Szabad Földműves, 1974. január-június (25. évfolyam, 1-26. szám)

1974-01-05 / 1. szám

I Í«7Í. Január S.- SZABAD FÖLDMŰVES Л Új utakon az Ipoly völgy népe ,*i iSVAVty«%ViV* * * • • • * • •••••••»•••• oitáyákél Növényvédelmi tanácsadó Szocialista nagyüzemi mezőgazda­ságunk nagyot lépett előre a fejlődés útján az utóbbi néhány esztendőben. Ez azonban nem jelnti azt, hogy tel­jes mértékben kimerítettük az inten­zívebb fejlődés összes lehetőségeit. A távlati fejlesztéssel kapcsolatos ter­vek és elképzelések maradéktalan va­­lóraváltása egyre inkább megköveteli a termelés összpontosítását, szakosí­tását, a nagyobb termelő egységek ki­alakítását, a nagyteljesítményű gépek mind tökéletesebb kihasználását stb. Ezekkel és a hasonló követelmények­kel ma már szinte minden mezőgazda­­sági dolgozó tisztában van. Minden járásban kidolgozták a mezőgazdaság fejlesztésének távlati tervét, s jóné­­hány helyen már jelentős lépéseket tettek annak valóraváltása érdekében. A levice! (lévai) járásban sem tét­lenkednek az elvtársak. A múlt év de­cemberében részt vettem egy egyesítő szövetkezeti taggyűlésen, ahol értékes adatok birtokába jutottam. Megtud­tam például, hogy a szövetkezetek alakulása idején mindössze 90 traktor volt a járásban, ma viszont több mint 2 ezer 600 erőgép és 400-nál több kombájn segíti a mezőgazdasági dol­gozók munkáját. Igaz, azóta csökkent a munkaerők száma, de a munkater­melékenység mintegy 240 %-kal növe­kedett. Ma a járás mezőgazdasági üze­mei cca hatezer vagon gabonát, 18 ezer vagon cukorrépát, 1800 vagon zöldséget, 50 millió liter tejet, 30 mil­lió tojást és körülbelül 2 ezer 500 va­gon húst adnak a közellátás számára. Tagadhatatlan, világviszonylatban is e legfejlettebb mezőgazdasággal ren­delkező országok közé tartozik ha­zánk, ám a fejlődés útján nem lehet és nem szabad megállni. A lehetősé­gek mind tökéletesebb kihasználásá­val kell előbbre vinni a termelés fej­lődésének ügyét. Azon országok közé tartozunk, melyekben vajmi kevés le­hetőség van a termőterületek bővíté­sére, ezért arra kell törekednünk, hogy a lehető legjobban és legcélra­vezetőbben gazdálkodjunk a rendel­kezésünkre álló földalapon. Az említett járásban is a mezőgaz­daság fejlesztésének 1990-ig szóló táv­­lati tervében meghatározott célkitűzé­sek valóra váltásán fáradoznak. A távlati terv legfontosabb feladata! közé tartozik a termelés összpontosí­tásának és szakosításának megvaló­sítása. A tervek szerint a járásban öt kooperációs körzetet szeretnének lé­tesíteni, s ezek székhelye Levicén, Starý Tekovban, Kalná nad Hronom­­ban, Želiezovcén és Šahyban lenne. Az egyes körzetek nagysága 16—25 ezer hektárnyi lesz. A járásban kiépítik a mezőgazdasági szolgáltató vállalatok egész hálózatát. A gépesítés terén négyféle erőgépre alapoznak. A trak­torok 39 %-a 40 lóerős, 38,9 %-a 80 lóerős, 21,1 °/o-a 160 lóerős, a felma­radó 8,1 százalék viszont 300 lóerős lesz. Ezenkívül mezőgazdasági teher­autókat és az eddiginél nagyobb telje­sítőképességgel rendelkező betakarí­tógépeket bocsájtanak a termelők rendelkezésére. Természetesen nem feledkeznek meg a mezőgazdasági re­pülőgépek és a helikopterek nyújtotta lehetőségek kihasználásáról sem. A távlati fejlesztési tervet kidolgozó szakemberek úgy számolják, ha a kí­nálkozó lehetőségeket kihasználják a