Szabad Földműves, 1965. január-június (16. évfolyam, 1-25. szám)

1965-01-09 / 1. szám

Bratislava, 1965, január 9. Ära 80 fillér XV. évfolyam, 1. szám. A külföldi tapasztalatok alapján Télen a mezőgazdasági dolgozók tétlenségre vannak kárhoztatva s ami még rosszabb, megfosztva bármiféle kereseti lehetőségtől. Jó­részt ezért — ám nemcsak ezért — egyre gyakrabban előtérbe kerül a mezőgazdasági dolgozók téli foglal­koztatása. Fontos, halaszthatatlanul megoldásra váró probléma ez már­­csak azért is, mert a jelen időszak­ban társadalmunk legfontosabb fel­adata a mezőgazdasági termelés fel­lendítése, az ipar és a mezőgazdaság, a falusi és a városi életmód kiegyen­lítése. Az ifjúságot is csak úgy nyer­hetjük meg a mezőgazdaságnak, ha egész évben munkát biztosítunk szá­mára. Az iparban az alkalmazottak szá­mát a termelés terjedelme határozza meg. A mezőgazdasági termelésben ezzel szemben — konkrétabban az EFSZ-ekben — megközelítőleg any­­nyian dolgoznak, ahányan beléptek a közösbe. E sajátos kényszerhelyzet miatt a termelés nagysága gyakorta nincs összhangban a szövetkezeti dolgozók számával. Nem egyedülálló eset, hogy imitt-amott a fontos idénymunkák idején — aratáskor, az őszi betakarításban — munkaerő­hiánnyal küzdenek. A másik oldalon a tagok egy részének a téli hónapok­ban még az egyébként munkaerő­­hiánnyal küzdő szövetkezetekben sem biztosíthatnak munkalehetősé­get. Ahol ezt a problémát úgy pró­bálják megoldani, hogy a dolgozók­nak valamilyen fölösleges időtöltő munkát adnak, csakhogy némi kere­sethez jussanak, a másik végletbe esnek. A be néni tervezett és ha­szontalan munka növeli a kiadásokat, a termelési költségeket. Amikor ez nyilvánvalóvá válik, néhol a normák szilárdításához folyamodnak. Ez az eljárás, mondanunk sem kell, hely­telen. Csak a haszontalan időtöké munkát kellene felszámolni. Mert nem arról van szó, hogy most már mindenáron egészévi kereseti lehe­tőséget biztosítsunk a mezőgazdasági dolgozóknak, hanem arról, bogy a holtidényt kitöltő munka a közösnek és a társadalomnak is a hasznára legyen. A skandináv államokban, Finnor­szágban, Svédországban, Dániában és Norvégiában — a mezőgazdaság­ban dolgozók téli foglalkoztatása sajátos megoldást nyert. Az említett államokban úgyszólván minden egyes parasztgazda vagy földtulajdonos, a szántóföldön, a réten és legelőn kívül bizonyos erdőterületet birtokol. A téli hónapok beálltával a fakiterme­lés rendkívül hasznos foglalkozás Ez a megoldás nem csupán skandináv különlegesség. Egy idő óta Bulgá­riában is hasonló módszerhez folya­modtak. Az erdögazdászok és föld­­mu vessző vetkezetek egyesítésével valamiféle fakitermelő földműves­­szövetkezeteket alakítanak. A más­más évszakban soron lévő erdei és mezei munkák egész éven át mun­kalehetőséget biztosítanak a szövet­kezeti tagoknak. Az említett skandináv—bolgár re­cept alighanem nálunk is alkalmaz­ható lenne. Az erdőgazdaságokban ugyanis nem célszerű nagyobb szá­mú munkást alkalmazni, mivel a nyári hónapokban csökken a mun­kalehetőség. A földművesszövetke­­zetekben éppen fordítva. Eszerint mindkét népgazdasági ágnak a javát szolgálná, ha szorosabban együtt­működnének. Az utóbbi időben a Spisská Nová Ves-i és a Liptovsky Mikülás-i járásban néhány helyen megtették ez irányban az első lépé­seket. Most már csak azon múlik, hogy a jó példa követőkre találjon. Már az elmúlt években sokszor felvetődött — nemegyszer központi fórumon — az ipari és