Szabad Földműves, 1961. július-december (12. évfolyam, 54-104. szám)

1961-10-11 / 82. szám

•• Örvendetes távlatok az NDK mezőgazdaságában Nemrég érkeztem vissza a Német Demokratikus Köztársaságból. Több német termelőszövetkezetben jártam és a parasztság életével, munkájával ismerkedtem. Ha most a látottakról beszélek barátaimnak, akkor ők udva­riasan meghallgatnak, aztán végül mindig megkérdezik: — Berlinben is jártál? Mi ott most a helyzet? — Semmi különös nem tapasztalható — szoktam mondani — I a város külső képén nem látszik meg, hogy a berlini kérdés újra a világpolitika előterébe került. Az újságok hasábjain, a rádió és a televízió adásain persze annál inkább. Azután — a külpolitikától a mezőgazdasághoz visszatérve — azt bizony­gatom, hogy ilyen, helyzetben különösen fontos a német szövetkezetek zavartalan fejlődése, jó munkája. .Ha többet termelnek a szövetkezetek, akkor javul a lakosság ellátása, előnyösebbé válik az NDK külkereskedelmi mérlege; ha jól gazdálkodnak, akkor mindennél meggyőzőbb példát mutat­nak az egyre nehezebb helyzetbe kerülő nyugatnémet gazdaságnak. Egy és negyed, éve annak, hogy az NDK-ban befejeződött a mezőgazda­ság szocialista átszervezése. Létrejöttek azok a szövetkezeti gazdaságok, amelyek már — kisebb-nagyobb mértékben — biztosítják a nagyüzem előnyeit a német parasztok számára. Az NDK-ban jelenleg 19 000 maga­sabb és alacsonyabb típusú szövetkezet működik. Közülük 6000 a mi me­zőgazdasági szövetkezeteinkhez hasonló, a többi pedig olyan közös gaz­daság, amelyben csak a növénytermesztés munkáját végzik közösen. A Német Demokratikus Köztársaság fejlett mezőgazdasággal rendel­kezik. Sok gép, műtrágya áll a szövetkezetek rendelkezésére, s így a sok­szor kedvezőtlen éghajlati viszonyok ellenére is jő termésátlagot érnek el. Ugyancsak szép eredményeket mutatnak fel az állattenyésztésben. Sokat mond a tehenenkénti évi 2700 literes tejhozam is. A munkaerőhiány a Német Demokratikus Köztársaság szövetkezeteiben is gondot okoz. Az ezzel összefüggő nehézségeket azután a nyugat-német­országi és nyugat-berlini rémhírterjesztők felnagyítják. Vad híresztelé­sekben most sincs hiány. Ha ugyanis Nyugaton sokaknak fáj az, hogy a szocialista országok földművesei szövetkezetekbe tömörültek és hozzá­kezdtek a korszerű mezőgazdasági nagyüzemek építéséhez, akkor az NDK mezőgazdaságának a szocialista útra térése még többszörösen fáj nekik. Hiszen ez a nagy változás valóban a nyugatnémet gazdák szeme előtt megy végbe, és a szövetkezetek minden sikere vád az adenaueri parasztpolitika ellen. A bonni propagandisták ezerszer megjósolták már, hogy csődbe jutnak a — szerintük erőszakkal — létrehozott űj szövetkezetek. Most viszont mit látunk? Az Í^DK kormánya mindent elkövet, hogy minél több nyugat­német paraszt látogasson el a német szövetkezeti falvakba; beszélgesse­nek ott a szövetkezetek tagjaival és saját szemükkel győződjenek meg a valóságról. Elképzelhető-e a kormánynak a? a magatartása akkor, ha „terrorral“ kényszerítették volna a parasztokat a szövetkezetbe? Néhány­­napos látogatás elég ahhoz, hogy bármelyik nyugatnémet gazda meggyő­ződjék a bonni hazugságokról. Mindez persze nem azt jelenti, hogy ilyen hatalmas átalakulás során, amidőn sok százezer parasztcsalád szakított a régi életformával, nem történhettek itt-ott hibák. Viszont számtalan tény bizonyítja, hogy az NDK parasztsága megtalálja helyét a szövetkezetekben. A szövetkezetek csődjét áhítozó nyugatnémet vágyálmokkal érdemes szembeállítaiíi a beszédes számokat. Mit mutatnak a kollektivizálás első esztendeinek adatai ? Tavaiy az NDK-ban a szarvasmarhaállomány 530 000 db-bal, a