Szabad Földműves, 1969. július-december (20. évfolyam, 27-52. szám)

1969-07-05 / 27. szám

______________________________________BEL- ÉS KÜLPOLITIKA_________________ A PÁRTUNK FONTOS FELADATAI Pártunk Központi Bizottságának el- vonalát támogatók tábora és a ve­­nöksége június 26-án megrendezte a lük szemben álló ellenzéki tábor — kerületi és járási pártbizottságok ve- találkoznak a dolgozó nép ilyen vagy zető titkárainak, valamint a kerületi olyan mértékben dezorientált hatal- és járási nemzeti bizottságok elnökei- más tömegeiért vívott harcban. Politi­­nek országos értekezletét. A tanács- kai küzdelem ezért a helytelenül tá­­kozáson az időszerű politikai kérdé- jékoztatott embertömegért — ez most sekről dr. Gustav Husák elvtárs, a a párt fő feladata. Megnyerni ezeket CSKP KB első titkára számolt be. az ingadozó, irányt vesztett becsületes Husák elvtárs bevezetőben hangsú- dolgozókat a párt irányvonalának — lyozta, hogy a májusi plénum döntései mindenekelőtt magában a pártban és megmutatták azt az utat és azt a azután a többi dolgozók soraiban, ez módszert, hogyan lehet kivezetni a az első számú feladat. És ehhez kap­­pártot és a társadalmat a válságos csolődik a második számú feladat: helyzetből. Az azóta eltelt hatékony leküzdeni az ellenzéki irányzatokat, munka azt eredményezte, hogy a párt megfosztani őket attól a lehetőségtől, nagyot lépett előre, és határozott hogy befolyásolhassák a dolgozókat, haladást őrt el a párt és a társadalom és elnyomni őket mindenhol, ahol konszolidálásában. Elmondta továbbá, felforgató, ellenséges pozícióba ke­­hogy a májusi plénum óta a kerületi rülnek. Az ellenzéki — szocialista- és a járási pártbizottságokban ideo- ellenes és opportunista erők, amelyek lógiai és politikai megszilárdulás ész- kölcsönösen összefüggenek, ma lénye­­lelhető. A május utáni pártmunka gében kétféle koncepcióval dolgoz­­tartalma a pártszervezetekben éles nak: az egyik rész megértette, hogy harc a jobboldali opportunista Irány- ebben a szakaszban politikailag el­­zatok ellen. vesztette a harcot, hogy nem teljesül-A társadalom helyzetéről szólva hetnek tervei és álmai a társadal­­megállapította, hogy differenciálódás műnk átépítésénél úgy, ahogyan 1968- állott be, nő az öntudatos kommunls- ban vagy ez év kezdetén elképzelte, táknak és azoknak a polgároknak a vagyis mint a szocializmus kispolgári száma, akik egyetértenek a Központi főzetét, plurális parlamenti vagy szo- Bfzottság irányvonalával és támogat- ciáldemokrata elegyekkel, a kommu­­ják azt a szándékát, hogy kivezesse nista párt és helyzete bomlasztásával népeinket a válságból, és a gazda- a Szovjetunióhoz fűződő kapcsolatok sági problémákra irányíthassuk fi- megbontásával stb. Az ellenzéki tá­­gyelmünket. Egy második áramlathoz bornak ez a része új taktikát hirdet: olyan emberek tartoznak, akik elvesz- „Megtartani a pozíciókat“, „áttelelni“ tették az irányt, mind a pártban mind és kivárni a további alkalmat, az egész társadalomban. Ezek meg- Ezeknek az erőknek a kisebb része nyeréséért döntő harcot kell vívni, azonban aktív ellenállást tervez a párt Végül az elkülönülési folyamatban előretörése és intézkedései ellen, látható egy nyílt vagy rejtett