Szabad Földműves, 1972. július-december (23. évfolyam, 26-52. szám)

1972-07-01 / 26. szám

1972. július 1. Ага 1,— Kčs XXIII. évfolyam, 26. szám. Szabad Az SZSZK Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Minisztériumának hetilapja Szakmelléklet Kisállattenyésztés Vadászat - Halászat Közös erőfeszítéssel oldjuk meg a ptemiíMi praMM Gazdag termést érlel a határ. Akaratlanul is a begyűjtésre gondolunk. Minden mezőgazdasági üzemben — és a felvásárló szervek üzemeiben is — fel kell mérni, vajon a követelményeknek megfelelően készülnek-e fel a begyűjtésre. Annál is inkább, mert megnagyobbodott feladatok előtt állunk, mégpedig négy okból: A begyűjtésre váró gabona területe a múlt évhez képest 20 ezer hektár­ral növekedett. A tervek szerint 100 ezer tonnával több gabonát kell fel­vásárolnunk. A magasfokú gépesítés következtében az aratás ideje 7—8 napra rövidül, és ezért a mezőgazdasági üzemek éjjel-nappal akarják majd szállítani a gabonát a felvásárló szervek raktáraiba. Krre a felvásárló üze­mek máris felkészültek, és naponta a szükségletnek megfelelően 20—24 órán kei észtül veszik át a gabonát. Nehezíti a helyzetet, hogy sok ezer tonna gabona elhelyezésére nincs raktér biztosítva. A kombájnoktól mintegy 1,2 millió tonna gabonát kell szállítani a raktárakba, amire mezőgazdaságunk történetében még nem volt példa. Ha ehhez hozzávesszük, hogy felvásárló szerveink 13 ezer dolgozója B0 ezer tonna vetőmagot és 22 ezer tonna őszi repcét helyez el és ezenfelül még 150 ezer tonna külföldről behozott gabonát, akkor láthatjuk igazán в feladatok nagyságát. A helyzet az, hogy még a múlt évi gabonából is elég sok van a raktárakban, ugyanakkor külföldről az időlerv szerint kell be­hoznunk a gabonát, és ennek figyelembevételével kell keresnünk a lehe­tőségét annak, hogy a lehető legkisebb szemveszteség mellett jó minőség­ben, minden szem gabonát megfelelően tároljunk. A hangsúly tehát azon van, hogy társadalmi összefogással, együttműködéssel, újabb raktározási le­hetőségeket keressünk. Némileg enyhít a raktározási gondokon a begyűjtés megkezdése előtt tizembe helyezendő 12 nagy befogadóképességű gabonasziló. Azonban en­nek ellenére is raktározási gondjaink lesznek. Persze ma már nem kellene erről beszélni, ha a megkezdett 59 gabonasziló építését határidőre befejez­tük volna. Azonban az építkezés üteme lassú és nem történik komolyabb erőfeszítés arra, hogy minél előbb átadják őket rendeltetésüknek. A felvásárló szervek az idei begyűjtéskor igényesek lesznek, hogy az üzemek a szükségletnek és a szerződések szellemében teljesítsék a gabona eladást. Többek között ragaszkodnak a 140 ezer tonna sörárpa felvásárlá­sához és a 20 ezer tonna rozshoz is, mert a péküzemek az utóbbiból egyre többet rendelnek, mivel megnőtt a kereslet a rozs, vagy rozsos kenyér után. A begyűjtési szocialista munkaverseny is a tervezett mutatók teljesí­tésére irányul, és a jó minőséget helyezi előtérbe. A járások például nem a ,.hurrá begyűjtés“ alapján lesznek értékelve — mert az eltérő feltételek miatt egyes járások, ahol korábban érik a gabona, úgyis mindig az első helyre kerülnek — hanem aszerint, milyen minőségű gabonát adnak át a felvásárló szerveknek, és természetesen azért is, milyen mértékben telje­sítették eladási kötelezettségűket. Minden évben átmeneti raktározással igyekszünk megoldani a gabona elhelyezési problémáját. A jó tapasztalatok alapján idén is nagymennyisé­gű gabonát tárolunk gépszínek alatt, vagy betonozott felületeken, ponyvával letakarva. A komáméi járásban több mint 1000 vagon gabonát tárolnak ilvmódon. Többek között a Kolárovo-i Efsz, (Gúla] 150 vagont, a sokoieci (Szakállas) B0 vagont, a pribetai (Perbete) pedig 150 vagont. De segít a S 1 o v 1 f к és más üzem is. A többi járásokban is hasonló módon igyekez­nek enyhíteni a raktározási gondokon. Legújabb értesülések szerint a