Szabad Földműves, 1962. július-december (13. évfolyam, 52-104. szám)

1962-07-01 / 52. szám

GORBACH Moszkvában Ülésezett az SZNT földművelésügyi Alfons Gorbach, osztrák szövetségi kancellár a szovjet kormány meghí­vására hivatalos látogatásra a Szov­jetunióba érkezett. A kancellár elutazása előtt kije­lentette, hogy az Ausztria és a Szov­jetunió közötti árucsere-forgalom eredményesen bővül. A továbbiakban elmondotta, hogy a szovjet kormány előtt kijelentheti, Ausztria teljesítette kötelezettségeit az államszerződés és a semlegességi nyilatkozat szellemé­nek megfelelően, és ezeknek to­vábbra is eleget tesz. Gorbach kancellárt Moszkvába ér­kezésekor a repülőtéren Ny. Hrus­csov, A. Mikojan és Gromiko elv­társak, további hivatalos személyi­ségek, valamint a főváros dolgozói fogadták. Hruscsov miniszterelnök és Gor­bach kancellár rövid üdvözlő beszé­det mondtak, mindketten rámutattak az osztrák küldöttség szovjetunióbeli látogatásának jelentőségére. A szövetségi kancellár július 5-ig marad a Szovjetunióban. Látogatása során felkeresi Leningrádot és több neves szovjet várost. bizottsága A Szlovák Nemzeti Tanács földmű­velésügyi bizottsága június 28-i ülé­sén értékelte az EFSZ-ek 1962. évi termelési-pénzügyi tervei összegezé­sének eredményeit. Megtárgyalta a mezőgazdasági munkák és az állat­­tenyésztési termékek felvásárlásának lefolyását is. A bizottság hangsúlyoz­ta, hogy elsőrendű figyelmet kell szentelni a széna betakarításának a szántóföldekről és a rétekről, vala­mint a szénafelvásárlási terv telje­sítésének. Az állattenyésztési ter­mékek felvásárlása eredményeinek megjavítása érdekében javasolta a szervező munka megjavítását, főként a tojás és a tej felvásárlása terén. A komplexbrigádok értekezlete Bratislavába összegyűltek a 8 komplexbrigádok vezetői és ér- « tékelték az eddigi munkát. Hettes elvtárs a kerületi mezőgazdasági s bizottság vezetője megállapította, 8 hogy a komplexbrigádok a gabo- 8 na 40 %-át, a kukorica 30 %-át, 8 a cukorrépa 37 %-át és a takar- « mányfélék 50 °/o-át művelik. Azon- » ban meg kell javítani a nyilván- 8 tartást, és a traktorosok jutalma- 8 Első burgonya Az ipolykeszi határban a burgo­­pyaföldöri szorgalmasan dolgoznak a szövetkezeti tagok. Klinkó István agronómus örömmel mutatja a szép gumókat. — Megelőztük a varbóiakat — ■újságolja. Az ipolykesziek már a múlt év­ben is versenyeztek az újburgonya eladásában. Idén, amikor Varbó jelentette, hogy 22-én ásni kezdik a korai burgonyát, a vezetőség összedugta a fejét. — Meg kell előznünk a varbóia­kat, ha törik, ha szakad, — hatá­rozták el. Minden hírverés nélkül megkezd­ték az új burgonya ásását és június 21-én 27 árról 28,15 mázsa burgonyát adtak a piacra. — Hát így lettünk elsők — ör­vendezik az agronómus. - De ez még nem a végső szó. A napokban piacra dobunk még két vagonnal. Az új burgonya helyét nem hagyják parlagon. Azonnal bevetik lucernával és öntözni fogják. Az agronómus szerint még kétszer kaszálják majd a lucernát az ön­tözött területen. Nagyszerűen megy a növényápo­lás is. Rég volt ilyen munkakedv az ipolykeszi szövetkezetben. A szorgalmas munka meg is látszik a határon. Szép a gabona, kiváló a cukorrépa, amit nemrég trágya­­leveztek. Bizakodva várják az ara­tást. — Mindent megadtunk a föld­nek és a növényeknek - mondja az agronómus, — ha idén nem lesz jő termésünk, akkor soha ...