Szabad Földműves, 1969. július-december (20. évfolyam, 27-52. szám)

1969-07-05 / 27. szám

» Bratislava, 19B9. Július 5. Ara: L— Kős XX. évfolyam, 27. szám. Rekord-termés raktározási gondokkal aratAsi helyzetkép az ErsekOjvAri és komaromi járásból Szlovákia déli járásainak mezőgazdasági üzemeiben már több mint egy hete aratnak. Igaz, még csak az őszi repcét csépelik és az őszi, valamint tavaszi árpa beta­karítását szorgalmazzák a dolgos szövetkezeti tagok, és az állami gazdasági dolgozók, de mire e sorok napvilá­got látnak, a gazdag termést ígérő búza is aranysárga színben pompázva várja sorsa beteljesedését. Ilyenkor tűnik ki, hol, milyen alapossággal végezték az előkészítő munkát. Két járásba látogattunk el, hogy helyzetképet kapjunk a gabonabetakarítás állásáról, s levonjuk a szükséges következtetéseket. ÉRSEKÚJVÁR Szerencsénkre Múdroch Jozef mérnököt, a Járási Mezőgazdasági Társulás főagronőmusát munkahelyén ta­láljuk. Tőle érdeklődtünk meg egyet-mást a gabona­­betakarítással összefüggésben. — Milyen termés mutatkozik gabonából? — Míg tavaly 33,5 mázsa hektárhozam-átlagot értünk el a járásban, az idén 37—40 q/ha-mal számolunk. Ha valami rendkívül rossz időjárás közbe nem Jön, eddigi leggazdagabb gabonatermést takarítjuk be. Azt is hozzáteszi, mindjárt elöljáróban, hogy a búza vetésterületük az idén 23 000 hektár, amely 4000 hektár­ral több a tavalyinál. Ennek 95 százaléka Mironovi, 4 százaléka Bezosztája és a többi (1%) területen húsz búzafajta kísérleti termesztésének az a célja, hogy a Járás éghajlati, időjárási és talajviszonyainak megfelelő legjobb fajtákat vegyék továbbtermesztésbe. Ezek szov­jet, jugoszláv, olasz és hazai fajták. Egyelőre az Auróra és a Kaukáz búzafajta még hiányzik. Ám a Szamák-féle bűzafajtának (hivatalos neve még nincsl) nagy jövőt jósol a főagronómus. Ez a búzafajta alacsonynövésű és amellett bő hozamú. — Elegendő-e a gépierő? Küszködnek-e alkatrész­­hiánnyal? — Kombájnokból nem lesz hiány, annál is Inkább, mert a mezőgazdasági üzemek saját kombájnjain kívül mintegy száz kombájn segít majd; ezek a Cseh Szocia­lista Köztársaság és Szlovákia északibb vidékeiről ér­keznek. A száz úgynevezett „brigád“-kombájn közül tíz nagy teljesítményű, kitünően bevált német gyártmányú, E 512 jelzésű kombájn. Ilyen kombájnból eddig hármat tudhat magáénak az Érsekújvárt Gép- és Traktorállomás. Az alkatrészellátásról már borúlátóbban nyilatkozik Múdroch mérnök. Főleg a szovjet kombájnokhoz szük­séges alkatrészek hiányzanak. Bár hallottak arról, hogy a zólyomi AGROTECHNA nemzeti vállalat dolgozói jártak alkatrész-ügyben a Szovjetunióban, ettől függetlenül ne­hezen tudják elképzelni, hogy ezen a téren hamarosan javulás következzék be ... — Milyenek a gabonaraktározási lehetőségeik? — Minden eddiginél rosszabbak! Súlyosbítja a hely­zetet nemcsak az, hogy a vetésterület négyezer hektár­ral nagyobb a tavalyinál, hanem a külföldről behozott gabona tárolása, mintegy 800 vagonnyi, ugyancsak szá­mottevő raktározási teret igényel. S nem utolsó sorban az átmenetileg raktárnak használt kaszárnyaépület is kiesik a lehetőségek sorából. — Miben látja az aggasztó helyzetből kivezető utat? — Nincs más hátra, mint az iskolák, kultúrházak igénybevétele, ezáltal némileg enyhítünk a súlyos raktár­hiányon. Alighogy befejezi e szavait a járás főagronómusa, tag­baszakadt