sertésállomány 800 000 db-bal növekedett. A múlt évről szóló statisztikai jelentés szerint 1959-hez viszonyítva 9,2 °/o-kal több sertést, 13 %-kal több vágómarhát, 66,5 %-kal több vágóbaromfit, 5,3 %-kal több tejet és 22,7 %-kal több tojást vásároltak fel. A növénytermesztés ered­ményei is jelentősen meghaladják az 1959-es átlagot. A munkaegység átlagértéke 1,46 márkával lett nagyobb. Természetesen a mezőgazdaságban egy é.v eredményeiből még nem lehet biztos ítéletet alkotni. Ha azonban valaki ezt mégis megteszi, akkor fejlő­désről, előrehaladásról kell beszélnie. Hiszen az élet, a valóság minden ténye ezt mutatja, és az NDK-ban erről minden látogató meggyőződhet. A kisparcellák béklyóitól megszabadult, a nagyüzem előnyét élvező pa­raszti közösségek előtt hatalmas lehetőségek tárultak fel. A nyugatnémet propagandisták hallgatnak arról, hogy a mostani hét­éves terv során, amely 1965-ben fejeződik be, az NDK mezőgazdasága 14 milliárd márka — körülbelül 50 milliárd korona — beruházáshoz jut. Üj gazdasági rend, új társadalom születik most az NDK falvaiban, mező­városaiban. Ez az új rend egyre biztatóbb jövőt teremt a paraszti száz­ezreknek. A szövetkezetek biztos megélhetést nyújtanak tagjaiknak. A Német Demokratikus Köztársaság szövetkezeti parasztsága jól gazdál­kodik. Vannak még nehézségek, amelyeket le kell küzdenie, de az eddigi eredmények örvendetes távlatokat mutatnak a nyugatnémet rágalomhad­járat felsült prófétáinak mesterkedései ellenére. ' T. B. Könnyen megy a burgonya betakarítása a Május 5 EFSZ-ben A gépesítésnek mind nagyobb teret biztosítunk mezőgazdaságunkban. A Prága melletti písecnicei és libusi szövetkezetek egyesítése után meg­alakult Május 5 FESZ dolgozói már könnyebben és gyorsabban takarítják be idén a burgonyát, mert segítségükre van a Német Demokratikus Köztársa­ságból behozott E-675 jelzésű burgonyakombájn, amelyet a brnói III. nem­zetközi árumintavásáron is sokan megcsodáltak. (Kúti Szilárd felvétele) Szlovákia 2555 EFSZ-e közül 2019 vállalta, hogy tejben, húsban vagy egyéb termékekben a harmadik ötéves terv feladatait idő előtt teljesíti. Szövetkezeteink többsége nagy igyekezetét fejt ki, hogy vállalását hiány­talanul teljesítse. Dudás Erzsiké és Fazekas Éva, a „Jednota“ példás dolgozói. Amikor Fakóvezekényen jártunk, egy nap alatt 150 tojást gyűjtöttek. A kosaras ak­cióban a lévai járásban élen járnak. Volt olyan nap is, hogy 680 tojást gyűjtöttek. Joggal mosolyognak a Ea­­kóvezekényen készülő áruház előtt. (Kép és szöveg: Bállá) Az igyekvők közé tartozik például íz érsekújvári szövetkezet is, amely íz első 9 hónapra tervezett 480 000 iter tej helyett augusztus végén már >75 267 liter tejet adott el. Tehát 19 %-kal túlteljesítette a háromne­gyed évi tervét. Húsból szeptember végéig 160 000 kg-ot kellett átadniuk, de augusztus végéig már 152 870 kg-ot adtak el. Tojásból 9 hónapra 523 000 darab eladását tervezték, de 8 hónap alatt már 421726 tojást adtak a piac­ra. -Ennek eredményeként a három­negyed évre eső bevétel tervét, a 5 730 000 koronát túlteljesítették. Már Seregszemle KELLETLENÜL nézelődik a nap a piszkos felhőfoszlányok mögül. Már­­már úgy látszik, hogy az esörehajló idő keresztülhúzza a számításokat... Pedig hát. nagy nap van készülőben. Igazi ünnep. Hadsereg-nap, szövetke­zeti nap, s három járás — terebesi, nagymihályi és a kassai — körzeti mezőgazdasági kiállításának megnyi­tása. Gyülekezik a tömeg a terebesi vá­rosvégen. Majd nemsokára elindul a Sztálin utca felé. Elöl katonák mene­teinek. Fegyverüket szilárdan markol­ják, tekintetük elszánt akaratot su­gároz. Utánuk szövetkezetesek, mun­kások és