Szabad Földműves, 1965. január-június (16. évfolyam, 1-25. szám)

1965-01-09 / 1. szám

Minden az ember munkájától függ Köztársasági elnökünk újévi beszédéből Anionín Novotny elvtárs, köztársasá­gi elnökünk hagyo­mányos újévi be­széde méltó nyitány volt a jubileumi 1965-ös esztendőbe, amelyben a dicső szovjet hadsereg által történt felsza­badulásunk 20. év­fordulóját ünnepel­jük meg. A köztár­sasági elnök újévi köszöntője az el­múlt év sikereit vázolta fel, — de ugyanakkor foglal­kozott a nehézsé­gekkel, az elköve­tett hibákkal is és rámutatott azok or­voslásának szüksé­gességére. Az idei esztendő igényes feladatainak ismer­tetése mintegy ve­zérfonalként húzó­dik végig a beszé­den. felel és számot ad majd kötelességei teljesítéséről.“ Köztársasági elnökünk ezután ki­tért szocialista társadalmunk építésé­nek néhány fontosabb szakaszára. Beszélt káderpolitikánk megjavításá­nak szükségességéről. Népgazdasá­gunk feladatairól szólva külön kitért mezőgazdaságunk helyzetére is, mely­ről többek között ezeket mondotta: „Az elmúlt esztendő nem kedvezett a mezőgazdaságnak. Több kerületben és számos járásban a termés mélyen átlagon aluli volt. Az időjárás mar, sajnos, harmadik éve nem engedi meg jó eredmények elérését a növényter­mesztésben. Az állattenyésztési ter­melésben általában túlszárnyalják a termelés és a felvásárlás tervét. Me­zőgazdaságunk 1964-ben az előző év­hez viszonyítva 88 ezer tonnával több húst, 149 millió darabbal több tojást és 221 millió literrel több tejet adott el, habár a tej esetében a tervezetthez képest mintegy 40 millió liter a ki­esés. A mezőgazdaságban is sok függ a következő esztendő előkészítésétől. Ezért felhívom az EFSZ-ek és állami gazdaságok dolgozóit, a nemzeti bi­zottságok képviselőit és valamennyi dolgozóját, hogy munkásságukkal hoz­zák létre a mezőgazdasági termelés tervfcladatai teljesítésének minden szükséges feltételét. A hektáronként terven felül elért gabonamennyiség annyit Jelent, hogy a külkereskede­lemnek kevesebb gabonaneműt kell más országokban vásárolnia és az így nyert eszközöket más célokra fordít­hatja. Ezért hangsúlyozzuk olyannyira az egyes mezőgazdasági munkák agro­technikai határidő betartásának és minőségüknek fontosságát. Ezért hangsúlyozzuk, hogy jó vető­magot és ültetőanyagot kell biztosí­tanunk és gondoskodnunk kell a mun­ka célszerű megszervezéséről, a ren­delkezésére álló technika felhaszná­lásáról. Ez a kis öntözőberendezések, víztartályok és halastavak építésére is vonatkozik, amelyek elősegíthetik, hogy a mezőgazdasági termelésben legalább részben ellensúlyozzuk a ked­vezőtlen időjárást. ■ft Novotny elvtárs a továbbiakban kü­lön kitért a III. Országos Spartaklád jelentőségére, továbbá köztársaságunk védelme biztosításának szükségessé­gére, külpolitikánk néhány jelentősebb tételére. 1 Beszédének zárórészében Atítonín Novotnjí elvtárs köszönetét mondott azokért a jókívánságokért és üdvöz­letekért, amelyeket köztársasági el­nökké történt újraválasztása és szü­letésének 60. évfordulója alkalmából kapott hazánk minden tájáról és kül­földről is. Végül hazánk minden pol­gárának erőt, egészséget, sok mun­kasikert és megelégedettséget kívánt az új esztendőben. A jánoki EFSZ gazdasági udvarának egy része, előtérben a magtár. (Zeleny íelv.) A szabadság útja a 4. ötéves terv előkészítésétől