Szabad Földműves, 1964. január-július (15. évfolyam, 1-53. szám)

1964-01-04 / 1. szám

Több igényességgel a mindennapi munkában (Befejezés az 1. oldalról) Szeretném e helyről figyelmeztetni a minisztériumokat, a vállalatok és az üzemek vezetőségeit, kommunista pártunk üzemi szervezeteit, a szak­­szervezeteket, hogy a tavalyi év tekin­tetében nem lehetünk elégedettek Üzemeinkkel, mert megnövekedett a selejtes készítmények száma. A selejt pénzértékben kifejezve mintegy más­fél milliárd korona veszteséget jelent. De azt hiszem, megfontolandó, ha ezt összehasonlítjuk termelésünk térfoga­tával, s látjuk mennyit vesztünk az emberek felelőtlensége, alkalmatlan­sága, közömbössége vagy naplopása következtében. Nem is szólva arról, hogy elvesztjük a belénk helyezett bi­zalmat, s hogy ez táptalajul szolgál a szocialista rend elleni rágalmaknak, s nem szólva azokról a nehézségek­ről, amelyeket a rossz termékek ve­vőinknél Idéznek elő. Ez egyaránt vo­natkozik az exportra és a hazai szük­ségletre gyártott árucikkekre. Komolyan el kell gondolkodnunk e kérdések felett. Valamennyien, amikor vásárolunk, azt akarjuk, hogy jó árut kapjunk. Ha az áru rossz, bírálunk, szidunk, milyen gazdálkodás ez, ho­gyan lehetséges, hogy ilyen árut ad­nak el drága pénzért,* s honnan ve­gyünk erre pénzt. Újból megismétlem, habár erről már nemegyszer beszél­tem: „szálljon mindenki magába, és kérdezze meg, vajon én, aki zsörtölő­döm azért, mert rossz inget, vagy va­lamilyen hibás háztartási cikket kap­tam, vajon én magam nem állítok-e elő olyan más árucikkeket, amelyek kiváltják polgártársaim elégedetlen­ségét?“ Szocialista társadalmunk fejlődése elsősorban attól függ, hogyan tud fej­lődni gazdaságunk, s hogy munkánk eredményei nyomán mennyire emel­kedik a nemzeti jövedelem. A terme­lés fejlődésétől, a nemzeti jövedelem nagyságától függ a lakosság anyagi- és kulturális színvonalának biztosítása is. Mindnyájan tudjuk, hogy a népgaz­daságban vannak bizonyos problé­máink, amelyeket fokozatosan meg­oldunk. Igaz, hogy a problémákat nem akarjuk- az elért életszínvonal rovásá­ra megoldani. Az életszínvonal magas­ságát lényegében azáltal akarjuk megőrizni, hogy megszüntetünk né­hány aránytalanságot, amiből csak a lakosság bizonyos részének van elő­nye. Fontos azonban, hogy minden dolgozó valóban megértse, ha meg akarjuk őrizni áz életszínvonalat, sőt a jövő években még emelni akarjuk, olyan intézkedéseket kell tennünk a termelésben, amelyek a legjobb ered­ményeket hozzák és minél nagyobb nemzeti jövedelm létrehozását segítik elő. Más út valóban nincs. A népgazdaság továbbfejlesztése alapjainak megteremtésével egyide­jűleg azonban látni kell az érem má­sik oldalát is, vagyis az ember szük­ségleteiről való jobb gondoskodást. Az elégedettebb élettel összefügg az em­berek jobb ellátása Is, az őket szol­gáló intézményekben. Ezen a téren sok mindent kell pótolnunk. Nem le­hetünk elégedettek a tisztasággal a vendéglőkben, az étkezdékben, nem lehetünk elégedettek a tisztasággal a vonatokban sem. Hazánkban alacspny az utazás kultúrája. Nem kellene vá­jó elgondolkoznunk efölött? Hisz az állami költségvetésből elegendő esz­közt fordítunk ezekre a dolgokra. Ezzel kapcsolatban szeretnék még néhány szót mondani egy másik kér­désről. A múlt hetekben intézkedése­ket kezdtünk megvalósítani hazánk­ban a külföldi turistaforgalom fejlesz­tésére. Ma lép érvénybe a Magyar