Szabad Földműves, 1964. július-december (15. évfolyam, 54-104. szám)

1964-07-04 / 54. szám

Míg a strandok és üdülőhelyek világszerte telt házat jelentenek, tehát az emberek milliói megérdemelt pihenőjüket töltik, a nemzetközi élet porondján egyelőre nincs megállás. Az egyes országok közti hiva­talos tárgyalásokon kívül a diplomáciai élet kulisszái mögöt is teljes a zailás. 4 Hruscsov elvtárs skandináviai * • látogatásának utolsó állomása Norvégia. A szovjet, kormányfőt kísérő töb mint 700 külföldi laptudősítő rendkívül részletesen tájékoztatja ol­vasóit a látogatás eseményeiről, így érthető, hogy Hruscsov elvtárs útja világszerte nagy érdeklődést vált ki. Oslóban is, akárcsak az előző két skandináviai ország fővárosában igen szívélyes fogadtatásban részesítették a szovjet minisz­terelnököt és kísé­retét. Gerhardsen norvég miniszter­­elnök többek kö­zött azt emelte ki vendégeinek foga­dásakor mondott beszédében, hogy Norvégia és a Szov­jetunió közt levő közös határ soha­sem vált viszály forrásává, sőt a kö­zelmúltban a két ország északi ré­szei között közvetlen gazdasági együttműködés jött létre. Hruscsov eívtárs válaszában megismételte Dá­niában és Svédországban tett kijelen­tését: a Szovjetunió barátságban akar élni a skandináv országokkal és szo­ros együttműködésre törekszik ve­lük. Ha összegezni próbálnánk Hruscsov elvtárs háromhetes skandináviai láto­gatásának eredményét elmondhatjuk, hogy a gazdasági és kereskedelmi tárgyalásokon kívül a személyes esz­mecsere jelentős gyakorlati érvényt szerzett a különböző társadalmi rend­szerű államok közti békés egymás mellett élés gondolatának. Hiszen Dá­nia és Norvégia NATO-tagállam, de ennek ellenére is szívélyes találko­zásra, nyílt és őszinte eszmecserére került sor a szovjet és a skandináv államférfiak között. A látogatást nyu­godtan nevezhetjük a béke erői nagy győzelmének, hiszen a háború nélküli világ megteremtéséért folytatott harc szükségessége vörös vezérfonalként húzódik végig a tárgyalások után ki­adott közös közlemények szövegén. 2 Amíg a szovjet diplomácia lát­­• ható gyakorlati lépéseket tesz a békés koexistencia megvalósítására, nyugati részről a nemzetközi feszült­ség elmérgesítésére irányuló lépések­nek lehetünk tanúi. Mert mi másnak lehet nevezni azokat a politikai sakk­húzásokat, amelyeket Washington tesz Délkelet-Ázsiában. Egyszer már kifejtettük, hogy az külügyminiszter nevezte a dél-viet­nami háborút súlyos koloncnak, amelytől, szavaival élve: „jő lenne már végre megszabadulni.“ Sajnos, úgy látszik, az óhajnál több nem történik és így minden valószí­nűség szerint Walter Lippmann, a híres amerikai publicista találta fején a szöget, amikor nemrég a követ­kezőket írta: Washington dél-vietnami politikájával együtt a hegyről kerék­párral rohanó emberhez hasonlít, aki fékek hiányában nem tud mást tenni, mint továbbrohanni — a szakadékba. Nos, ha már a kerékpárt vettük hasonlatul, folytassuk vele a jelenlegi dél-vietnami helyzet ismertetését. A napokban sok huzavona után úgy dön­töttek Washingtonban, hogy az állí­tólag családi ügyek miatt lemondott Cabot Lodge saigoni amerikai nagykö­vet helyébe Taylor tábornokot nevez­ték ki. Tehát a Lippmanntól kölcsön­zött kerékpár nyergébe katonaember került, ami a Pentagon (amerikai had­ügyminisztérium) szólóját jelenti a dél-vietnami szennyes háborúban. Taylor tábornok új megbízatása kap­csán felmerül a kérdés, vajon a Fehér Ház által oly gyakran hangoztatott átfogó megtorlás Dél-Vietnamban és a demokratikus Vietnam ellen terve­zett támadás előkészítése gyakorlati szakaszba lépett-e, vagy csupán a hidegháborús érők dühöngő hadának szánt választási csalétekről van