termelők, akkor 1990-ben már járást viszonylatban 54 mázsa búzát, félszáz mázsa árpát, 90 mázsa kukoricát, 550 mázsa cukorrépát, illetve silókukori­cát takaríthatnak be egy hektárról, és 108 mázsára növelhetik a többéves ta­karmányok átlaghozamát. Egy az fttb61 A tervezett öt mezőgazdasági koope­­rácós körzet egyike az ipolyságl lesz. Ez 24 ezer 122 hektár mezőgazdasági, illetve cca 18 ezer hektár szántóföldet kévisel majd. Ebben a körzetben az Ipoly folvó szabályozása után az Ipoly völgyének rekultiválása lesz a fő fel­adat. Mintegy háromezer hektáros te­rületről van szó. Ugyanakkor ki kell bővíteni az öntözőhálózatot is. még­pedig úgy, hogy a szántóterületnek legalább 50,6 százaléka vaavis 9 ezer 109 hektár váljon öntözhetővé. A kör­zet 3 milliárd 200 millió korona támo­gatást kap, s ebből a nagyteljesítmé­nyű gépek beszerzésén kívül egy köz­ponti borjúistállót, hét korszerű, nagy­­befogadóképességű tehénistállőf, négy üszőistállót, öt baromfifarmot és egy anyasertés-telepet is létesíthet, továb­bá kiépíthet egy szárítóközpontot, egy agrokémiai központot és négy egyetemesen gépesített brigádközpon­tot is. A* első lépétiek A szóban forgó körzetben már meg­tették a távlati elképzelések valóra váltását szolgáló első lépéseket. Egy hónappal ezelőtt például Ipolyságon jöttek össze négy szövetkezet dolgo­zói az egyesítő szövetkezeti taggyű­lésre. Lehettek vagy háromszázan. Négy gazdaság dolgozóinak érdekeit képviselve hallgatták a beszámolókat, a terveket és elképzeléseket. Értékes hozzászólásaikkal és szavazataikkal aktívan hozzájárultak saját életük, a szebb és jobb jövő formálásához. A négy szövetkezet — Sahy, Prese­­lany, Viškovce nad Ipľom, Tešmak — dolgozói ezentúl közös erővel küzde­nek majd a jobb eredményekért. Az újonnan született gazdasági egység az egyesült Sahy-i Ipoly-völgye Vörös Zászlaja Efsz nevet vette fel. Mező­­gazdasági földterülete 2955 hektár, ebből 1801 hektár szántó. A gazdaság alapeszközeinek értéke 40 millió 220 ezer korona. Az 1972. évi eredménye­ket tekintve, a négy szövetkezet 33 millió 203 ezer korona mezőgazdasági össztermelést ért el, s bevételeik összege 28 millió 264 ezer korona volt. A termelési lehetőségek javulása lehetővé teszi, hogy az egyesült gaz­daság ezentúl 38—40 millió korona jövedelmet érjen el évente. Az egyesítő taggyűlés szünetében egy szemléltető agitációs tábla ada­tait böngésztem. Bizony, lesz min munkálkodni a közös tagjainak, főleg ami az eredményesség kiegyensúlyo­zását illeti. Az említett adatok szerint a tejtermelés a viski szövetkezetben volt a legjobb színvonalon (7,48 lite-Kecskés Károly, az egyesült szövetkezet elnöke. rés egyedenkénti napi átlag) 1972-ben, a múlt évben viszont a tesmagi szö­vetkezet vitte a prímet (6,64). A ga­bonatermesztésben aránylag szép eredmény született a négy gazdaság átlagában, de ha pl. Tesmagon egy ki­csit jobban igyekeznek a búza- és árpa termesztés eredményességének fokozását előmozdítani, másként Is alakulhatott volna a végeredmény. A kukoricatermesztés és a cukorrépa­­termesztés viszonylatában pedig a pe­reszlényieknek kell majd ez eddigiek­nél jobban dolgozniuk. Folytathatnám tovább, de nem teszem. Az új család minden egyes tagja bizonyára tuda­tában van annak, hogy a közös jó eredményeiért mindannytuknak egy­formán, ugyanolyan