Szabad Földműves, 1967. január-június (18. évfolyam, 1-25. szám)

1967-01-07 / 1. szám

Ojra megkezdődtek a téli üdülések. A KrkonoSe hegységben is türelmet lenül várják a rekreációsok, hogy a kötélpályán feljussanak a csodaszép Snezka csúcsra. (Bállá felv.) WWWW\A/\A/WWVWV Meddig lesznek még elavult üzlethelyiségek Naszvadon ? A Naszvadi Helyi Nemzeti Bizottság mindent megtesz a falu fejlesztésé­nek érdekében. A lakosság segitégével idén négy kilométer hosszú gyalog­járda készült és jelentős munkákat végeztek a közutakon is. A járdák mellett mintegy két kilométeren fákat ültettek és további 2000 facsemetét ültettek ki az utak mentén. Ez főleg a faluszépitő bizottság érdeme. Viszont kifogásolható, hogy a vizek levezetésével keveset foglalkoznak. Pedig ezt a problémát egy kis jóakarattal könnyen meg lehetne oldani. A helyi nemzeti bizottság sokat tesz a szolgáltatások kibővítésére is. Egy traktor két pótkocsival azok rendelkezésére áll, akik árujukat szállí­tani akarják. Ezzel szemben nem lehetünk megelégedve az üzlethelyiségek állapotával. Bizony rájuk illik, hogy még Mária Terézia idejében épültek, és egyik-másik dűlőiéiben van. A pénzzel is ésszerűbben kellene bánni. A hentes-, a cipő- és a méteráruüzlet javítására annyit költöttek, hogy egy kis kiegészítéssel ezen a pénzen újat lehette volna építeni. A drogéria és a készruhaüzlet épülete is dűlőfélben van. A vendéglő sem elégíti ki egy 6000 lakosú község lakóinak igényeit. Tehát a falu üzlethálózata elavult. Többször ígértek már új áruházat, de az ígéret eddig csak ígéret maradt. A felszabadulás óta a Jednota mind­össze egy fűszerüzletet épített, pedig ilyen nagy községből jelentős a be­vétel és a haszon. A régi kultúrházat étteremmé alakítják át. Ezt a munkát már augusztus­ban be kellett volna fejezni, de a mai napig sincs készen. Bár a helyi nem­zeti bizottság többször meghívja tanácsgyűlésére a Jednota vezetőjét, még sincs javulás ezen a téren. Tehát így áll Naszvad az üzlethálózat terén. Pedig mennyi minden kel­lene! — Hogy mindenki a kedvére szórakozhasson, legalább négy vendég­lőre lenne szükség, mert bizony a fogyasztó sokszor csak az udvaron illat­ja meg a sörét. A községnek új iskolát, postaépületet és orvoslakást is kellene kapnia. Nagy község Naszvad, de valahogy kevés gondot fordítanak rá az illeté­kesek. Reméljük végre a Jednota is megembereli magát és olyan üzletháló­zatot létesít, amely megfelel a falu szükségletének. Dobosi József, Naszvad Az állami szervek a múlt évben 978 756 tonna húst, 3 014111000 liter tejet és 1 706 897 000 tojást vásároltak fel. A mezőgazdasági üzemek a tojá­son kívül minden állattenyésztési ter­mékből többet adtak el. A tej, vágóbaromfi piaci mennyi­sége 8—11 százalékkal volt nagyobb, mint 1965-ben. A húsfelvásárlás ter­vét 101 százalékra teljesítettük. December 25-ig a mezőgazdasági üzemek 95 százaléka kötött szerződést állattenyésztési termékek szállítására. Meg kell azonban jegyezni, hogy a vállalt mennyiség kisebb a tavalyinál. Az illetékes szervek eddig a feltéte­lezett mennyiségek alapján biztosítot­ták a gabona és az olajos növények 88 százalékának, a burgonya 83 szá­zalékának, a cukorrépa 73 százaléká­nak, s a len 76 százalékának felvá­sárlását. Az állattenyésztési termékek felvá­sárlására kötött szerződések a hús 88 százalékának, a tej 87 százaléká­nak és a tojás 80,4 százalékának be­szerzését biztosítják. A lemaradás azzal Indokolható, hogy a mezőgazdasági üzemek nem értesültek időben az új irányítás-adta lehetőségekről. Általában január az év leghidegebb hónapja. Losonc környékén például a januári hőmérséklet 50 éves decem­beri