diákok lépdelnek. Tíz óra. Derűs égboltról mosolyog a jó öreg napocska. Felhangzik a himnusz, s távolabbról díszlövések hangzanak. Hadsereg, parasztok és munkások egyvonalban,- élő gátként állnak, minden aljas lépésnek ellen­állni készen. ZÄVADA JÓZSEFNEK, a Terebesi Járási Nemzeti Bizottság elnökének ünnepi beszéde után a legjobb köz­katonák, tisztek, s a járás kiváló me­zőgazdasági dolgozói sorakoznak fel a díszemelvény előtt, hogy példás ma­gatartásukért, eredményes munkájuk elismeréseként átvegyék a kitünteté­seket, jutalmakat. Annak a szőke, kékszemü szakaszvezetőnek éppúgy örömtől csillog a szeme, amikor mel­lére tűzik a kitüntetést, mint Lopat­­nyík Györgynek, a terebesi szövetke­zet elnökének, aki Závada elvtárs kezéből, átveszi a szövetkezetnek járó „a szocialista mezőgazdaság építője“ állami kitüntetést. Az ünnepség első fele lezárul. A ka­tonák elvonulnak. A tömeg sokáig néz utánuk, míg el nem tűnnek az utca kanyarulatában. Az emberek tekinte­téből ezt lehet kiolvasni: „Ezek ke­ménykötésű, bátor katonák. A mi fiaink!“ Mindjárt az Andrássy-park bejára­tánál Závada elvtárs kezében olló csillan, s a hullámzó tarka tömeg be­tódul a kiállítás területére. Ki-ki ízlése szerint választja nézelődése tárgyát. Egyesek megállnak a pólyáni mozgalmat dicsérő aranysárga kuko­ricacsövek előtt, mások Lopatnyík György csodarépáit szemlélik, kissé pdább meg a zétényi szövetkezet 83 kilós takarmánytökje hivalkodik, ma­gára terelve a kiváncsiak figyelmét. HIÁBA, A GÉPKEDVELÖKET csak az udvar vonzza, ahol a legújabb mezőgazdasági gépek állnak. Érdek­lődéssel veszik körül a nagykaposi gépállomás két traktorosa — Sponták és Rajehel elvtársak — által szerkesz­tett UV —2-es egyetemes traktoros pótkocsit, amelyet két ember percek alatt trágyaszóróvá vagy silózó ko­csivá alakíthat át, sőt központi meg­hajtású mezőgazdasági gép is kap­csolható utána. — Kár, hogy még nem kezdték meg a sorozatgyártását — hallom egyik­­től-másiktól. Számos gépfelelős és szövetkezeti elnök, itt a kiállításon határozza el magát némely gép megvételére. A szakemberek szívesen bemutatják, megmagyarázzák valamennyi kiállított gép működését és előnyeit. A kiállítás állattenyésztési részle­gén nemcsak a legjobb tenyészállato­kat mutatják be, hanem a gépállomás és a Járási Építkezési Vállalat dojs gozói az állattenyésztésben alkalma­zott legújabb technológiát Is népsze­rűsítik. ENNEK A RÉSZLEGNEK a szom­szédságában meg a haladó növény­­termesztési módszerek eló’nyeit szem­léltetik. A Gálszécsi Mezőgazdasági Műszaki Középiskola például egy szemes- és szálastakarmány vetés­forgó domborművét állította ki. Innen már a korgő gyomrom, s az orrom szimatja irányít, egészen a lacikonyhákig. Hiába, a gyomor nagy úr. Egy pipacsvörösre sült lacipecse­­nyét betessékelve, érthető megelége­déssel szemlélődöm tovább. Egy kicsi sátorra leszek figyelmes, ahol a kör­­nyékszerte híres kistárkányi „kisüstön főtt" örvend nagy kelendőségnek. Ennek az a jó tulajdonsága, hogy hamar feloldja a nyelveket. A csarnahói szövetkezet elnökét már a kistárkányiak valódi, zamatos szilvapálinkája sem tudja jókedvre deríteni. — Szép-szép ez a kiállítás, meg ez az „ötvenkettes" is jó, tán még a néma ember nyelvét is megoldaná... de a mi nagy-nagy takarmány-gon­dunkat ..., azt bizony meg nem oldja — teszi le a garast az elnök. Nem így Lopatnyík elvtárs. Olyan vidám, széles a jókedve, szélesebb a terebesi határnál... Megértem az örömét. Azt kívánom a szövetkezeti elnököknek, hogy Lopatnyík György­höz hasonlóan, állami kitüntetés ger­jessze őket örömre. LEBUKÓBAN A NAP. A közeli sza­badtéri színpadról idehallatszik a já­rás legjobb