Szabad Földműves, 1964. július-december (15. évfolyam, 54-104. szám)

1964-07-04 / 54. szám

Bratislava, 1964. július 4. Ära 40 fillér ■acaaaBBBBB* XIV. évfolyam, 54. szám. Serkentsen jobb munkára minden aratót A PRÉMIUM Az utóbbi időben sok szó esett az aratási munkáknál dolgozók premizá­lásáról. Központi személyként legin­kább a kombájnost, valamint segédjét állították és sok helyütt csak nekik ítélték oda a teljesítmény után meg­állapított jutalmat. Azonban ne té­vesszük szem elől, hogy az aratás gyorsasága és jó minősége nem egye­seken, hanem a munkában résztvállaló emberek mindegyikén múlik. Ha a kétmenetes aratást vesszük példának, még kell állapítanunk, hogy a kom­­bájnos minőségi munkája nagyban függ a rendrakón dolgozó munkakö­zösség munkavégzésétől, de függ at­tól is, hogy miként dolgozik a gabo­nát elszállító csoport. Olyan ez, mint a lánc. Ha valamelyik szeme gyönge, ott elszakad. Ez gyöngíti az egész lánc erejét. Így van ez a kollektívá­val is. Az aratásban minden munka összefüggő. Semmi sem történik ön­állóan. Ebből az a tanulság, hogy összefüggést kell teremteni a premi­zálásnál is. Jutalomban kell részesí­teni a kollektíva minden tagját ér­dem szerint. A szemveszteség meg­állapításánál szükséges, hogy felül­vizsgáljuk a rendrakó és külön a kombájn munkáját. Ez az igazságos eljárás, s a munkavégzés minőségé­nek arányában kell odaítélni a pré­miumot is. Ha már a jutalmazásnál tartunk, meg kell különböztetnünk alapjutal­mat, idő és a minimális szemveszte­ség után megállapított prémiumot. Alapjutaimat mindig az előre megha­tározott feladat, a gépre és emberre kiszabott normáért fizetik, de az idő és a szemveszteség után együttesen jár a külön jutalom. Egyik a másik nélkül nem jogosít prémiumra. Szólni kell itt még a kévekötő-ara­tógépek kezelőiről és az itt dolgozó arató, betakarító kollektívák premi­zálásáról is. A normát ennél a mun­kánál is előre meghatározzák, tehát teljesítéséért alapmunkadíjat fizet­nek. Ugyanekkor ezen a szakaszon is megállapíthatnak prémiumot, hason­lóan, mint az előbb fölhozott esetben, de itt is egész kollektíváról van szó, mert a minimális veszteség nagyban múlik a kévekötögép munkáján, a ké­vék összerakóin, de az adogatökon és a kazalozókon is. A prémiumok odaítélésekor ne cse­lekedjünk hát egyoldalúan, mert ez rossz hatással lenne az emberekre. Tudatosítanunk kell, hogy a helytelen premizálással teljesen ellenkezőjét érnénk el, mint amit szeretnénk. A járásokban az aratás gyors és veszteségmentes elvégzéséért egye­dül a termelési igazgatóság felelős. Minden szál kezükbe fut össze és minden eszköz fölött ők rendelkeznek. A munka minőségének elősegítésében mindig nagy ereje volt az időben és jól megszervezett munkaversenynek, amelynek az idei aratásban is nagy mértékben érvényre kell jutnia, de a járási szervek a versenydíjak oda­ítélése élőt szabjanak részletes fel­tételeket és odaítélés esetén alaposan értékeljék a munkateljesítményeket és elsősorban kollektívákat jutalmaz­zanak meg, mert a munkában ezeken van a főhangsúly. S végül tudatosítanunk kell, hogy az idei aratás nem lesz könnyű. Kü­lönösen Nyugat-Szlovákiában nem, ahol a szeszélyes időjárás folytán minden erőre szükség lesz az aratás­ban. Gépre, emberre egyaránt nagy feladat vár. Erős munkaközösségekre lesz szükség, hogy a gabona mielőbb magtárakba kerüljön. —hai— A Szlovák Nemzeti Tanács alakuló ülését nagy figyelem­mel kísérte dolgozó népünk, hiszen szocialista országépí­tésünk, további előrehala­dásunk meggyorsításáról volt szó. Felvételünkön az SZNT el­nöksége és a képviselők egy csoportja látható. Foto: CTK Népgazdaságunk fellendítéséért (MICHAL CHUDfK