Népköztársasággal kötött egyezmény a határok megnyitásáról. Fokozatosan megállapodások jönnek létre a turis­taforgalom kétoldalú kibővítéséről más szocialista országokkal és néhány kapitalista állammal is. Már a múlt év végén néhány tízezer turista látoga­tott hozzánk Ausztriából és Nyugat- Némteországból és más przságokből is. A jövő évben is a külföldi turisták fokozott látogatását várjuk. Mit mondhatunk ma az első tapasz­talatokról? A hozzánk érkezők több­ségét meglepi, milyen élet van nálunk. A velünk szemben ellenséges külföldi sajtó hatása alatt éltek. Most látják hazánk igazi képét, látják, hogy dol­gozóink elégedetten élnek, hogy élet­­színvonalunk magas. Meggyőződnek arról, hogy sok mindennel, ami ma náiunk a dolgozó ember életének ren­des tartozéka, ők nem rendelkeznek. Itt a társadalmi szükségletek széles hálózatára gondolok, az egészségügyi intézményekre, az üdültetésre, a fia­tal nemzedékre*! és művelődéséről va­ló gondoskodásra. Ebben mi kétség-1964. január 4. telenül előbbre vagyunk, mint ők. A mi társadalmi szükségleteink igen erősen befolyásolják dolgozóink élet­­színvonalát, amellett, hogy az átlag­­kereset sem alacsony nálunk. Miről van szó, elvársak? Egyesek azt mond­ják, hogy csak azért engedtünk sza­bad utat a turistaforgalomnak, hogy devizát nyerjünk. Ez csak az egyik ok. Minden államnak érdeke a külkeres­kedelem fejlesztése és a turistaforga­lom, minden államban a külekreske­­delem fontos, szerves részét képezi. Mi is így teszünk. A fő dolog azonban, ami számunkra fontos az, hogy a gya­korlatban segítsük elő a nemzetek kölcsönös közeledését, hogy a gyakor­latban érvényesítsük a békés együtt­élés politikáját. Azt akarjuk, hogy azok ,akik hozzánk jönnek, megismer­kedjenek népünk életével, kölcsönö­sen megismerjük egymást, saját sze­mükkel lássák, hogy népünk békét akar, a béke megőrzését óhajtja úgy, mint a világ valamennyi jószándékú embere. Amikor megnyitjuk a határokat a turistaforgalom számára, ez nem je­lenti azt, hogy feladjuk szocialista elveinket és szocialista célkitűzésein­ket, és nem jelenti azt, hogy hajbó­kolni akarunk a külföld előtt. Mindig megőrizzük a szocialista ember, a Csehszlovák Szocialista Köztársaság polgárának büszkeségét. Bánjunk mindenkivel barátilag, de méltósá­gunk tudatában... Ebben az évben komoly, nagy poli­tikai akciók előtt állunk, amelyek ha­tással lesznek országunk életére. Az első félév végefelé sor kerül a nem­zeti bizottságok valamennyi fokának, a Szlovák Nemzeti Tanácsnak és a Nemzetgyűlés választásaira. Szüksé­ges lesz, hogy a lakosság mindenütt gondosan értékelje a nemzeti bizott­ságok munkáját, elbírálja, hogy mit végeztek, s olyan jelölteket válasszon meg, akik biztosítékai lesznek, hogy a nemzeti bizottságok mint köztársa­ságunk állami, népi hatalmának fő láncszemei és a nemzetgyűlés, a szo­cialista célkitűzések szellemében fog­ják teljesíteni hivatásukat. Azzal a tudattal lépünk az újévbe, hogy sok munka vár ránk itthon ép­­penúgy, mint nemzetközi téren te­gyünk meg mindent, hogy tovább növekedjék és szilárduljon Csehszlo­vák Szocialista Köztársaságunk belső ereje és nemzetközi tekintélye is. Csehszlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottságának, a Nemzeti Front Központi Bizottságának, a köz­társaság kormányának nevében és a magam nevében is mindannyiuknak sok sikert kívánok közös munkájuk­ban, jó egészséget és boldogságot életükben. Egyúttal