és sikeres teljesítésétől. Köztársasági elnökünk a továbbiak­ban rátért a népgazdaság irányítása újabb formáinak Ismertetésére, be­szélt a termelés és az irányító munka megjavításának szükségességéről. „Tekintettel arra, hogy nálunk tel­jes mértékben győzelemre jutottak a szocialista termelési viszonyok, rátér­hetünk a szervezés és az irányítás új, tökéletesített formájára, jobban kihasználhatjuk a jelenlegi gazdasági alapot és mindazokat a demokratikus formákat, amelyek közvetítésével az irányítás elősegítheti szocialista tár­sadalmunk élete valamennyi pozitív vonásának elmélyítését. Olyan irányí­tásról van szó, amely megteremti a termelési folyamatban a tudomány és a technika sokoldalú alkalmazásának, minden dolgozó alkotóképességei szé­leskörű kibontakozásának a jogok és a kötelességek teljes mérvű érvénye­sülésének feltételeit. Ezzel kívánjuk elérni azt, hogy a gyakorlatban a mun­kát minősége és társadalmi jelentő­sége szerint értékeljük és jutalmaz­zuk“ — hangoztatta Novotny elvtárs, majd így folytatta: Ez nagy mérvű beavatkozás lesz társadalmunk éle­tébe. Ezért sok függ a javasolt alap­elvek gyakorlati alkalmazásának mód­jától. Hangsúlyozom, ez nem könnyű feladat, mivel annyit jelent, hogy éle­tünkből gyökerestől ki kell irtanunk a maradiságot, utat kell nyitnunk a képességek, a rugalmas és operatív intézkedések előtt úgy, hogy gazda­sági alapunk kihasználásával minél nagyobb mértékben növeljük a terme­lést és a termékek magasfokú minő­sége mellett minél alacsonyabb legyen önköltségünk. Aláhúzom, hogy MINDEN AZ EMBER MUNKÁJÁTÓL, Á VEZETŐ TÉNYEZŐK TEVÉKENYSÉGÉTŐL FÜGG. Ezért fontos, hogy a vállalatok és az üze­mek élére egyszóval gazdaságunk minden döntő fontosságú posztjára felkészült, politikailag öntudatos em­berek kerüljenek, akik társadalmunk­nak kezeskedni fognak a népgazdaság zavartalan menetéért. A jövőben a felelősséget nem lehet majd lerázni, vagy átruházni másokra. A rábízott szakaszért mindenki teljes mértékben előtt Jánok község lakói felszabadu­lásuk 20. évfordulójáról emlékeztek meg, egyben számot is vetettek, mi­lyen eredményeket értek el az elmúlt két évtized folyamán. Nincs okuk a szégyenkezésre, sőt büszkék lehetnek mind arra, amit elértek. A 870 la­kosú faluban új lakóházak, iskola, kultúrház épült, megjavították az utakat. A falut ma már autóbusz­­járat köti össze a közeli városokkal és falvakkal. Majdnem minden családnak van ra-­­diója és mosógépe, ezen felül 44 TV-antenna díszíti a háztetőket. Az egyre gyorsabban fejlődő falu lakosai mindezt jó munkájuknak, áldozatkészségüknek köszönhetik, amit szocialista országépítésünk fo­lyamán a jövőben bizonyára még jobban kifejezésre juttatnak. Iván Sándor, (Kassa)' Bár hazánknak a szovjet hadsereg ' által történt felszabadítása 20. év­fordulóját csak május 9-én ünnepel­­; jük, Kelet-Szlovákia számos faluja és városa már jóval hamarabb, köz­­' tűk sokan még a tavalyi év folyamán megünnepelte a szabadság megszü­letésének két évtizedes jubileumát. Ezek közé tartozik a kassái járás­ban levő Jánok község is, amelynek lakossága tavaly december 17-én emlékezett meg a fasizmus szörnyű pusztítása alól felszabadult falu 20. szabad esztendejéről. A vérontás eb­ből a faluból is áldozatokat követelt. Nem kevesebb, mint 19 katona esett cl innen a harctéren. Nem beszélve arról a sok