Szabad Földműves, 1971. július-december (22. évfolyam, 26-52. szám)

1971-07-03 / 26. szám

1971. Július 3. Ага 1,— Kčs XXII. évfolyam, 28. szám. Újból gondot okoz a gabona raktározása A GABONASILŰK ÜGY KÉSZÜLNEK, MINT A LUCA SZÉKE Az utóbbi hetekben kedvezőre for­dult időjárás hatására a vetések gyors fejlődésnek Indultak, s ahol nem oko­zott a jég, vihar jelentős károkat, ígéretes a termés. A gabona lassan érik, és így telt kalászokat ringat a nyári szellő. Minden jel arra mutat tehát, hogy az idén sok mezőgazda­­sági üzemben kiváló termést érnek el, ha sikerül minél kisebb szemvesz­teség nélkül betakarítani a gabonát. Az ország kenyere és a szemesta­karmánnyal való ellátása nagyban függ a gondos raktározástól. Sajnos ezen a téren évről évre ismétlődnek a gondok, amelyeknek egyik fő oka, hogy lassú ütemben épülnek a gabo­­nasilók. Léva (Levice) előterében mint va­lami hatalmas erődítmény emelkedik ki a három gabomasiló. Már ötödik éve épülnek, de az egyenként 2000 vagonos silóból ebben az évben még csak egyet próbaüzemeltethetnek. JOZEF SPISIAK, a terményforgalmi és ellátási vállalat járási igazgatója borús arccal emlegeti a „terminuso­kat“, amelyből már többet is kitűztek a gabonasilók átadására. Még nemré­giben is biztosra vették, hogy az idén nem kell igénybe venni a „csipp­­csupp“ tárolási lehetőségeket. A me­zőgazdasági és más üzemek pedig őrültek, hogy az eddig gabona-raktá­rozásra kölcsönzött helységeket más célra használhatják fel. Szomorú tény, hogy az elképzelés nem sikerült, és minden „lyukat“ fel kell használni a gabona raktározá­sára. Az összes lehetőségek felmérése után is hiány mutatkozik és a gabo­na egy részét kénytelenek lesznek a szabadban tárolni. Igaz, Jó betonala­pot készítettek és le is deszkázták. De ha majd a telt zsákokkal „körül­ölelt“ búzahalomra napról napra esik, és a ponyvák alatt nem tudnak meg­felelően szellőztetni, abból komoly bajok is származhatnak. Kovács elvtárs, a járási pártbizott­ság mezőgazdasági titkára még ború­­sabb arccal beszél e problémáról. — Járásunkban többhelyütt nagyon mostoha volt az időjárás — mondta kissé kesernyésen. — Néhány mező­­gazdasági üzemből komoly jégkárt is jelentettek. A sebes esők miatt a ga­bona jelentős része megdőlt, s ezért nehéz lesz az aratás. Ha a gabona betakarításának ideje alatt is tart a csapadékos Időjárás, szerintem ke­vés lesz a meglevő szárítóberende­zés, s a raktározás megoldása nagy erőfeszítéseket követel majd. A lévai járásban, mint általában szintén repcével kezdődött az aratás. A fontos ipari növényből 1165 hektárt vetettek, de ebből tavasszal 52 hek­tárt ki kellett szántani. A repcéért ebben az évben is fizet­nek pótlékot, ha többet vetettek az előirányzottnál és nagy hektárhoza­mokat értek el. Az 50 százalékos pót­lék közel egymillió koronát jelent majd a mezőgazdasági üzemeknek és ha emelték a hároméves átlag alap­ján a hektárok számát, még 1000 korona prémiumot is kapnak egy hektár után. A repce szárítását öt helyen végzik a járásban és így a napi 1900—2000 mázsa felvásárolt szemet sikerül két váltásban megfele­lően szárítani és elraktározni. Gabonából állami alapokra több mint 30 ezer tonnát vásárolnak fel évente a járásban. A raktározás je­lentős részét még mindig kukorica­tárolóban, cukorgyárban, kaszárnyá­ban és kikölcsönzött mezőgazdasági raktárhelyiségben oldják