Szabad Földműves, 1967. január-június (18. évfolyam, 1-25. szám)

1967-01-07 / 1. szám

Bratislava, 1967. január 7. Ara 1.— Kés XVIII. évfolyam, 1. szám Növeljük a felelősségtudatot A köztársasági elnök újévi beszéde .............................................< ,...mi.........:> ............................................:..„::*a*ÍS Antonín Novotny elvtárs, a köztársaság elnöke újévi beszédét mondja Közel a munkahelyhez A CSKP XIII. kongresszusának téziseiről a mezőgazdasági üzemekben folytatott megbeszéléseken a dolgozók azt hangoztatták, hogy a mező­gazdaságban foglalkoztatottak lakásépítésének megvalósítása az alapfel­tétele a munkaerő-probléma megoldásának. Jelenleg ugyan jobb a helyzet, mint azelőtt volt, ennek ellenére továbbra Is nehézségek mutatkoznak az építkezések előkészítésében, tervezésében és kivitelezésében. A mezőgazda­­sági dolgozók alapkövetelése az, hogy az előirt normák a mezőgazdasági termelés jelenlegi szervezettségével, valamint tervezett szakosításával és központosításával összhangban lehetővé tegyék a lakásépítések megvalósí­tását. Ez azt jelenti, hogy a lehető legközelebb lakjanak a mezőgazdasági üzemhez. Ezzel összefüggésben okvetlenül szükséges, hogy a központosí­tásra kijelölt községek építésének eddigi hosszú lejáratú programját pon­tosabban határozzák meg. A falusi lakásépítkezéseknek jelenleg csak a kisebb hányadát alkotják a rendelésre, az ún. kulcsátadásra készült épít­kezések, nagyobb részüket a szövetkezeti vagy egyéni önsegéllyel épített családi házak teszik. A mezőgazdasági üzemek véleménye szerint azonban ezzel a módszerrel nem biztosítható az építkezési program tervszerű végre­hajtása, mivel a mezőgazdaságban önsegéllyel végzik el a célépítkezési és talajjavítást munkálatokat is. Az épttőrészleggei rendelkező EFSZ-eknek és állami gazdaságoknak elsősorban az a feladatuk, hogy önsegélyes mód­szerrel évente mintegy 2 milliárd korona értékű építkezési és karbantartási munkálatokat végezzenek el. A CSKP XIII. kongresszusának az a határozata, hogy 1970-ig 70 000 lakás­egységet kell a falvakon felépíteni, azon alapult, hogy az ötéves terv utolsó éveiben kb. 24 000 lakásegységet adnak át rendeltetésének, továbbá önsegéllyel 12 000, egyéni építkezéssel pedig 28 000 családi házat építenek fel, s végül a célépítkezések során 6000 lakás kerül tető alá. Az 1967-es évi lakásépítési előkészületek júniusi ellenőrzése során kitűnt, hogy a ke­rületi nemzeti bizottságok addig még nem gondolkodtak arról, hogy bizto­sítsák a megfelelő számú lakásegység felépítéséhez szükséges építési ka­pacitást; viszont azt is megállapították, hogy az önsegélyes szövetkezeti építkezésben sokkal kedvezőbb a helyzet. A járásokban végzett ellenőrzé­sek alkalmával a családi házakkal kapcsolatos 1967-es előkészületek hely­zetéről abban az időben még nem volt megfelelő áttekintésük. A feladatok teljesítése érdekében okvetlenül szükséges, hogy a mezőgazdasági üzemek, a JNB-k, a mezőgazdasági termelési igazgatóságok a KNB-kal együttműköd­ve az építkezési beruházásokat a helyi technikai adottságoknak megfele­lően tovább folytassák a mezőgazdasági üzemegységek (farmok] moderni­zálására és a megkezdett építkezések befejezésére kitűzött program szerint. Az 1987-ig terjedő időszakban valamennyi kerületben 5000—9000 lakás­egységet kell felépíteni. A Földművelésügyi Minisztérium tárgyalásokat folytat az illetékes szervek­kel olyan intézkedések megtételéről, melyekkel egyszerűsíthetnék és meg­gyorsíthatnák az építkezések lebonyolítását. Elsősorban a lakásépítkezések állami és vállalati finanszírozása jelenlegi módja megváltoztatásának lehe­tőségeiről tárgyalnak. Az érvényes jogszabályok szerint az állam a teljes költségvetési előirányzat kb. 30 százalékával járul hozzá az önsegélyes és a rendelésre készülő szövetkezeti lakások építkezéséhez. Rendeléses épít­kezés esetén az üzem kamat nélküli kölcsönt folyósít az alkalmazottjának a tagsági rész összegének megfelelően, a költségvetési kiadások fedezetlen részére. Teljes önsegélyes