a magam nevében is kö­­szönetemet fejezem ki valamennyi elvtársnak és elvtársnőnek, köztársa­ságunk valamennyi polgárának, akik a karácsonyi ünnepek és az újév al­kalmából jókívánataikat fejezték ki nekem. Biztosíthatom őket, mindent megteszek, hogy polgáraink elégedet­tek legyenek, hogy köztársaságunk virágozzék. • Az angol törvények alapján nem lehet tagja az Alsóháznak, azaz nem választható meg képviselőnek főúri család tagja, aki apja halála után fő­úri címet (sir, lord, marquess) örököl. Mint a Lordok házának tagja kevesebb politikai befolyást gyakorol az alsóházi tagoknál. Jelenleg foglalkozik a kor­mány egy új törvény kidolgozásával, amely alapján a lord urak is vállal­hatnak alsóházi mandátumot, amennyi­ben lemondanak elmükről. Eddig már mintegy kit tucatnyi felsőházi tag jelentette be, hogy kilép a Felsőhúz kötelékeiből. A nemzeti bizottságok egyik fő­feladata, - s ezt a törvény is elő­írja —, törődni a lakásalap karban­tartásával. A nemzeti bizottságok e célból megalakították szervezetei­ket, amelyek a lakások karbantartásá­val törődtek. A varosokban e felada­tot a házkezelöségek látták el, s a legnagyobb városokban, Prágában, Bratislavában, Brnóban és másutt úgynevezett házgondnokságokat szer­veztek, amelyeket az illetékes helyi nemzeti bizottság Irányított. Jelenleg a helyzet azt mutatja, hogy a lakásgazdálkodás e formája nem megfelelő, mivel a lakáskarban­tartás követelményei egyre növeked­nek, s ezenfelül az utóbbi öt év alatt a lakásvagyonok terjedelme 127 szá­zalékkal bővült. Jelenleg több mint 140 ezer ház van e szervek kezelé­sében, ami csaknem egymillió lakás­­egységet jelent. E lakások értéke 76 milliárd korona. Főleg a városok­ban mutatkozik a szükséglet, hogy a lakásgazdálkodás terén új szerveket kell alakítani, elsősorban azokban a városokban, ahol a lakásépítkezés nagyarányú. Ilyen helyek: Kassa, 2iar nad Hronom és más városok is, ahol a házkezelöségek jelenlegi felszere­lésükkel és tevékenységükkel a háza­kat már nem bírják karbantartani. Azokban a városokban is, amelyek­uen megaiaKUlUJK a nazgonKnoKsago-K (így például Bratislavában), habár a város különböző helyein voltak is munkahelyeik, azok is inkább a ház­bérrel kapcsolatos adminisztratív munkát tartották elsődleges felada­tuknak és csak másodsorban törőd­tek a lakások karbantartásával. Ezen­felül az egyes házkezelöségek mellett megszervezett karbantartó csoportok nem egy esetben olyan csekély szá­­múak voltak, hogy erejük nem futotta az igényelt szakmunkák elvégzésére. A most megalakítandó szervezetek elsődleges feladata a lakások karban­tartása és javítása, továbbá a lakos­ságnak a lakhatósággal kapcsolatban nyújtott szolgáltatások lesznek. A la­kásgazdálkodási szervezetek, hogy jól megoldhassák e feladatokat, a lakos­ság széles tömegeit is bevonják a karbantartási és igazgatási munkákba. Ezeket az új szervezeteket 1964. januárjában kezdik megszervezni, s az egész köztársaság területén egy­ségesek lesznek. A helyi nemzeti bi­zottság, figyelembe véve a lakásegy­ségek terjedelmét, megszervezi az illetékes lakásgazdálkodási szerveze­tet. Tehát az új szervezetek megala­kítása a helyi nemzeti bizottságok kezelésében lévő lakások számétól függ majd. Ha az illetékes helyi nem­zeti bizottság kezelésében lévő lakás­vagyon nem lesz több mint 200 lakás­­egység, akkor a lakásgazdálkodási szervezetre háruló feladatokat köz­vetlenül a