meg. A csúcsfelvásárlás idején így is komoly gondok lesznek és mintegy 7000 tonnát a feldolgozó üzemeknek kellene már a begyűjtés idején át­venni. Kedvezőtlen időjárás esetén 10 szá­rítóberendezés áll a felvásárló üzem rendelkezésére, amelyek arányosan lesznek elhelyezve a járásban. Feltét­lenül szükséges lesz két műszakban szárítani a gabonát, mivel csúcsfor­galom idején 1500—2000 tonnát is felvásárolnak. Tény, a lévai járásban komoly In­tézkedéseket kell tenni, hogy a bu­sásnak ígérkező termést az aratás után megfelelően meg tudják szárí­tani és elraktározni. A nagykürtösi járásban már mesz­­sziről kiemelkedik a Leszenyén (Le­­senice) épülő 52 méter magas, 2100 vagonos gabonasiló. Pénteki napon voltunk ott, s bár már jól bent jár­tunk a délutánban, a dolgozók még mindig szorgoskodtak. Mivel az épít­kezés vezetőjét nem találtuk, Dénes István mesterrel váltottunk néhány szót. Kiderült, hogy a betonvárat több mint két évvel később kezdték épí­teni, akár a lévait, s már az idén raktározni szeretnék benne a búzát. A Banská Bystrica-i (Stavoindustria) épitőüzem szakemberei és segédmun­kásai mindent időben elkészítettek és így nem gördítenek akadályt a belső szerelést végzőknek. Bíznak benne, hogy augusztus elejére elkészül a gabonasiló, s megkezdődhet a próba­­üzemeltetés. Egy országban élünk. Léván és más­­helyütt öt vagy még több év kell egy gabonasilő felépítéséhez, s Leszenyén nem egészen három. Sokszor érthe­tetlen, miért dolgoznak oly kevesen egy-egy építkezésen, s nagyon nehéz megérteni, hogy a vállalatok miért veszik félvállról a népgazdaság szem­pontjából nagyon fontos sürgős épít­kezéseket. Abból, hogy évről évre sok kisebb-nagyobb helységben tárolják a gabonát, nagyon sok kár, sőt visz­­szaélés is származik. De az sem mel­lékes, hogy a terményfelvásárló és ellátó vállalatok irányítói a mezőgaz­dasági társulás dolgozóival, a párt­apparátussal mennyit fáradoznak, ide­geskednek az építőválialatok közö­nye vagy a rossz munkaszervezés miatt. Végre valahára véget kellene már vetni az állam szempontjából fontos építkezések átadási határideje eltologatásának. Az örök kimagyaráz­kodás, a különböző objektív okokra való hivatkozás még nem oldja meg a gabona ésszerű raktározását. Tóth Dezső Megkezdődött az aratás • ÜLÉSEZETT A SZLOVÁK MEZÖGAZDASÄGI ÉS ÉLELMEZÉSÜGYI MINISZTÉRIUM KÖZPONTI ARATÄSI BIZOTTSÁGA • A KOMBÁJNOK 30 SZÁZALÉKA ALKATRÉSZ­­HIÄNY MIATT ÜZEMKÉPTELEN # ARATJÄK A REPCÉT ÉS AZ ŐSZI ÄRPÄT • Bratislavában ülésezett a Mezőgazdasági és Élelmezés­­ügyi Minisztérium mellett működő központi aratási bi­zottság, dr. Tibor Bohdanovský miniszterhelyettes vezetésével. A központi aratási bizottság első ülésén az aratási előkészületekkel foglalkoztak. A bizottság megállapította, hogy a gyors és a lehető legkisebb szemveszteséggel történő begyűjtés jó startot biztosít majd az ötödik ötéves tervben. Azonkívül, hogy a gyakori és olykor felhőszakadás jellegű esők sok helyen megdöntötték a gabonát, komoly gondot okoz az alkatrészhiány és ennek következtében a gépek javí­tásának lassú üteme. Az aratás előtti ellenőrzés azt bizonyítja, hogy az emberek általában készen állnak az aratásra és a központi szerveknek kell komolyabb intézkedéseket tenni, hogy a gépek teljes üzemképes­séggel láthassanak munkához. A gépek javítása körül bizony komoly' problémák vannak annak