szövetkezeti lakásépítés esetén az üzem csak a tagsági rész fele összegének megfizetéséhez nyújt alkalmazottjának 10—12,5 szá­zalékot kitevő kamat nélküli kölcsönt, és a fennmaradó összeget aztán a szövetkezeti tag ledolgozza, vagy pedig készpénzben megfizeti. Családi ház építése esetén a munkaadó 25 000 koronáig terjedő kölcsönt adhat alkal­mazottjának, azzal a feltétellel, hogy nem kell visszatérítenie, ha az illető kötelezettséget vállal, hogy tíz évig az üzemben marad. Az eddigi tapasztalatok alapján kibocsátott 138/66. sz. kormányhatározat értelmében kívánatos, hogy a mezőgazdasági dolgozók lakásépítését meg­könnyítsék, s ezzel a mezőgazdasági üzemek munkaerőproblémájának a megoldását is elősegítsék. Ezért azt javasolja, hogy a mezőgazdasági és az erdészeti dolgozókra is terjesszék ki az alábbi kedvezményes építkezési formákat: üzemi és szövetkezeti lakásépítkezés, üzemi és egyéni családi ház építkezés, valamint meglevő objektumoknak lakásokká való átépítése. A mezőgazdasági és erdészeti üzemek és szervezetek maguk döntenek arról, hogy alkalmazottaik részére az üzemi vagy a szövetkezeti lakás­építést formát választják-e. A mezőgazdasági dolgozók egyéni lakásépítése keretében bármilyen fajta családi ház építhető. Az építkezések során csupán azt az egységes elvet kell szem előtt tartani, hogy köztársaságunkban elősegítsük a kulturált lakásmód további fellendítését. Természetesen arra való tekintettel, hogy a mező- és erdőgazdasági üzemek dolgozóinak fő ténykedésük a termelés, indokolt esetben az üzem az építkezéshez saját pénzalapjaiból támogatást nyújthat. A nem lakóépületek átépítését, a családi házakhoz való hozzá­építést vagy ráépítést, ha azzal új lakásegység nyerhető, szintén kedvez­ményben kell részesíteni. A mezőgazdasági lakásépítkezések újfajta finan­szírozásának a kérdése megérdemli, hogy részletesen foglalkozzunk vele. J. BOUDNf, földművelésügyi miniszterhelyettes Tisztelt polgártársak, elvtársak! Felhasználom ezt az alkalmat arra, hogy az új év kezdetén szívélyesen üdvözöljem mindannyiukat, jó egész­séget, sok boldogságot, a munkában és a magánéletben sok sikert kíván­jak önöknek és családjuknak. Tisztelt polgártársak, szeretnék köszönetét mondani önöknek a múlt évi jó munkájukért, melynek ered­ményeként 1966-ban kedvezően fejlő­dött népgazdaságunk. Köszönetem fejezem ki azoknak az üzemeknek és munkakollektíváknak Is, amelyek az év végén hozzám kül­dött jelentéseikben beszámoltak mun­kájuk eredményéről — az 198B-os év tervteljesítéséről. Megköszönöm a karácsonyi és az újévi ünnepek al­kalmából kapott jókívánságokat Is. Az 1967-es évbe léptünk, amely na­gyon sok szempontból igen jelentős lesz számunkra. Az idén már egész népgazdaságunk az új irányítási rend­szer alapján fog dolgozni, melyet az elmúlt években készítettünk elő. Ugyanakkor teljes mértékben ki akar­juk használni a szocialista rendszer előnyeit, és széleskörűen érvényesí­teni fogjuk társadalmi életünkben s a termelésben a tudomány eredményeit. A párt központi bizottságának leg­utóbbi ülésén a KB elnöksége nevé­ben jelentést terjesztettem elő. A be­számoló lényeges részét közölte a na­pi sajtó, ezért nem részletezem a múlt év eredményeit és a központi bizottság ülésén megtárgyalt további kérdéseket, csupán néhány problémát akarok kiemelni. Mit tapasztalhattunk az 1966-os év­ben? Az üzemekben, vállalatokban és a központi irányító szervekben két­ségkívül sokat tettek az új irányítási rendszer bevezetéséért. Egyszersmind azonban az is megmutatkozott, hogy az üzemekben és a termelésben még nem minden vezető dolgozó és mun­kás értette meg teljes mértékben azo­kat az alaoelveket, amelyekhez nép­gazdaságunk tevékenysége az elkö­vetkező időszakban igazodik. Azok a kérdések, amelyekkel néhány polgár­társunk fellép, arról tanúskodnak; még sok meggyőző munkára, vala­mint tapasztalat szerzésére lesz szük­ség, amíg az emberek teljes egészé­ben megértik az új intézkedések és folvamatok lényegét. Nem sok idő telt el azóta, hogy ná­lunk, Csehszlovákiában bevégeztük i