kegyetlenségről és anyagi veszteségről, amelyeket az otthon maradottaknak kellett elszenvedniük a német hadseregtől. Amikor majdnem egy hónappal ez-NOVOTNY elvtárs többek között ezeket mondotta: „Ebben az évben számos, szocialista társadalmunk továbbfejlődése szem­pontjából alapvető jelentőségű ese­ményre kerül sor. Megünnepeljük Csehszlovákia szovjet hadsereg általi felszabadításának és azoknak az ese­ményeknek 20. évfordulóját, amelyek életre segítették nemzeti szabadsá­gunkat. Ez nyitotta meg előttünk a szocialista fejlődés útját, ekkor szi­lárdult meg és örök érvényűvé pecsé­telődött testvéri barátságunk és szö­­vetségnük a Szovjetunióval. Felszabadulásunk 20. évfordulójának ünnepségei alkalmából felmérjük a két évtized fejlődését, hogy tudatában le­gyünk elért sikereinknek, de egyben fogyatékosságainknak is. Ugyanakkor okulni fogunk tapasztalatainkból, me­lyeket tovább gyümölcsöztetünk mun­kásságunkban. Bizonyára valameny­­nyien egyet értenek velem, hogy ebben az elmúlt két évtizedben fontas poli­tikai tevékenységet fejtettünk ki és kiváló gazdasági eredményeket értünk el.“ Novotny elvtárs ezután foglalkozott azokkal a káros hatású nézetekkel, amelyek az utóbbi időben borúlátóan ítélték meg országunk gazdasági hely­zetét. Ismertette a termelésben be­állt nehézségek objektív és szubjektív okait, majd ismét rátért az 1965-ös év feladatainak ismertetésére. Ezekről többek között a következőket mon­dotta: „Ebben az évben hozzálátunk az 1966—70-es évekre szóló 4. csehszlo­vák ötéves terv előkészítéséhez. Köz­társaságunk felszabadításának 20. év­fordulója után ez lesz országunk éle­tének második jelentős eseménye. Igen sok függ attól, hogy kellő ügy­­ismerettel, az eddigi tapasztalatok alapján jól kidolgozzuk a népgazdasági tervet, amelynek valóraváltása szocia­lista társadalmunk egységes fejlesz­tésének záloga. Az 1966—70-es évi terv előkészíté­sével kapcsolatban nem utolsó sorban összefügg a gazdaság megszervezése és irányítása tökéletesebb formáinak folyamatos gyakorlati érvényesítése is. Ezek a formák elválaszthatatlanok Szlovákia gazdasági fejlődésének fellendüléséről Az új év első napjaiban Vincent Krahulec miniszter, a Szlo­vák Tervbizottság elnöke nyilatkozatot adott a Csehszlovák Sajtóiroda munkatársának kérdéseire Szlovákia ez idei gazdasági fellendítésével kapcsolatban. kezésből a tervek szerint 120-at kell befejeznünk. Ez azt jelenti, hogy egy harmadával több építkezést fejezünk be, mint átlagosan a legutóbbi évek folyamán. A beruházási építkezések terjedelme az 1964 évihez viszonyítva 8,2 %-kal s az 1963 évihez viszonyítva mintegy 25 °/o-kal lesz nagyobb. A tudósító ezután az 1965 évi terv­nek a hatékonyságot lényegesen nö­velő elemeiről érdeklődött, s ezt a választ kapta: — Igaz ugyan, hogy még csak hoz­záfogtunk az említett, hosszabb időre előirányzott feladatok megoldásához, de egyes viszonylatokban e szempon­tokból is pozitívan értékelhetjük a ; tervet. Minőségi hozzájárulásként kell értékelnünk azt is, hogy Szlovákiában új, korszerű berendezésű gyárak biz­tosítják az ipari termelésnövelés csaknem 50 %-át. Energetikai iparunkban is jelentős előrehaladásra számíthatunk. Ennek főleg abban kell megnyilvánulnia, hogy a kisebb, csekély hatékonyságú egységek termelésének korlátozásával ■ egyidejűleg az eddiginél lényegesen