fiatalember nyit be: Istenes Andor, az udvardi szövetkezet agronómusa. Szavai még a főagronómusénál is lehangolóbbak: — Ezernégyszáz hektárnyi a búzánk. Mintegy 750 va­gon gabona betakarítása várható. Örülünk a gazdag ter­mésnek! Ám ebbe az örömbe nem kevés űröm vegyül. Bosszantó, hogy a Felvásárló Üzem a termésnek csak egyharmadát hajlandó átvenni, a többi gabona átvételét nem szavatolja. Vajon mi lesz a többivel —? Valóban fogas kérdés félezer vagon gabona elraktáro­zása. De közös összefogással, a lehetőségek messzemenő felkutatásával és kihasználásával bizonyára találnak módot arra, hogy a termés ne maradjon a szabad ég alatt. Ami még a járás legnagyobb szövetkezetében mutat­kozó gabonabetakarítási, illetve raktározási lehetőségek hiányára vonatkozik, kissé groteszkül hangzik a főagro­nómus megjegyzése: — Ha felbúg a huszonöt kombájn, s egy-két nap seré­nyen folyhat az aratás, utána a kombájnosok mehetnek a Zsitvába fürödni. Azaz, nem lesz dolguk, mert a ga­bonaszállítás, mint legfőbb akadály, fékezőként hat az aratás menetére. Ehhez még idekívánkozik az is, hogy tavaly a surányi gabonaátvevőhely előtt kilométernyi hosszan álldogáltak a gabonát szállító fogatok, traktoros pótkocsik, teher­autók ... Most — amint mondották — még több lesz a várakozó jármű. A köbölkút! gabonatároló — amely enyhíthetne a raktározás áldatlan helyzetén — még nem készült el... Jó lenne, ha az Illetékes minisztérium legilletékesebb dolgozói kicsit körülnéznének a helyszí­nen, többhelyütt, miért késlekednek a gabonaszilók épí­tésével? KÓMÁROM Kicsit körültekintőbben, alaposabban felkészültek a gabona betakarítására, illetve a raktározásra. A Mezőgazdasági Társulás főagronómusa, Janeöka mérnök szabadságát tölti. Varga András agronómus tá­jékoztat. A komáromi járásban valamicskével kisebb a búza vetésterülete, 20 023 hektárnyi. — Előzetes becslések alapján 35 mázsás hektárhozam­átlagra számítunk. Túlsúlyban mi is a Mironovi búza­fajtát termesztjük. Gabonaszilónk? A nemesócsai, amely 2200 vagon gabona tárolására lesz alkalmas, csak a jövő évben várható az átadása. Milyen a gépi felkészültség? Tudtommal a 183 saját kombájnon kívül 97 jön segíteni Melníkból, Pferovból, Olelnáról, Krizanovból és Prie­­vidzáról. Egy-egy kombájnra átlagosan 121 hektár ga­bona aratása-cséplése vár. Tehát megközelítőleg egyenlőek a gabonabetakaritás és raktározás adottságai, lehetőségei. Ebben a Járásban csupán a külföldről érkezett gabona mennyisége (kb. 300 vagon) mutat némi eltérést. A hangulat? Sokkal derűlátóbb, bizakodóbb. — Bár a gabona raktározása nem lesz éppen gond­mentes a mi járásunkban sem, de semmiképpen sem aggasztó a helyzet. Raktározásra csak a legvégső esetben használjuk majd az iskolákat, művelődési ott­honokat. — S milyen rejtett tartalékokat használnak fel? — Mindenekelőtt rejtett tartaléknak számít a szövet­kezeti tagok természetbeni gabonajárandóságának ki­adása, lehetőleg minél hamarabb. Ez jelentős tétell Ki­sebb, de nem lebecsülendő: a mezőgazdasági üzemek kukoricaszárítóinak közei betonozottak, a tárolásnak ezt a lehetőségét sem hanyagoljuk el. A Felvásárló Üzem az összesen 10 000 vagon idei gabonatermésből 6500 va­gonnyit tárol, ebből Ideiglenes tárolóhelyen összesen 2000 vagonnyit. A többi pedig a mezőgazdasági üzemek raktározási gondja. Megkérdeztük még Bucz Sándort, a Komáromi Járási