mezőgazdasá­gi üzemek együttműködésének gon­dolata a mezőgazdasági dolgozók téli foglalkoztatásának megoldása érde­kében. Az ötlet nem elvetendő. Saj­nálatra méltó, hogy eddig nem fog­lalkoztunk vele komolyabban, s nem valósult meg a gyakorlatban. Szocia­lista ökonómiánk előnye, hogy terv­szerű gazdálkodást, szükebb érte­lemben, tervszerű munkaerő-gazdál­kodást folytatunk. Miért ne használ­nánk tehát ki az adott lehetősége­ket? Nagyobb ipari üzemeinknek bi­zonyára kapóra jönne egy kis segít­ség, legalábbis fokozhatnák a ter­melést. Ezzel természetesen az évi tervben is számolni kellene. A téli hónapokra nagyobb tervfeladatokat kellene előírni, s ezzel egyidejűleg gondoskodni a béralap megfelelő bővítéséről. íme egy gyakorlati példa. Nyilván mindenki egyetért azzal, hogy a Kelet-Szlovúkiában épülő vajáni hő­erőmű mielőbbi befejezése mindany­­nyiunk érdeke, és népgazdasági szempontból rendkívül fontos. Ám nem erről akarunk most beszélni. Egy idő óta a környékbeli szövetke­zetek — Iske, Csicser, Pólyán, Lelesz stb. — a téli hónapokban tehergép­kocsikkal és más vontatógépekkel segédkeznek a hőerőmű építésében. Azonkívül, hogy néhány ember meg­felelő munkához jut, a szövetkezet pénztárába is hoznak valamit. Bárki ellenvethetné, hogy eddig még csak egy szóval sem érintettük a nők téli foglalkoztatását, bár a növénytermesztésben dolgozók nagy része nő. A nők természetesen nem járhatnak távolabb fekvő ipari köz­pontokba. Már több éve foglalkoznak a szövetkezetekben annak a gondola­tával, hogy a tél folyamán a kisipari szövetkezetekben, a helyi gazdálko­dási üzemekben vagy más helyi jel­legű üzemben alkalmazzák a szövet­kezeti tagokat, tehát elsősorban a nőket. A kisebb terjedelmű, többé­­kevésbé kézműipari üzemekben a termelés bővítése nem ütközik sem­miféle nehézségbe. Nem kell új gé­peket beállítani, s a termelésre for­dított anyagi eszközöket sem kell különösebben növelni. Mégis a múlt­ban szakmai irigység, vagy a konku­renciától való alaptalan félelem miatt, az említett üzemekben ez a gondolat nem talált kellő megér­tésre. Valószínűleg meg lehetne ta­lálni a módját, hogy a szóban forgó üzemekkel megegyezés jöjjön létre. A mezőgazdasági dolgozók téli foglalkoztatása legegyszerűbben mel­léktermeléssel oldható meg. A haszon ezúttal is kettős: A martini járás Diviakyi Állami Gazdaságában pél­dául egy elhagyatott szeszfőzdében burgonyaszárító üzemet létesítettek. Néhány ember munkához jutott, azon túl pedig az üzem nagy mennyiségű burgonyalisztet készít, amely nagyon jó takarmány, és úgyszólván veszte­ség nélkül, könnyen tárolható, míg a gumók tárolásánál a veszteség 15—25 %-os. Valamikor a legtöbb faluban ügyes­­kezű asszonyok tartós, ízléses táská­kat, papucsokat, gyékényeket és egyéb holmit készítettek a kukorica­­csuhéból. Az utóbbi években azonban ritkán találkozunk a hasznos hagyo­mány ápolóival. Érthetetlen, hogy talvainkon, a szövetkezetekben ma­napság miért nem szervezik meg a kifizetődő mellékfoglalkozást. Né­hány helyen már bevezették a kis­ipari melléktermelést. Az érsekújvári járás kisújfalusi szövetkezetében például télen nádkötéssel foglalkoz­nak. Egv-egy tag havonta 900—1200 koronát keres, s a szövetkezet pénz­tárába is jut a haszonból. A melléktermelés bevezetésének eddigi üteme az adott lehetőségek­hez képest elenyésző. Pedig az em­lített kisipari cikkek iránt az utóbbi időben egyre nagyobb az érdeklődés. Nemcsak a hazai piacon, hanem