szorgalommal kell dolgozni. Ha ötszázhetvenheten vannak, hát mind az ötszázhetvenhét­nek meg kell fogni a saját szakaszán a munka végét — és nem a könnyeb­biket —, ha azt akarják, hogy felvi­rágozzon a gazdaság. Hiszek az emberben! Az egyesült szövetkezet élére egy­hangúlag Kecskés Károly elvtársat választották meg. A taggyűlés után vele is szót váltottunk. — Ezidáig a szomszédos nagytúri egyesült szövetkezet elnöke voltam. Nem volt nagy gazdaság a miénk, de az eredmények önmagukért beszéltek. Nyolc év alatt ötszáz literrel, vagyis 3100 literre növeltük a tehenek évi hasznosságát, törzskönyvezett sertés­­állományt létesítettünk, járási méret­ben is kiváló eredményeket értünk el a növénytermesztésben stb. Persze, mindez csak úgy vált lehetővé, hogy sikerült kialakítani a dolgozóknak á munkához való helyes viszonyulását. Egy-két ember ma már semmire sem megy, szükség van az összefogásra. Ugyanakkor nem lehet az emberektől csupán követelni, adni is kell nekik. Ha megmagyarázzuk, az emberek ha­marosan megértik, hogy egy eredmé­nyesen gazdálkodó, jólmenő szövet­kezet sokkal többet adhat a tagjainak, mint a problémákkal küszködő. — Elnök elvtárs, ön, mint a mező­­gazdaság kiváló dolgozója és többéves tapasztalatokkal rendelkező, vezető beosztásban dolgozó szakember, mi­lyen elképzelésekkel vág neki ennek a nehéz feladatnak? — A távlati fejlesztéssel kapcsola­tos, tervek és elképzelések szépek, ám ugyanakkor igényesek is. Nem lesz könnyű tudom, de én bízok a jövőben, hiszek az emberben. Négy falu, közel hatszáz ember, más vélemények, né­zetek, különböző munkaszellem, állás­­foglalás. Mindezt össze kell hangolni, meg kell találni a közös nevezőt. Le­het, egyesek neheztelni fognak rám vagy más vezetőre, de mindenkitől megköveteljük, hogy tudásához képest a legjobban végezze munkáját. Az igé­nyes feladatokat csakis közös erővel tudjuk megoldani. A termeléssel kapcsolatban egyelő­re csupán annyit, meg kell valósíta­nunk a talajjavítást, ki kell építeni az öntözőhálózatot, nagyobb gondot kell fordítani a rétek gondozására, át kell térni a gazdaságosabb és célszerűbb takarmánygazdálkodásra, továbbá meg kell valósítani a nagyparcellás terme­lést, hogy a gépeket jobban ki tudjuk használni. Az elkövetkező években szeretnénk megoldani a nehéz, sok kézierőt igénylő munkák gépesítését, a vegyszerek tökéletesebb és sokré­tűbb felhasználását, az álattenyésztés belüzemi szakosítását és az ezirányú termelés eredményesebbé tételét stb. Tennivaló akad bőven, de minden fel­tétel megvan ahhoz, hogy ezeket a célkitűzéseket valóra váltsuk. A fel­tételek megvannak, csak az kell, hogy a nagy család minden egyes tagja szorgalmasan kivegye részét a mun­kából. Ha ez így lesz — amit szívből remélek —, akkor ha nem is könnyen, de leküzdjük a nehézségeket és lépés­­ről-lépésre haladhatunk előbbre a fej­lődés útján; azon az úton, amelyre közös elhatározás után lépett a négy szövetkezet tagsága, hogy még szebbé formálja a jövőt, s életét. KÄDEK GÁBOR Lehet, egyesek számára elcsépelt frázisnak tűnik, mégis meg kell mon­dani, hogy a korszerű nagyüzemi me­zőgazdasági termelés napjainkban szinte elképzelhetetlen a különböző vegyi készítmények használata nélkül. Igaz. némely országokban már elértek bizonyos eredményeket, sőt úgy is mondhatnánk sikereket, a