elvtárs nyilatkozatából) Bő termés búzából, árpából A dunaszerdahelyi járásban gazdál­kodó felsöpatonyi szövetkezet évről évre magas hektárhozamokat ér el gabonafélékből. Ez arra vall, hogy a szövetkezet mezőgazdásza érti a dol­gát. Vetéstől a betaakrításig szaksze­rűén gondozzák a kalászosokat. Az alaptrágyán kívül fejtrágyát is jut­tatnak a növénynek A termés csak akkor van biztos he­lyen, ha fedél alá kerül. Ezért a felsö­­patanyiak nagy gonddal készültek a gazdag termés betakarítására. A gép­javítók körültekintő munkát végeztek, hogy minél kevesebb géphibával úsz­­szük. meg az aratást. Az előre elkészí­tett aratási tervben a vezetőség pon­tosan meghatározta a komplexbrigá­dok tagjainak munkáját. A tervek azt mutatják, ha az időjárás nem gördít a munkák elé komoly akadályt, az aratást 20 nap alatt a tarlóhántással együtt befejezik. A gyorsaság mellett becsületbeli kérdés a szemveszteség csökekntése, amiért prémiumot he lyeztek előtérbe. Előzetes becslések szerint árpából 32, búzából 35 mázsát várnak hektáronként. Képünkön Sóky Vincét látjuk segéd­jével, Szarvas Árpáddal, őszi árpa ka­szálása közben. Alsó felvételünk Tóth Bevezetőül Michal Chudík minisz­ter, a Szlovák Nemzeti Tanács újon­nan megválasztott elnöke, a június 14-i választások eredményéről beszélt, amelyben, mint mondotta, kifejezésre jutott a dolgozók bizalma Csehszlo­vákia Kommunista Pártja és annak a fejlett szocialista társadalom építé­sére irányuló programja iránt. Ezután részletesen foglalkozott a Szlovák Nemzeti Felkelés történelmi jelentőségével, amely 20. évfordulójá­nak megünneplésére országszerte nagy előkészületek folynak. Ennek kapcsán beszélt a Szlovákia Nemzeti Tanács feladatairól, amely az 1944-es felkelés dicső napjaiban is minden tevékenységét a felkelés támogatásá­ra irányította. A Szlovák Nemzeti Tanács tevékenységét megalakulása óta a felszabadult Csehszlovák Köz­társaságban végzett politikai-szer­vezési munkán keresztül mind a mai napig — a kommunisták és a haladó erőknek az ország fejlődésére, a nem­zeti és demokratikus forradalom elő­rehaladására, a szocializmus építésére való törekvés hatja át. Chudík elvtárs ezután népgazdasá­gunk időszerű feladataival foglalko­zott. Megemlítette többek között, hogy Szlovákia gazdasági fejlődésére irányuló feladatok eddigi teljesítésé­ből is látható: az idei terv teljesíté­sére reális lehetőségeink vannak. Ezzel szemben továbbra is komoly probléma mindhárom szlovákiai kerü­letben a munkaerötoborzás. A döntő szakasz, amelyre most figyelmünket összpontosítani kell, a terv minőségi mutatói. Az idei feladatok teljesítésé­vel párhuzamosan a Szlovák Nemzeti Tanács előkészíti az Í965. év tervét és javasolja a fő feladatokat 1977-ig. Szlovákia gazdasági fejlődése kér­désének megoldásában a következő időszakban a szerkezeti átépítés cél* ja inak megfelelően járunk el. Első­sorban azt kísérjük majd figyelem­mel, hogy nagyobb mértékben ki­használjuk Szlovákia erőforrásait és tartalékait, meggyorsítva ezzel ha­zánk népgazdaságának fejlődését. Chudík elvtárs ezután mezőgazdasá­gunk feladataival foglalkozott. A XII. kongresszus határozata ki­emeli, hogy a mezőgazdasági terme­lés fejlesztését társadalmunk fő fel­adatának kell tekintenünk, amely nél­kül sem a népgazdaság arányos fej­lesztését, sem népünk életszínvonalá­nak emelését, nem lehet biztosítani. Az SZNT munkájában, a XII. kong­resszusnak ezekből az irányelvekből kiindulva, elsőrendű gondot fordítunk az alapvető problémákra, a mezőgaz­dasági termelésre és a felvásárlási feladatok teljesítésére. A mezőgazda­ság tervezett fejlesztése megköveteli, sajnos ezt már számtalanszor ismé­teljük, hogy véget