ellen- Megkíséreli kialakítani a reményte­­zéki plattform, amely nyíltan vagy lenség, a depresszió és a borúlátás kevésbé nyíltan szembenáll a párt légkörét, és ezt a hangulatot becsem­­politikájával. pészni az üzemekbe, a falvakba, az Idézzük beszédének a soronlévő po- értelmiség és ifjúság körébe. Ezek lltikai feladatokról elmondott részét, ellen a hangulatok ellen harcolni kell, Ez az elkülönülés mutatkozik meg szembe kell szegülni az erőknek azzal a bel- és külpolitikai kérdések alap- a szándékával, hogy mindig új és új vetően eltérő felfogásában. Mindkét módszereket találjanak az emberek ellentétes áramlat — a párt irány- megtévesztésére, s nacionalista han­gulatot keltsenek. Az ellenfélnek ilyen taktikája felett többet kell töprengeni, meg kell előzni az ehhez hasonló akciókat és kísérleteket. Semmi eset­re sem szabad lanyhulni az opportu­nista vagy a nyíltan szocialistaellenes erők ellen folytatott küzdelemnek. Husák elvtárs ezután foglalkozott az antiszocíalista vagy opportunista kísérletek és megnyilatkozások né­hány konkrét esetével. Megállapította, abból indulunk ki, hogy a pártban különfélék a nézetek, hogy türelme­sen kell az embereket meggyőzni és vitatkozni kell velük. Vitába kell szállni a helytelen nézetekkel, meg kell győzni az egyéneket. A pártszer­vezetekben pedig el kell kezdeni a céltudatos, offenzív pártmunkát, meg kell kísérelni az olyan álláspontok megváltoztatását, amelyek ellentéte­sek a párt és a marxizmus politiká­jával és alapelveivel. Ha azonban a türelmes politikai munka ellenére sem következik be a változás, nem marad más hátra, mint levonni a pár­tos következtetéseket. Aki kifejezetten ellenséges pozíció­kon áll, annak nincs a pártban keres­nivalója. Ha a pártot megszabadítjuk a kifejezetten romboló ellenzéki ele­mektől, azzal csak megerősítjük. Ez is a politikai küzdelem egy része: nemcsak a becsületes kommunistákat kell meggyőzni, hanem rendet kell teremteni azokkal az erőkkel is, ame­lyek szüntelenül zavarják és gyengítik a pártnak a májusi plénumon megfo­galmazott törekvéseit. Ennek a politikai küzdelemben pár­tosnak és elvszerűnek kell lennie. Színhelyét most szükségszerűen át kell tenni az üzemekbe. Már ebben az utolsó hónapban kezdett megmutat­kozni, hogy a szocialistaellenes és opportunista erők mindenekelőtt azok­ra a pozíciókra támaszkodnak, ame­lyek a Forradalmi Szakszervezeti Moz­galom néhány üzemi bizottságában sikerült megszerezniük annak követ­keztében, hogy a múlt év folyamán Nyugat-német párharcok a választások vetiiletében Propaganda-hadjáratok a ködösítés jegyében 0 A szabad de­mokraták nürnbergi kongresszusa 0 Versengés az áttelepítet­tek és revansiszták szavazatainak elnyeréséért % Kiesinger és Brandt ellentétei # Dr. Gustav Heinemann köztársasági elnök állásfoglalása Fiatalok, figyelem! Az Udvardi Mezőgazdasági Szaktanintézet felhívja azoknak a fia­taloknak a figyelmét, akik még nem nyertek elhelyezést a kilenc­éves iskola befejezése után, hogy 1969—70 iskolai évre lehet jelent­kezni a következő szakokra: 1. Gépjavító — traktorista A tanulmányi idő három év. jelentkezhetnek azok a tanulók, akik a kilencéves iskolát sikeresen elvégezték. A tanulók mezőgazdasági gépjavítói minősítést szereznek. Azonkívül jogosítványt szerezhetuek kerekes és lánctalpas traktorokra, kombájnra, és tehergépkocsira. A harmadik év végén a tanoncok hegesztésből is vizsgát tesznek. 