szó. Bármelyikkel álljunk is szemben, az amerikai kormány délkelet-ázsiai po­litikája nemcsak szólamokkal bizo­nyított béketörekvéseit cáfolja meg, hanem alaposan megmérgezi az utób­bi időben oly kedvező irányban fej­lődő nemzetközi légkört is. 3 A világ haladó közvéleménye • ezekben a napokban emlékezett meg egy jelentős évfordulóról, amely nemcsak egy ország sorsát, hanem korunk nagy problémájának, a gyar­mati uralom elleni harc részét is érinti. Négy évvel ezelőtt Kongó népe lerázta a külföldi igát és a később orvul meggyilkolt Lumumba vezetésé­vel a független országépítés útjára lépett. Am éppen a forradalmár Lu­mumba eltávolításával nyílt alkalom arra, hogy a belga és angol gyarma­tosítókat erősebb partnereik, az ame­rikaiak váltsák fel. A szinte felmér­hetetlen természeti kincsekkel ren­delkező ország ezáltal a neokolonia­­lizmus martalékává változott Afriká­ban, ahol a vezető imperialista hatal­mak a szabadságáért küzdő kongói nép rovására egyenlítették ki szám­lájukat egymás közt. Most, amikor négy év telt el a füg­getlenség kikiáltása óta, újabb vihar­felhők tornyosulnak a fiatal afrikai köztársaság felett. Jelentések szerint ugyanis hosszú európai vándorlás után ismét hazatért Csőmbe, volt ka­­tangai elnök, akinek nevéhez többek között Lumumba meggyilkolása és az ország kettészkítása fűződik. A sza­­kadár politikus megérkezésekor adott nyilatkozatában azt mondotta, hogy: „hazája boldogulásának érdekében tér vissza az országba“. Leopoldvilíei hírek szerint az újon­nan megalakuló kongói kormányban Csopibe valószínűleg a miniszterelnöki tisztséget kapja. Az Izvesztyija című szovjet lap kommentárban foglalkozik a kongói eseményekkel és többek kö­zött ezeket írja: a kongói kormány azt hangoztatja hogy „a nemzeti meg­békélésre törekszik“, de ha ez így van, akkor miért nem engedték már szabadlábra a két éve börtönben sínylődő Gizengát, Lumumba utódját? Csőmbe visszatérése minden bi­zonnyal imperialista sugalmakra tör­tént, de ezzel a kongói probléma tá­volról sem oldódik meg, sőt tovább bonyolódik. Kongóban minél előbb népi kormánynak kell alakulnia, amely mentes az idegen befolyástól és a nép érdekeinek szolgálatában áll. A Olvasóink bizonyára jól emlé­­keznek azokra az időkre, amikor De Gaulle uralomra jutása előtt szin­te napirenden voltak a kormányvál­ságok Párizsban. Akkoriban olvastam egy nyugati lapvéleményt, amely a NATO szégyenfoltjának nevezte a bi­zonytalan francia belpolitikát. Ez a kevésbé kecsegtető jelző most egy másik NATO-államot, Olaszországot illet. Elöljáróban azonban mindjárt le­szögezhetjük, hogy annak a Moro-Hruscsov elvtárs háromhetes skandi­náviai látogatásá­nak utolsó állomása Norvégia volt. A szovjet miniszter - elnököt és kíséretét nemcsak megérke­zésekor, hanem lá­togatásának alkal­mával mindenütt szívélyesen jogad­ták. Hruscsbv elv­társat jogadta a dán, svéd és norvég király is. Felvételünk az oslói kikötőben ké­szült, amikor Ger­hardsen dán mi­niszterelnök szívé­lyesen jogadja ven­dégét, Hruscsov szovjet miniszter­­elnököt. Foto:_ TASZSZ Nenni féle kormánynak a bukása, amely első ízben jelentett közvetlen együttműködést a kereszténydemok­rata párt és a szocialisták között, nagyobb a jelentősége, mint az olasz kormányválságoknak általában. A je­lenlegi válság tulajdonképpen véget vetett a kereszténydemokraták Illú­zióinak is, akik abban ringatták' ma­gukat, hogy a tömegek forradalmi lendületét másodlagos engedmények­kel is megtörhetik és a reformok ha­logatásával pedig meghosszabbíthat­ják hatalmukat. A nemrég lezajlott olaszországi sztrájkhullám, ha nem is közvetlen de közvetett formában a kormányválság egyik előidézője. Segni köztársasági elnöknek