kell vetnünk a földalappal, mint a mezőgazdasági termelés alapvető eszközével történő helytelen gazdálkodásnak. A Népi Ellenőreő és Statisztikai Hivatal leg­utóbbi megállapítása szerint az 1959— 1963-as években Szlovákiában 114 ezer hektár mezőgazdasági, ebből 24 ezer hektár szántóföld „tűnt“ el. Ez nemcsak mérhetetlenül káros je­lenség, hanem egyúttal gyakran a tör­vények megsértése is. A termőtalaj védelme valamennyi nemzeti bizott­ság ügye. Egyrészt a mezőgazdasági termőterület védelméről és átműve­­éséről van szó, de egyúttal a termő­­alaj állandó javításáról, beleértve a vízgazdasági és talajjavítási intézke­dések realizálását is. Az utóbbi évek­ben az erre a célra fordított eszközö­ket jelentősen növeltük. Megkezdtük a kelet-szlovákiai síkság é<s a Zaboráé vízrendszerének nagyszabású rende­zését. A talajjavításra fordított esz­közöket továbbra is növeljük. Ezért szorgalmazni fogjuk, hogy ezeket a lehető leggazdaságosabban kihasznál­juk. Különös gondot fordítunk az öntözőrendszerek további építésére úgy, hogy a jelenlegi agrotechnikai keretek között ezek Dél-Szlovákiában a növénytermesztés alapvető ténye­zőivé váljanak. Megkezdtük a nagy területre alkalmas öntözőrendszerek építését, melyekből a madunicei és a vágsellye—gutái öntözőrendszer egy részét már átadtuk a használatnak. Folyamatban van a felsőcsallóközi és a Bodrogközt^ a szomotori vízrend­szer építése. A madunicei és a többi nagy öntö­zőrendszer építésének tapasztalatai azonban azt mutatják, hogy ezeket szervezési szempontból összhangba kell hozni a szövetkezetek, és állami gazdaságok termelési feltételeivel, lehetőségeivel. Jelentős feladatok várnak ránk a növénytermelésben .Teljesítésük meg­követeli, hogy lényegesén növeljük a hektárhozamokat. Ezért' a vízgazda­sági helyzet rendezésével párhuzamo­san lehetőséget teremtünk, hogy me­zőgazdaságunkat az eddiginél jobban ellássuk gépekkel, és főleg a műtrá­gya és a vegyszerek mennyiségét növeljük. A népgazdasági szükségle­tek megkövetelik, hogy a növényter­mesztésben fokozott figyelmet szen­teljünk a gabonafélék s ezen belül főképp a kenyérgabona termelése nö­velésének. Ezzel egyidejűleg biztosí­tanunk keld a takarmánytermelés nö­­vedését, mégpedig a hektárhozamok növelésével, valamint azzal, hogy új technológia alkalmazásával, légáram­­lásos szárítással és silőzással lénye­gesen csökkentjük a betakarítási veszteségeket. A saját takarmányadap megteremtésének nagy tartalékai még a rétek és a legelők, melyek Szlová­kia mezőgazdasági földterületének megközelítőleg egyharmadát jelentik. A rétek és legelők javítását nagyban elősegíthetjük, ha továbbra is helye­sen alkalmazzuk és kiszélesítjük a Banská Bystrica-i mozgalom tapasz­talatait. Á társadalom szükségleteiből és természeti adottságainkból kiindulva tovább bővítjük gyümölcs-, zöldség- és szőlőtermelésünket. Mezőgazdasá­gúnkban jelenleg a gabona veszte­ségmentes betakarítására kell a fő gondot fordítani. Az időjárás kedve­zőtlen befolyása a közép- és a kelet­szlovákiai kerületben megköveteli, hogy a gabonabetakarítást gondosan és felelősségteljesen szervezzék meg. Ezzel egyidejűleg arról is gondoskod­ni kell, hogy mezőgazdasági üze­meinkben hatékony intézkedéssel nö­veljék a takarmányalapot (fokozott figyelmet szenteljenek a nagy hozamú takarmánynövényeknek, a másodnö­vények vetésénél stb.) A növénytermesztés fejlesztése, fő­képp a saját takarmányalap bővítése lehetővé teszi az állattenyésztési ter­melés fejlesztését. Az állattenyésztés fejlesztésének súlypontja • jelenleg a szarvasmarhatenyésztés. Valamennyi mezőgazdasági üzemünkben a tehén­­állomáhy bővítését kell előtérbe he­lyezni, mégpedig a