átlaga —0,7 °C, a január viszont —3,2; a február pedig —1 °C. Annak ellenére, hogy január a leghidegebb hónapunk, még sem minden januárra jellemző ez. Azokban az években, amikor az Atlanti-óceán és Közép- Európa között hosszabb ideig állan­dósul a délnyugati levegőáramlás, a január melegebb. A mi körzetünkben a múlt század felétől a legmelegebb január 1921-ben volt, amikor a hőmérséklet havi át­laga Bratislavában elérte a 4,5 fokot. Bratislavában a januári hőmérséklet átlagosan —1 °C. Ezzel ellentétben 1942-ben Bratislavában a januári hő­mérséklet átlaga elérte a —9,5 °Cel­­ziust. A január azokban az években hi­deg, amikor Közép-Európában északi és észak-nyugati légáramlatok ural­kodnak amelyek a hideg sarki leve­gőt hozzák magukkal. A múltban Szlovákia déli részein még —24 és —30 °C hideg is volt. Ezzel szemben a rekordmeleg elérte a 10—15 fokot. *2 SZABAD FÖLDMŰVES 1987. január 7. Ilyen nagy ídőjáráskilengések azon­ban ritkaságszámba mennek nálunk. Általában a hideg időjárás melegebb­re változása jégolvadás és ködös idő után következik be. A csapadék januárban nem csak hó formájában hull. Néhány évben gyak­ran esőzik, vagy pedig havas eső for­májában érkezik a csapadék a főidre. A csapadék mennyisége is a közép­európai légáramlásoktól függ. A havi csapadékátlag Ögyallán 37, Kassán 31, Losoncon 36, Nyitrán 35, Terebesen pedig 28 mm. Általában januárban kevesebb csapadék esik, mint más hónapokban. A többéves időjárás-előrejelzés ta­pasztalatai szerint idén a január me­legebb lesz, mint más években. Január 10-íg borús, felhős idő, esővel, havas esővel, a hegyes vidéken havazással. A napi hőmérséklet 3—6 C fok, az éjszakai 0-------5. Január második de­kádjában felhős időjárás, kisebb-na­­gyobb felhőátvonulások, a magasabb és hegyes vidéken havazások. A nap­pali hőmérséklet 4 °C, az éjszakai fagypont körül. Ianuár utolsó tíz napjában reggeli ködképződés, később félborús, majd felhős időjárás. A nap­pali hőmérséklet 0-------5 °C, az éj­szakai pedig —10°. Dr. Peter Forgói Faluszépítés két községbe n Kysta község a trebiSovl Járás egyik legkisebb faluja. Mindössze 400 lako­sa van, viszont a lakosság aktivitása az elsők közé sorolható. Bodnár And­rás, a helyi nemzeti bizottság elnöke a tanáccsal együtt mindent megtesz, hogy a falu gyorsan fejlődjék. Ebben a faluban is épült Járda, autóbusz­­váróterem, rendbehozták a HNB épü­letét, a községi utak egy részét. A lakosság sokat segített a művelődési ház, a tűzoltószertár és más közér­dekű akcióknál. A faluszépítési ak­cióban a lakosok 6500 brigádórát dol­goztak le, ami azt Jelenti, hogy egy lakosra 16 munkaóra Jut. Még tél van, de már gondolnak a tavaszi feladatokra. A tervek szerint községi vízvezetéket építenek. A 12 méter mély kút már el Is készült. A vízvezeték építésére kölcsönt vet­tek fel. Amíg Kystán szép terveket valósí­tanak meg, aktív a lakosság is, addig Szinyér községben akadnak hiányos­ságok. Pedig itt is szükség lenne a lakosság aktivitására. Bár Karos! Vik­tor, a helyi nemzeti bizottság elnöke is Igyekszik, az Itteni nemzeti bizott­ság mégsem tudja kellően megszer­vezni a lakosságot a társadalmi mun­kákra. A sikertelenség okát főleg ab­ban látják, hogy nem áll rendelkezé­sükre megfelelő pénzösszeg. Eleinte Kystán sem volt elég. De segített az EFSZ, a munkákat olcsóbbá tette a lakosság társadalmi munkája és amint már említettük, hitelt is vettek fel. Ha ezeket a lehetőségeket a Szí­­nyei Nemzeti Bizottság is kihasznál­ná, valamint többet segítene nekik az EFSZ, bizonyára Jobb eredményeket érnének el. HOROSZ ÁRPÁD Intő szó Nagyobbik fiammal rójuk az üzleteket. A vásárló közönség