vegyszer­használat nélküli növénytermesztés­ben, ám ami minket illet, egyelőre úgy és olyan módszerekkel kell ter­melnünk, amelyek a legnagyobb mér­tékben segítik a termőtalaj tökéletes kihasználását, a termelés mind ered­ményesebbé tételét. Ezen tényezők közé tartozik a vegyszerek használata is. Ezért érthető, hogy a termelők egyre fokozottabb érdeklődést tanúsí­tanak a legkorszerűbb vegyszerek iránt. Szerkesztőségünk jónéhány le­velet kapott az utóbbi időben, mely­ben az olvasók azt kérik, foglalkoz­zunk többet a vegyszerekkel, írjuk meg, hogy az egyes növényféleségek esetében melyik készítményt előnyö­sebb használni, melyik vegyszer al­kalmazása a legeredményesebb és leghatásosabb. Üzemlátogatásaink al­kalmával is több ízben elhangzottak olyan kérések, hogy e témával bőveb­ben kellene foglalkozni lapunk hasáb­jain. Mezőgazdasági szaklap, lévén, megértjük a termelők ezirányú kéré­sét és a tőlünk telhető legmesszebb­menő módon támogatjuk is törekvé­seiket, igyekszünk eleget tenni kéré­süknek. A most induló folytatásos írá­sunkban az SZSZK Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztériuma által ki­adott „Növényvédelmi módszertani kézikönyv“ adatai és útmutatásai alapján igyekszünk tájékoztatni olva­sóinkat arról, milyen növényféleség­nél milyen növényvédő és egyéb vegyi készítmények használata a legcélra­vezetőbb. A GYÜMÖLCSFAISKOLÁK VÉDEL­ME. A gyümölcsfaiskolákban télen a kaliforniai pajzstetű ellen 1,5 %-os Nitrosan 50, vagy 4 °/o-os Arborol M permetlével védekezünk. Az egyéb kártevők ellen a Nitrosan 50 készít­mény 0,5 %-os, illetve az Arborol M 2 °o-os töménységű permetlével véde­­kezretünk. A kaliforniai pajzstetű által megfertőzött körzetben a fais­kolák minden egyedét kötelező a nyu­galmi időszakban lepermetezni, még­pedig az említett készítményekkel. A ZÖLDSÉGFÉLÉK VÉDELME. A me­legágyakban a talajkártevők, a pato­­gén gombák és a gyomnövények mag­­vai ellen Allylalkohollal védekezünk. Adag: 30 cm3/3—5 liter/m3. A ható­anyagot 6—10 nappal a vetés, illetve a kiültetés előtt juttatjuk ki a frissed elkészített melegágy földjére, mégpe­dig rózsával ellátott öntözőkannával. Ezen készítményt nem szabad az üvegházakban használni. A patogén gombák, különböző talaj­kártevők, gyommagvak és a talajunt* ság ellen a melegágyakban, üveghá­zakban és egyéb zárt területeken Ne­­matin és Di Trapex készítményt hasz­nálunk. A Nematinból vetés vagy ül­tetés előtt 2—8 liter vízben feloldva 75—200 cm3-t számítunk egy négyzet­­méterre. A Di Trapex készítményből 25—30 cm3-t használunk fel négyzet­­méterenként. Vigyázat! Ezt a vegy­szert nem szabad vízzel hígítani] Mindkét készítményt a használati uta* sításnak megfelelően kell használni. Az üvegházakban és melegágyak­ban, valamint egyéb zárt területeken a szívó- és rágó kártevők ellen is fel kell vennünk a harcot. Itt a Chromo­­tox szalagnak a Pest Strip Instop sza­lagnak, valamint a Shelltox Vapona készítménynek vesszük hasznát. A Shromotox és a Schelltox Vapona elne­vezésű készítményből egy szalagot számítunk 30 m3-re, a Pest Strip In­­stop szalagból pedig 15 msenként adunk egyet. Alkalmazásuk a haszná­lati utasítás szerint történik. Mindhá­rom készítmény esetében 14 nap a várakozási dőszak, ami annyit jelent, hogy ezen hatóanyagok legfeljebb 14 nappal a termény