népművészeti együttesei­nek önfeledt danája. Igazi ünnepi hangulat közepette a fák közé be­szökik az alkony, a kiállítás lassan homályba vész. A kapu bezárul, hogy másnap újra sarkig tárva fogadja a látogatókat, hirdetve a szocialista mezőgazdaság kézzelfogható, bámu­latra méltó sikereit. Palágyi Lajos augusztusban 5 942 000 korona bevé­telnél tartottak. Hasonlóképpen iparkodnak vállalá­sukat teljesíteni Uninban, ahol például februárban 700 liter tejet, áprilisban 1100 litert, júliusban 1980 litert, augusztusban pedig már 1450 liter tejet adtak el. Az imelyi szövetkezetben a harma­dik ötéves terv feladatainak idő előtti teljesítése érdekében idén többek kö­zött 160 hektárnyi savanyú rétet ter­melőtalajjá változtattak, a jövő évben pedig 400 hektáron terveznek talaj­­javítást. Ám az eredmények mellett komoly fogyatékosságok is akadnak. Több szövetkezet nem ura a szavának, s ezért a felvásárlás terén lemaradá­sok mutatkoznak Ennélfogva tanácsos a vállalások ellenőrzése, s a termelést fékező akadályok eltávolítása. Lebeg­jen szemünk előtt az ismert közmon­dás: Az ígéret szép szó, ha betartják ügy jő. (m) Fehérköppenyes állatgondozók Az ember azt hinné, hogy kórházi ápolók közé kerül, ha bemegy az Üt­­törö EFSZ perbenyiki gazdaságának istállójába. A fehérköpenyes állat­­gondozók legalábbis azt a benyomást keltik benne. Hol vannak már a piszkos, dohos levegőjű istállók, amelyekbe csak kis lyukakon szivárgott be a napfény. Csak gyászos maradékuk az a néhány gümőkóros tehén, ami még a szövet­kezetben fellelhető. Rend, tisztaság honol mindenütt. S á p o s Mihály, a szövetkezet zoo­­technikusa rendszerető ember, s a gondozók nem szeretnék, ha valami miatt összeakadna vele a bajszuk. A jó munkának az eredménye sem marad el. Bodrogközben élen járnak a tejtermelésben. Az utolsó értékelés során K a r á d y Mihály, N á n á s s y Lajos és L u k á c s György fejőgulyás bizonyult érde­mesnek a prémiumra. A tej zsírtar­talma 4 — 4,5 %-ot mutatott. A NAGY OKTÖBERI SZOCIALISTA FORRADALOM 44. évfordulója tiszte­letére vállalták az említett fejögulyá­­sok, hogy ez évi tejtermelési tervüket 120 %-ra teljesítik. P. L. TÓTH ELEMÉR: Szüreti fürtök I. fürt Nemrégiben még kocsikkal jártak erre, ma meg az egész hegy vad traktorpufogás. — Ez azért van — oktat egy nagy bajuszú bácsi —, mert nálunk idén már közös a szüret... No hát! Hogy nem jöttem rá, a rézangyalát! II. fürt Lánykacqgás csiklandozza végig a dombok oldalát, előttem sürög a legszebb (kivillog combja fehér húsa), s most nem tudom mit nézzek, a szőlőt-e vagy a barna lányt. III. fürt Hatalmas kádba gyűl a tökék édes-tarka fürtje, körüljárom, saccolgatom: mennyi is lesz majd literbe': IV. fürt Örzse néni ebédhez szólít; fiúk, lányok kacagva jönnek. — Hogy tudott ennyit főzni otthon? - S a bátyó újra hátbadörrent! — Konyhája is van a közösnek! S'-’rÉeri Kiadja a Mező- Erdő ée Vfzgazdasápt Minisztérium « Mezőgazdasáp« Kiadóvállalatban - Megjelenik hetente kétszer — Főszerkesztő; PathŐ Károly—Szerkesztőség és kiadóhivatal Bratislava. Suvorovova 1$. E fföí tfál E P ~ Te^efon főszerkesztő 515 58, szerkesztőség 501 00. - Telefonközpont: 543 91, 511 10, 550 95. - Belső vonalak: főszerkesztő helyettese; 654, Polit. titkárság 659. mezőgazdasági osztály 652. agit-prop. * Wmwwtw'sf EJf ostálv: 635, szakmelléklet 624. — Nyomja a Polyg ráfi üké závody, n. j., Bratislava, u!, Februárového vítazslva 6/d. - Terjeszti a Posta Hirlapszolgálata. — Megrendelhető minden postahivatalnál és kéz­­----------------------------- besltőnél. - Előfizetési díj évente 56,40 Kcs. K-19*11273 Az ígéret szép szó...

Next

/
Thumbnails
Contents