for­gataga csak úgy sodor egyik pult­tól a másikig. Vásárló kőrútunkból most sem hagyhatjuk kt a harmincéves év­fordulóját ünneplő Dunaj áruházat. Hisz itt kaphatók a legdivatosabb és legpraktikusabb cikkek. Persze, ilyenkor nem olyan könnyű feljut­ni a hatodik emeletre. Mindkét lift előtt legalább húsz-húsz ember vá­rakozik. Viszont mit tehet a vá­sárló. Ha fel akar jutni, sorba kell állni. Ez az előírás. Tehát beállunk az egyik sorba. Amíg a vásárfián töprengek, eleinte fel sem tűnik, hogy a mi sorunk valahogy lassan tör előre. Mindkét lift egyforma gyorsasággal jár. A titok nyitja egyszerre ktderül, amikor orrunk előtt kinyílik a lift ajtaja. A lift­kezelő mellett még két csitrt lány­ka nevetgél. Élvezik a helyzetet. Utazgatnak föl-le, a vásárlók meg izzadnak a sorban. Amikor végre bekerülök a felvonóba, nem tudom szó nélkül megállni. — Maguk utazgatnak, a vásár­lók meg lent várnak. Ha szabad érdeklődnöm, milyen fontos ügy­ben tartózkodnak itt? — Bizonyára meg van rá az okunk. — Talán a liftkezelést tanulják? — Azt is. — Előbb azt hallottam, hogy a ma esti műsort beszélték meg. — Na és? Azt tesszük, amit aka­runk ... — Majd meglátjuk, azonnal je­lentést teszek az Igazgatóságon. Végre a hatodik emeletre érünk és a három csitrt vasvilla tekinte­tétől követve lépünk kt a liftből. Amint ismét érkezik a lift, kí­váncsian kukkantok be az ajtón. Csak a liftkezelőnö szúrós tekinte­tével találkozom. A két csttrt le­maradt. Használt az intő szó. (bállá) Növeljük a felelősségtudatot (Folytatás az 1. oldalról) az a párt, amely ezt megengedné, nem lenne kommunista párt. Még egy kérdésre szeretnék kitér­ni. A dolgozók életszínvonalát nem­csak a fizetésből eredő bevételek biz­tosítják, hanem a különféle szociális intézkedések is, főként a gyermekes családok támogatása. A következő adatok megmutatják annak a segít­ségnek a méretét, amelyet az állam a gyermekes családoknak nyújt: 1965- ben a 179 milliárd koronát kitevő nemzeti jövedelemből 15 milliárd ko­ronát juttatunk a gyermekes csalá­doknak, különféle formákban. Az el­ért nemzeti jövedelemhez viszonyítva ez tekintélyes összeg. Államunk to­vábbra is arra törekszik, hogy a ren­delkezésre áüő anvagi lehetőségek keretében szüntelenül támogassa a gyermekes családokat. Ez egyúttal válasz a családi nótlék megszünteté­sével, illetve korlátozásával és más hasonlókkal kapcsolatban elhangzott kérdésekre. Az új év megkezdésével összefüg­gésben ezt a néhány gazdasági-poli­tikai kérdést akartam különnskéuoen kiemelni. Szükséges, hogy mindazok, akiknek érdeke köztársaságunk to­vábbi feilődésének elősegítése, akik azt akarják, hogy országunk erős és "zzdag legyen, mindenütt az úi in­­—kedések mellé álljanak és alkal­mazzák a gyakorlatban. A legjobb határozatok és intézkedések sem hoznák meg a várt eredményt, ha a dolgozók nem értenék meg és nem támogatnák bevezetésüket. Az úi fel­adatokkal. a ránk váró munkával kapcsolatban még egy kérdést sze­retnék felvetni. A fokozott felelősség­gel együtt minden munkahelyen, mint életben a sóra, olyan szükség van a jő elvtársi viszonyra, a kölcsönös se­­gítségnvújtásra. A munkában és az élet más területein a jó és emellett elvhfi emberi kapcsolatok nagyban elősegítik közös ügyünk sikerét. Most térjünk át az új év másik nagy jelentőségű eseményére. 1967- ben ünnepeljük a Nagy Októberi Szo­cialista Forradalom ötvenedik évfor­dulóját. E forradalom győzelmének, a Szovjetunió létezésének köszönhet­jük a Csehszlovák Köztársaság meg­alakulását. 