szocializálást. Nem volt ez egyszerű dolog. Direktív Irányításra és a gaz­daságban nagy anyagi befektetésekre volt szükség, hogy támogassuk a szü­letőben levő szocialista társadalmi viszonyok kialakulását. A múltban számos intézkedést kellett foganato sítanunk köztársaságunk védelménél megerősítése érdekében. Ismeretes hogy az ötvenes évek kezdetén a há ború komoly veszélye fenyegette i világot. Köztudott az is, hogy ki kel lett védenünk a kapitalista országéi ellenünk irányuló számos intézkedő sét, a nyersanyagok, gépek embargó ját és kivitelünk akadályozását. Nehéz évek voltak azok, s elkerül hetetlenné tették a társadalmunk irá ryítására, egész életünkre hatást gya korló intézkedések foganatosítását Azonban minden nehézség ellenéri sem csökkent az életszínvonal, sőt i kulturális és anyagi színvonal szün telenül emelkedett. A szocialista termelési viszonyul győzelme hazánkban, a nemzetköz feszültség enyhülése, a békés együti élés politikájának gyakorlati érvénye mese lokozatosan uj neiyzetet te­remtett. Köztársaságunk életében az t áj körülmények új lehetőségeket 1 nyújtottak a szocialista rendszer tel- v jesebh kihasználására, a társadalom e további fejlesztésére. Látni kell, hogy 1 a népgazdaság további fejlesztésére f tett jelentős lépések és módosítások, s amelyek meggyőződésünk szerint jó f eredményeket hoznak, csakis azért valósíthatók meg, mert a szocialista í közösségbe tartozunk, és sokoldalúan 1 együttműködünk a szocialista orszá- j gokkal, elsősorban a Szovjetunióval, i amely ország számunkra továbbra is 1 biztonságunk záloga. j Népgazdaságunk új irányításának 1 bevezetése nem könnyű feladat. 1 Miért? Nyíltan megmondom: azért, i mert túlságosan hozzászoktunk bizo- i nyos életformákhoz, az irányítás és í a gazdaság meghonosodott szerveze­téhez. Ez sokszor gondtalanságra ve- 1 zetett, sőt habozás nélkül állíthatom: : egyes embereket könnyelműségre és i felelőtlenségre is. Az elmúlt időszak- j ban elért sikereink olyan illúziót kel- I tetek, hogy mi mindent megtehetünk. Egyes emberek abban a hiedelemben : éltek, hogy mindaz, amit a közösség 1 társadalmi használatra, a kultúra fej- i lesztésére, az életszínvonal növelésé- i re fordít az magától értetődő, termé- j szetes dolog. Abban a hitben ringat- I ták magukat, hogy társadalmunk kor­látlan erőforrásokkal rendelkezik. < Mindez csökkentette sok funkcioná- i rius felelősségtudatát is, s ennek kö- 1 vetkeztében elképzeléseikben nem az ; ország és a nemzeti jövedelem lehe- i tőségeiből indultak ki. Az új irányítási rendszer első célja i éppen az, hogy minden egyes ember­ben növelje a felelősségtudatot dön­téseiért, elvégzett munkájáért. Rá kell ébresztenie mindenkit arra, hogy a saját munkájától, kollektívája, mű­helye, üzeme, vállalata, hivatala tevé­kenységének eredményeitől függ élet­­színvonalának alakulása. Sok válto­zásra lesz szükség a bérrendszerben is. Teljes mértékben érvényesülnie kell a szakképzettségnek és a tudás­nak, úgyszintén a felelősségtudatnak, mind a munkásoknál, mind a műsza­ki és gazdasági dolgozóknál. Az ú| irányítási rendszer fő lényege: az anyagi érdekeltség teljes mértékű ér­vényesítése a termelés eredményei­ben, hogy mindenki olyan |utalmat kapjon, ami megfelel a társadalom érdekében végzett munkája mennyi­ségének és minőségének. Ennek az alapelvnek érvényesítése nélkül az irányítás új rendszere nem teljesít­hetné küldetését. A második alapelv, amit hangsú­lyozni szeretnék, a következő: az új irányítási rendszer arra számít, hogy a dolgozók, a kollektívák, főképpen pedig az üzemek vezetősége fokozot­tabb kezdeményezéssel keresik majd a jobb minőségű és olcsóbb termelés lehetőségeit, s biztosítják termékeik kelendőségét a hazai és külföldi piacon. Amennyiben erre képtelenek lesznek, az természetesen hatással lesz az illető üzem és minden egyes dolgozója jövedelmére. Ilyen körül­mények között mutatkozik meg majd azoknak az embereknek a szakkép­zettsége is, akik a vállalat jövedel­méért felelősek. A piac szükségletei­vel összhangban a terv adta