kül­földön is előnyösen elkelnek. A mezőgazdasági dolgozók téli foglalkoztatásának megoldása elvá­laszthatatlanul összefügg a mező­­gazdasági termelés gyors fellendíté­sével. Ügy véljük azonban, hogy ez nemcsak a mezőgazdasági üzemek, hanem a helyi szervek ügye is. Nagy feladat hárul e téren az irányító­szervekre, amelyeknek nyilván job­ban módjukban áll e probléma meg­oldását célravezetni a népgazdaság egyes ágainak szorosabb együttmű­ködésével. CT uncutul csil­­£-*■ log a szeme, s nyelve hegyén a szó. Ami a szí­vén a száján. Ezt olvasom arcvoná­saiból, ezt mutat­ja mosolya. Nem várat magára so­káig, amikor biz­tatom, mondjon valamit a múltról, ifjúságáról. — Tudják is a mai fiatalok, mi volt rég ?l Honnan is tudnák'! Hatéves koromban kikerültem az istállóba aludni. Pokrpccal takaróztam a nő­sülés napjáig. Csak az asszony borí­tott rám dunnát, s csalt be aludni a szobába. Éjjel az istállóban, nappal a határban. Látástól vakulásig húz­tam a kapát, vágtam a rendet. Annyi munka szakadt a nyakamba, hogy ott koszosodtam a földön. Ezt a mi fia­taljaink nem bírnák, de nem is kívá­nom nekik. Éljenek könnyebben, ura­sabban. Ha tehetik, miért ne? Mi ak­kor nem tehettük. Most más világ járja. Étel, ital van bőven. Ogy va­gyunk mi már azzal, hogy kifözetjük a szilvát, azután lessük a szomszé­dokat, ismerősöket. Huzigáljuk egy­mást. — Gyere mán, komám, igyál egy kupicával! - Nem italosak a nagy­­kaposiak, pedig tehetnék. Részeg ember ritkán akad az utcán. Ha még­is előfordul, az asszonyok kiszaladnak az utcára, és megbámulják. Szeren­csére, aki részeg, az nem kaposi. Idegen. A nagykaposiak hírt szerez­tek szorgalmukkal, furfangos észjá­rásukkal. Elnézem Eszter hay István bá­csi deresedö haját, kidolgozott, kér­ges tenyerét. Szavaiból kicseng; so­sem félt a munkától. Bizony a közös­ben is jól neki kellett gyűrköznie, mert ingyen nem osztogatják a mun­kaegységeket. István bácsi ellesi gondolataim, mert máris fordít beszéde fonalán. — Trágyakezelö vagyok. A táp­anyagellátó csoport tagja. Hármasban hordjuk, kazalozzuk a „zsírozót". Formásán rakosgatjuk, hogy értékét ne veszítse. Megtanultuk, szalmát nem szántunk a földbe. Tavaszi trá­gyahordáskor egyesek rám is kiabál­tak: — Hé, István, szalmától nem lesz termés. - Ha látták volna augusztus­ban, amikor széjjelhordtuk a szarvas­ból. Persze, amikor tavasszal kaza­­loztuk, trágyalével öntöztük, gyárat­­tűk. Összeérett, zsírossá vált. Elneveti magát, miközben figyeli szava hatását. Albert Sándor, a szövetkezet elnöke kihasználja a pil­lanatnyi szünetet, s megjegyzi: — Májusban karórát kapott aján­dékba a járástól. — Kaptam. Ősszel is kilátás volt 100 koronára, de sajnos__ Az utolsó szót alig hallom, oly hal­kan mondja. Az örökké mosolygó szemekre fátylat von valami. — Szeptemberben operáltak. Vak­­bélgyulladásom volt. Kint a földön lettem rosszul Összeestem. Az ope­ráció után, az orvos leszidott. El­mondtam neki, hogy két hónapja éreztem, nincs rendben valami. De ki hitte volna?! Gondoltam, ha itt­­ott nyilall egy keveset, ez az öreg­séggel jár. Hiszen az őszön múltam hatvanöt éves. István bácsi benyújtotta iratait, rfyugdíjai kér. Szeptemberig 925 is kivágta a rezet. Gazdag volt a zárszámadás. Száz szó, mint egy, fel­épült az új ház. Elteli néhány év, amikor Pista újabb javaslattal állt elő. Elkelne egy motorkerékpár a házhoz! Traktoros­ként dolgozik, ért a motorhoz, meg­van a hajtási engedély. Kocsisáé újra