sze­mélyében kedves vendég járt a szerkesztőségünkben. Nagyon hasznosnak bizonyult az újságírói tapasztalatok kölcsönös is­mertetésére irányuló elvtársi eszmecsere, amit a szerkesztőségünk munka­­közösségének tagjai a gazdag újságírói tapasztalatokkal rendelkező szovjet újságíró kellégával folytattak. J. N. Scseglov elvtárs érdeklődése azonban nemcsak az újságszerkesz­téssel kapcsolatos kérdésekre terjedt ki, hanem rendkívüli érdeklődést ta­núsított társadalmi életünk sajátos jelenségei és a szocializmust építő né­pünk élete iránt is. Fáradságot nem ismerve taposta hazánk fővárosának, Prágának és Bra­­tislavának szokatlanul lucskos járdáit. Gyönyörködött az építészeti műem­lékekben, a Prágai Nemzeti Múzeum,' a Vármúzeum és a Lenin múzeum értékes gyűjteményeiben, majd a Vitkov hegyen kegyelettel adózott a cseh­szlovákiai munkásosztály elhunyt vezére, Klement Gottwald, míg a bratisla­­vai Slavínon a szabadságért hősi halált halt szovjet hősök emléke előtt. Talán azért a legjobban arra volt kíváncsi, hogy a mi sajátos viszonyaink között milyen eredményekhez vezetett a mezőgazdaság kollektivizálása. Hasznos együttműködés Természetes, hogy szerkesztőségünk nem zárkózott el az érdeklődést ki­elégítő előfeltételek megteremtésétől, Šahyban például, ahol a szövetkezet vezetősége a lehető legszlvélyesebben fogadta, nemcsak módjában állt meg­ismerkedni a helybeli egységes földművesszövetkezet és a levicei járás me­zőgazdaságának jő eredményeivel, hanem az Ipolyvölgyi Vörös Lobogó Efsz megalakulását eredményező egyesítő közgyűlésen is részt vett. Tanúja lehetett tehát egy olyan eseménynek, amikor négy község szövetkezeti tagsága megteremtette a mezőgazdasági termelés összpontosításának és szakosításának, fokozatos korszerűsítésének az előfeltételeit. A komárnoi járásban —' a szerkesztőségünk kedves vendégét — a járási pártbizottság saját vendégének tekintette. A járási pártbizottság vezető tit­kára, Hlaváč elvtárs, valamint a pártbizottság további titkárai és a járási nemzeti bizottság képviselői, részletesen tájékoztatták Scseglov elvtársat a járás politikai, gazdasági és kulturális életének fejlődéséről és azokról a feladatokról, amelyek megoldása nyomán még az eddigieknél is nagy­szerűbb eredmények születnek. Majd a járási pártbizottság titkárának, Kiss elvtársnak kíséretében a Marcelovái Helyi Nemzeti Bizottság impozáns székházában ismerkedett e nagy község társadalmi és gazdasági életének fejlődésével, valamint a lakosság életkörülményeivel. Egyébként részemre is megható látvány volt az a kedves és színvonalas kultúrműsor, amellyel a marcelovái pionírok kedveskedtek a szívesen látott vendégnek. A szövetkezetek életével való ismerkedés a Pribetai Efsz fogadóestjén fejeződött be. Nagy Ferenc elvtárs, a szövetkezet elnöke valóban gondos házigazdának bizonyult. A színvonalas vendéglátás mellett arról sem feled­kezett meg, hogy a szovjet vendéget részletesen tájékoztassa azokról a ta­pasztalatokról, amelyeket a mezőgazdasági termelés magasfokú fejlesztése közben szereztek. Scseglov elvtárs elutazása előtt hangsúlyozta, hogy a rövid itt-tartózko­­dása alatt nagyon sok kellemes élményben volt része és sok hasznosítható tapasztalatot szerzett. Ezért köszönetét mond mindazoknak, akik jó barát­ként, kedves vendégként fogadták. Hozzájárulnak a társadalom építéséhez • ŠAHYBAN (IPOLYSÁGON) SZÖ­­GEL ISTVÁN ELVTÄRS, a városi nem­zeti bizottság elnöke, találkozott а magyar tannyelvű gimnázium tanulói­val. A résztvevők örömmel hallották tőle, hogy az új évben megkezdik a már régen tervezett gimnázium építé­sét. Számolva a lakosság segítségével, már 1976-ban átadják rendeltetésé­nek. Ugyanekkorra tervezik a szlovák tannyelvű alapiskola hozzáépitési munkálatainak befejezését is. A 90 férőhelyes óvodát és korszerű bölcsődét, határidő előtt bocsátják a legfiatalabbak rendelkezésére. A la­kásépítés is jó ütemben halad. Idén például IS lakás helyett 75-öt adnak át boldog