Szabad Földműves, 1970. január-június (21. évfolyam, 1-26. szám)

1970-01-03 / 1. szám

SZÖVETSÉGI SZEMLE Ahol a melléküzemág segít a mezőgazdasági termelés fellendítésében A községbe érve érdeklődöm, me­lyik Irányban találnám a szövetke­zet Irodáját. Eligazítanak, majd kis keresgélés után az útihoz közel ta­karos emeletes épületet pillantok meg. Nézem Jobbról, nézem balról, s végül beljebb merészkedem. Az elnököt, az agronómust, a zootechní­­kust és az ökonómust keresem. Azaz keresném, ha ott lennének, de egyi­ket sem leltem. A gazdasági udvarban Kreha Pál gépesítővei találkoztam. Együtt tér­tünk vissza az tpületbe, hogy elbe­szélgessünk a sdvetkezet fejlődésé­ről és a Jövőbei elképzelésekről. El­mondta, hogy a éberhardl szövet­kezet 700 Ihektr mezőgazdasági te­rületen gazdálkdlk 8 a növényter­mesztési munkából a gépesített cso­port derekasan kiveszi a részét. A gazdaság úgy mdezkedett be, hogy a növénytermelési munkálatokat a lehető legnagyob mértékben gépe­síthesse, s olyt alapot teremtsen, hogy az embert a nagyváros szom­szédságában, íilőfalujukben talál­ják meg a meghetést. Közben megéeztk Völgyfy Vladi­mír ökonómus , aki helytelenítette, hogy a közeinkben egyes újságok munkatársai táidták azokat a szö­vetkezeteket, ailyek melléküzemági termeléssel Is glalkoznak. A hiba abban volt, he a támadásban a cikkek szerzői Jalánosítottak, vagy­is nem azokat »rholták, akik meg­érdemelték vol! Érthetően azok a szövetkezetek, nelyek a mellék­üzemági termet becsületes szán­dékkal folytat, sértve érezték magukat. Így v ez Éberhardon Is. Kézzelfogható bnyítékok vannak a szövetkezet blrában, hogy a mel­léküzemági bélésből származó tiszta Jövedelm éppen a főüzem­­ág, vagyis a :őgazdaságl terme­lés korszerűsítse, a szociális hely­zet és a munMtételek Javítására fordítják. Saját beruhá alapból 1 millió 300 ezer koror költséggel felépí­tették a szövetet székiházát. Kor­szerűen berenett mosdó, öltöző és konyha Is az épületben. Az emberek munktán megtisztálkod­va, átöltözve térhettek haza ottho­nukba. Ebben az épületben tartják az évzáró közgyűléseket és más ösz­­szejöveteleket Is. A székház alatt ka­pott helyet a borospince, mert a szö­vetkezet szőlészettel Is foglalkozik. Kissé távolabb, a gazdasági udvar egyik sarkában korszerű, száz vagon gabonát befogadó automatizált mag­tárt építenek szárító és tisztító be­rendezéssel. Elképzelés szerint Éber­hardon tisztítják és szükség esetén szárítják majd a környező gazdasá­gok gabonáját Is. A magtárt 3 millió 100 ezer koronás költséggel, s mint­egy 600 ezer koronás állami támoga­tással építik, tehát az összeg nagyob­bik részét a szövetkezet saját pénz­eszközeiből, vagyis a melléküzemági termelés Jövedelméből adja. Eddig körülbelül 800 ezer koronát költöt­tek a munkálatokra. Nagy előnye a szövetkezetnek, hogy a munkát saját épftőcsoportjával végezteti. Az épí­tés felügyelője pedig Machán Miklós, a Járási meliorációs szövetkezet al­kalmazottja, aki ugyancsak éberhar­­dl lakos, s mindent elkövet az épí­tést határidők betartása érdekében. Saját munkacsoport közreműködésé­vel az építkezés lényegesen olcsóbb, mintha valamelyik vállalattal végez­tetnék. Szintén a melléküzemági termelés­ből származó tekintélyes haszon te­szi lehetővé egy hatlakásos emeletes ház felépítését Is. Ezzel azt akarják elérni, hogy a szövetkezeti dolgozó