lehető­ségek keretében szabad utat kap a kezdeményezés. A harmadik dolog, amire ki akarok térni, az árak kérdése. Erről részben már beszéltem pártunk központi bi­zottságának ülésén. Mint tudják, egyes árakat módosl­­ottunk. Egész árrendszerünket te­­cintve a módosítások egyáltalán nem roltak döntőek. Ismét hangsúlyozom: izeket a lépéseket az kényszerítette ci, hogy részben hozzájáruljanak a egyasztás összetételének megjavítá­shoz és a népgazdaság egészséges ejlődésének biztosításához. Amint említettem, a szocialista •endszer építése idején számos intéz­­cedést kellett tennünk, hogy kivéd­­ük az embargo kihatásait. Mindez, ralamint számos más ok arra vezetett cennünket, beleértve az árak dotáció­ét is, hogy kiegyenlítsük azokat a (ülönbségeket, amelyek elkerülhetet­­enül felmerültek az ország fejlődé­sének a kapitalista rendszerből a szo­cialista rendszerbe való bonyolult át­­nenete folyamán. Ma más a helyzet. A gazdaság rea­lizálásának útján haladunk, lehető­séget adunk a termelésnek, hogy a nagykereskedelmi árak alapján dol­gozzon, ami egészében megfelel a termékegységre fordított költségnek. A népgazdaság egészséges fejlődé­séről beszélve, helyes viszonyt kell kialakítanunk a kiskereskedelmi és nagykereskedelmi árak, valamint a termelési költségek között. Fokozato­san megszüntetjük a dotációt, ame­lyek sok esetben bizonyos vállalatok gazdaságtalan termelésének terheit az egész társadalomra hárították. Szá­molni kell azzal, hogy ennek követ­keztében egyes kiskereskedelmi árak Is emelkedhetnek. Másrészt ott, ahol a tényleges termelési költségekhez viszonyítva a fogyasztói árak indo­kolatlanul magasak, a kiskereskedel­mi árakat fokozatosan csökkenteni kell. Nyíltan beszélek erről azért, mert a gyűléseken sok szó elhangzott ez­zel kapcsolatban, s nem mindenki szólt ilyen világosan. Hangsúlyozom: nincs más út számunkra, ha egészsé­gesen akarunk gazdálkodni. Ugyanakkor a központi bizottság és a kormány nem engedi és nem engedheti meg, hogy az árak módo­sítása csökkentse a lelkiismeretesen, becsületesen dolgozó emberek élet­színvonalát. Lehetséges, hogy a de­­nivelláció érinteni fogja azokat, akik felelőtlenül dolgoznak, és csak azért akarják fizetésüket felvenni, mert a munkahelyre bejárnak. Egészében azonban az életszínvonalat azzal biz­tosítjuk, hogy népgazdasági terveink­ben a normális bérek növekedésére számítunk, ami évi átlagban maga­sabb lesz, mint a kiskereskedelmi árak átlagos szintjének fejlődése. A párt központi bizottságán tartott beszédemben említettem, hogy a dol­gozók nemcsak fogyasztók, hanem termelők is. Ez azt jelenti: minden dolgozó elsősorban saját üzemében nézhetné meg, ki hogyan veszi ki a részét a munkából, mennyiért ter­melnek, miért magasak a termelési költségek és mi okozza egyes termé­kek rossz minőségét, miért tűnnek el a piacról bizonyos, főképpen olcsóbb árucikkek, s törődnie kellene azzal is, hogy a vállalatok, elsősorban a közszükségleti cikkeket gyártó üze­mek rugalmasabban reagáljanak a lakosság igényeire. Azt akarjuk, hogy a mi piacunk gazdag legyen és a dolgozók megke­resett pénzükért olyan árucikkeket vehessenek, ami tetszik nekik és amire szükségük van. Az új irányítási rendszernek abban az irányban is ha­tást kell gyakorolnia, hogy a válla­latok gyorsabban reagáljanak a piac szükségleteire. Ezzel egyidejűleg a behozatal ál­landó fokozásával elejét vesszük az egyes üzemek által helytelenül ki­használt monopolhelyzetnek, és eze­ket az üzemeket a termékek minősé­gének javítására, a választék bővíté­sére s az árak csökkentésére kész­tetjük. így kell tekintenünk Csehszlovákia Kommunista Pártjának politikájára, amely soha nem folytatott és nem folytathat a munkásosztály és a dol­gozók túlnyomó többségének érdekei­vel ellentétben álló politikát, olyan politikát, amelynek — és ezt aláhú­zom — irányvonala részenként meg­engedné az életszínvonal csökkenését, (Folytatás a 2. oldalon) ^ Szak m e 11 é kIet: Közöljük: a Csehszlovák és a Magyar Rádió és Televízió jövő heti műsorát

Next

/
Thumbnails
Contents