helyi nemzeti bizottság ■biztosítja majd, Azon ésetekben, ami­kor a helyi nemzeti bizottságnak több mint 200 lakásegység van a kezelésé­ben, a helyi nemzeti bizottság lakás­­kezelöséget szervez, 8s végül a helyi nemzeti bizottság azokon a helyeken, ahol több mint 3000 lakásegységet kezelnek, lakásgazdálkodási vállalatot szervez. A lakásgazdálkodás belső szervezetének megállapításánál tekin­tetbe veszik e kezelésben lévő vagyon terjedelmét, területi elhelyezését, a házak és lakások felszerelését és be­rendezését, továbbá a lakások kar­bantartási és javítási módjának biz­tosításét, Arról van szó ugyanis, hogy a helyi nemzeti bizottságok a lakás­gazdálkodási szervezetek megalakítá­sánál tekintetbe vegyék az említett tényeket, mert ha az új szervezetek megalakításánál megfeledkeznek ezekről a dolgokról, később bizony nehéz lesz a hibákat helyrehozni. Amint már említettük, az új szerve­zetek egyik fő feladata a lakásva­gyon karbantartása és javítása lesz. A lakások karbantartását s a szoká­sos és főleg az előre kiszámíthatat­lan javításokat az említett szervezet a saját karbantartó központjaival vé­gezteti el, amelyeket a lakásgazdál­kodási szervezetek irányítanak majd. A karbantartó központokat úgy szer­vezik meg, hogy száz lakásegységre fokozatosan legalább egy karbantartó jusson. A karbantartók számét asze­rint állapítják meg, milyen lesz a la­kásgazdálkodási szervezet körzetébe tartozó lakások helyzete és berende­zése. Az említett központokban szak­képzett munkások dolgoznak majd, továbbá iparosok, a nyugdíjasok és a csökkent munkaképességű személyek köréből. A helyi lakosság köréből, akik jártasak az egyes szakmunkákban, munkájuk mellett bekapcsolódhatnak az egyes központok munkájába. A la­kosságnak ezután már nem kell min­den csekélység elvégzésére a javító­vállalatok dolgozóit hívni, mivel a lakásokban előforduló apróbb javítá­sokat a karbantartó központok dol­gozói végzik el. A lakásgazdálkodási szervezetnek segítenek majd a polgári és a lakó­­bizottságok is. A polgári bizottságok tagjait a lakosság nyilvános gyűlése­ken választja meg, a tevékenységüket a helyi nemzeti bizottság irányítja majd a polgári bizottságokon keresz­tül. A polgári bizottságok a lakásgaz­dálkodási szervezetek fölötti ellen­őrzést biztosítják majd. s a polgári bizottságokkal és a lakóbizottságok­kal együttműködve törődnek majd a lakásvagyon karbantartásának és ja­vításának helyes elvégzésével. A lakóblzottságok minden kérdés­ben, amely a házak lakhatóságával összefügg, — így például a központi fűtés a melegvízszolgáltatás, - vé­leményt nyilvánítanak és a lakókkal beszélgetést szerveznek. j. Bátovsky, Bratislava A magasabb színvonalú lakásgazdálkodásért A Szlovák Nemzeti Tanács 1963. október 17-én érvényessé vált törvé­nyével megalakult a Beruházási Épít­kezések Szlovákiai Bizottsága (a to­vábbiakban Szlovákiai Bizottság), melynek feladatai: a) megbízza a kerületi nemzeti bi­zottságokat területi rendezések és építkezések terveinek kidolgozásával, s az építkezések végrehajtásával, b) ellenőrzi az invesztíciós építke­zések előkészületeit a kerületi nem­zeti bizottságokon, a vállalatokban és szervezetekben, továbbá jogában áll azokat szükséges intézkedések foga­natosításával megbízni. Üi bizottság alakult A Szlovákiai Bizottság feladatait az SZNT többi bizottságaival, a kerü­leti nemzeti bizottságokká) és a dol­gozók szervezeteivel együtt