had­sereg is jelentős mennyiségű gabona raktározását biztosítja. Tatán jó len­ne felméréseket végezni az ipari üzemekben, esetleg más intézményekben átmeneti raktározási helyiségek keresése céljából, hogy ilymódon is hozzá­járuljunk a probléma megoldásához. Komoly gondot okoz az őszi repce raktározása. Az elmúlt években a szakszerűtlen tárolás miatt jelentős veszteségek keletkeztek. Igaz a termés­becslés szerint jelentős területek kiszéntása miatt kevesebb lesz. azonban olyan erőfeszítések történnek, hogy a repcemagot a feldolgozó üzemek megfelelő nedvességtartalommal a lehető legrövidebb időn belül, esetleg azonnal felvásárolják a termelőktől, illetve a felvásárló szervektől. A felvásárló szervek központi vezetői arról értesítettek, hogy június vé­géig minden raktárt fertőtlenítenek, és üzemképessé tesznek. Egyes járá­sokban azonban lemaradás észlelhető, ezért jó lenne, ha több irányú ellen­őrzéssel, szinte naponta értékelnék a raktárak üzemképességét, hogy a begyűjtés napjaiban ne érjenek majd kellemetlen meglepetések. A tájékoz­tatás szerint 140-nel több gabona-átvevöhelyet biztosítottak a felvásárló szervek és a múlt évhez képest 28 százalékkal több a szárítóberendezések teljesítő képessége. Ez biztosíték arra, hogy a gabona megfelelő nedves­ségtartalommal kerüljön a raktárakba. Általában azt mondhatjuk, hogy e problémák ellenére Is több a gép, a raktározási tér, lehetőség. Ez azonban nem vezethet elégedettséghez, és napirenden kell tartanunk a gabonaraktározási prnblémák megoldását, hogy a gazdag termés idejében tető alá kerüljön. BÁLLÁ JÓZSEF Még jobban elmélyül hazánk és Kuba népeinek barátsága Csehszlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottságának és a Cseh­szlovák Szocialista Szövetségi Köztár­saság elnökének és kormányának meghívására több napon át hazánk­ban tartózkodott dr. Fidél Castro, a Kubai Kommunista Párt Központi Bi­zottságának első titkára, a Kubai Köztársaság Forradalmi Kormányának elnöke, további párt- és államférfiak­kal együtt. A tárgyalások és a dol­gozókkal való találkozások igazi ba­ráti légkörben zajlottak le. Ezt bizo­nyítja Fidél Castro kijelentése is: úgy érezte magát nálunk, mintha testvérei között lett volna. A becses vendég a cseh országrészekben és Szlovákiá­ban több üzembe, intézménybe láto­gatott el. A prágai Károly Egyetemen Fidél Castrót diszdoktorrá avatták. Köztársasági elnökünk pedig a Fehér Oroszlánrend első fokozatát adomá­nyozta neki a Csehszlovák Szocialista Köztársaság és a Kubai Köztársaság barátsága és együttműködése fejlesz­tésében szerzett rendkívüli érde­meiért. Kitüntetést kapott a küldött­ség több tagja is. Fidél Castro számos gyűlésen beszélt a két ország kapcsolatainak Ígéretes fejlődéséről. Megköszönte azt a nagy segítséget, támogatást, amelyben Csehszlovákia Kommunista Pártja, Csehszlovákia kormánya és népe ré­szesítette a forradalmi Kubát, elisme­réssel nyilatkozott a társadalmi élet és a népgazdaság minden területén (Folytatása a 2. oldalon.} Mentsük, ami menthető. A rendkívüli időjárás esetén minden szorgos kézre szükség van. (Riport a 4. oldalon.) NÉMETH JENŐ MÉRNÖK. A MEZŐGAZDASÁGI ÉS ÉLELMEZÉSÜGYI MINISZTER HELYETTESE NYILATKOZIK A LEGFONTOSABB MUNKÁLATOKRÓL Aratásra készülődnek a me­zőgazdasági üzemek. Sőt egyes helyeken már meg Is kezdték a gabona betakarítását. Németh elvtárstól érdeklődtünk, miként készültünk fel erre az egyik legfontosabb munkára. — Az elkövetkező hetekben a mezőgazdasági üzemek leg­fontosabb feladatai közé tarto­zik a gabona veszteség nélküli betakarítása. Szlovákiában több mint 800 ezer hektárnyi vetés­­területről, vagyis 20 ezerrel többről mint tavaly kell beta­karítani a termést. Pártunk ha­tározatának megfelelően főleg a búza vetésterülete bővül s el­értük a 450 ezer hektárt. Kü­lönben az aratás már megkez­dődött, mert a 20 ezer hektár­nyi területről a repcét