nagyobb eredményeket kell elérni a ' korszerű berendezésű villamos- és hö­­! erőművekben. Ezenkívül idén sor ke­rül 38 gyári kazánház átépítésére is. A terv szerint 4,5 %-ka! kell csök­kennie a villanyáram fejlesztéséhez szükséges szénfogyasztásnak, s számí­tásba kell venni leghatékonyabb tü­zelőanyagunk — különböző fűtőola­jok — eddiginél nagyobb mértékű felhasználását is. Az említett olajok felhasználása 30 %-kal lesz nagyobb. A Csehszlovák Sajtóiroda munka­társa ezután megkérdezte, hogyan biztosítja az 1965. évi terv a CSKF XII. kongresszusán iktűzött irányelvek teljesítését, illetve Szlovákia és a cseh országrészek gazdasági színvo­nalának kiegyenlítődését. — Ebben az évben a szlovákiai üze­mek nem kevesebb mint 33,4 %-kal részesednek az országos ipari terme­lésben. A szlovákiai ipari termelés abszolút színvonala ezzel az egész köztársaság 1937-ben elért ipari ter­melési színvonalára emelkedik. Ami pedig a beruházások országos terje­delmét illeti, Szlovákiára több mint egy harmada jut. Krahulec miniszter végül hangsú­lyozta, hogy a Szlovákia és a cseh országrészek gazdasági színvonala ki­­egyenlítésével összefüggő feladatokat a jövőben nem teljesíthetjük más­ként, mint azzal, hogy a gazdaság fejlesztésnek Szlovákiában azoknak a természeti forrásodnak és gazdasági feltételeknek a hasznosítására kell összpontosulnia, amelyek kellő ösz­­hangban lesznek egységes, gazdasá­gunk országos célkitűzéseivel, mint ahogyan azt a CSKP XII. kongresszu­sának irányelvei is hangsúlyozzák. Minden jel arra mutat, hogy Szlovákia jövőbeli, gyorsabbütemű gazdasági fellendítéséhez kedvezők a feltételek — mondotta Krahulec elvtárs. Arra a kérdésre, hogy melyek az idei gazdasági-fejlesztési terv legfőbb jellegzetességei, Krahulec miniszter többek között a következőket mon­dotta: — A népgazdaság-fejlesztési terv elsősorban a termelés és az építkezés ütemének további gyorsítását irányoz­za elő. A tervezett 9,3 %-os ipari ter­melésnövelés csaknem a felével lesz nagyobb a tavalyinál. Ha sikerül a tervfeladatok teljesítése, akkor az 1965-ös év az eddigi tervidőszakok második legsikeresebb éve lesz. (Ed­dig 1961-ben értük el a legnagyobb termelésnövelést). A Szlovák Tervbizottság elnöke ez­után az ipari termelés összetételében eszközölt módosításokról beszélt. — Beruházási programunk nagyon igényes — mondotta. — Szlovákiában jelenleg a 300 megkezdett nagy épít-Csehszlovák Sajtóiroda tudósítójának Többek között elmondotta, hogy am a vasúti hálózat sűrűségét illeti, Cseh Szlovákia Európában az ötödik helyei van. A jövőben az eddiginél jóval na­gyobb terjedelmű szállításokra kel számítanunk, ami elsősorban műszak jellegű megoldásokat tesz szüksé­gessé. Tavaly 213 millió tonna árút és 65< millió személyt szállítottak vasutaink sokkal többet, mint az előző évben Külföldi pénznemek beváltása Ez év január elsejétől új intézke­dések szabályozzák a pénzbeváltás az esetben, ha nyugati országokból ún turista-útlevéllel érkeznek külföldiéi Csehszlovákiába. Az új intézkedések értelmében töb­bek között a megtérítés egységes 125 %-os. A Nyugatról érkezett kül­földi turista ittartózkodása mindegyik napján legalább 3 dollárt, illetve lí svájci frankot, 12 nyugatnémet már­kát! 16 svéd koronát, 15 francia fran­kot köteles beváltani. Meggyilkoltak egy csehszlovák határőrt A