családja ugyanolyan feltételek mel­lett éljen, mnlt a városi polgár. A szövetkezet kötelességének tartja, hogy így Is gondoskodjon tagjairól. Ez azonban még nem minden. A gazdaság korszerűsítésében nem áll­hatnak meg félúton. Még csak a jövő zenéje, de már beszélgetnek a to­vábbi elképzelésekről, vagyis arról, hogy építenek egy 350 szarvasmarha hizlalására alkalmas gépesített lstál­­lőcsoportot Is. Egy olyan korszerű hizlalda építését tervezik, melyben három dolgozó elegendő lesz az em­lített marhaállomány gondozására, etetésére. Az építést 1971-ben kezdik, ha továbbra Is módjukban lesz, vagyis ha felsőbb rendelkezésre nem kell majd beszüntetniük a mellék­üzemági termelést, ahonnan a nagy­szabású építkezésre elő kellene te­remteniük a három és fél miliő ko­ronát. Ha a mezőgazdasági termelésből származó bevétel alakulását nézzük, azt láthatjuk, hogy míg Éberhardon 1960-ban 3 millió, ezzel szemben 1969-ben már több mint 5 millió 200 ezer koronás bevétellel zárták az évet, s ehhez éppen a mellék­üzemági termelésből származó vagyis a mezőgazdasági termelésre fordított nagy összegek segítették hozzá a szövetkezetei. A melléküzemági termelés tette lehetővé a korszerű talajművelő esz­közök és más nélkülözhetetlen gé­pek megvásárlását, és olyan műhely berendezését, ahol önköltségi áron maguk javíthatják a meghibásodott gépeket. Nagy gondot fordítanak a talaj termőképességének Javítására Is. A gazdaságot vetőmagtermesztés­re specializálták. Ugyanakkor takar­mányokból teljesen önellátók lettek. Hereféléket például évente 100—120 hektáron termesztenek. Látogatásom alkalmával 520 hlzé­­marhe volt a szövetkezet Istállóiban. Nem könnyű a hlzlalnlvalő alapanyag beszerzése. Elhatározták, hogy 550 kilón felüli állatokat adnak levágás­ra, mert kisebb létszámmal kell tel­jesíteniük a 16 vagon marhahús el­adását. Kisegítésképpen 200 mázsa sertéshúst Is termelt a szövetkezet, mert azt tartja, hogy csak az a Jó gazda, aki tartalékokkal Is rendelke­zik. így ugyanis nem érheti őket kel­lemetlen meglepetés. Bátran állíthatjuk, hogy az éber­hardl szövetkezet okosan gazdálko­dik. Közel van a főváros, így termé­szetesen kertészete Is van. Az álta­luk termelt áruval eléegedettek a fel­vásárlók. Azonban Bratlslavában, a központi piacon saját üzletük Is van. Ott értékesítik a terményfölösleget. Nyáron naponta friss árut szállíta­nak az üzletbe, tgy az elárusítóhely előtt mindig sokan várják, hogy vá­sárolhassanak. Télen pedig zellert, sárgarépát, petrezselymet és káposz­tát árusítanak és így elégítik ki a fogyasztók Igényeit. Hoksza István A teriiszövetkezetek érdekvédelmi szövetségei Magyarországon TERÜLETI SZÖVIjEK A törvény értegn. a mezőgaz­dasági termelőskezetek azon előnyök éndekébetielyeket a fel­adatok összehang> saját érde­keik képviselete ^kölcsönös se­gítség biztosit — ttesen, taggyű­lésük határozata in — területi szövetséget alakíth A szövetség logl,ály. A szövetség tái>ni szervezet, amely a szövetkezfrezeíése alatt működik. Célja a ékezetek ér­dekelnek a védelmi^ olyan fel­adatok teljesítése, ekkel a tár­sult szövetkezetek ezák. A szövetkezetek 'thatnak te­rületi szövetségeketogyén belül gazdasági érdektek szerint, vagy megyei méret^ szövetség alapszabályait a szöktek kong­resszusán elfogadott5Zabálymln ták figyelembevétel, küldöttek ülése fogadja el és :yei