Szabad Földműves, 1961. január-július (12. évfolyam, 1-53. szám)

1961-01-01 / 1. szám

Bratislava, IASI. Január L Ara 30 fillér xn. évfolyam, 1. szám. kívánunk kedves olvasóinknak és szocialista hazánk minden dolgozójának. Bort, búzát, békességet a szónak igazi értelmében, ahogy ezt már régen megfogalmazta az egyszerű, okos parasztok észjárása. A hagyományos újévi kívánság, a bor, a jókedvet, a vígságot, az örömöt és a nemes szórakozást jelképezi. A búza az ételt, a nélkülözhetetlen napi kenyeret, a békesség pedig a nyugalmat, a békét és a kulturális fejlődést jelenti. Enélkül nincs létbiztonság, nincs tar­talma az életnek. Ez a kérdés atomkorszakunk meg­oldásra váró legfőbb kérdésének rangjára emelkedett és földrészünk minden lakójának személyes ügye. Szocialista csehszlovák hazánkban és a szocialista tábor országaiban már a bor és a búza nem kívánság többé. Ez valósággá vált. A nemzetközi politika küzdőterén egyre világosabban rajzolódik ki a kommunista és munkáspártok kiáltvá­nyának igazsága, hogy a fejlődés főirányát és fővoná­sait a szocialista rendszer és az imperializmus ellen küzdő erők szabják meg. Még sohasem volt ilyen reális esélye annak, hogy valóra váljanak a népek évezredes törekvései, a béke és a szabadság. A Szovjetunió Leg­felső Tanácsának a közeli napokban megtartott ülésén elhangzott nyilatkozat figyelmeztetés a nemzetközi hely­zet kiélezésére törekvő imperialista körök számára, hogy a Szovjetunió és a szocialista országok határai mindenkor szilárdak és szükség esetén a Szovjetunió barátainak és szövetségeseinek védelmére használja fel minden erejét. Az új esztendő kezdete számunkra a szocialista tár­sadalomban mindig a békés, alkotómunka józan elem­zése a további eredmények elérésének céljából; de egy­ben a ragyogó kommunista jövő távlatának felvázolása is. Elért eredményeinket mindig annak köszönhettük, hogy számbavettük az elvégzetteket és feltártuk szo­cialista rendszerünkben rejlő lehetőségeinket. Egyre jobban vesszük birtokunkba a tudományos ismeretek gazdag tárházát, a haladó technikát, a technológiát és az irányítást, valamint a munkaszervezést magasabb szintre emeljük. Az 1961-es új esztendő jelentőségét az adja meg, hogy befejeztük második ötéves tervünket. Elértük a szocializmus teljes győzelmét hazánkban. A mezőgazda­­sági termelést, félannyi dolgozóval mint a háború előtt, 14 %-kal emeltük. De ezzel korántsem lehetünk elé­gedettek. A tapasztalatok, melyeket ez idő alatt sze­reztünk a szakmai képzettség növekedése szövetkezeti tagságunk soraiban, a számos kiváló, új káder, az állan­dóan szilárduló politikai és gazdasági alap, a fejlett műszaki színvonal biztos alapot teremtettek célkitűzé­seink valóra váltására. Most folyik az ötödik kongresszus előtti vita falvain­­kon arról, hogy a harmadik ötéves tervet négy év alatt teljesítsük. Szövetkezeti gazdálkodásunk elemzésénél ma már egy olyan jelentős politikai, gazdasági és mű­szaki alapból indulhatunk ki, mely lehetőséget nyújt egy további nagyvonalú nekilendülésre. Gazdálkodásunk elemzésénél látjuk, hogy nagyszerű előrehaladásunk ellenére még sok a régi termelési módból és szokások­ból eredő csökevény. Azonban azt is látjuk, hogy az új haladó módszerek széleskörű alkalmazásának már sok kiváló harcosa van az EFSZ-ekben, a munkacso­portokban, az etetők, a fejők, az agronőmusok és zoo­technikusok soraiban, akikben megvan a garancia arra, hogy gazdálkodásunkat magasabb szintre emeljük és elérjük a harmadik ötéves terv lerövidítését. Pártunk és kormányunk nagymérvű segítséget nyújt mindehhez, mivel a mezőgazdaságban a beruházási esz­közök 1961-ben elérik a 8 milliárd koronát, amely összeg felhasználása, szövetkezeti tagságunk nagyfokú kezde­ményezésének kibontakozása és a komplex gépesítés döntő szerepet fog majd játszani. Ipari termelésünk az 1960-as évhez képest 9,3 %-kal emelkedik, amelynek keretében az általános gépipari vállalatok, amelyektől mezőgazdaságunk gépesítése függ, 11 %-kal növelik termelésüket. Pártunk és munkásosztályunk példája, tapasztalatai számunkra kimeríthetetlen kincsesbánya a szocialista nagyüzemi gazdálkodás elmélyítésében. Második ötéves tervünkben kitűzött