begyűjtése előtt al­kalmazhatók, később nem. A tetvek ellen az üvegházakban Pl­­rimor füstgyertyákkal védekezünk, A nagyobb egységekből 750/150 m3-t, a kisebbekből 250/250 m3-t használunk. Ezenkívül alkalmazhatjuk a Chroma­­tox, a Schelltox Vapona és a Pest Strip Instop szalagokat is, ugyanúgy, mint ahogy azt egy fejezettel feljebb tárgyaltuk. A várakozási, biztonsági idő itt is és minden készítmény ese­tében 14 nap. A káposztafélék vetőmagját vetés előtt Falisan (Germisan), Hermái, Orthocid 50 vagy Agronal H készít­ménnyel csávázzuk, hogy megvédjük a gombabettgségektől. A Falisan (Germisan) esetében a 0,25 %-os ol­datban 10—15 percig csávázzuk, majd tiszta vízben átmossuk a vetőmagot. Mivel ez a készítmény egyes zöldség­félékre káros hatással lehet, minden esetben végezzünk kisebb mennyiségű vetőmaggal prőbacsávázást. A száraz vagy poros csávázást úgy végezzük, hogy a vetőmagot jól elkeverjük a csávázószerben, majd a felesleges anyagot szitán keresztül eltávolítjuk a vetőmagból. (Folytatjtuk.J Akupunktúra - teheneken Dr. Oswald Kothbauer osztrák állatorvos teheneken végzett akupunktúra­­kísérleteket, s tizenegy akupunktúrás tűvel sikerült a teheneket teljesen mentesítenie a fájdalomtól. Ezzel megdől az a gyakran nyilvánított gyanú is, hogy az akupunktúra mindenekelőtt a szuggesztiótól és a hipnózistól függ. Kothbauer a tehenek bőrén talált néhány területet, szám szerint tizen­egyet, amelyeknek a környezetüknél kisebb az elektromos ellenállása Ezek a pontok — Kothbauer pontosan rögzítette a helyüket — a vénák betorkolási helyeinél találhatók. Hogy miért pont ott, azt egyelőre nem tudják. A kísérletek eredménye megdöbbentő volt: az egyik pont megszúrása után érzéktelenné vált a tehenek tőgyének bőre, tizenegy tűszúrás után pedig már bőrvarrást lehetett végezni fájdalom mentesen. Az állatorvos ezzel nem elégedett meg. Készüléket szerkesztett, amely­nek segítségével tíz voltig terjedő feszültségű áramot lehet a tűkhöz ve­zetni. A tizenegy Szúrást egyszerre adta be. A leghatékonyabbak voltak az egyszerre alkalmazott szúrások, ha 25 percen át 9 voltnyi feszültséget alkalmazott. A látványos eredmények ellenére Kothbauer óva int attól, hogy az állatorvostudomány területén túlbecsüljék az akupunktúra módszerét. Néhány különleges esetben azonban — állítja — jól fel lehet használni,' például az állatok teljesítőképességét is csökkentő gyógyszerek helyett.’ (Élet-és tudomány,.1973) A tejsavó hasznosítása a sertéstenyésztésban „Zemédélská informace ze zahra­ničí“ — A wisconsini egyetem szak­emberei azt vizsgálják, milyen hatás­sal van a sertések fejlődésére és súly­­gyarapodására a nagymennyiségű tej­­savóval történő takarmányozás. A kí­sérletek eredményei azt bizonyítják, hogy a tejsavó etetésével legalább olyan eredményeket lehet elérni a sertéstenyésztésben, mint más takar­mányféleségek adagolásával. A kutatók megállapították, hogy ha a malacokat már az elválasztás előtt rászoktatják az új takarmányra, ak­kor nem áll elő a hasmenéses meg­betegedés. A kísérleti állatok napi takarmány adagjának 10, 20, illetve 40 százaléka tejsavó volt. A kísérleti eredmények alapján az a csoport érte el a legjobb eredményeket, amelyben az állatok napi takarmányszükségleté­nek 40 százalékát tejsavóval fedezték. —bor—

Next

/
Thumbnails
Contents