ellenére, hogy több kombájnunk lesz mint a múlt évben, a meglevők 30 százaléka még nincsen megjavítva. De elmarad a traktorok javítása is, és számos traktor gumiabroncs hiány miatt üzemképtelen. Pedig amint tudjuk, aratás aiatt minden szállítóeszközre, illetve vontatóeszközre szükség lesz. A bizottság a vállalatok és a különböző szervezetek felelős képviselőit megbízta, hogy minden szakaszon elle-őrizzék az aratási felkészültséget, s tegyenek meg mindent az aratás gyors és kevés veszteséggel járó betakarításáért. Ajánlatos lenne, ha a védnökségi üze­mek az elmúlt évekhez hasonlóan gyors segítséget nyúj­tanának a rászoruló mezőgazdasági üzemeknek. Intéz­kedéseket kell tenni a raktározó területek biztosítására is, hogy így a gabona megfelelő helyre kerüljön. A bizottság felhívja a földműveseket, hogy a jobb munkaszervezéssel, a gépek jobb kihasználásával tegye­nek meg mindent a takarmányfélék gyors begyűjtésére, s az aratás dandárjában minden erőt a szemesek be­gyűjtésére összpontosítsanak. Az aratási bizottság ülésezése óta több hír érkezett járásainkból az aratással kapcsolatban. Ján Janovic mérnök mezőgazdasági és élelmezésügyi miniszter, va­lamint Július Turoű mérnök, az SZLKP KB mezőgazda­­sági osztályának vezetője több szakemberrel együtt máris ellenőrzést végzett a lévai, a nyitrai és a trnavai járásban. A járási funkcionáriusokkal együtt elhatároz­ták, hogy intézkedéseket tesznek a gabona jobb elrak­tározásának érdekében, és általában az aratási fel­készültség ütemének meggyorsítására. A gabonamezőkről is hírek érkeztek. A dunaszarda­­helyi (Dunajská Streda) járásban a Pákái EFSZ-ben már az elmúlt héten teljes ütemben aratták az őszi árpát, de több szövetkezetben, főleg a komáromi járás­ban előkészületek történtek az őszi árpa aratására, vagy pedig megkezdődött a begyűjtése. Érdekes és egy­ben megnyugtató, hogy az őszi árpát idén a már évek óta megszokott, ún. „csúcs“ helyeken nem aratták min­denütt. Ez azért jó, mert lassabban érik az őszi árpa és nagyobb lesz a hozam. A repce sem érik egyszerre, Láttunk olyan táblát, ahol már szökött a mag, tehát már előbb rendre kellett volna vágni. Máshol még a múlt hét végén zöldes volt a kalásza. A repce aratása a héten lényegében teljes ütemben folyik és lassan be is fejeződik. Ezzel kapcsolatban érdemes megemlíteni néhány észrevételt. Egyes helyeken tudatlanság és kü­lönböző „takarékossági“ okokból egyenes aratással gyűjtik a repcét és így nagyok a veszteségek, mert a mag jórésze megszökik. Vrana András, a Kálnai EFSZ elnöke találkozásunkkor elmondotta, hogy ők mindig kétmenetesen gyűjtik be a repcét, viaszérésben vágják és inkább egy nappal előbb, mint később. Általában harmaton és semmi esetre sem a legnagyobb forróság­ban csépelik a repcét, ezért érnek el minden évben nagy hektárhozamot repcéből. Idén is átlagosan 22 mázsára számítanak minden hektárról. A Szlovák Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Miniszté­rium központi aratási bizottságának ülése, valamint a járásokban szerzett tapasztalatok arra figyelmeztetnek, hogy idén nagyon komolyan fel kell készülni az aratás­ra egyrészt azért, mert gazdag termés mutatkozik, más­részt azért, mert az időjárás előreláthatólag sok gondot okoz majd a mezőgazdasági dolgozóknak. Nyugtalanító, hogy bár sok új gépet szereztünk az idei gabonabegyűj­téshez, több mezőgazdasági