-b-Aratás küszöbén Főleg a csallóközi rónákon aratásba hajlik a kalász. Pár nap, és meg­kezdődik az aratási csata. Nincs idő a tétovázásra. Készen kell várnunk a nagy munka kezdetét. Az idei aratás, gépi aratás lesz. Előtérbe kerül az új technológia. Ezért nagy gondot kell fordítanunk a gépek kijavítására és pontos ara­tási tervek alapján teljesítőképességük kihasználására. Mondanunk sem kell, hogy az aratási munkák sikere nagyban függ attól is, hogy például a szénabegyüjtés ne vonjon el munkaerőt. Országos méretben bizony van még tennivalónk a határban. Használjuk ki a műszárítás lehetőségeit A műszárításra már tavasz óta ké­szülünk. De nem lehetünk megelé­gedve az eredményekkel. Bár a kö­zép-szlovákiai kerületben kevesebb a szántóföldi takarmány, mégis szin­te hihetetlen, hogy a losonci, rima­­szombati járásokban még 1000 hek­tárról sem szárítottak hideg levegő­vel. A műszárításban még mindig ' szerdahelyi járás vezet 7000 o Működésben a Rot-revolt Gyümölcsöző ker­tészet bő vízellá­tás nélkül elkép­zelhetetlen. A Ga­­ram-menti mező­­gazdasági üzemek helyzete a szeren­csés, mert itt nem kell források ke­resésével és kutak fúrásával bajlódni mint annyi más vidéken, csupán az öntöző berendezést szükséges besze­relni, üzembe állí­tani. Képünk Rácz Jánost, a Stúrovói Állami Gazdaság 30 ha-os b e r e k i kertészetének dol­gozóját örökítette meg a Rot-revolt permetező készü­lék szórófejének beállítása közben. (Kúti Szilárd (felvétele) hektárral, és szorosan utána követ­kezik a galántai és lévai járás is. Még mindig sok széna vár begyűjtésre A szántóföldi takarmány begyűjté­sét a napokban már befejezzük, de annál jobban el vagyunk maradva a réti fű kaszálásával. Szlovákiai mé­retben még mindig csak 30 százalék­nál lartunk. Akárhogy is hivatkozunk a kései tavaszra, a tény az, hogy a réti fű kivirágzott, beérett, — tehát nincs idő a várakozásra. A kombájnok átlagosan legalább 100 hektárt arassanak Több lelkes kombájnosunk 600 — 1000 hektár gabona aratását vállalta. Vállalásukat, törekvésüket természe­tesen támogatjuk, de a főcél az, hogy a lM — 330-as kombájnok leg­alább 100, az SK —3-as kombájnok pedig legalább 200 hektárt arassanak átlagosan. A múlt évben például egyes járásokban a kombájnok teljesítő­képessége csak 40 — 60 hektár volt. Természetesen a kombájnok maxi­mális teljesítőképességét csakis úgy tudjuk kihasználni, ha időben kijavít­juk a gépeket. Sajnos, eddig az ered­ményekkel nem dicsekedhetünk. Szlovákiai méretben a kombájnok­nak még csak a 80 %-át javítottuk ki. Nem jobb a helyzet a cséplőgé­peknél sem. Főleg a déli járásokban annál is súlyosabb a helyzet, mivel itt kezdődik legkorábban az aratás. Sok gép vár javításra a dunaszerda­­helyi, komáromi és érsekújvári já­rásban. Pedig pár nap múlva meg­kezdik az őszi árpa aratását. Előre tör az új technológia A járási nemzeti bizottságok tervei azt mutatják, hogy általában előtér­be kerül a többmenetes aratás. A közép-szlovákiai kerületben 193 új kombájnt kaptak és 38 874 hektárról takarítják be a gabonát többmenete­sen. Majdnem az összes kombájn után szalmaprést akasztanak. Vasár­napig be akarják fejezni az összes kombájnok javítását. Természetesen a déli járásokban sokkal nagyobb tért hódít az új technológia. Csak a du­­naszerdahelyi járásban több mint 22 ezer hektárról takarítják be több­menetesen a gabonát. Az új techno­lógia lényegesen meggyorsítja majd az aratási munkákat. Tegyünk meg mindent, hogy az aranysárgába érő gabona idejében a magtárakba kerül­jön! -b-Távirat a mezőről A szénagyűjtést már befejeztük, a lucerna nagy részét pedig leda­ráltuk