feladatokat az ipar már ez év ápri­lisában teljesítette. Az előirányzott 54 %-os termelési emelkedés előreláthatólag 65 %-ra növekszik. Ipari termelésünk a szocializmus építésének időszakában ha­talmas ugrást tett előre, melyet egyetlen fejlett kapi­talista ország sem tud felmutatni. Mért ne tudnánk te­hát mi is egy évvel lerövidíteni a harmadik ötéves tervet a mezőgazdasági termelésben? Az EFSZ-ekben most folyó ökonómiai elemzések is bizonyítják, hogy ennek megvan az alapja. Hozzájárul ehhez az a segítség is, melyet parasztságunk a munkásosztály részéről napról napra élvez. Tehát biztos léptekkel haladhatunk annak a célnak az elérése felé, hogy mezőgazdasági termelé­sünket az ipari termelés színvonalára emeljük. Örömteli hírek érkeznek hazánk minden részéből arról, hogy üzemi dolgozóink ezek az új, lelkes szocia­lista arcélű emberek teljesítették a második ötéves terv feladatait. Ezzel megteremtették a harmadik ötéves terv sikeres teljesítésének alapfeltételeit. Az 1961-es új esztendő harmadik ötéves tervünk kez­detének időszaka, amellyel ragyogó távlatok nyíltak meg előttünk, mezőgazdaságunk fejlődése, dolgozó paraszt­ságunk élet- és kulturális színvonalának növelése terén. A mezőgazdasági termelés anyagi-technikai alapja a harmadik ötéves terv időszakában hatalmas mértékben erősödik. Lényegesen növekszik a traktorok, kombájnok és más korszerű mezőgazdasági gépek száma. A dolgo­zók széleskörű szakmai tudást szereznek majd a mező­­gazdasági iskolákon, melyek ma már sűrűn hálózzák be az egész országot. Mindez azonban csak előfeltétel, ha­bár nélkülözhetetlen előfeltétel, mely egyedül nem biz­tosíthatja terveink valóra válását. A döntő tényező maga az ember. Megvagyunk győződve arról, hogy a szövetkezeti föld­műves aki borral, búzával és békével köszönti az új esztendőt, bátran és lelkesen fog hozzá a célok meg­valósításához. A jó gazda szokása szerint az új év kez­detén körültekint gazdaságában, a most már nagy, közös gazdaságban, éles szemével felméri a lehetősé­geket, felfedezi az eddig használt módszerek hiányos­ságait, a rejtett tartalékokat és az új, korszerű esz­közökkel, jó szervezéssel megvalósítja vezető pártunk határozatait. Ez a harmadik ötéves terv megrövidítésének útja. Ezen kell haladnunk az új évben, hogy teljesüljön mindnyájunk számára a hagyományos újévi kívánság, a bor, a búza és a békesség. Szövetkezeteink tervezzék a lakásépítést is A Szlovák Nemzeti Tanács elnök­sége 1960. december 28-i ülésén Szlo­vákia gazdasága és iskolaügye fej­lesztését érintő több fontos kérdést tárgyalt meg. Foglalkozott a Kelet­szlovákiai Kohómű építésében elért eredményekkel, majd áttért az EFSZ- ek lakásépítésének kérdéseire. A szövetkezeti dolgozók lakásviszo-Hruscsov elvtárs nyilatkozata Felszámolni a gyarmati rendszert • Az ENSZ határozata a Szov­jetunió kezdeményezésének sikere • A gyarmati rend­szernek lejárt az ideje, el kell temetni • A gyarmati uralom felszámolásáért folytatott küzdelem még sok erőfeszí­tést követel • NYIKITA HRUSCSOV nyilatkozott az ENSZ közgyűlésének azon határo­zatáról, hogy függetlenséget kell adni a gyarmati országoknak és népeknek. Beszédében hangsúlyozta, hogy a köz­gyűlésen jóváhagyott nyilatkozat azon országok nagy győzelmének könyvel­hető el, amelyek következetes állás­pontot foglalnak el a békéért és a népek függetlenségéért vívott harc­ban. — Ez az elnyomott népek nemzeti felszabadításáért és megújhodásáért rendületlenül küzdő szocialista álla­mok nagy győzelme — mondotta a szovjet kormányfő — a gyarmati rendszer ellen küzdő független ázsiai, afrikai és Latin-amerikai államok külpolitikájának nagy győzelme, s vé­gül az összes nyugati béke- és sza­badságszerető országok győzelme. Hruscsov elvtárs a továbbiakban kifejtette, hogy a szabadság, az egyenlőség, a népek és nemzetiségek közötti barátság magasztos lenini eszméitől áthatott szovjet javaslatok lényege visszatükröződik az ENSZ határozatában. A szovjet nyilatkozat tehát méltán tekinthető az ENSZ ha­tározat politikai megindokolásának. A gyarmati országoknak ás népek­nek adandó függetlenségről szóló nyilatkozat, amit a közgyűlés jóvá­hagyott — mutatja, mennyire szilár­dult