Szabad Földműves, 1964. január-július (15. évfolyam, 1-53. szám)

1964-01-04 / 1. szám

A MEZÖGAZDASAGI DOLGOZÓK LAPJA Antonín Novotny, köztársasági elnök újévi beszédéből Több igényességgel a mindennapi munkában Kedves polgártársak, elvtársak, barátaim! Mint az újév küszöbén mindig, most Is visszatekintünk és megvizsgáljuk, hogyan telt el a múlt esztendő, mi volt benne pozitív, jó, hogyan sikerült a munkánk, s milyen fogyatékosságok mutatkoztak, milyen új tapasztalato­kat nyertünk. Mindezt érthetően az előttünk álló feladatokra való tekin­tettel vizsgáljuk meg. Tavaly újévi beszédemben azt mondottam, hogy az 1963-as év azért fontos, mert „ennek az évnek a folyamán készítjük elő népgazdaságunk 1964-től 1970-ig ter­jedő hétéves fejlesztési tervét“. Azt mondottam továbbá, szükséges, hogy Csehszlovákia Kommunista Pártja XII. kongresszusa határozatainak valóra váltásával „tapasztalataink alapján helyrehozzuk mindazt, ami nem meg­felelő, kiküszöböljük a rosszat és szi­lárdan haladjunk előre, munkánkkal biztosítsuk a köztársaság fejlődését, dolgozóink gazdag életét. A mezőgazdasági növénytermesztés­ben a múlt év folyamán országos vi­szonylatban a tervezettnél valamivel gyengébb eredményt értünk el, de az 1962-as évhez viszonyítva a ter­melés 6—7 %-kal növekedett. Egy hektárról átlag mintegy 23 mázsa ga­bonát ás 298 mázsa cukorrépát taka­rítottunk be. Különösen ki kell emelni a burgonyatermés növekedését, mely­nél a tavalyi hektárhozam átlag 127 mázsát tett ki. Ebből az alkalomból értékelni sze­retnénk a Havlíckúv Brod-i járás egy­séges földművesszövetkezeti és állami gazdaságai dolgozóinak jó szervező munkáját és erőfeszítését. Ebben a járásban a múlt évben hektáronként mintegy 220 mázsa kiváló minőségű burgonyát termeltek. Ügy vélem, a többi járás mezőgazdái is megnézhet­nék, hogyan termelik a burgonyát a Havlíckúv Brod-i járásban és példát vehetnének róluk. Látnunk kell azt, hogy a burgonya főként a cseh vidé­keken a sertéshústermelésben a fő­takarmányt képezi. E rövid értékelés nem lenne teljes, ha nem említeném meg a közellátás helyzetét is. Bizonyára mindnyájan elismerjük, hogy az év folyamán je­lentékenyen megjavult az élelmisze­rekkel és az iparcikkekkel való ellátás a tavaszi hónapokhoz viszonyítva, amikor az ellátásban jelentős fogya­tékosságok mutatkoztak. Ez mezőgaz­dáink jó munkájának köszönhető, akik Hruscsov elvtárs Lengyelországban Január 1-én volt öt éve, hogy győzött a kubai forradalom, s a diktátor Batistát elűzték az országból. Öt év szakadatlan küzdelem, küzdelem a múlttal és a jelennel, küzdelem mind­azokkal, akik az építőmunka nehéz napjait még nehezebekké, a jövőbe vezető utat görönygyösebekké igyekeztek változtatni. De Kuba népe e sok nehézség közepette is megtalálta az utat a szocializmushoz. Mert nem maradt magára. Kuba életé­nek nincs olyan problémája, amelynek megoldásában ne tudná maga mellett a szocialista országokat. Hosszan lehetne sorolni az erkölcsi és anyagi segítség, a legnehezebb órákban tanúsí­tott aktív kiállás példáit. Fidel Castro Moszkvában mondott beszédében is hangsúlyozta, hogy a kubai forradalom fennma­radásához és fejlődéséhez nem lett volna elég a szigetország népének hősiessége és önfeláldozása, ha nem élvezte volna a Szovjetunió, a szocialista tábor támogatását, ha nem alakultak volna ki világszerte az imperializmus számára kedvezőtlen erőviszonyok. Hazánk dolgozó népe a kubai forradalom ötödik évfordulója alkalmából további nagy sikereket kíván a szocializmus útján haladó kubai népnek. A szocialista mezőgazdaságért----­­■ ----­­-­­--------in im—rmii ii iii —mii hmi — inw Bratislava, 1964. január 4, Ára: 40 fillér XIV. évfolyam, 1, szám hozzájárultak az élelmiszerellátás megjavításához, üzemeink jobb mun­kájának köszönhető, amelyek a köz­szükségleti árucikkeket a piacra szál­lítják, s annak a nagy segítségnek is, amelyet a Szovjetuniótól kaptunk hús, vagy vajszállítmány és más termékek formájában, amelyek jelentősen befo­lyásolták piacunk ellátását. Véleményem szerint azokat a ta­­pasztalokat, amelyeket a múlt évben szereztünk a fogyatékosságok megol­­dásáná.l tanulságként felhasználhat­juk további