2. Mezőgazdász — gépesítő A tanulmányi idő két év. jelentkezhetnek azok a fiatalok is, akik nem végezték el a kilencedik évfolyamot. A tanulók két év alatt elsajátítják a mezőgazdasági gépek kezelését és üzemeltetését. Ezen kívül jogosítványt szereznek kerekes traktorra és motorkerékpárra. Ha a tanuló a kétéves tagozaton sikeres záróvizsgát tesz, folytat­hatja tanulmányait a felépítményi osztályban, ahol a tanulmányi idő egy év. Itt az előző kétévi ismereteit bővíti, majd jogosítványt szerezhet lánctalpas traktorra, kombájnra és tehergépkocsira. A fel­­építményi osztályban a tanulók hegesztésből is vizsgát tesznek. Valamennyi szakon a tanulók ingyenes és teljes internátusi ellá­tást kapnak az újonnan felépült 300 férőhelyes modern internátusbán. A tanoncok továbbá a gyakorlati oktatásra munkaruhát, cipőt és fehérneműt kapnak, valamint zsebpénzt érdem szerint. A tanoncképzés feltételei nagyon jók, mivel nemcsak az interná­­tus, de az iskola is új, jól felszerelt tantermekkel és műhelyekkel rendelkezik. jelentkezés a következő címen írásban vagy személyesen: Riaditel'stvo POU, Dvory nad Zitavou, okr. Nővé Záraky doskodnak továbbá azért, hogy a bon­ni kormány írja alá az atomzáregyez­­ményt és támogassa az együttműkö­dést valamennyi európai országgal. Figyelemre méltó, hogy a szabad de­mokraták elvetik a mindjobban ki­múló hírhedt Hallstein-doktrinát, mely tudvalevőleg — Nyugat-Németország egyedüli képviseleti jogának eszelős tévtanára épült. Egyben javasolják, hogy az NSZK lépjen be az ENSZ-be akkor is, ha az NDK ugyancsak tagja lenne a világszervezetnek. Kétségtelen, hogy külpolitikai téren a szabad demokraták közelebb állnak a szociáldemokráta párthoz, gazdasá­gilag azonban inkább Kiesingerék felé hajlanak. Minden esetre választási harcukat önállóan vezetik a koalíciós pártok ellen, ám fenntartják maguk­nak annak lehetőségét, hogy az adott esetben Brandtékkal vagy Kiesinge­­rékkel lépjenek kormányszövetségre. Hatékony ellenzéki politika folytatá­sához ugyanis nines elég széles tö­megbázisuk. Mint már a korábbi választásokon, ezúttal is hangoskodnak az áttelepí­tettek szervezetének funkcionáriusai, a különféle nacionalista és revansisz­­ta főkolomposok, akiknek a nagy pártok — szavazatok elhalászása cél­jából — újult hévvel udvarolnak, vagy egyszerűen átsiklanak uszító jel­szavaik felett. Sőt maga Walter Be­cher, a keresztény szociális unió kép­viselője nem átalotta kijelenteni, hogy a szudétanémetek célja visszatérés Csehszlovákiába és — úgymond — a kommunizmus kiküszöbölése. A na­cionalista uszítások gyakran az NSZK hivatalos képviselőinek jelenlétében folynak és méltán váltanak ki felhá­borodást Európa különféle országai­ban. Csak természetes, hogy a Német Nemzeti Demokrata Párt, az újnáci NDP, melynek ezúttal komoly esélyei vannak a parlamenti képviseletre, ugyancsak buzgón igyekszik toborozni az áttelepítettek szervezeteiben és a szélsőséges revansiszták köreiben. Ki­használja azt a szomorú tényt, hogy a