meg, fejlődött ki napjainkban a szégyenletes gyarmati iga ellen folytatott küzdelem egységes frontja. Még olyan tőkés országok is, mint Ausztria. Svédország, Dánia, Norvé­gia, Finnország, Kanada, Oj Zéland s mások is csatlakoztak a gyarmati rendszer felszámolásáról hozott hatá­rozathoz. Ez a szovjet kormány állításainak helyességét, annak a nyilatkozatnak a helyességét bizonyítja, hogy a gyar­mati ✓rendszer súlyos teherré vált, lejárt az ideje, tehát el kell temetni. Nyikita Hruscsov jelentős határo­zatnak minősítette a gyarmati orszá­goknak és népeknek adandó függet­lenségről szóló nyilatkozat elfogadá­sát, hangoztatta, hogy a népek gratu­lálhatnak önmaguknak a nagy siker­hez. A gyarmati rendszer elleni világ­­front jelenlegi megszilárdításának nagy jelentősége abban van, hogy most rakják le a különböző társadal­mi rendszerű államok békés együtt­élésének szilárdabb alapjait. A szovjet kormányfő megállapította, hogy az a nyilatkozat, amelyet a szov­jet kormány az ENSZ közgyűlése elé terjesztett, természetesen eltért az elfogadott határozattól. A szovjet kormány javaslatai világosabbak vol­tak: az államok és a nemzetek múlt­ból, az imperializmus uralmától örö­költ kapcsolatainak alapos átalakítá­sára irányultak. Hruscsov elvtárs továbbá figyel­meztetett rá, hogy a világ népei, min­denekelőtt a gyarmati iga alól nem­régen felszabadult népek, vagy azok a népek, amelyek még mindig hősies harcot vívnak felszabadulásukért, nem támaszkodhatnak az ENSZ határoza­tára. Hruscsov elvtárs megjegyezte, hogy a gyarmati hatalmak tartózkodtak a szavazástól és nem teljes változatá­ban sem támogatták a javaslatot. Vi­lágos, hogy a gyarmati hatalmak ez­zel az eljárásukkal meg akarják őriz­ni és menteni a korhadt gyarmati rendszert. Ezt minden népnek tisztán kell látnia. Az algériai, kongói és laoszi véres események, valamint a független Ku­ba és sok más állam ellen irányuló cselszövések meggyőzően bizonyítják, hogy még nagy erőfeszítést követel a gyarmati járom lerázásáért folyta­tott küzdelem. — Ma a fő feladat elérni, hogy valóra váljék a népek akarata, melyet a gyarmati országoknak és népeknek (Folytatás a 2. oldalon) nyainak javítása érdekében már 1961-ben megkezdik a szövetkeze­tek keretében a lakásépítkezést. Az EFSZ-ek lakásépítési feladatait be kell foglalni az EFSZ-ek ötéves terveibe és az 1961-re szóló évi ter­melési-pénzügyi terveibe. A Szlovák Nemzeti Tanács elnök­sége továbbá megtárgyalta az erdő­sítés kérdéseit, a CSKP KB 1959 ápri­lisában „Az iskola és az élet szoros kapcsolatáról, valamint a nevelés és oktatás fejlesztéséről“ hozott határo­zata értelmében az iskolarendszer Szlovákiában folyó átépítésének eddigi eredményeit. A határozat további tel­jesítése érdekében szükséges, hogy a nemzeti bizottságok fokozott se­gítséget nyújtsanak az iskoláknak és a tanítóknak és még nagyobb mértékben mozgósítsák az üzemek, az EFSZ-ek, a társadalmi szerve­zetek segítségét egyrészt az anyagi és a káderszükségletek további biz­tosítására. Az SZNT elnöksége továbbá intéz­kedéseket hagyott jóvá a nemzeti bizottságok közvetlen megsegítésé­re, az EFSZ-ek V. országos kong­resszusának előkészítésével kap­csolatos feladatok teljesítésében. A harmadik ötéves terv sikeréért A luceneci gépállo­más poltári műhelyének dolgozói röviddel ez­előtt hozzáláttak egy önműködő sertésetető­berendezés készítésé­hez, amely egyszerre 200 — 400 sertést Iát el folyékony takarmány­nyal. Az etető kitűnően bevált és egyre másra kapják az újabb meg­rendeléseket. Hat ete­tőt már leszállítottak a járás szövetkezeteibe. * * * A harmadik ötéves terv feladatai megkí­vánják a mezőgazdasági munkálatok minél szé­­lesebbkörű gépesítését és a meglevő gépek jó kihasználását. Ez azon­ban csak akkor lehet­séges, ha elegendő szakképzett ember áll a szövetkezetek rendel­kezésére, akik a gépe­ket kezelni tudják. A Rimavská Sobota-i Agro­­techna dolgozói ezért a téli hónapokban ötezer szövetkezeti tagot és állami gazdasági dolgo­zót tanítanak meg a fon­tosabb mezőgazdasági gépek szakszerű keze­lésére. Boldog új esztendőt A (ftntő fordulóiért o ffiezőgoalosdgbon A MEZŐGAZDASÁGI DOLGOZOK LAPJA

Next

/
Thumbnails
Contents