Szabad Földműves, 1960. január-június (11. évfolyam, 1-52. szám)

1960-01-03 / 1. szám

Milyen fejlődési szintet akarnak elérni az ógyallai járásban — A második ötéves terv utolsó évé­be léptünk. Az eddigi eredmények azt mutatják, hogy a kitűzött célok elér­hetők. A szövetkezetesítés a mező­­gazdaságban is lassan a befejezéshez közeledik. A mezőgazdasági nagyüze­mek túlsúlyba jutottak és kézzelfog­hatóan bebizonyították fölényüket a kisüzemi gazdálkodás felett. A harmadik ötéves terv, az adott helyzetből kiindulva, a szocializmus befejezését tűzte ki megoldandó fel­adatként a népgazdaság összes ága­zata számára. A kitűzött célok eléré­séhez döntő rohamot kell indítanunk a mezőgazdaság lemaradásénak fel­számolására. De a szocializmus felépítése a me­zőgazdaságban nem jelenti csupán a szövetkezetesítés befejezését, ha­nem a mezőgazdasági dolgozók élet­­színvonalának felemelését is, amit elérni a piaci árutermelés fokozása útján lehetséges. Ez viszont az ipari munkásság jobb ellátottságát és a fel­dolgozóipar komoly fejlődését hozza magával. Az ógyallai járásban a harmadik ötéves terv feladata, hogy felszámolja az eddig félig külterjes gazdálkodást és megmutassa a kiutat abból az egy a 3. ötéves terv idején termelésre fordít az eddiginél na­gyobb gondot, kettő a jövedelem fő forrásoknak a tenyészállatok nevelését fogja tekinteni. A többi EFSZ főleg a hústermelésre szakosítja magát. A szakosítás persze csak akkor lesz helyes, ha egyidejűleg vele fejlődnek a mezőgazdaság többi ágazatai meg­felelő részarányban. A felvázolt termelési feladatok tel­jesítésével a mezőgazdasági termelés közel 35 százalékkal növekedik. En­nek keretében az árutermelés 1957- hez viszonyítva 45 százalékkal és 1965-ig 132 százalékkal lesz nagyobb. Mindössze néhány adattal akarom ezt a hatalmas emelkedést alátámasztani. Ha az 1957-es esztendő termelési szintjét 100 %-osnak vesszük, ehhez képest a kenyérgabona árutermelése 279,6 %-ra, a sörárpáé 129%-ra emel­kedik, a hústermelés pedig 253 %-ra és a tejtermelés 271 %-ra fokozódik. A hektárhozamok pedig a követke­zőképpen alakulnak: búza 26.6 mázsa, rozs 23,6, árpa 26,5, kukorica 34 és cukorrépa 343 mázsa 1965 végéig. Az állattenyésztés termelékenysé­gének növekedését a kővetkező irány­számok mutatják: évi tejelésí átlag tehenenként 2625 liter, tojáshozam helyben topogásből, amely az utóbbi évket többé-kevésbé jellemezte. A c .: megközelíteni az árutermelés és a iaKosság életszínvonala terén a cseh országrészek szintjét. Első és legfontosabb feladatunk: az állattenyésztés színvonalának nö­velése, mind mennyiségi, mind minő­ségi vonalon. Míg a marhahúsállomány sűrűsége 1959-ben 38 darab 100 hek­tárra, addig 1965-re ennek el kell érnie járási méretben az 58,5 darabot. A tehenek száma 7,2 darabbal emel­kedik 100 hektáronként. Ezzel elér­jük, hogy a földeket négyévente meg­trágyázhatjuk, ami magával hozza a terméshozamok jelentős növelését. Megoldódik a homoktalajok kérdése is, hiszen a lassú leromlás oka nagy­részt az idült trágyahiánynak kö­szönhető. A termelés növekedésével párhuzamosan növekedik a műtrágya felhasználása, amely körülbelül 80 százalékkal fogja meghaladni az 1959. évit. Nagy fejlődésnek indul az öntö­zéses gazdálkodás is, hiszen a ter­vek szerint 1965-ig nem kevesebb, mint 4000 hektárt kell az időjárás befolyása alól mentesítenünk. Jelen­tős feladat a mezőgazdasági termelés szakosítása is, bár ez a folyamat a szövetkezetekben mér megindult. En­nek a spontán fejlődésnek határozot­tabb formát kell adnunk, és helytelen kinövéseit le kell faragnunk. Nem engedhetjük meg például azt, ami Marcellházán történt: a zöldségker­tészet kedvéért a szántóföldek trá­gyázására alig került sor, aminek rossz hatása megmutatkozik a hek­tárhozamok lassú csökkenésében, az állandó szemes- és szálastakarmány­­hiányban. Ez magával hozhatja az állatállomány leromlását, a