koalíciós kormány taktikai meg­gondolásból nem tudta magát rászán­ni az újnácik szervezetének felszámo­lására. Egy hamburgi polgári folyóirat, a STERN nemrégiben ismertette a ke­resztény-demokrata unió brozsűráját, amely e párt funkcionáriusainak bi­zalmas utasítást ad, ne viselkedjenek „tiszteletlenül“ az újnácikkal szemben és tartózkodjanak a túlságosan éles bírálattól. Annál kíméletlenebb azon­ban a haladó főiskolások elleni sajtó­kampány. Másrészt az éveken át üldö­zött és illegalitásba szorított kommu­nista párt még csak erőt gyűjtve, for­málódik. Kiesinger kancellárnak „a nemzet helyzetéről“ elmondott beszámolója tulajdonképpen már választási beszéd volt, nem pedig afféle szokásos mér­leg, és így a nyugat-németek alig tud­tak meg belőle valamit az ország helyzetéről. A beszéd jórészt az ún. keleti politikának, főleg az „összné­­met kérdésnek“ szólt és ezzel kap­csolatban nem mulasztotta el a kan­cellár, hogy a hidegháború hagyomá­nyos szellemben fesse az NDK-t, mely­­lyel kész ugyan tárgyalni „az emberi kapcsolatok könnyítéséről“, de nem a teljes egyenjogúság alapján. Kiesin­gerék ugyanis továbbra sem ismerik el államként az NDK-át és az euró­pai határok megváltoztathatatlanságá­­ba sem akarnak beletörődni. A szo­cialista országokról alig vesztegetett néhány szót a kancellár, az európai biztonsági értekezletet gondolatáról és Wladyszlaw Gomulka javaslatáról pedig „megfeledkezett“. Beszédében tehát kerülte a legkényesebb témákat, hogy semmi se veszélyezze a válasz­tási kampányban. Brandt szociáldemokrata külügymi­niszter azonban nem zárkózott el egy­­egy pozitívabb kiállás elől, de fenn­tartásokkal élt. így például megelé­gedéssel nyugtázta Gomulka beszédét, aki mint ismeretes, egyezményt aján­lott fel Bonn-nak az Odera—Neisse határ elismeréséről, de sietett meg­jegyezni, hogy a határkérdésekről csak annak a nyugat-német javaslat­nak keretében lehet tárgyalni, amely az erőszakról való lemondásról szól. Érdekes azonban, hogy rövidesen ez­után sor került Schütz nyugat-berlini szociáldemokrata főpolgármester len­gyelországi tárgyalásaira. Ezek ugyan még nem hoztak konkrét eredménye­ket, de bizonyos „olvadás“ lehetősé­gét, vagyis azt jelzik, hogy változóban van a két ország kapcsolatainak lég­köre. Brandt ugyan szkeptikusan ítéli meg egy európai biztonságról tárgya­ló értekezlet kilátásait, de nem he­lyezkedik vele szemben merev eluta­sító álláspontra, aminthogy általában a kelet—nyugati kapcsolatok terén is jóval árnyaltabb a koncepciója, mint Kiesingeré. Kifejezetten kedvező ér­tékelést érdemel Gustav Heinemann köztársasági elnök azon kijelentése, hogy szembe áll a nyugat-német had­sereg nukleáris felfegyverzésének minden kísérletével. És inkább le­mond — szögezte le a polgári „Spie­gel“ c. hamburgi folyóiratnak adott interjújában — semhogy hozzájárul­jon olyan javaslathoz, amely szerint az NSZK az atomfegyverhez nyúlhat­na. Kétségtelen, hogy Heinemann ki­állása kedvező visszhanggal találko­zik a nyugat-német nép széles béke­szerető rétegeiben is. Szírt Az utóbbi hónapokban és he­tekben mindenütt sok szó esik Szlovákia gazdasági helyzeté­ről. Ki-ki a maga felfogása sze­rint magyarázza a jelenlegi nem éppen