munkánkban. Beigazoló­dott, hogy helyes Csehszlovákia Kom­munista Pártjának erőfeszítése, amely mindig hangsúlyozta, hogy a népgaz­daság fejlesztési tervei sikerének dön­tő fötényezöje a munkásosztály és a dolgozó nép. A tervek önmagunkban a legszebbek lehetnek, ha azonban munkásaink, parasztjaink, értelmisé­günk nem győződött meg a terv he­lyességéről, semmit sem érünk el. Az egész múlt év bebizonyította, mennyi mindent tehetünk egyesült erőfeszí­téssel, mennyi mindent érhetünk el, milyen értékeket nyerhetünk a nép­gazdaság számára, ha munkánk azon a szilárd meggyőződésen, elszánt aka­raton alapul, hogy a problémákat megoldjuk és tevékenyen leküzdjük az akadályokat. Ebben mindannyiunk számára példaképül szolgálnak bányá­szaink, akik a kitűzött terven felül 2 millió tonna szenet bányásztak ki. Ezáltal nemcsak belföldi tüzelőanyag­mérlegünk javítását segítették elő, hanem egyes külkereskedelmi problé­máink megoldását is. Habár már nem­egyszer beszéltem érdemes munká­jukról, szükségesnek tartom most, az óév végén és az űjesztendő kezdetén újból köszönetemet fejezni ki nekik. Novotny elvtárs foglalkozott to­vábbá a Szovjetunió és Csehszlovákia közti barátsági kölcsönös segélynyúj­tási és háború utáni együttműködési szerződés aláírásának 20-ik évfordu­lójával, a szerződés történelmi jelen­tőségével, majd így folytatta: — Csehszlovákia Kommunista Párt­jának Központi Bizottsága és a köz­társaság kormánya a következő na­pokban tárgyalja meg az 1964. évi népgazdasági tervet, amely egyúttal rögzíti a népgazdaság fejlesztésének 1965. évi fő irányait, s a további évek egyes feladatait. 1964-ben arra szá­mítunk, hogy a népgazdaságban a ter­melés mintegy 4 %-kal növekszik, az iparban körülbelül 3.5—3.8 %-kal. a mezőgazdaságban, ahol a sertéshús és a tejtermelés nagyobb arányú emel­kedésére való tekintette! valamivel nagyobbak lesznek a feladatok, mint­egy 6,5 %-kal. Emellett szem előtt kell tartanunk mindazt, amit 1963-ban nem végeztünk el, az 1964-es évben vár ránk. Ezért még sok mindent kell pótolnunk, kiegyenlítenünk, erélyesen ki kell küszöbölnünk a negatív jelen­ségeket, s egyre szilárdabb és reáli­sabb alapot kell teremtenünk népgaz­daságunk folyamatos fellendítésére. Sok minden felett igen komolyan el kell gondolkodnunk, minden oldal­ról mérlegelnünk kell, mielőtt eldön­­tenénk gazdaságunk fejlesztésének fő irányát, hogy a lehető legrentábilisabb legyen, maradéktalanul meg tudja áll­ni helyét a szocialista országok kere­tében éppúgy, mint a kapitalista álla­mokkal folyó éles verseny feltételei között, behozatalunk és kivitelünk szükségleteinek szempontjából is. Már sokszor beszéltünk a szakosí­tásról és más intézkedésekről, ame­lyeket népgazdaságunkban meg kell valósítanunk. Ügy vélem, hogy a kér­dés már dolgozóink többsége előtt vi­lágos. De nem mindig világos egyes emberek számára, akik elsősorban a helyi vagy az egyéni érdekeket nézik, s ténylegesen meggátolják, hogy ter­melésünk a leggazdaságosabb, a leg­kevésbé költséges legyen, maradék­talanul kihasználjuk a meglevő terme­lési berendezéseket, felhasználjuk a tudomány és a technika minden isme­retét és végül legértékesebb kincsün­ket, az embereket, s munkaerejüket. Újból teljes nyomatékkai hangsú­lyozom elvtársak és barátaim, hogy Csehszlovákiának, mint olyan ország­nak, amely nem gazdag a szükséges fő nyersanyagokban, s nem teljesen önellátó a lakosság élelmezéséhez szükséges termékek biztosításában, úgy kell termelnie, hogy minél job­ban érvényesüljünk a világpiacon. El kell adnunk termékeinket, hogy meg­­vehessük azt, amire az ország fejlesz­tése és a lakosság életszínvonalának biztosítása szempontjából szükségünk van. Emellett nemcsak termékeink ol­csósága folytán kell versenyképesek­nek lennünk, hanem főként kiváló minőségük és magas műszaki színvo­naluk tekintetében. Gépiparunknak s többi iparágazatunknak lépést kell tartania a világszínvonallal, főként a termelőeszközök termelése terén. fFolvtatás a 2. oldalon! i Nyikita Szergejevics Hruscsov, az SZKP Központi Bizottságának első i titkára, a Szovjetunió Minisztertanácsának elnöke, Vladislav Gomulka, a I Lengyel Egyesült Munkáspárt Központi Bizottsága