a baromfiak részére. A szé­nagyűjtésben nagy segítséget nyúj­tottak a rőcei kórház dolgozói és a gicei vasutasok. A szénabegyűj­tést egy hét alatt végeztük el, az aratást pedig kilenc nap alatt akar­juk befejezni. Berente Mária, Lice A tizenkettes egy­szerű szám, olyan mint a többi. Tizenkét nap? Mi az? Semmi. Elmúlik, s az ember észre se veszi. Nincs valami nagy jelentősége. A na­pok múlását egyébként se szokás számolni. Mi­nek, úgyis jönnek, s el­múlnak egyforma las­súsággal, vagy egyfor­ma gyorsasággal, kinek­­kinek aszerint, mennyit tud kihasználni belőlük. Mert ez a lényeg: a na­pokat úgy kihasználni, hogy mindenre jusson idő. Ez különösen fontos a mezőgazdasági csúcs­munkák idején. Az a mezőgazdász, aki győzi idővel, nyert ügye van. Ezért fontos a részletes aratási és cséplési terv előkészítése, amely meg­határozza az egyes munkafolyamatok ide­jét, a gép és ember­­szükségletet. Tény, hogy a szövet­kezetekben az ilyen tervek már rég elké­szültek, mégis fontos róluk beszélni, mert sok helyen csupán a for­maság kedvéért állítot­ták össze, hogy az eset­leges ellenőrzésnél elö­­vehessék. Nem szabad, hogy az aratási tervek sablonná váljanak. Min­den egyes pontját be kell tartani, illetve meg kell követelni minden egyes szövetkezeti tag­tól, vezetőtől, hogy azok szerint dolgozzon. A feketenyéki szövet­kezetben is elkészítet­ték a tervet, s ami a legfőbb azt be is tart­ják. Egyelőre még nincsenek különösebb gondjaik, mert a gépek előkészítése már befe­jeződött, most csak az egyes kisebb jelentősé­gű szerkezetek javítá­sát végzik. Amolyan fél-ünnep napon jártam Fekete­nyéken, ezt arról tu­dom, hogy néhány öreg­asszonyt ünnepi feke­tében láttam. S jól esett, hogy a fiatalok derűs mosolyában a megértés tanyázott. Moravkó Imre kombáj­nos és Kovacsik Ferdi­nand gépszerelő közö­sen dolgoznak a gépe­ken, és nem sokat tö­rődnek holmiféle ün­neppel ... Az agronómus, Múcs­­ka Mihály valahonnan a határ másik feléről ve­tődött erre; csupa nyugtalanság az egész ember, siet, mintha va­lami láthatatlan erő hajtaná állandóan. — Be is kellene fes­teni az „öreget“ — int az egyik kombájn felé. — Perszehogy. Be is festjük — válaszol Mo­ravkó Imre, aztán a maga kombájnjára néz. Az még új, tavaly kós­tolta meg először a bú­zatáblákat. Dicsérik, jól bevált, a szövetkezet sokat nyert vele. Az idén, ha a szövetkezetét már learatták, a Hana­­síkra mennek kisegíteni, pontosabban viszonozni azt a segítséget, ame­lyet az ottaniaktól kap­nak. Lényeges dolog ez is az aratási és cséplési munkák szervezésénél: a gépek átcsoportosítá­sa. Ezzel is számolni kellene mindenhol az aratási tervek összeállí­tásánál. Feketenyéken 12 nap alatt akarják befejezni a betakarítást. Nem kis feladat ez, de jól fel­készültek rá. A munka­verseny, az idénypré­mium bizonyára jó ser­kentőnek bizonyul majd. Most még nézzük meg mit kell betakarítani azalatt a 12 nap alatt, amelyről már beszél­tem: 220 hektár gabona várja a rendrakó arató­gépeket s a kombájno­kat, mert kétfázisos aratást végeznek. ~ gs • Bozsó Béta trak­toros és Csekés János az ipolyhid­­végi szövetkezet­ben a kukoricát kapálják. A feltört rétben szép a ku­korica, de minél hamarabb meg kell kapálni a sorokat is, mert a gyom megelőzi a kukori­cát. Foto: Bállá A szocialista mezőaazdasáqén A MEZŐGAZDASÁGI DOLGOZOK LAPJA Bratislava, 1962. július 1. Ára 40 fillér XII. évfolyam, 52. szám Mai számunkban kezdjük EMIL KADNÁR PÜNKÖSD című riportjának közlését

Next

/
Thumbnails
Contents