létszám csökkenését, ami természetesen a trágyamennyiség további csökkené­sével jár. A szakosítás iránya a következő­képpen mutatkozik a járás területén: Két szövetkeaet áttér a szőlészetre, három megmarad vetőmagtermelő­szövetkezetnek, három korai zöldség -tyúkonként 123 darab, a juhok nylró­­súlya 3,60 kg lesz a Járásban 1965 végéig. A felsorolt feladatok nagyok, de tel­jesíthetők, éppen azért, mert reális alapok támasztják alá. Mfntahogy ezt Sípos elvtárs, a perbetei és Kele­men elvtárs a naszvadi szövetkezet elnöke is megerősítette ezt a decem­ber első felében megtartott járási értekezleten. A feladatok teljesítésének egyik fontos tényezője a szakkáderkérdés megoldása. A fokozódó követelmények mind nagyobb Igénnyel lépnek fel az EFSZ-ek szakirányítása terén. A mos­tani szövetkezeti vezetők —, ame­lyeknek felbecsülhetetlen érdemük van a szocializmus alapjainak leraká­sában a kollektivizálás keresztülvite­lében —, szak- és szervezési oldalról nézve elmaradnak a haladástől és kevés kivétellel alkalmatlanná válnak a módszeres és ésszerű gazdálkodás irányítására. Az ógyallai járás EFSZ- elben jelenleg csak egy mérnökagro­­nómus és négy mérnökzootechnikus van. A többi szakkáder csak mester­iskola! végzettséggel vagy egyéb me­zőgazdasági szaktanfolyammal ren­delkezik. A harmadik ötéves terv fo­lyamán minden 1000 hektárnál több földdel rendelkező EFSZ-bon legalább egy mezőgazdasági főiskolát végzett szakkádert kell alkalmazni! A legdöntőbb feladatok közé tar­tozik most a beruházási tervek össze­állítása, az állatenyésztés fejlesztése, a korszerű különböző gazdasági épü­letek egész sorának felépítése (me­lyekben már az új technológia érvé­nyesül). Az egész terv-időszak alatt felépül 17 tehénistálló, 24 borjúistálló, a növendékállatok részére 51 istálló, 17 ellető, 8 juhhodály, tyúkólak, víz­tornyok stb. Felépítünk 5 magtárat, 2 üvegházat és egyéb mezőgazdasági épületeket. Ehhez szükséges 531 va­gon cement, 150 vagon mész és hat és félmillió tégla. Felhasználunk 2500 köbméter deszkát és 604 köbméter épületfa-anyagot. A felsorolt Irányszámokat a járási mezőgazdasági osztály egy járási értekezlet során ismertette az EFSZ- ekkel, mint javaslatot a harmadik ötéves terv javaslatainak kidolgozá­sához. Az ismertetett adatok az EFSZ-ek részére nem kötelezőek. A legsürgősebb feladat mo«t a zár­számadás alapos előkészítése (az ál­talános leltár és az 1960-as termelési­­pénzügyi tervek elkészítése, a har­madik ötéves terv javaslatainak fel­dolgozása). Mivel a tervek teljesítése a töme­gek feladata, legtermészetesebb, hogy minden dolgozónak részt kell vennie annak kidolgozásában. A most kidol­gozott nyers számokat az egyes mun­kacsoportoknak meg kell tárgyalnlok, észrevételeikkel és hozzáfűzött kö­telezettségvállalásokkal további át­dolgozásra át kell nyújtaniuk az EFSZ vezetőségének. A végleges javaslatot azután a taggyűlés hagyja jóvá. Az ógyallai járásban a javaslatok megbeszélése már megindult. A cso­­portgyülésekre a szövetkezetek segít­ségéül a JNB tanácsa instruktorokat küld ki, akik a feladatokat ismertetik. A végső kidolgozást az észrevételek megtételét a szakemberek egy-egy csoportja fogja segíteni. A járásban három ilyen csoport járja majd a szö­vetkezeteket előre kidolgozott har­­monogram szerint. A harmadik ötéves terv javaslatai­nak a kidolgozása minden mezőgazda­­sági dolgozó szívügye kell, hogy legyen. A kitűzött tervek nem kis feladatot jeler: Lenek. Világos tehát, hogy a dol­gozók bevonása nélkül készített iro­­daszagú terveknek nagy jövőjük nincs. A tervjavaslatnak minden dol­gozó ésszerű és helyes javaslatát kell tartalmaznia, különben csak papiros marad, amely elfekszik majd valame­lyik fiók alján az idők végeztéig, illetve amíg be nem fűtenek vele. Kemény József, (Ögyalla) ★ ★ ★ Mennyit takarít meg az emberiség a leszereléssel? I. Glagoljev, a Szovjetunió Tu­dományos Akadémiája