első titkárának és Jozef J Cyrankiewicznek a minisztertanács elnökének meghívására néhány napos ‘ nem hivatalos látogatásra Lengyelországba érkezett. Hruscsov elvtárs kí­­• séretében van még K. P. Mazurov, Bieloruszia Kommunista Pártja Központi i Bizottságának első titkára is. i A becses vendégeket Gomulka, Cyrankiewicz és Zawadzki elvtársak fo­­! gadták. Értekezlet Ciprus ügyében A Reuter hírügynökség jelentése szerint Anglia, Törökország és Görög­ország, valamint a ciprusi kormány közt olyan megállapodás jött létre, hogy az érintett felek részvételével értekezletet hívnak össze a ciprusi probléma rendezésére. Ezt megelőzően a ciprusi kormány ENSZ-küldötte kér­te a Biztonsági Tanács azonnali össze­hívását. A négyhatalmi értekezlet ösz­­szehívásának hírére Ciprus küldötte elállt a Biztonsági Tanacs összehívá­sától. Miközben lázas diplomáciai tevé­kenység folyik a ciprusi válság meg­oldására, Anglia tovább folytatja a sziget katonai megerősítését. Az utób­bi napokban több száz angol katona érkezett Ciprusra és ezáltal mintegy kétezerrel emelkedett az angol kato­nai csapatok száma. i tél második harmadába léo December — Közép-Eurőpa terü­letén — általában hidegebb volt, mint ahogy azt eredetileg vártuk. Az emlí­tett hónap második felében — az északi sarki légáramlat behatolása következtében — Szlovákiában a fa­gyok általában erősödtek. Legalacso­nyabb volt a hőmérséklet Kamenica nad Cirochou-n Kelet-Szlovákiában, ahol —25 fok C-t mértek és Orlov Plavecen, ahol —26 fok hideg volt. A legerősebb fagyokat Európában a Szovjetunió északkeleti részéből és Finnországból jelentették, éspedig —40, —43 fok C-t. A fagyok erősö­dését — a már említett északi sarki levegőn kívül — általában befolyá­solta, hogy az éjszakák átmenetileg derültek voltak, ehhez járult a szél­csend és a hótakaró. Idén december­ben azonban — főképp a hegyeken — nagyon kevés volt nálunk a hó, úgy hogy vastagsága a Tátra magasabb fekvésű helyein még a 20 cm-t sem érte el, ami egészen ritka eset. Január a meteorológiai időszámítás szerint a második téli hónapnak szá­mát. Amint a statisztikai adatok bi­zonyítják, nálunk a január leggyak­rabban a leghidegebb hónap. Termé­szetesen ez nem szabály. A havi átlaghőmérséklet Bratislavában —1 fok C, Kosicén —3,4 fok C, Lucenecen —3,2 fok C, Hurbanovón —1,8 fok C, Zvolenban —4,0 fok C. A legmagasabb és legalacsonyabb nappali és éjjeli hőmérséklet között minden évben nagy kilengések vannak. Az 1926-tól 1950-ig terjedő időszakban Kosiőén januárban a legnagyobb meleg plusz 11 fok volt, viszont a legnagyobb éj­jeli lehűlés mínusz 25 fok C. A hő­mérsékletben ezek a nagy szélsőségek meglehetősen ritkák. A múlt évszázad második felétől számítva Közép-Euró­­pa területén nyolc esetben volt a ja­nuár a megszokottnál melegebb, és tizenhárom esetben volt rendkívül hideg. Januárban a hegyekben a csapadék hó formájában, a síkságokon — eny­hébb teleken — időnként eső esik. A hegyeken a legtöbb a hó januárban akkor, ha enyhébb az időjárás. A hosszú időre szóló előrejelzés szerint az 1964-es január hőmérsék­lete átlagos lesz. Csapadék szempont­jából is normális. Ha ez az időjóslás beválik, akkor a január melegebb lesz, mint a december volt. Várható időjárás január 13-ig: álta­lában borult idő, időnként havazás. Ebben az időszakban a nappali hő­mérséklet nullától plusz 2 fok C-ig terjed, az éjjeli hőmérséklet mínusz 4 fok C körül. A hónap közepe felé általában ismét felhős, ködös idő vár­ható, az alacsonyabban fekvő helye­ken időnként eső, a magasabb he­gyeken havazás. Az alacsonyabban fekvő helyek napi hőmérséklete plusz 2-től egész plusz 4 fokig emelkedik. A hosszú időre szóló előrejelzések egyenlőre csak kísérleti stádiumban vannak. Az így jelzett időjárás nem jelenti a legmagasabb nappali és leg­alacsonyabb éjjeli hőmérsékletet, ha­nem csak valamilyen átlagfélét köz­társaságunk alacsonyabban fekvő te­rületére. Az időjárásnak ez az előre­jelzése a várható időjárás alakulását csak nagy körvonalakban jelzi - a helyi jellegek részletezése nélkül. Dr. Peter Forgác Ä kubai forradalom évfordulója Modern gépek segítik Kuba iparának fejlesztését.

Next

/
Thumbnails
Contents