1945-ben történt felszaba­dulását. Ennek köszönhetjük szocia­lista életünk teljes kifejlődését és azt, hogy ma új utak előtt állunk, s ezen elérjük azt a célt, amelynek nevében az Októberi Szocialista Forradalom megvalósult. Október évfordulója ezért a haladó emberiségnek és hazánk népének nagy ünnepe lesz. Vlagyimir Iljics Lenin tanítását és stratégiáját nemcsak Október győzel­me igazolta, hanem a világ és a Szovjetunió ötven év alatt végbement fejlődése is. A Szovjetunió ma a világ egyik leghatalmasabb országa, ereje döntő hatást gyakorol a világ hala­dására és békéjére. A lenini eszmék az emberiség szi­lárd támaszát képezték a fasizmus elleni harcban, a lenini eszmékkel szorosan összefügg sok ország mun­kásosztályának harca a szocializmu­sért és végső győzelméért. A Nagy Októberi Szocialista Forradalom száz­milliók előtt, sok nemzet előtt meg­nyitotta a szabadság útját, széttörte a kolonializmus és az imperializmus béklyóit, lehetővé tette számos új, független állam megalakulását. A világon nincs olyan erő, amely megakadályozhatná vagy visszafelé fordíthatná az Október nyomán meg­indult haladó folyamatot. Lehetnek akadályok, átmeneti visszavonulások, de az emberiséget nem lehet meg­állítani a szociálisan igazságos rend­szerhez vezető úton, amely magas kulturális életszínvonalat, magas fokú műveltséget biztosít a népnek, meg­szünteti a világon a háború veszé­lyét, s megteremti a haladó, szocia­lista és demokratikus életformát. Mindennek ellenére látnunk kell: vannak még erők, amelyek uralmuk fenntartása céljából minden módon a világ haladó fejlődésének megaka­dályozására, visszafordítására törek­szenek. Habár az emberiség fejlődé­sében óriási haladást ért el, még nincs teljesen legyőzve az imperializ­mus, melynek élén az Amerikai Egye­sült Államok áll. Ennek az országnak reakciós körei képviselik jelenleg a világ agresszív erőit. Vietnami agresz­­sziójuk megmutatja: az amerikai im­­pierializmus a világ többi reakciós erejének támogatásával milyen úton akarná kiterjeszteni és érvényesíteni hatalmát a nemzetek és az emberiség fejlődésére gyakorolt befolyását. Né­hány milliós kis nemzet áll harcban az acél és a technika túlerejével, amelyet az Amerikai Egyesült Álla­mok bevetett ellene. Ennek ellenére ezt a nemzetet nem tudják megtörni, és nekünk meggyőződésünk, hogy nem győzik le. Barátaim, még egy, bennünket na­gyon közelről érintő nemzetközi kér­désre szeretnék rámutatni. Két német állam szomszédai va­gyunk. A Német Demokratikus Köz­társaság a béke és a nemzetek kö­zötti megértés útján halad, a de­mokrácia és a szocializmus útját kö­veti, a szocialista országokkal a leg­szélesebb körű együttműködésre tö­rekszik. Ezzel szemben a Német Szövetségi Köztársaság nem sokkal a második világháború után megengedte az or­szágon belül azoknak az erőknek az újjáéledését, amelyek ugyanazon az úton akarnának haladni, amelyet Németország az első világháború után követett. Megengedték a revan­­sista szervezetek megalakulását, s ezek képviselői még a Német Szövet­ségi Köztársaság kormányába is be­kerültek. Mi sokszor felemeltük intő szavun­kat és rámutattunk: a Német Szövet­ségi Köztársaság fejlődése veszélyes irányt vesz, amely lehetővé teszi a nácizmus propagálását, a visszavágás és a revansizmus propagálását. A Német Szövetségi Köztársaságban nemrég alakult meg a keresztényde­mokrata és a szociáldemokrata koalí­ció kormánya Kiesinger keresztény­­demokratával az élén. Nyilatkozatot adott ki, melyben igyekszik magát elhatárolni a Német Szövetségi Köz­társaságban észlelhető egyes múltbeli jelenségektől, ugyanakkor az említett nyilatkozatban is sok minden arról tanúskodik, hogy az NSZK politikája lényegében nem sokat változik. Ben­nünket konkrétan érdekel a szövet­ségi kancellár