Mezőgazdasági Társulás gépesítési osztályának dolgozó­ját, milyen problémák adódtak, ami a gabonabetakarítás gépeinek csatasorba állítását illeti? — Kisebb-nagyobb nehézségek előfordultak a gépjaví­tás terén. A Super—50-es traktorok hüvelyének beszer­zése követelt nagyobb utánjárást, de sikeresen megol­dottuk. A kieső DT—54-es lánctalpas traktorokat négy­­kerékmeghajtású, magyar gyártmányú DUTRA traktorok­kal igyekszünk pótolni, hogy a tarlóhántás késedelmet ne szenvedjen. Ha már a tarlóhántás került szóba, azt is hozzátehetem, hogy szalmabetakarító gépek vásárlása valutát követelt. Itt is nehézségeink voltak (T 174-es jelzésű német rakodógépeket hoztunk bel) Még idekívánkozik az is, hogy a Bajcsi Állami Gazda­ságban és a madari szövetkezetben régi típusú szovjet gyártmányú gabonatisztltót alakítottak át. Már több szövetkezetben, így például Naszvadon, Ne­­mesócsán, Búcson és másutt a gabonaforgatást mecha­­nizált lapáttal, fúvógépekkel tették könnyebbé, gyorsab­bá. A traktoros Jótkocslk, teherautók műszaki ellenőr­zése sem maradt el, úgyhogy teljesen felkészülten vár­ják a napot, hogy a kenyércsatát győzelemre segítsék. Két járás, kétféle hangulat. Az érsekújvári járás me­zőgazdasági üzemeinek nagy többségére bizonyára nem ragadt át a járásiak borúlátása. A várható gazdag ter­més remélhetőleg minden gondfelhőt eloszlat! N. Kovács István Tíz nagy teljesítményű E 512 jelzésű német kombájn érkezik az érsek­újvári járásba, ahol segíti a gabona-rekordtermés betakarítását. Ugyan­ilyen három kombájnnal rendelkezik az Érsekújvárt Gép- és Traktorállomás is. > ❖ ❖ ♦> ❖ ❖ ♦> ♦> ♦> ♦> ♦> ♦> ♦> ♦> ♦> ♦> <•> »> ♦> ♦> »> ♦> ♦> ♦> ♦> ♦> ♦> Á váratlan vendég megzavarta az ünnepélyt A festői szép gombaszögi völgykat­lanban a múlt hét végén került sor a CSEMADOK megalakulásának 20 éves és a Szlovák Nemzeti Felkelés negyedévszázados évfordulójának je­gyében megrendezett országos dal- és táncünnepélyre. Szombat este, a régvárt jános vitéz című daljátékkal szerepelt a buda­pesti Operaház. Vasárnap délelőtt énekkarok, népművészeti együttesek, szólisták fellépésével folytatódott az ünnepi műsor. Aztán több órán ke­resztül a szakadó eső „szerepelt“, s kevesen hitték, hogy még sor kerül az ünnepi nagygyűlésre, és az azt követő műsorszámokra. Késő délután mégiscsak osztani kezdtek a fellegek, a csuromvizes pa­dokon elfoglalta helyét a közönség és meghallgatták az ünnepi beszédeket, amelyeket Róbert Harenőár mérnök, az SZLKP tagja szlovákul és Dobos László miniszter magyar nyelven tar­tott meg. A tartalmas szónoklatok után a ha­zai és budapesti vendégművészek szí­nes műsorával ért véget a hagyomá­nyos találkozó. Mind szombaton, mind vasárnap ló­gott „az eső lába“. így aztán érthető, hogy az előbbi évekhez viszonyítva, kevesebb volt a közönség száma, ör­vendetes viszont, hogy a vasárnap délutáni szakadó eső ellenére mégis­csak megteltek az ülőhelyek és arány­lag sokan hallgatták végig az inter­nacionalista szellemű beszédeket, és nézték meg a táncdalénekesek eszt­­rádműsnrát. Esős Gombaszög volt az 1969-es, s bizony a rendezők fáradozását nem kísérte a már megszokott nagy közön­ségsiker. —tt— Dobos László miniszter ünnepi beszédét mondja. Balogh Matild népdalénekes iá megnyerte a közönség szivét. A rozsnyói dalárda mindig sikeresen szerepel a gombaszögi találkozón.

Next

/
Thumbnails
Contents