tulajdonosaiknak. Remél­hetőleg végre megoldódik a vízhiány is, mert gyorsan haladnak a csator­názási és vizvezetékszerelési munká­latokkal. Az iskola részére két kor­szerűen felszerelt tornatermet építe­nek és lehetőséget nyitnak a vízisport fejlesztésére is. Terven felül elkészült egy új, egészségügyi pavilon. A szó­rakozni vágyók az átalakított színház­teremben tölthetik majd szabad ide­jük egy részét. A diákok megígérték, hogy az igényes feladatok megvalósí­tásához társadalmi munkával járul­nak hozzá. Molnár Imre • PATINCÉN (PATON) is meghány­­ták-vetették az élet- és munkakörül­mények javításának problémáit. Var­­g a László, a helyi nemzeti bizottság titkára nagyra értékelte a lakosság aktivitását. A polgárok a Februári Győzelem 25. és a Szlovák Nemzeti Felkelés 30. évfordulója tiszteletére 12 820 órát dolgoztak le társadalmi munkában, amelynek az értéke 215 ezer 340 korona. Ez beszédesen bizo­nyítja, hogy szívügyüknek tekintik a község fejlesztését és a választási program megvalósítását. Az elkövet­kezendő időszakban a helyi nemzeti bizottság a lakossággal együtt az üz­lethálózat bővítésén, illetve korszerű­sítésén tevékenykedik. Nagyon idő­szerű már az új óvoda felépítése, és a vízvezeték további építése is. A résztvevők elhatározták, hogv a községnek nyújtott állami segítséget a lehető legtöbb társadalmi munká­val hálálják meg. • A KOMÄRNOI (KOMAROMI) JÁ­RÁSI EGÉSZSÉGÜGYI INTÉZET dolgo­zói a chomutovi egészségügyi dolgo­zók felhívására válaszolva, elhatároz­ták, hogy az eddiginél jóval aktívabb munkát fejtenek ki, a Vöröskereszt aiapszervezetében. A „minden egész­ségügyi dolgozó aktív vöröskeresztes tag“ jelszó szellemében úgy döntöttek, hogy mindannyian belépnek az üzemi szervezetbe. Az intézet legaktívabb dolgozóit a járási bizottság plénumá­ba javasolják. Legalább harminc tag­ból álló előadói kart létesítenek, a­­mely módszertanilag és szakmailag iz irányítja a gyengébben működű alap­szervezeteket. Az üzemekben és válla­latokban és más különböző munkahe­lyeken előadás-sorozatokat tartanak a betegségek megelőzéséről. A SZISZ járási bizottságával kötött megegye­zés értelmében rendszeresen elláto­gatnak a fiatalok közé, ahol aktuális egészségügyi problémákról beszélnek velük. К о 1 o z s i ÚJULT ERŐVEL A CÉLKITŰZÉSEK VALÓRA VÄLTÄSÄÉRT (Folytatás az 1. oldalról.) a múlt évben megkapták üzemeink a tervezett műtrágya-mennyiséget — kár, hogy nem mindig időben —, lé­nyeges javulás állt be a vegyszer-, gép- és pótalkatrész-ellátásban, s így a csúcsmunkák idején sem voltak je­lentősebb kiesések. Mindennek elle­nére a gépipar ismét adósa maradt a mezőgazdaságnak. A gépipar vezetői ígéretet tettek az ellátás további ja­vítására. A mezőgazdasági miniszter­­helyettes úgy nyilatkozott, a minisz­térium dolgozói messzemenően támo­gatják a termelők hasznos törekvé­seit és igyekeznek számukra megte­remteni a termelés fejlesztéséhez szükséges anyagi bázist: még több gépet, pótalkatrészt, vegyszer, műtrá­gyát kapnak a termelők. A speciális növények termelői számára Is egyre több korszerű gépet biztosítanak. Vár­hatóan tovább bővül a fajta-választék, javul a vegyszerellátás. Remélhető, mindez nem csupán új­évi ígéret, pusztába kiáltott sző. Még inkább reméljük, hogy a termelők élni fognak az adott lehetőségekkel és a mezőgazdaság tartalmi fejleszté­séről hozott határozat irányelveit ma­gukévá téve, újult erővel szorgoskod­nak majd az igényes, de ugyanakkor reális célkitűzések valóra váltásán. . , KÄDEK GÁBOR' CVX^^X^^XXXX\^VW^V^^XXVW^*^^Noe*^aX>^^^^N^^J^^N^ÍЛ^^No^^No \\\\\\\Ýk\V\\\\\\\\VVt\V A békeprogram megvalósítasaert Az elmúlt években a vén Európában olyan történelmi eseménysorozatnak vagyunk tanúi, amely a második vi­lágégés igazságtalan következményé­nek a felszámolására irányult. Kontinensünkön a szocializmus út­jára lépett országok — a Szovjetunió­val az élen — már a második világ­háborút követő időszakban komoly erőfeszítéseket tettek az