csehszlovák—nyugat-német hatá­ron szolgálat közben meggyilkolták Josef Ulrich határőrt. A gyilkosságot Miroslav Dobfichov­­sky határőr követte el, aki a megfi­gyelő toronyban alattomos modor géppisztolyból kétszer rálőtt a háttal álló társára. Ezután ledobta őt a 15 méteres magas toronyból. A gyilkos büntette elkövetése után átszökötl Nyugat-Németországba. A csehszlovák igazságszolgáltatás szervei a Külügyminisztérium útjár követelik a gyilkos kiadását, ugyan­akkor a nyugat-német szervek élé terjesztik a gyilkosság terhelő, illetve bizonyító adatait. A CSKP XII. kongresszusának irány­elvei többek között azt is hangsúlyoz­zák, hogy a közlekedésben feltétlenül gondoskodni kell a szükséges műszaki jellegű felújításokról, illetve -új típusú gépek alkalmazásáról. Ezzel kapcso­latban Ján Sausa, a keleti vasútigaz­­gatóság főmérnöke nyilatkozott a Korszerűsítik a vasutat ANKÉT Lapunk szerkesztősége múlt év november 20-i kezdettel ankétot indít, melynek keretében széleskörű lehetőséget nyújt mezőgazdasági dolgozóinknak termelési tapasztala­taik népszerűsítésére. zók (növénytermesztési, állatte­nyésztési csoportvezetők, farmve­zetők, inszeminátorok stb.), akik­nek az említett szakaszokon alapos az áttekintésük. A széleskörű vitára lehetőséget nyújtó ankétot 1965. február 28-án zárjuk. A beérkezett írásokat elbírálás után sorrendben közöljük. Anké­tünk 20 legtartalmasabb írásának szerzőit értéktárgyakkal jutalmaz­zuk. A jutalomtárgyak összértéke 8300 korona. A Jutalomtárgyak: 1 db EXA fényképezőgép 2 db ZORKIJ VI. fényképezőgép 1 db ADMIRA 8 filmezőgép 1 db ZORKIJ F fényképezőgép 1 db PENTI 2 fényképezőgép 2 db karóra 1 db LJUBITEL fényképezőgép és további 10 értéktárgy Az ankétra készített írásokat kérjük mielőbb az alábbi címre küldeni: Redakcia SZABAD FÖLDMŰVES Bratislava, Suvorovova 16. A borí­ték címoldalára írjuk rá: Ankét! gyarapodást, vagy az alacsony, il­letve átlag-súlygyarapodást a tél folyamán miként akarják fokozni. 5. A baromfifarmok dolgozói a tojástermelésben elért kedvező eredményekről Írhatnának, vala­mint arról, mit tesznek a tél fo­lyamán a tojáshozamcsökkenés el­kerülése céljából. 6. A szövetkezetek és állami gazdaságok ökonómusai, könyvelői megírhatnák, milyen intézkedések vezettek a termelési költség lénye­ges csökkenéséhez — a mezőgaz­dasági termelés valamelyik ágaza­tában —, s mit tesz gazdaságuk a költségráfordítások további csök­kentése érdekében. Szívesen vennénk, ho a felsorolt kérdésekről a legbeavalottabbak, a szövetkezeti elnökök, állami gaz­dasági igazgatók is írnának, vala­mint azok a mezőgazdasági dolgo-1. Az EFSZ-ek és állami gazda­ságok agronőmusai írják meg, mi­lyen intézkedéseket tettek az ősz folyamán, s mit tesznek a téli, ta­vaszi időszakban azért, hogy ga­bonafélékből nagy hektárhozamot érjenek el. 2. A zootechnikusok arról írja­nak, milyen lehetőségeket terem­tettek, s mit tesznek meg, hogy gazdaságuk állatállománya, a he­lyi adottságok teljes kihasználása mellett jól átteleljen. 3. Az etetők és fejők is fogja­nak tollat, s vessék papírra, mit tesznek a téli és koratavaszl Idő­szakban a tejhozamcsökkenés meg­akadályozása érdekében. 4. A hízómarha- és sertésgon­dozók se fukarkodjanak módsze­reik Ismertetésével! írják meg milyen módszerekkel értek el át­­lagonfelüli, vagy kimagasló súly-

Next

/
Thumbnails
Contents