nehéz napjai vannak, hiszen „jobb" híján ismét a megbukott Moro nevét emle­getik a miniszterelnöki tisztségre. De a tapasztalt olasz köztársasági elnök bizonyára sejti, hogy Moro újbóli megbízatása még nagyobb politikai válságba sodorhatja az országot, ezért lázas megbeszéléseket folytat az olasz politikai pártok képviselőivel a vál­ság elhárításáról. Az Olasz Kommunista Párt nyilat­kozatban foglalt állást a kormányvál­sággal kapcsolatban, amelyben meg­állapítja, hogy a jelenlegi válságból kiutat csak olyan új politika jelenthet, amely a kormány és a tömegek kö­zötti bizalmon alapszik. (tg) Miben rejlenek nézeteltérések a kínai kommunista vezetőkkel ? A kínai kommunista vezetőkkel való nézeteltérések nem új keletűek. Már hosszabb vita folyt ró­luk, de a kommunista pártok azután abbahagyták abban a reményben, hogy a kínai kommunista vezetők nem zárják el a nézeteltérések kiküszöbö­lésének útját. Ez a remény azonban nem vált valóra, mert a kínai kom­munista vezetők nemcsak tovább val­lották és terjesztették helytelen és káros nézeteiket, hanem újabban olyan tevékenységbe kezdtek, mely az egész nemzetközi kommunista moz­galom érdekeit mélyen sérti. Ez szük­ségessé tette, hogy a nézeteltéréseket újból megvitassák. Hogyan is keletkeztek és melyek a vitatott nézeteltérések? A világ kommunista pártjainak kép­viselői 1960-ban összejöttek Moszk­vában, és itt egy közös Nyilatkozatban állapodtak meg, melyben arra a meg­állapításra jutottak, hogy tekintettel a nemzetközi erőviszonyokra a kapi­talizmusból a szocializmusba való át­menet időszakában a szocializmus békés gazdasági verseny útján győz­het, és ezért szükséges, hogy a szo­cialista országok fő tevékenységüket elsősorban gazdasági életük gyors fejlesztésére irányítsák. Ezt a nyilat­kozatot a Kínai Kommunista Párt kül­döttei is jóváhagyták de nemsokára utána más nézeteket kezdtek vallani és terjeszteni. Azt hangoztatják, hogy a szocializ­mus csak úgy győzhet a kapitalizmus felett, ha a dolgozók forradalma fegy­veres felkelés segítségéve! diadalra jut. Ezért elvetik a kapitalista és szocialista társadalom békés együtt­élésének és a közöttük folytatandó békés gazdasági verseny elvét. Erre a helytelen nézetre nyilvánvalóan sa­ját gazdaságuk fejlesztésének siker­telensége miatt jutottak. Ugyanis a kínai kommunista vezetők elhatározták, hogy az ország ipari és mezőgazdasági termelését hirtelen, egyik évről a másikra olyan nagy mértékben emelik, hogy — a szocialista szakaszt átugorva — köz­vetlen a kommunista szakaszba lép­nek. Csakhogy a kapitalizmusból nem lehet közvetlenül a kommunizmusba jutni, mert ehhez nincsenek meg a szükséges előfeltételek. Ezért a marxista-leninista tanítás elveti az ilyen „ugrást“. A kínai kommunista vezetők a kom­munizmusba való „ugrást“ a mező­­gazdaságban úgy akarják megvalósí­tani, hogy ún. „népi kommunákat“ szerveztek, és ezekbe bevonták az egész parasztlakosságot. Ezt oly mó­don tették, hogy a kommunák tagjai közös étkezésben részesültek és tel­jesen egyenlő módon jutalmazták munkájukat, akármilyen is volt mun­kateljesítményük. Ennek következté­ben a parasztokat semmi érdek sem fűzte a munkához, és emiatt a mező­­gazdasági termelés nem növekedett, hanem csökkent. Az ipari termelést sem sikerült nö­velni a terv szerint, és így a Kínai Népköztársaság gazdasága súlyos helyzetbe került, — Nyilván ennek hatására a kínai kommunista vezetők megrettentek a békés gazdasági ver­seny nehézségeitől, és fegyveres fel­keléssel kapcsolatos forradalom jel­szavát kezdték hangoztatni, tekintet nélkül azokra a változásokra, melyek napjainkban világszerte bekövetkez­tek, és szükségessé teszik a szocia­lista célok