legkedvezőbb álla­potot. Az SZLKP Központi Bizottsá­gának júniusi plenáris ülésén részletesen foglalkoztak gazda­sági problémáink megoldásának lehetőségeivel. Ezen a téren csak akkor érhetünk el megfe­lelő eredményeket, ha gazda­sági életünkből eltávolítjuk a rendellenességeket, és a gazda­sági fejlődés helyes irányának meghatározása segítségével to­vább szilárdítjuk népgazdasá­gunkat. Tettekre van szükség Szlovákia gazdaságfejleszté­sével kapcsolatos problémák megoldása az eddigi fejlődés alapos elemzése alapján csak megfontoltan és tervszerűen valósítható meg. Az igényes fel­adatok teljesítése mindany­­nyiunk odaadó, becsületes mun­káját követeli meg. Elég volt már a hangzatos szavakból. Tettekre van szükség! Ezt ta­pasztaljuk, ha röviden jellemez­zük Szlovákia népgazdaságának fejlődését az első negyedévben. Nézzük csak, hogy mit árulnak el a számok. Az ipari termelés a tervezett .12,5 százalékos nö­vekedés helyett csak 6,7 száza­lékkal emelkedett. A munkater­melékenység az év első negye­dében, a tavalyi azonos idő­szakhoz viszonyítja, mindösz­­sze 2,3 százalékkal fokozódott — amivel korántsem lehetünk elégedettek. Ráadásul azonban az átlagos havi bérek 7,8 száza­lékkal emelkedtek. Nagyon kedvezőtlen a hely­zet különösen a beruházási építkezések szakaszán, mert az első negyedévben az évi terv­nek csupán 13,6 százalékát va­lósították meg. Jelentős lemara­dás mutatkozik a lakásépítés­ben Is. A lakosság élelmiszerrel való ellátása terén szintén hiányos­ságokkal találkozunk. Különö­sen sertéshúsból mutatkozik hiány, ami részben azzal ma­gyarázható, hogy az év első ne­gyedében kevesebb húst vásá­roltunk fel, mint a tavalyi esz­tendő ugyanazon időszakában. Vajon miért? Hiszen tavaly ki­tűnő gabonatermést takarítot­tunk be és a sertéshús felvá­sárlási ára is emelkedett. Igaz, növelték a takarmánykeverékek eladási árát is. Akárhogyan is nézünk a dolgokra, Szlovákiá­ban a húsellátás és általában az élelmiszerellátás kérdése megoldható. És mégis problé­mákkal küzdünk ezen a téren. Ügy tűnik, mintha valahol az irányításban lenne hiba. Az ismertetett adatok és té­nyek azt bizonyítják, hogy gaz­dasági helyzetünk eléggé bo­nyolult. A problémákat máról holnapra nem tudjuk megolda­ni. De közös erővel, összefogás­sal rövid időn belül is lehet eredményeket felmutatni. Most tehát arra van szükség, hogy mindenki a saját munkaszaka­szán jó munkával igyekezzen növelni a termelési eredménye­ket. Ez pedig a munkafegyelem megszilárdításával és a felelős­ségérzet fokozásával valósítha­tó meg. Nem könnyű problémákat kell megoldani. Ezt mindannyian jól tudjuk. Tehát kövessünk el min­dent annak érdekében, hogy Szlovákia gazdasági fejlődése helyes kerékvágásba jusson, mert ez mindannyiunk érdekét szolgálja. Az elvi jellegű gazda­sági problémák megoldása után a népgazdaság különböző ága­zataiban a termelés minden szakaszán tettekre van szükségl K. P. a szakszervezetekben gyengült a kom­munisták politikai munkája. Ott kell elérni radikális fordulatot, hogy a politikai vezetés minden üzemben a pártszervezet kezében legyen, hogy az üzemekben kiharcolják a párt ve­zető szerepét. A párt megszilárdítását és eszmei-politikai megerősítését az