egészséges folyamat megindítására. Sajnos abban az időben a kapitalista világbaií azok az imperialista körök voltak hang­adók, amelyek a hidegháború légkö­rének kialakításával fokozni akarták a világ, elsősorban Európa megosz­tottságát. A hidegháborús törekvései­ket sokáig sikeresen valósították meg. A 60-as évek elején azonban megvál­tozott a helyzet. Az erőviszonyok egy­re inkább a szocializmus javára bil­lentek, s ezért nem lehetett válasz nélkül hagyni a szocialista országok kezdeményező javaslatait. Európa békéjének és biztonságának egyik legfontosabb előfeltétele a Né­met Szövetségi Köztársasággal való viszony normalizálása volt. Az NSZK reakciós erőinek huzavonája után a szocialista országok javaslatainak is­meretében a szociáldemokrata párt vezetői reálisabb politikát dolgoztak ki. Ennek megvalósítására viszont csak akkor kerülhetett sor, amikor a szociáldemokraták a szabad demok­ratákkal koalíciós kormányt alakítot­tak. Így került aztán sor a szovjet— NSZK, a lengyel—német szerződés megkötésére, a két német állam kap­csolatait szabályozó ún. alapszerződés aláírására, és a Nyugat-Berlinről szőlő négyhatalmi megállapodásra, s arra is, ami bennünket legközelebbről érint, — a múlt év egyik legjelentő­sebb politikai eseményére — a Cseh­szlovákia és a Német Szövetségi Köz­társaság közt! szerződés aláírására, s egyúttal a diplomáciai kapcsolatok normalizálására. Az államközi szerző­dés kezdettől fogva semmisnek nyil­vánítja a müncheni egyezményt, amely alapján a második világháború előtt feldarabolták hazánkat. Az NSZK immár minden európai or­szággal kialakítja a megfelelő nem­zetközi jogi érvényű kapcsolatot s ez újabb lendületet aď az európai bizton­ság és együttműködés ügyének. Lehe­tővé teszi, hogy a sokoldalú együtt­működés tovább bővüljön, s az ideoló­giai különbségek, a különböző társa­dalmi berendezkedés ellenére olyan kapcsolatok formálódjanak Európá­ban, amelyek garanciát nyújthatnak a háborús konfliktusok megelőzésére, a vitás kérdések békés, tárgyilagos rendezésére. A közelmúlt napokban Gustáv Hu­­sák, a CSKP KB főtitkára interjút adott a TASZSZ csehszlovákiai kül­döttsége vezetőinek. Pártunk főtitkára behatóan elemezte a szocialista or­szágoknak a nemzetközi fórumokon kifejtett múlt évi sokoldalú tevékeny­ségét, annak a békeprogramnak a megvalósítását, amelyet a Szovjetunió Kommunist Pártja XXIV. kongresszusa meghirdetett. Husák elvtárs hangsú­lyozta, hogy a békeprogramból kiin­duló külpolitikai irányvonalat mint közös bázist és kiindulási alapot fo­gadták el a szocialista közösség or­szágai és közösen fejlesztik tovább a nemzetközi helyzettel összhangban. A szocialista országok kommunista- és munkáspártjai vezetőinek júliusban megtartott krimi baráti találkozója lehetővé tette, hogy közösen megítél­jék az elért eredményeket és kijelöl­jék a szocialista országok közös erő­feszítésének új feladatait a béke és a nemzetközi együttműködés politikájá­nak érvényre juttatásában, A krími ta­lálkozó jelentős eseménnyé vált azon az úton, amelynek célja, hogy a szo­cialista országok tovább növeljék be­folyásukat a világ fejlődésére és el­mélyítsék az együttműködést mind­azokkal az országokkal, szervezetek­kel, amelyek a világon a háborús ve­szély elhárítására és a nemzetközi fe­szültség enyhítésére törekednek. Biz­tonsággal megállapíthatjuk tehát, hogy a szocialista országok kezdemé­nyezése és aktivitása jellemezte 1973- ban a nemzetközi fejlődés fő irányvo­nalát. Ez az aktivitás megnyilvánul mindenekelőtt olyan fontos esemé­nyekben, mint például Leonvid Hites Brezsnvevnek számos országban tett látogatása, a szocialista országok ré­széről az európai biztonsági és együtt­működési értekezlet megtartására tett javaslat megvalósítása, a közép­­európai fegyveres erők és fegyverze­tek kölcsönös csökkentéséről szólő bécsi tárgyalások és így tovább. Eh­hez sorakoznak fel a szocialista kö­zösség más országai vezetőinek talál­kozói, amelyek hozzájárultak