megvalósítására irányuló törekvések alkalmazását az új viszo­nyokhoz. A kínai kommunista vezetők főként a két társadalmi rendszer békés együttélésére irányuló törekvését és az ezzel kapcsolatban megkötött atomcsend-egyezményt kifogásolják, mert szerintük a Szovjetunió ezzel elárulta a néptömegek forradalmát. Mindenki előtt nyilvánvaló, hogy az atomfegyverek korszakában világhá­ború esetén nem lesz győztes, mert az egész civilizált emberi társadalom a teljes pusztulás veszélyének lenne kitéve. Ezért felelőtlenségnek és ámításnak kell minősíteni a kínai kommunista vezetőknek azt az állítá­sát, hogy nem kell félni egy esetle­ges világháborútól sem, mert a kapi­talizmus csak „papírtigris“. Vajon valóban így van-e? Ha a kapitalizmus csak „papírtigris“, miért tűzik ki célul a szocialista államok a kapita­lizmus gazdasági erejének elérését és túlszárnyalását? Nyilván nem azért, hogy egy „papírtigris“ erejére tegye­nek szert. Ha ez így lenne, miért nem kísérli meg a Kínai Népköztársaság, az amerikaiaktól védett Tajvan szige­tének elfoglalását, mely pedig Kína szerves része? Mindebből nyilvánvaló, hogy a kapitalista világ ma nem „papírtigris“, hanem olyan erő, melyet sem lebecsülni, sem túlbecsülni nem szabad. És ezt teszik a kommunista pártok, amikor támogatják a Szov­jetunió békepolitikáját. A kínai kommunista veze­tők továbbá azt állítják, hogy a Szovjetunió Kommunista Pártja és a többi vele egyetértő kommunista párt a revizionizmus útjára lépett. Mi a valóság? A revizionizmus a múlt szá­zad vége felé keletkezett a nemzet­közi munkásmozgalomban. Mivel a revizionisták revidiálták felülvizsgál­ták Marx tanítását oly módon, hogy kiküszöbölték belőle a legfontosabb, legforradalmibb részét, mely a kapi­talizmus erőszakos megdöntését és egy új, szocialista társadalom felépí­tését tekinti a szocializmus céljának. Vajon állítható-e ez a Szovjetunió Kommunista Pártjáról? Nyilvánvalóan nem, mert a Szovjetunió Kommunista Pártja nem revidiálta a marxizmus tanítását úgy, hogy kiküszöbölte vol­na belőle forradalmi magját. Ellen­kezőleg: Marx forradalmi tanítását alkotó módon továbbfejlesztette. Sem Marx, sem Engels, sem Lenin — akár­mennyire zseniálisak voltak — nem láthatták előre, hogy milyen lesz a világ 1964-ben, az atomfegyverek és két egymás mellett élő. de ellentétes világrendszer időszakában. Ezért a marxizmus-leninizmus tanait az új világviszonyoknak megfelelően tovább kellett fejleszteni. Ennek egyik meg­nyilvánulása a békés együttélés és a békés versenyharc politikája, mely nem akarja véglegesíteni a jelenlegi világviszonyokat, hanem új módon meg akarja teremteni a szocializmus végleges győzelmének előfeltételeit. A kínai kommunista veze­tők helytelen nézetei és az ezekből eredő tevékenységük súlyo­san érintik e nemzetközi kommu­nista mozgalom érdekeit, mert ők nemcsak vallják ezeket a helytelen és káros nézeteket, hanem terjesztik is a kommunista világmozgalomban és arra törekszenek, hogy saját befolyá­suk alá vonják a kommunista párto­kat, illetve szakadást idézzenek elő közöttük. Tehát most már nemcsak a Szovjetunió Kommunista Pártját és a Kínai Kommunista Pártot érintő nézeteltérésekről van szó, hanem az egész nemzetközi kommunista moz­galom érdekeit károsító kérdésekről. Ezért szükségesnek mutatkozik, hogy a világ kommunista pártjai kö­zösen megtárgyalják a kínai kommu­nista vezetőkkel való nézeteltéréseket és az ebből eredő szakadár tevékeny­ségüket, valamint intézkedést tegye­nek a nemzetközi kommunista moz­galom egységének megóvása érdeké­ben, mert a szocialista tábor és a nemzetközi kommunista mozgalom egysége a szocializmus világméretben való győzelmének előfeltétele és biz­tosítéka. Dr. Balogh-Dénes Árpád • Mikojan elvtárs vezetésével szovjet parlamenti küldöttség tartóz­kodik Indonéziában. A szovjet ven­dégek látogatást tettek Szukarno el­nöknél is, majd országjáró körútra indultak. Jelentések szerint a Mikojan vezette s.zovjet küldöttség Indonéziá­ból Burmába utazik. 