betaka­rították. — Milyenek a terméskilátá­sok? — Derűre ború jött. Hihetet­lenül szépen fejlődtek a gabo­nák. De a május végi és a jú­nius eleji rapszodikus Időjárás sok kárt okozott, s több mint 50 ezer hektárnyi területet vert el a jég. A gabonának közel a felét ledöntötte a viharos eső­zés. Nehéz aratás lesz, éppen ezért alaposan fel kell készülni rá. — A betakarítőgépeket már megjavították? — Sajnos, most sem mond­hatjuk, hogy 100 százalékosan. Bár az idén Jobb az alkatrész­ellátás, de azért hiányosság is akad, ami hátráltatja a gépek javítását. Különben mintegy 4700 kombájn áll a mezőgazda­ság rendelkezésére. Mindent meg kell tenni, hogy valameny­­nyi rendben legyen, sőt az ara­tás során elromlott gépekhez is biztosítsuk az' alkatrészt. A gyors, eredményes betakarítás érdekében a jő szervezés mel­lett a karbantartóknak és a gépkezelőknek kell mindent megtenni a sikerért. Viszont az ő hasznos munkájuk előfelté­tele azon múlik, hogy a gépek minél kevesebbet álljanak, vagyis megoldjuk az alkatrész­­hiányt. — Hogyan állunk a testvéri segítséggel? — Napjainkban már nem vi­tás kérdés a kölcsönös segítség gazdaságossága. Ezért hason­lóan, mint az elmúlt években ezer egynéhányszáz kombájnra kötöttünk szerződést a csehor­szági üzemekkel. De mikor lát­tuk, hogy a rendkívüli időjárás különleges nehézségeket okoz. ARAT ASI ElÖZETES még több kombájnt kértünk. Je­lenleg az a helyzet, hogy kö­rülbelül 90—95 hektár leara­­tása jut majd egy kombájnra, vagyis 15-tel kevesebb, mint tavaly. — Ezek szerint biztosítva van a gabona időbeni betaka­rítása? — Nem lehetünk optimisták. Egyelőre még nincs fedél a föld fölött. Mivel mindenki szereti és fogyasztja a sört és a min­dennapit, az egész társadalom­nak össze kell fogni az aratási munkálatok sikeres elvégzésé­ért. Ezért felhívással fordulunk a Forradalmi Szakszervezethez és a Szocialista Ifjúsági Szövet­séghez, hogy szükség esetén szervezzenek brigádokat és se­gítsék a betakarítást. Va’.nak még jénéhányan, akik tudnak bánni a kaszával, s lehet, az idén rájuk is szükség lesz. Azt hiszem, mindenki érdeke az or­szág kenyere. Ennek pedig az előfeltétele a gyorsaság s a mi­nél kevesebb szemveszteséggel történő betakarítás. Ha sikerül időben elvégezni a fontos mun­kát, sokezer mázsát mentünk meg. — Mi a helyzet a szárítással és a raktározással? — Nem a legrézsásabb. Per­sze jó, hogy ilyen gondjaink vannak. A hektárhozamok év­­ről-évre nagyobbak és bár ió­­néhány gabonaszilét építettünk, az még mindig nem elegendő. Egyszóval mintegy 600 ezer ton­na gabona még a levegőben „lőg“ és az elhelyezése komoly gondot okoz. Szerencsére a nemzeti bizottságok és a had­seregünk könnyítenek a gond­jainkon és egy egész sor helyi­séget szabadítanak fel raktáro­zásra. — Csak az aratás okoz gon­dot ebben az időszakban? — Nem. Sajnos a lucerna ka­szálása a kedvezőtlen időjárás miatt (az első) nem a legjob­ban sikerült. Éppen ezért na­gyon üdvös lenne, ha a máso­dik kaszálást mennyiségileg és minőségileg jól begyűjthetnénk. Ehhez az kell, hogy a falu ap­raja és nagyja segítsen. Tény, hogy egyre nagyobb tért hódít a gépi betakarítás. De ilyen mostoha időjárás esetén elő kell venni a villákat. Szóval tengernyi a tennivaló, ezért ezekben a napokban mindent meg kell tenni, hogy a fontos takarmány minél előbb biztos helyen legyen, mert nemcsak a kenyér, hanem a tej is fő táp­lálékunk. Sok múlik azon is, hogyan becsülik meg a kom­­bájnosokat és helyesen alkal­­mazzák-e az anyagi és erkölcsi ösztönzőket. Ahol helyesen ju­talmazzák az aratást siettető­­ket, ott az eredmény nem ma­rad el. Persze nemcsak a gyor­saság számít, és nem is az a lényeges, hány nap alatt fejezik be az aratást, hanem minél ke­vesebb szemveszteséggel gaz­dag termést takarítanak be, amelyhez még hasonló nem volt az országban. Beszélgetett: TÖTH DEZSŐ 1Ш яшшшттттт ШМШГМ1

Next

/
Thumbnails
Contents