elvtársi együttműködésben teljesíti; szoros kapcsolatokat tart fenn a Szlovákiai Tervbizottsággal. Tevékenységében mindenekelőtt szakemberek tapaszta­lataira és Ismereteire támaszkodik. A Szlovákiai Bizottság élén elnök áll és tagságát az SZNT képviselőiből, azonkívül állami, gazdasági és más szervek és szervezetek jelentősebb lagjaiból választják meg. Feladatai leljesítésére végrehajtó bizottság áll •endelkezésére, mely részét képezi az iZNT egységes munkaközösségének. \ végrehajtó bizottság munkáját a izlovákiai Bizottság elnöke irányítja, ikit az SZNT elnöksége által kineve­tett helyettesek is képviselnek. A he­­yettesek egyikét a Szlovákiai Bizott­ság alelnökének választja meg. A mezőaazdasáa átalakulása Alaériában A nemrégiben, amikor a fiatal Al­gériai Köztársaság külső agresszió ellen volt kénytelen védelmezni hatá­rait, a kapitalista irányzatot mellőző fejlődés útján is döntő lépést tett, Ezt a lépést az államosított nagybir­tokok munkásainak és parasztjainak kongresszusa és az arról hozott ha­tározatok jellemzik. A munkás-paraszt bizottságok zöme jelenleg már körülbelül egy eszten­deje működik, mert még Jó ideje mi­előtt a Ben Bella kormány az ún. márciusi dekrétumokat határozatba foglalta, hogy államosítsák és bizott­ságoknak adják át a francia nagybir­tokosok földjeit, a parasztok és a munkások hozzáláttak az elhagyott és parlagon heverő nagy területek közös megműveléséhez. A kongresszus ösz­­szehlvása azt a célt szolgálta, hogy mérleget vonjanak az év folyamén elért eredményekről és újabb intéz­kedéseket léptessenek életbe. Mint­egy 2300 küldött gyűlt össze Algírban az ország különböző részeiből. Az államosított szektor létrehozá­sával Algéria elindult a szocialista fejlődés útján és egészen logikus, hogy ezt további lépések is kövessék. Mindenekelőtt kísérletek történtek arra nézve, hogy együttműködjenek a még meglévő intézményekkel, úgy­mint a magán- és részben állami ag­rárbankokkal, az SAP-val, egy állam által szubvencionált (régi) koopera­­tívéval, amely a francia gyarmatura­lom alatt gépeket és trágyafélesége­ket bocsátott rendelkezésre, azonkívül kívánatra termésértékesítéssel is fog­lalkozott. Történtek azonkívül pró­bálkozások a magánkereskedelemmel való egyuttmukooesre is. HaD#r eze­ket az Intézményeket időközben „al­­gerizálták“, azaz a franciák megbí­zottait töbnyire bennszülöttekkel pó­tolták, illetékes körök mégis meg­győződhettek róla, hogy ezek az in­tézmények már nem felelnek meg a szocializmus felé haladó nemzetgaz­daság követelményeinek, így például a bankok minden komolyabb okok nélkül zárolták a hiteleket a bizott­ságok előtt, az SAP bürokratikus módszereivel csak saját profitérde­keit tartotta szem előtt, az önálló kereskedők pedig sok esetben a bi­zottságok kényszerhelyzetét kihasz­nálva a termést mélyen áron alul vá­sárolták fel, vagy egyszerűen szabo­tálták a felvásárlást. A földművelési minisztérium Javas­latait a kongresszuson szenvedélyes hosszú viták után egyhangúlag elfo­gadták. A parasztok a vita folyamin sokszor egészen nyíltan, minden ker­telés nélkül megmondták a kormány elgondolásaival ellenkező véleményü­ket. A javaslatok alapján a következő három határozat született: 1. Egy állami agrárbankot alapíta­nak, amely kizárólagos jogot kap az államosított szektor mindenfajta pénzügyi tranzakcióira. Ebben a bank­ban folyószámlák nyitnak és a szük­séges hosszú- és rövidlejáratú köl­csönök állnak majd a bizottságok rendelkezésére, továbbá a bizottságok biztosításait is Itt kötik meg. A bank rendelkezésre áll a kisparasztoknak is. Ezáltal a mezőgazdaság legfonto­sabb szektorából kiküszöbölték a ma­gántőkét. 