üzem vezetői panaszkodtak, hogy nem kaptak elég rendrakót, kombájnt. Az alkat­részhiány pedig azt eredményezte, hogy bár ma már vannak jól felszerelt műhelyeink a mezőgazdasági üze­mekben és a gép- és traktorállomásokon, azonban hiába az igyekezet, ha sokszor filléres értékű alkatrész miatt nem lehet üzemképessé tenni a gépeket. (balia) Az Ipoly menti síkságon mint egy hatalmas erődítmény emelkedik ki a Leszenyén épülő gabonasiló. Az építők és a szerelővállalat mindent megtesz, hogy a kitűzött időpontban adják át rendeltetésének a gabonatárolót, vagyis még ebben az évben üzembe helyezhessék. BEZÁRTA KAPUIT AZ INCHEBA 71 A HARMADIK LEGJELENTŐSEBB NEMZETKÖZI ÄRUMINTAVÄSÄR CSEHSZLOVÁKIÁBAN A már hagyományossá váló nem­zetközi vegyipari vásár, az Inche­­ba bezárta kapuit. A bratislavai Kultúra és Pihenés Parkjában egy hétig tartó nagyszabású kiállítás harmadik évfolyamán 19 ország 309 kiállítója vett részt s ez 1S0- nel több mint az elmúlt esztendő­ben. Az Incheba színvonala, melyről valamennyi látogató meggyőződ­hetett, évről évre nő, de ez ter­mészetes is, hiszen a vegyipar népgazdaságunk fejlődése szem­pontjából egyre fontosabb szerepet tölt be. Az ötödik ötéves tervben például hazánk vegyipari terme­lése több mint 60 százalékkal nö­vekszik majd. (Az összipari ter­melés 32 százalékkal.) Az Incheba jelentőségét bizo­nyítja az is, hogy a Szövetségi Kormány úgy határozott, hogy ezt az egyre ismertebb és a tengeren túlon is nagy népszerűségnek ör­vendő vásárt egyenrangúvá kell tenni a Brnói Gépipari Vásárral, hiszen az Incheba az egyre széle­sedő külkereskedelmi kapcsola­tainkon kívül — melyek előrelát­hatólag 1980-ig hazánk külkeres­kedelmi forgalmának 12 szálékát képezik — nagyban hozzájárul a baráti országok, elsősorban a KGST keretébe tartozó államok kooperációjához és integrációjá­hoz. Az fnchebát a számos hazai, valamint külföldi tudományos és műszaki szakemberen és a sok­ezer látogatón kívül a legfelsőbb párt és állami szerveink vezetői is megtekintették. A kiállítás har­madik napján, DR. GUSTÄV HU SAK, a CSKP KB főtitkára vezeté­sével megjelentek: VASIL BIĽAK, a CSKP KB elnökségének tagja, Központi Bizottságának titkára, DR. PETER COLOTKA, a CSKP KB elnökségének tagja, a Szlovák Kormány elnöke, MILOSLAV HRUŠ­­KOVIC, a CSKP KB elnökségének póttagja, DR. JÁN JANIK és VÄC­­LAV VACOK az SZLKP KB elnök­ségének tagjai, a Központi Bizott­ság titkárai, akik valamennyien nagy érdeklődést tanúsítottak a legkorszerűbb eljárásokkal elő­állított közszükségleti cikkek, mű szálas anyagok, gyógyszerészeti műszerek, illatszer és kozmetikai cikkek stb. iránt. A csehszlovák vegyipar fejlesz­téséhez az eddigiek folyamán leg­nagyobb mértékben a Szovjetunió járult hozzá. Ez a kapcsolat a továbbiakban sem változik. A lö­vőben még nagyobb mértékben ki­szélesednek a kereskedelmi kap­csolataink az NDK-val, Lengyel­­országgal, Bulgáriával és Magyar­­országgal. Bulgáriából elsősorban műtrá­gyát, Magyarországról pedig gyógyszereket importálunk. Alojz Kusalík, Szlovákia iparügyi mi­nisztere a számos sajtóértekezle­tek egyikén kihangsúlyozta, hogy a szlovákiai új vegyipari kapaci tások kiépítése lehetővé teszi a Magyar Népköztársasággal való kooperációt, mely mindkét fél számára igen előnyös lesz. (O. V.) Szakmelléklet Kisállattenyésztés Vadászat - Halászat

Next

/
Thumbnails
Contents