9 Tito jugoszláv államelnök egy­hetes látogatást tett Lengyelország­ban. A megbeszélésekről kiadott kö­zös lengyel—jugoszláv közlemény hangsúlyozza, hogy a két kormány vezetői megvitatták az országaikat érintő politikai-, gazdasági- és ke­reskedelmi kapcsolatokat, valamint a nemzetközi helyzet időszerű kérdé­seit. • Francia közvetítés Ciprus ügyé­ben? Párizsi lapjelentések szerint á francia kormány közvetítést akar vál­lalni a ciprusi kérdésben Görögor­szág és Törökország között. Papan­dreu görög miniszterelnök elmon­dotta, hogy bár De Gaulle-tól nem kapott határozott ígéretet a közve­títésre, de ugyanakkor elutasításról sem volt szó. 9 Iámét dühöng a fajüldözés az ÜSA-ban. Az amerikai négerek egyik vezetője kijelentette, hogy Goldwater szenátor és további befolyásos faj­gyűlölők felelősek azokért a gaztet­tekért, amelyeket sorozatosan követ­nek el Mississipi államban és az USA több más déli államában. 9 Közös bolgár—görög közleményt írtak alá Szófiában. A két ország megbízottai közti tárgyalás eredmé­nyeként a kulturális és tudományos együttműködés tervén kívül több más egyezményt írtak alá. Az egyezmény nagyban előmozdítja a két balkáni állam együttműködését. 9 Ismét LUbkét választották meg az NSZK elnökévé. Az elnökválasztá­sokat jogellenesen és tüntetőén Nyu­­gat-Berlinben tartották, pedig Nyu­­gat-Berlin nem tartozik az NSZK területéhez. 9 A Laoszi Hazafias Front elítéli a felszabadított területek bombázását. A nyilatkozatot a Patet Lao rádió­­állomás jelentette be. A nyilatkozat leszögezi, hogy az amerikai kémbe­repülések beavatkozást jelentenek Laosz belügyeibe, s megsértik a lao­szi nemzetközi egyezményt is. 9 U Thant, a Szovjetunióba látogat. Moszkvából érkezett jelentés szerint U Thant, az ENSZ főtitkára a hónap végén hivatalos látogatásra a Szov­jetunióba érkezik, ahol megbeszélé­seket folytat a szovjet kormány tag­jaival. 9 Robert Kennedy lemond hivata­láról. Az amerikai igazságügyminisz­ter lengyelországi látogatása után Londonba érkezett, ahol kijelentette, hogy a novemberi elnöki választások után lemond hivataláról. 9 Megkezdte működését a KGST- országok közös vasúti kocsiparkja. Prágában július elsején kezdte meg tevékenységét a KGST-országok kö­zös vasúti teherkocsiállományát irá­nyító iroda. A közös park jelenleg összesen 92 700 teherkocsival rendel­kezik. Ezeken a vasúti kocsikon az illető ország jelzésein kívül az OPV (Obscsij park vagonov) jelzés lát­ható. 9 Ben Bella felhívása a lázadás elnyomására. Az algériai elnök rádió­beszédben fordult országa népéhez, hogy nyomja el Chabani ezredes, a 4. katonai körzet volt parancsnokának lázadását. Ben Bella kijelentette, hogy Chabani megtagadja a parancs telje­sítését és a szocializmus belső és külső ellenségeivel paktál. • A skandináviai út a béke útja volt • Nyeregben a Pentagon Dél-Vietnamban • Egy évforduló, amelyre árnyék borul • Az olasz kormányválság nemcsak a NATO szé­gyenfoltja. amerikai választási kampányban oly túlságosan lefoglat Johnson elnök aránylag igen felületesen tartja ke­zében az ország külső ügyeinek irá­nyítását és ezáltal félő, hogy a Penta­gon urai egy óvatlan pillanatban ve­szélyes vizekre sodorhatják a Fehér Ház külpolitikájának hajóját. De ha már régebbi megállapításunkat idéz­tük fel, tegyük hozzá még azt is, hogy pár hónappal ezelőtt maga Rusk 1964. július 4.

Next

/
Thumbnails
Contents