2. Egy kereskedelmi kooperativa megalakítása, amelyben az állam és a bizottságok képviselői közösen ér­dekeltek. Ez e vállalat magiévá teszi az államosított szektor termékeinek belső eladását közvetlenül a fogyasz­tóknak, a közvetítő üzlet kikapcsolt­aival. A külfölddel folytatott keres­kedelmi kapcsolatokat az ONRA-vil­­lalet tartja fenn és ez a jövőben tá­mogatni fogja a kooperatívokat is. 3, A még a SAP és más „régi“ szer­vezet tulajdonában lévő gépek él eszközök szétosztása, az ún. „Auto­­gestlon"-nagyüzem, vagy a körzeti bizottságok közt. (Afféle GTÄ-ok). Ezek a határozatok jelentősen túl­lépik s kapitalista fejlődés lehetősé­geit. De a kongresszus még tovébb ment: elfogadta a kormánynak azt a javaslatát Is, amelynek értelmében az államosított szektor parasztsága és munkásai a szolidaritás érdekében önként és ivekre lemondenak élet­­színvonaluk lényeges növekedéséről. Ahogy Ben Bella él Ali Menaei, az új földműveléiügyl miniszter beszédjük­ben hangsúlyozták a kongresszus előtt, az államosított szektor paraszt­jai, munkásai, bár keveset keresnek algériai mértékben, mégis előnyöket élveznek; a legtermékenyebb és mű­szaki szempontból aránylag jól fel­szerelt birtokokkal rendelkeznek (az egykori francia nagybirtokokkal). Ez­zel izemben a fennsíkokon, a he­gyekben éa a délen elterülő sivatagos területeken 600 000 parasztcsalád ten­gődik föld nélkül, eietieg egy-két hektárnyi kiszáradt talajon. Ezeken pedig még az agrárreform sem sokat segíthet, mivel ott nincsenek nagy­birtokok, amelyeket fel lehetne osz­tani, Ott éhség és munkanélküliség uralkodik. Ezen a 800 000 családon hosszú Időre csak a következő három lehetőség segíthet: új termelési ága­­zatok fejlesztése, mint például a cu­korrépa-, olajnövények-, gyapotter­mesztés, t szársz vidékek öntözése víztárolók segítségével és az Iparosí­tás. Mindez pedig több milliárdnyi, 10—13 évre szőlő beruházásokat kö­vetel meg. A töke viszont ezekre I beruházásokra csakis emberi munka által teremthető elő, „Mi tudjuk, — mondta Ben Bella —, hagy külföldi barátaink, akik szolidaritásukat irán­tunk mér a háború alatt Is bebizonyí­tották, a jövőben is segítségünkre lesznek. Erre a segítségre azonban teljesen nem támaszkodhatunk, A legnagyobb erőfeszítéseket magunk­nak keli megtennünk." A befektetésekhez szükséges tőke egy részét — állapította meg Ben Bella — az előnyben részesített álla­mi szektornak kell biztosítania. Ez azt jelenti, hogy ez a szektor nyereségei­nek nagy részét nem szentelheti a nép életszínvonalának növelésére, ha­nem azt a többi, jobban rászorulők megsegítésére kell áldoznia, „Mi a háborút a közösen kiontott vérünk­kel nyertük meg. A felépítésben pe­dig csakis közösen végzett verejtékes munkával győzedelmeskedhetünk." A parasztok elgondolkoztak és vi­táztak A paraszt sohasem mond gyor­san igent, Majd egyik küldött a másik után kért szöt, hogy igent mondjon vagy azt: „Nem lakhatunk jő!, ha testvéreink éheznek. Függetlenségün­kért milliók nagyobb áldozatokat hoztak — az életüket adták. És mit jelent ehhez képest az az áldozat, amit tőlünk szocialista Algériánk fel­építése követel!" EVA PRIESTER (Bécs)

Next

/
Thumbnails
Contents