saját alapokból, javítani kell a törzsállomány minősé­gét, növelni hasznosságát, főképp a tehenek tejhozamát. A szarvasmarha-tenyésztés fejlesz­tése mellett a sertés- és baromfi­­tenyésztés gazdaságosságát is fokoz­nunk kell, mindenekelőtt a bevált és hadadó technológia szélesítésével, to­vábbá a juhtenyésztés fejlesztését is szem előtt kell tartanunk. Az állattenyésztés fejlesztéséhez jelentősen hozzájárul a takarmány­­készítő üzemek építésé, melyek lehe­tővé teszik, hogy mezőgazdaságunk­ban az eddiginél gazdaságosabban fel­használjuk saját takarmányalapunkat és lényegesen növeljük állatállomá­nyunk hasznosságát. A takarmányke­verő üzemek termelési kapacitásának jelentős bővítését tervezzük. Hasonló követelményeket támasztunk a szárí­tók és raktárak építésével szemben is, ezenkívül mezőgazdasági ' üze­meinkben fokozott figyelmet fordí­tunk az állattenyésztésben bevált technológia bővítésére. Mezőgazdasági termelésünk foko­zására jelentős tartalékokkal rendel­kezünk a hegyvidéki és hegyaljai kör­zetekben. A pártszervek és a kor­mány e területek fejlesztésére számos intézkedést hagyott jóvá. Fontos lesz ezért, hogy ezek értelmében fokozott kezdeményezéssel és igényességgel oldjuk meg a termelési és szervezési problémákat a természeti viszonyok­nak és a körülményeknek megfele­lően, hogy az említett vidékeken egy­úttal megteremtsük a mezőgazdaság fejlesztésének anyagi-műszaki fel­tételeit. Ezekben a körzetekben a munka­lehetőségek és anyagi források ki­használásának megoldásánál a mező­­gazdasági idénymunkákon kívül szem előtt kell tartani a melléktermelést. Külön figyelmet kell szentelni Szlo­vákia rosszul gazdálkodó szövetkeze­teinek. Bár a szövetkezetek gazdál­kodásának színvonala állandóan javul, mégis akad még nagyszámú szövetke­zet. ahol nem érnek el megfelelő eredményeket. Ezekben a szövetkeze­tekben a termelés fokozásának nagy tartalékai rejlenek megszilárdításuk emellett politikai szempontból is szükségszerű. A Szlovák Nemzeti Ta­nács ezért nagy fontosságot tulajdo­nít a rosszul gazdálkodó szövetkeze­tek viszonyainak kiegyensúlyozására és minden káder, termelési, szerve­zési és politikai segítséget megad nekik. Szlovákiában a mezőgazdasági földterület 18 százalékán — főleg a hegyvidéki és hegyaljai területeken — még mindig egyénileg gazdálkodnak. A nemzeti bizottságok, a> Szlovák Nemzeti Tanács segítségével az itt ténykedő mezőgazdasági üzemeknek fokozot termelési és szaktanácsadói támogatást fognak nyújtani, hogy teljesíthessék termelési és felvásár­lási feladataikat, emellett megterem­tik a még egyénileg gazdálkodók fo­lyamatos megnyerésének feltételeit a szocialista termelés száméra. A mezőgazdasági termelésre háruló feladatok teljesítése és az előirány­zott fejlődés elérése sürgősen meg­követeli a fiatalok és szakképzett dolgozók kérdésének megoldását. A Szlovák Nemzeti Tanács ebből kifo­lyólag egyik legfontosabb feladatának fogja tekinteni az ifjúság megnyeré­sét és megtartását, valamint a mező­­gazdasági dolgozók szakképzettségé­nek állandó fokozását. A Szlovák Nemzeti Tanács továbbra is állandó figyelemmel fogja kísérni az erdőgazdaságok továbbfejlesztését. E téren a következő intézkedések fo­ganatosítását látja célszerűnek: az összes erdőterületeket bevonni a ter­melési folyamatba,'kibővíteni az er­dőket a mezőgazdasági termelésre nem alkalmas területekkel, és folya­matosan intenzívebbé tenni az erdő­­gazdaságok munkáját nagyüzemi (Befejezés a~3. okiakra.) A szocialista mezőgazdaságért! A MEZŐGAZDASÁGI dolgozók LAPJA Vince mezőgazdászt ábrázolja, aki Wiedermann Dénes kombájrtossal az első termést nézegeti. Jozef Stuka

Next

/
Thumbnails
Contents