végre­hajtó bizottság hagys. д terü­leti szövetségek feörét — a társult szävetkeze^tvänaimai alapján — a küldő ttfljgse ha­tározza meg. De mstja bizo­nyos feladatokkal tö törvény­erejű rendelet vagy ínyrende­let Is. A területi szövetségrvei; a küldöttgyűlés, az tg és az ellenőrző bizottság. A,tgyűlést és az elnökséget muth támo­gatja az elnök, ennel,iiétében az alelnökök, illetve T. д te­rületi szövetséget az, és az alelnökök képviselik. Ь,ь szer­ve a társult szövetkeképvise­­lőlből álló küldöttgyC összes szerveket titkos szavaz^älaszt­­ják. A szövetség összesgeit a tagszövetkezetek fede: alap­szabályokban lefektetett és elosztás szerint. Ezekb-,zzäjg. rulásokból és saját bibQl a szövetség társadalmi altétesít­­hot A szövetség felett,eietet az illetékes megye véj bi­zottsága gyakorolja, at%a e tanács kiadásait a szövetkezetek fe­dezik az alapszabályokban megálla­pított forma és kulcs szerint. A ta­nács feletti ellenőrzést a kormány gyakorolja. A MEZÖGAZDASÄGI TEMELÖ­­SZÖVETKEZETEK KONGRESSZUSA A szövetkezetek legalább négy­­évenként kongresszust tartanak, ame­lyen megvizsgálják a szövetkezetek helyzetét és а ТОТ tevékenységét. A kongresszus megvitatja a szövet­kezeti mozgalom alapvető kérdéseit a gazdálkodással kapcsolatban, Ja­vaslatokat tesz az állami és társa­dalmi szerveknek, a szövetkezetek­nek és területi szövetségeknek, meg­választja az országos tanácsot és ki­tűzi tevékenységének irányvonalát, jóváhagyja а ТОТ alapszabályait, a területi szövetségek minta-alapsza­bályait, megtárgyalja а ТОТ Jelenté­sét és értékeli tevékenységét. Ebből a rövid áttekintésből is ki­tűnik, hogy a magyarországi föld­­mflvesszövetkezetek társadalmi szer­vezete nem valamiféle fölérendelt szerve a szövetkezeteknek, hanem mind a területi szövetségek, mlnd­­pedlg а ТОТ a küldöttek által tol­mácsolt utasítások szerint működik. A területi szövetségek sincsenek a TOT-nek alárendelve. A területi szö­vetségek tevékenységében az önkén­tességnek kell érvényesülnie. A te­rületi szövetségeknek és a TOT-nak nincs Irányító funkciója a szövetke­zetekkel szemben, így az Irányítás­ban nem kerülhet sor kettóségre. Ha a magyarországi szervezetet összehasonlítjuk a ml szövetségünk­kel, önkéntelenül felvetődik a gon­dolat, hogy még konkrétebben kel­lene realizálni a szövetkezeti dolgo­zók kívánalmait, amelyet az EFSZ-ek VII. kongresszusán fogalmaztak meg: a szövetkezeteknek és tagjaiknak saját szervezetre van szükségük ér­dekeik védelmére. Judr. Mibal Surdlak Szövetkezeti törvény Magyarországon A törvény kimondja, hogy fegyelmi vétséget követ el az a tag. akt megszegi tagsági kötelezettségeit, vagy olyan magatartást tanú­sít, amely a tagsággal összeférhetetlen. A fegyelmi eljárás jogát a vezetőség és az annak tagjaiból ki­nevezett bizottság gyakorolja. Ezt a Jogot gyakorolhatja a munka­­szakasz felettes vezetője Is, az alapszabályokban meghatározott Jogköre alapján. A vezetőséggel, az ellenőrző bizottság tagjaival és a választott vezető dolgozókkal szemben ez a jog a taggyűlést illeti. A fegyelmi büntetések a következők: a) írásbeli megróvás. b! némely előny megvonása, c) a klegésztlő részesedés csökkentése, d) alacsonyabb funkcióba való lefokozás, Illetve visszahívás a funkcióból, e) kizárás. A következmények bizonyos idő múlva tö­rölhetek, ha az Illető közben nem kapott ú] fegyelmi