a nem­zetközi feszültség csökkentéséhez. A történtek alapján bátran megálla­pítható, hogy a béke politikája reális és ezért egyre több a követője. Meg­vannak azonban az ellenfelei is — a legreakciósabb erők formájában — amelyek igyekeznek visszafordítani, vagy legalábbis fékezni a feszültség enyhülésének folyamatát Ezt bizo­nyítják az olyan események, mint a reakciós puccs Chilében és az izraeli agresszió Közép-Keleten.. E negatív jelenségek ellenére is egyre határo­zottabban érvényesülnek a világban a békés egymás mellett élés elvei s kialakulnak a kölcsönös együttmű­ködés feltételei az eltérő társadalmi rendszerű országok között. Nagyje­lentőségű esemény a vietnami népnek az imperialista agresszió ellen foly­tatott sokévi hősi harcának befejezé­se, amely'megállapodással ért véget. Később megszületett a megegyezés a laoszi helyzet békés rendezéséről is. Ez nemcsak jelentős győzelme volt a szabadságukért és függetlenségükért harcoló népek sokéves áldozatos küz­delmének, hanem eredménye a szo­cialista országok szolidaritásának is, amelyek döntő, hatékony segítséget nyújtottak Indokína népeinek az im­perializmus elleni igazságos harcuk­ban. Pártunk főtitkára jellemezte Cseh­szlovákia Kommunista Pártja és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság hozzájárulását a szocialista országok­nak a békéért, haladásért és a szo­cializmusért folytatott közös harcá­hoz. Fokozódik köztársaságunk külpoli­tikai aktivitása — jelentette ki Husák elvtárs. Megnyilvánul ez a sokoldalú kapcsolatok elmélyülésében. Az együttműködés tovább szilárdult és fejlődtek kapcsolatok Kubával, a Mongol Népköztársasággal, Koreával, Jugoszláviával és más országokkal is, a magasszintfl látogatások során. Ázsia, Afrika és Latin-Amerlka orszá­gaival való szolidaritásunkat — me­lyek győzelmesen kerültek ki a nem­zetközi felszabadító küzdelemből — ismét megmutatta az Indiai Köztársa­ságban tett baráti látogatás Is, amely újból bizonyította, hogy mindkét fél a kölcsönös, előnyös együttműködésre törekszik. Népünk teljes szolidaritá­sát fejezte ki az indokínai népek igazságos harcéval kapcsolatban is. Ahogy a demokratikus Vietnamot se­gítettük a múltban, ugyanúgy segít­jük most is a békés országépítés nap­jaiban. Sokoldalúan támogatjuk ať arab országokat az Izrael által meg­szállt területek visszaszerzésére irá­nyuló igazságos törekvésükben. Szi­lárdan állunk a hős chilei nép olda­lán, a fasiszta junta elleni harcában. A nemzetközi találkozókon a helsinki, a genfi és a bécsi értekezleteken s az Egyesült Nemzetek Szervezetében fo­lyó tárgyalásokon Csehszlovákia többi baráti országgal szoros egységben, összhangban lépett fel. Pártunk szün­telenül a nemzetközi kommunista mozgalom egységének és összeforrott­­ságának megszilárdítására, a testvéri pártok közötti együttműködés elmé­lyítésére törekszik. Első helyre állít­juk ebben a nagy műben az interna­cionalista kapcsolatok megszilárdítá­sáért folyó küzdelmet és azt a harcot, amelyet a nemzetközi kommunista- és munkásmozgalmat, úgyszintén az egész antiimperialista frontot gyengí­tő különböző nacionalista és szepara­tista irányzatok ellen folytatunk. Po­litikánk fontos része a határozott küzdelem a maoisták felforgató tevé­kenysége ellen, akiknek a reakciós és szovjetellenes politikája komoly káro­kat okoz a szocializmus és a béke ér­dekeinek. A CSKP és a Csehszlovák Szocialista Köztársaság egész külpolitikai tevé­kenységének szilárd alapja a pártunk XIV. kongresszusán jóváhagyott Irány­vonal, — hangsúlyozta válasza befe­jező részében Husák elvtárs. A ké­telkedés árnyékát sem hagyjuk senki­ben, hogy barátságunk, együttműkö­désünk és szoros szövetségünk a Szovjetunióval külpolitikánk alapköve volt és maard. A CSKP KB főtitkárának az elmúlt év végén adott nyilatkozata hűen tük­rözi azt a szilárd elhatározást, hogy a szocialista közösségben mindent megteszünk Európa és az egész világ békés holnapjáért.

Next

/
Thumbnails
Contents