kontráz. — Nem! Motorkerékpárt nem ve­szel! Esetleg engem magaddal vi­hetsz,. de mi lesz a pulyákkal?! Két Pista munkaegységet szerzett. Saját mun­kaszakaszán versenyben állt a fiata­lokkal, a járás szövetkezeteinek dol­gozóival. A betegség derékba törte, megviselte erejét, de jókedve, mun­kaszeretete nem hagyta el. A szövet­kezet sem hagyja magára nyugdíja­sait. Élete végéig megbecsüli és se­gíti dologszerető tagjait. A hízókat mustrálgatja, amikor otthonában ráköszöntök. Ke­zet rázunk, majd az állatokat becsül­­getjük. Két mázsára kerekítek, ami­kor a nagyabbikat becsülöm, nehogy mellé fogjak. Gúnyos mosoly jelzi, — tévedtem. Sebaj, gondolom, amit nyom, mind az övék. Nem teszek hoz­zá, el sem veszek belőle. Alaposan kihíztak, annyi bizonyos. — Volt miből. Bőven fizetett a fél hektár — jegyzi meg félvállról a házigazda. — Ne mondja! Hiszen nyáron a keletiek szárazságról szóló panasza egészen Prágáig feljutott. — Az én kukoricám kivált a többi közül. Aki sűrűn hagyta, csak tüsköt szedett. Mi alaposan kiritkítottuk kapáltuk, ezért sikerült. — A vak tyúk is talál szemet, nemde ? Összenevetünk. Szép az élet, ha szépségét megteremtjük. Kocsis Pista megteremtette. Kemény, szor­galmas munka volt az ára, de révbe ért. Modern, háromszobás új lakás, ízlésesen berendezve, autó a garázs­ban. A nagyobbik fia középiskolában, a kisebbik elemiben gyarapítja tudá­sát. Mi kell még a boldogsághoz? Kocsisné nem hagyja szó nélkül a röpködő megjegyzéseket. Amolyan tűzrőlpattant, felvágott nyelvű ka­posi menyecske, miért ne mondaná, ami a szívét nyomja? — Háromszor építettünk, kérem. Háromszor. Üres kézzel kerültünk össze, de fedél alá vágytunk. Vályo­got vetettünk, s abból építettük a szobácskát. Később hozzáragasztot­tunk még egyet. Mégis, egy szép na­pon férjecském azt mondja: — Hallod, anyjuk! Most jövök Ber­­ticséktöl, micsoda házuk van! A miénk kunyhó mellette. ~ Berticséké ? Ne fájjon a szíved, Pista! Mi is építünk! Neki a takaré­koskodásnak .../ Sertésből, baromfi­ból, mézből jött a pénz. A szövetkezet Autót veszünk . .. érted ? Autót! Az egész család utazhasson. Üjabb roham a pénzgyüjtésrc. Pista a Szuper 50-esen éjt nappala tett; az asszony a ház körül fogta a megfog­­hatót. Januárban, dermesztő hidegben fialt a koca. Tieznegy egészséges ma­lacot hozott a világra. Megmenteni egytől egyig — ez volt az asszony legfőbb vágya. Kosárba rakta őket, melegre vitte, s óránként kihordta szoptatni az éheseket. Megérte. Ára volt a malacnak. Összeverték a negy­ven ezrest, megvették az autót. — Ilyen asszonnyal a jég hátán is megél az ember — dicsérem a me­nyecskét. Pista bólintással jelez, de felesége nem hagyja annyiban. — Az asszonyon áll vagy dől a jólét sora. Amit hét pár ökör behord, azt az asszony a kötényében kihordja. Igaza van Kocsisáénak. Ha van mi­ből — jut is, marad is. A szövetkezet jó gazda, s aki becsülettel dolgozik, boldogulhat. Pista az élen jár. Tavaly 1000 munkaegységet írtak javára. No lám, a házigazdáról is elmondhatjuk: vele a jég hátán is megél az asszony, íme: a dolgos emberből és a jó gazd­­asszonyból álló „kettős" maga mö--. gött hagyta a hét szűk esztendőt. Sándor Gábor A szocialista mezőgazdaságért! A rn t Z Ő G A l D A S A G • DOLGOZÓK LAPJA Olvasóink figyelmébe: Lapunk mai számában meg­kezdjük Ny. Jevdokimov: Bűnös leány című regényének folytatásos közlését. oldjuk meg a szövetkezeti tagok téli foglalkoztatását

Next

/
Thumbnails
Contents