elkerülhetetlen eredményes kádermó­dosításokkal együtt most már az üze­mekben kell végrehajtani. Ezzel kap­csolatban foglalkozni kell a szakszer­vezetekben, a társadalmi szervezetek­ben, az üzemekben és a községekben dolgozó kommunisták helyzetével is. Ha rend lesz a pártban, az üzemek­ben — hangsúlyozta Husák elvtárs, akkor ebben az államban nyugodtan, teljes egészében pártunk és állami politikánk konstruktív céljaival fog­lalkozhatunk. A jobboldali eleinek az elmúlt más­fél év során számos becsületes, tisz­tességes elvtársat megrágalmaztak. Ez ellen harcolni kell, — mondotta Husák elvtárs. Tisztázni kell a becsü­letes emberek és a becsületes elvtár­sak ügyét, ha jogtalan sérelem érte őket, vissza kell adni becsületüket és a munkalehetőségeket mindazoknak, akiket nézeteikért a párt, a szocializ­mus és az internacionalista program iránti hűségükért megbélyegeztek. Azonban nem minden végrehajtott változás sértés. Árnyaltan kell meg­különböztetni ezeknek eseteit azoktól a funkcionáriusokétól, akik a múlt­ban, még a január előtti érában, vagy akár a múlt év januárja után is a ké­pességek hiánya vagy a különféle ehhez hasonló okok miatt joggal tá­volítottak el a politikai életből. Nem engedhetjük meg, hogy visszatérésük­kel feleslegesen kompromittálják moz­galmunkat. Azonban minden becsüle­tes embernek lehetőséget kell adni a munkára, és a munkában igazolhat­ja majd a párthoz fűződő viszonyát azzal, hogy segít a pártnak a jelen­legi feladatok megoldásánál. Aki se­gít, az a mi emberünk, a mi elvtár­sunk, szövetségesünk. Dr. GUSTÄV HUSÁK beszámolója a kerületi és járási funkcionáriusok tanácskozásán ben. A nürnbergi kongresszus, melynek vitájában a különféle áramlatok sorá­ban, különösen az ún. Ifjú Demokra­ták önálló szervezetének szószólói vonták magukra a figyelmet, főként a választási program jóváhagyását célozta. Belpolitikai vonatkozásban sajnos alig tartalmaz merészebb, pro­gresszívabb célkitűzéseket, ám kül­politikailag nincs híján bizonyos pozi­tív vonásoknak, melyekből kétségtele­nül kiütközik a párt ideológusainak, Dr. Thomas Dehlernek és Dr. Pfleide­­rernek már évekkel azelőtt hirdetett reális, haladó szemlélete. így például a szabad demokraták „Európa békés rendezését“ jelölik meg fő célként, síkra szállnak egy az európai bizton­ságról tárgyaló értekezlet összehívá­sáért, ahogyan azt a kommunista pár­tok budapesti felhívása javasolja. Kar-Ä nyugat-német választások ugyan még csak szeptember végén lesznek, de már megindult a kampány. Egyre­­másra hangzanak el vezetőpolitikusok nyilatkozatai, melyek hangvétele, pro­paganda-jellege nyilvánvaló, annál kevésbé hámozható azonban ki belő­lük a nagy koalíció pártjainak igaz terve és szándéka. Ugyanez mondható el a Szabad De­mokrata Párt (SZDP) múlt heti nürn­bergi kongresszusáról is. Ezt az ellen­zékben levő — kis- ős középpolgár­ságra támaszkodó liberális pártot —, amely szavazataival lehetővé tette, hogy a szociáldemokrata Dr. Gustav Heinemann tölthesse be a köztársasá­gi elnök funkcióját — mindössze 56 honatya képviseli a parlamentben. Súlya tehát nem nagy, de elég erős lehet ahhoz, hogy a mérleg nyelvé­nek szerepét játszhassa a parlament­

Next

/
Thumbnails
Contents