büntetést. ANYAGI FELELŐSSÉG A kötelezettségek elmulasztása következtében keletkezett kárt a tag köteles megtéríteni. Természetesen a tényleges kárt. A hanyag­ságért térftendő kártérítés összege elérheti az előző évi tagrésze­sedés összegének 50 százalékát. A hanyagság folytán bűnösen okozott kárért a tag az ugyanazon a szakaszon dolgozó tag 3 havi részesedésének arányában felelős. A kór teljes összegét köteles megfizetni, ha azt tudatosan okozta. A kór nagyságát úgy állapítják meg, hogy az elősegítse a közös vagyon védelmét, nevelő hatással legyen arra, aki azt elkövette és fedezze a kár értékét. A kárt mindenek előtt pénzben kell megtéríteni, Indokolt esetek­ben természetbenlekben, vagy az eredeti állapotba való visszaállí­tással. Ha vezető dolgozó okozza a kárt, ugyanazokat a szabályokat kell alkalmazni, mint a tagoknál. Ha azonban a vezető dolgozó a kárt a szabályok be nem tartásával okozta, vagy azzal, hogy nem adott ki szükséges rendelkezést, akkor kéthavi részesedésének összegével felel, amelyet az előző év átlagából számítanak ki. Külön rendezi a törvény azoknak a dolgozóknak az anyagi fele­lősségét, akik a szövetkezet vagyonával gazdálkodnak és kimondja, hogy az a tag, aki Jegyzék vagy nyugta szerint vett át vagyontár­gyakat azzal, hogy azokkal elszámol, vagy visszaadja, vagy akinek Ilyen tárgyak állandó felügyeletére vannak bízva és azokat hasz­nálja, vagy huzamosan gondozza, továbbá azok, akikre pénzt, érték­papírt vagy értéktárgyakat bíztak, abban ez esetben, ha ezek a tárgyak elvesznek, vétkességre való tekintet nélkül felelősek a kárért annak teljes értékével. A vagyon gondozójának felelőssége megszűnik) ha bebizonyítja, hogy a hiány külső okok következtében keletkezett, amelyeket nem lehetett eltávolítani. A raktárakban vagy a lerakatokban dolgozók felelősek azokért a hiányokért, amelyek a vagyont lnventárból származnak a munka­bér átlagos részének összegével, s ezt a hasonló ihunkabelyen dol­gozók átlagos évi bérének alapján számítanak ki. A raktárnok, akt átvett vagyont tárgyakat kezel és ellenőriz, a hiányzó tárgyért annak teljes értékével felel. A SZÖVETKEZET FELELŐSSÉGE A szövetkezet köteles megtéríteni az olyan kárt, amelyet a tagnak Jogellenes eljárással okozott tagsági viszonyával kapcsolatban. Ha a szövetkezet a háztájival kapcsolatban szegi meg kötelezettségét, a kárt elsősorban természetbenlekben köteles megtéríteni. Meg kell térítenie a kárt a szövetkezetnek — ha nem is bűnös — a tag hozzátartozójának halála vagy testi épségében történt károso­dása esetén, ha ez a károsodás, tagsági kötelezettségből eredó, a szövetkezet vezetése és felügyelete alatt végzett munkából eredt. A kártérítésre vonatkozólag a törvény kimondja, hogy a tagot, aki a kárt okozta, a vezetőség vonja felelősségre, a vezető dolgozót pedig a taggyűlés. A tényállás megállapítása érdekében a tagot meg kell hallgatni. A VITÄS ÜGYEK MEGOLDÁSA A szövetkezet és a tagok közötti vitás ügyekben, a tagságból eredó Jogokkal és kötelességekkel kapcsolatban a Jogi előírásokban és az alapszabályokban foglalt Jogkőrelosztás szerint a szövetkezet szervei döntenek. A tagságból eredó viták rendezésére vonatkozó előírásokat abban az esetben is alkalmazni kell, ha a vita a szövetkezet és a család­tag között keletkezik a végzett munkával kapcsolatban és abban az esetben Is, ha