kormánynyilatkozatá­nak az a része, melyben arról beszélt, hogy a fenyegetés és az erőszak alapján megvalósult müncheni egyez­mény már nem érvényes, és állást foglalt kapcsolataink megjavítása mellett. Mi azonban abból indulunk ki, hogy a müncheni egyezmény nem­zetközi bűntett, a nemzetközi jog megsértése volt, és kezdettől fogva érvénytelen volt. Látnunk kell, hogy a szövetségi kormány nyilatkozatában sok további nyitott kérdés van. Ezzel szorosan összefügg egy másik esemény. Az NSZK egyes részeiben megejtett tartományi választásokon rohamosan növekedett az új náci párt választóinak száma, s e párt képvise­lői bejutottak a tartományi parla­mentekbe is. Ügy vélem ez alátá­masztja a véleményünket, hogy az új nácizmusnak meg vannak a gyökerei, s ha ezt nem semmisítik meg, akkor újra megjelenik a felszínen. Ezért nagy felelősség nyugszik az új kormány vállán, gyakorlati politi­káján, hogy megakadályozza az újnáci erők növekedését, amennyiben való­ban békében akar élni valamennyi országgal, s a kölcsönös megértés útját keresi, amint azt nyilatkozatá­ban állítja. Mint a Német Szövetségi Köztársa­ság szomszédai figyelemmel kísérjük, milyen irányt vesz az úi kormány vezetésével a további fejlődés, s kö­vetkeztetéseinket a külpolitikában eszközölt gyakorlati lépések alapján vonjuk le. Országunknak az európai államok többségéhez hasonlóan érdeke, hogy Európa a béke kontinensévé váljék. Külpolitikánk ezt a célt követi, azért támogatunk minden törekvést, amely az európai biztonság megerősítésére irányul, s valamennyi nemzetet a biztonság és a béke érzésével tölt el. A Varsói Szerződés politikai tanács­adó bizottságának 1960 júliusában Bukarestben elfogadott nyilatkozatá­ból kiindulva, minden erőnkkel hoz­zájárulunk Európában a bizalom és a békés együttélés légkörének kiala­kításához. Tisztelt elvtársak, a nemzetközi politika kérdéseivel kapcsolatban a fentieket akartam kihangsúlyozni. Amint már mondottam, a mi utun­kat az határozza meg, hogy a Szocia­lista közösségbe tartozunk, s a Szov­jetunióval és a többi szocialista or­szággal vállvetve fejlesztjük a szocia­lista rendszert, valósítjuk meg a bé­ke politikáját, támogatjuk a nemzetek szabadságát és egyenjogúságát. Köztársaságunkat úgy ismerik a vi­lágban, hogy mindig a szabadságért, a békéért és a demokráciáért küzdők oldalán állt, ott áll ma is és ott fog állni a jövőben is. Köztársaságunk jó hírnévnek örvend a világban, s' ne­künk ezt tetteinkkel, munkánkkal és felelősségteljes politikánkkal öregbí­tenünk kell. Tisztelt polgártársak, szavaimat azzal a kívánsággal fejezem be, hogy továbbra is jól folytassuk megkezdett utunkat, amelyen — s ez mindnyá­junktól függ — országunk új fejlő­dését, a dolgozók boldog életét ér­jük el, s tevékenységünkkel hozzájá­rulunk a szocializmus fejlődéséhez, s világ békéjének biztosításához. Kedves polgártársak, elvtársak, az 1967-es évben sok sikert kívánok munkájukban, sok szerencsét és bol­dogságot életükben. Lassan halad az eladási szerződések megkötése Januári időjárás HAZÁNK LAKOSSÁGÁNAK SZÁMA 14 MILLIÓ 274 EZEF A statisztika szerint a múlt é\ /égén Csehszlovákiának 14 millif 274 ezer lakosa volt. Tavaly 22‘. ízer gyermek született és 139 ezei ämber halt meg. A szaporulat ezel szerint 85 ezer fő. Csehországbar 3 millió 844 ezer, Szlovákiábar pedig 4 millió 433 ezer polgár él Tavaly csaknem 10 ezerrel keve sebb gyermek született az előzi ívekhez viszonyítva. A múlt évber fűtött házasságok száma 116 ezer i legutóbbi évek rekordja volt. Vi­szont növekszik a válások számé s, a bíróságok tavaly több mini L9 ezer házasságot bontottak fel.

Next

/
Thumbnails
Contents