Ilyen esetben a tagság megszűnésére kerül a sor. A tagsággal kapcsolatos fegyelmi ügyekben hozott döntés ellen fellebeznl lehet. A bizottság elsőfokú döntése ellen a bírósághoz vagy a járási mezőgazdasági bizottsághoz fordulhatnak. Per esetén a Járást bíróság dönt. A szövetkezetek és más szervek közti perek­ben az Ilyen ügyekre vonatkozó Jogi előírások az Irányadók. Állami felügyelet Az állam felügyel arra, hogy a szövetkezet a Jogi előírások sze­rint tevékenykedjék. Ezt a felügyeletet az állam a földművelésügyi miniszter útján gyakorolja, valamint a mezőgazdasági tanácsok révén. A SZÖVETKEZET EGYESÜLÉSE ÉS MEGSZŰNÉSE Két vagy több szövetkezet az erre a célra összehívott taggyűlésen a titkosan leadott szavazatok kétharmados többségével elhatároz­hatja. hogy ú] szövetkezetben egyesül. Kétharmados többség elha­tározhatja, hogy egy szövetkezet több kisebb szövetkezetre osztód­jék. A szövetkezet megszűnik, ha a) a taggyűlés az összes tagok szavazataival ezt elhatározza és ha ehhez hozzájárul az a szerv is, amely a szövetkezetei engedé­lyezte; b) ha a szövetkezettől megvonják a működési Jogot; c) ha más szövetkezettel egyesül, vagy több szövetkezetre osztódik. A felszámolást a felszámoló bizottság vezeti. A tagokkal el kell számolni azon előríások szerint, melyek a szövetkezet megszűnésére vonatkoznak. A Magyar Népköztársaság e törvényének életbe léptetése nagy­mértékben elősegítette a mezőgazdaság Irányításának magasabb színvonalát és biztosította további rendszeres fejlődését. JUDr. Michal fiurdiak У Jogkörében érvénytelenítheti a kül­döttgyűlés és az elnökség azon ha­tározatait, amelyek a törvényekkel és a rendeletekkel ellentétben van­nak. A területi szövetség a küldöt­tek gyűlésének kétharmados több­ségének szavazataival kimondhatja megszűnését. A TERMELŐSZÖVETKEZETEK ORSZÁGOS TANÄCSA A Termelőszövetkezetek Országos Tanácsa (továbbiakban csak ТОТ) centrális képviseleti szerv, amelyet a szövetkezetek kongresszusán válasz­tanak meg. A tanács Jogi személy és a kongresszus irányvonala és alap­szabályai szellemében működik. Te­vékenységéről be kell számolnia a kongresszusnak. А ТОТ alapszabá­lyait a szövetkezetek kongresszusa fogadja el és a kormány hagyja jóvá. Kötelező határozatokat csak saját szervei: az elnökség, a bizottságok és az adminisztráció részére hozhat. Az Illetékes miniszter, az állami jogkörrel felruházott szerv köteles állást foglalni a központi tanács • minden olyan határozatához, amely valamilyen jogi kérdés vagy előírás megváltoztatását célozza a szövet­kezeteket Illetően. Ha a miniszter nem fogadja el a határozatot, vagy : csak részben helyesli, a központi ta­­: nács kérheti ennek a kormány elé • való terjesztését, amit a miniszter i nem akadályozhat meg. A tsz-ek ■ gazdálkodását, azok szövetkezéseit : és társadalmi szervezeteit érintő ml­■ niszterl rendeleteket csak а ТОТ ■ jóváhagyása, illetve álláspontjának i meghallgatása után lehet kiadni. Ha • а ТОТ olyan ügyet tárgyal, amely i valamely minisztérium tevékenysé­• gét Illeti, meg kell hívnia az llleté- i kés miniszter képvilőjét. А ТОТ szervei: az elnökség és az i ellenőrző bizottság. Az elnököt, az • alelnököt és a főtitkárt titkos szava­­t zással választják, majd bizottságo­• kát és adminisztrációt alakítanak, i elsősorban ellenőrző bizottságot A

Next

/
Thumbnails
Contents