világgazdasági és nemzetközi intézetének titkára a Békevédők Szovjet Bizottsága gaz­dasági albizottságának december 21-1 ülésén kijelentette, hogy a leszerelés gazdaságilag valamennyi ország szá­mára előnyös. Hogyha a közvetlen katonai kiadá­sokat a leszerelés első szakaszában csupán 30 százalékkal csökkentenék, minden országban 15 milliárd dollár­ral lehetne leszállítani az adókat, s ugyanolyan összeggel emelni a tár­sadalmi és gazdasági intézkedésekre fordított kiadásokat. Ha valóra válta­nák az általános és teljes leszerelésre vonatkozó szovjet javaslatot, évente 100 milliárd dollárt lehetne megtaka­rítani, ami 10 000 000 ház vagy 50 000 iskola, illetve 10 000 kórház építésére volna elegendő. A lázas fegyverkezés a legutóbbi tíz év során olyan hatalmas összege­ket emésztett fel, amelyekből több, mint 150 millió házat lehetne fel­építeni. A vágüjhelyi járásban levő bzincei EFSZ Szlovákia legjobbjai közé tartozik. Főként szarvasmarhaállományukra büszkék, amely magas termelékenységé­vel tűnik ki. — A képen: az Itasásos borjúnevelés a gyakorlatban. Ezen módszer alkalmazása nagyon kifizetődik, mivel nemcsak, hogy tejet taka­rítanak meg így, hanem clejétveszik az elhullásnak, egészséges, jóétvágyú borjak képezik az utánpótlást. Jó tapasztalat tavaszra Ha hétről hétre figyeljük a mély­szántás haladásáról szóló jelentése­ket, kisebb kivételektől eltekintve, mindig ugyanarra • a megállapításra jutunk: kevés traktort használnak ki két műszakban. S mégis éppen a második műszak dönti el a leggyakrabban, hogy a szántást a megfelelő agrotechnikai határidőben végezzük-e, s így nem áll fenn a hozamok csökkenésének ve­szélye. Megértjük azt is, hogy a szö­vetkezet elnöke számára néha két­ségbeejtő: minden oldalról a két műszakban való szántást ajánlják, s ezzel szemben a szövetkezet nagy nehézségekkel küzd, hogy minden gépre legalább egy képzett traktor­­vezetőt tudjon adni, mert a szövetke­zetnek még nincsen elegendő szak­képzett traktorosa. A szövetkezeti tagok úgy segítenek magukon, ahogy tudnak, rendszerint hosszabbított mű­szakokkal. Kérdés azonban, hogy az ilyen szükségmegoldással meddig bír­ják a szövetkezetek. ,néhAny gépállomás jO gondolattal Állt elő A szövetkezeti tagokat a gépek javítására és karbantartására kezdi oktatni. Ez helyes, hiszen a szövetke­zetekben ügyes és szakavatott gép­javítókra nagy szükség van, főleg most, amikor a gépek nagy része a gépállomások kezeléséből a szövetke­zetek tulajdonába ment át. De még sok képzett traktorvezető szükséges. A gépjavítói vagy karbantartói minő­sítéssel rendelkező szövetkezeti tag, aki egyúttal szakképzett traktorve­zető is, ez lenne a megoldás, ezt kel­lene rendszeresíteni minden szövet­kezetben. így azt tudnánk tanácsolni a gépállomások dolgozóinak, hogy az általuk felvetett gondolatot toldják meg egy újabb elhatározással és a most következő téli Időszakban kezd­jék meg a szövetkezeti traktorvezetők tanítását, kiképzését. Ezzel nem akarjuk azt mondani, hogy a szövetkezet a második műszak traktorvezetőit csakis a gépjavítók soraiból képezze ki. Hogy kit válasz­tanak, azt az illető szövetkezetben fennálló lehetőségek és feltételek szabják meg. Lehet, hogy egyes he­lyeken csak a növénytermelésben dol­gozó szövetkezeti tagok jöhetnek számításba ennél a kiképzésnél. De nem kell azt hinni, hogy az így ki­képzett traktorvezetőknek naponta ott kell majd ülniük a kormánykerék mellett. A szükséges tartalékot fog­ják alkotni nemcsak ősszel, hanem a tavaszi munkáknál, az aratásnál és a tarlőhántásnál is, tehát az egész év folyamán, amikor segítségükre szük­ség lesz. Egyes időszakokban a trak­tornak naponta 16 órai munka is ke­vés. Remélhetőleg a jövőben nem lesz szükség arra, hogy egy ember 12 vagy 14 órán át üljön a traktor kormányá­nál.’ Inkább a gépek dolgozzanak" töb­bet! Lehet, hogy egyes szövetkezetekben talán egy kissé több rábeszélésbe kerül majd, hogy a.tagokat a traktor­­vezetői tanfolyamra meggyőzzék. Az ilyen gondoskodás bizonyosan kifize­tődik a szövetkezetnek. Inkább a téli iskolázás kis gondjával legyen több. minthogy tavasszal a szántás-vetés ennél sokkal nagyobb gondokat okoz­zon. (sk) • Belga-Kongóban a terror jegyé­ben folytak le minap a községi vá­lasztások. A választók részvétele mindössze 10-30 %-os volt. Folyóink vize tisztább lesz Zootechnikus: „Hová visztek, mit akartok ve­lem ?“ Tehenek: Csak egy kis tanulmány­útra megyünk, hogy elsajátítsa az állattenyésztés új technológiáját!" így kellene csi­nálni mindenütt., ahol még ráérős­­ködnek az új tech­nológia bevezeté­sével, vagyis nem akarnak tanulni a/ élenjáró szövet­kezetek példájából (Beier-Red rajza a Bauern Echo című lap­ból) Négyszázmilliót fordítanak az ipari üzemek szennyvíztisztító berendezésének kiépítésére • A megtisztított vízből értékes nyersanyagokhoz jutunk • A harmadik ötéves terv irányelvei a helyes vízgazdálkodásra is utalnak. Ebben az esetben azonban már nem­csak a víz energetikai és gazdasági felhasználásáról van szó, hanem első­sorban a tisztaságáról. A szennyező anyagokat folyőinkból el kel! távoli­­tanunk. Valóban olyan rosszul állunk a fo­lyóvizek szennyeződésével 1 Hétszáznyolcvan kilométernyi hosz­­szüságú folyómeder vize már annyira elszennyeződött, hogy benne a halak­nak végképp befellegzett. Ezeukívül rengeteg folyóvíz teljes elszennye­ződéséhez is már csak kevés hiányzik. Az áldatlan állapot még a kapita­lizmusban gyökerezik, amikor is a ka­pitalistáknak a legkisebb gondjuk 's nagyobb volt annál, hogy az üzemi szennyvíz tisztításával törődjenek. A hibát azonban nem lehet teljesen a múltra ruházni. Egy egész sor üzem korszerű tisztító berendezéssel ren­delkezik, de csak nagyon kevés helyen gondoskodnak hibamentes működé­sükről. Lássuk, melyik üzem szennyezi be a legtöbb folyóvizet: A papír- és cellulózgyárak 400 km folyómeder vizét szennyezik (a tel­jes és még nem teljes szennyezést is beleértve), az élelmiszer-üzemek szennyvizet 250 km-en és a vegyi üzemeké 150 km-en fertőzi a folyókat. A legrosszabbak a viszonyok a Vág medrében Rózsahegytől Biccséig, to­vábbá a Garam podbrezovái szakaszán és Zólyom alatt, mig a Kis-Duna Bra­­tisiavától lefelé, a Poprád Svit mel­lett, az Ondava Hencóc körzetében, a Sajó Gömörhorka alatt, a Nyitra No­­vákytő! lefelé és a Handlovka Hand­­lová mellett szennyeződik a legna­­gyob mértékben. A harmadik ötéves tervben ezt így küszöböljük ki: Az 1965-ös esztendőig a vízgazda­ságnak meg kell küzdenie az utolsó és utolsó előtti minőségű szennyező­déssel, A szennyeződésnek összesen öt fokozata van.) öt év alatt Szlová­kiában az ipari üzemek mellett 120 tisztító állomást létesítenek, 400 mil­lió korona befektetésével. Itt azonban csak a legnagyobb üzemekről van szó, amilyenek a szeredl, oroszkai és tren­­csénteplicei cukorgyárak, a zsolnai és martini cellulózgyárak, a bosányi bőr­­feldolgozó, a besztercebányai Smre­­cina, a bratislavai Slovnaft, a dubovái Petrochema, stb. Addig is azonban, amíg ez a nagy­szerű terv megvalósul, megjavítják a meglevő tisztító berendezések műkö­dését. Erre a kerületi nemzeti bizott­ságok vízgazdasági osztályai a műit évi 603. számú kormányhatározat ér­telmében 500 000 koronáig terjedő pénzbírság megfizetésével is kötelez-' hetik az üzemeket. Persze a büntetés­nek mindenekelőtt nevelöjellegűnek kell lennie. Milyenek a javításra irányuló intéz­kedések eddigi eredményei? 1958 jú­liusától 1959 szeptember 30-ig Szlo­vákiában 36 büntetést szabtak ki, — összesen 1 080 000 korona erejéig. Az egész köztársaságban már június 30-ig 190 büntetést róttak ki, 5 250 000 ko­rona értékben. A zsolnai húsfeldolgozó például 71000 koronát fizetett ki a Rajcianka patak szennyezéséért. Minden szennyvizet meg lehet tisz­títani és meg kell tisztítani, mert az ipari szennyvízből tisztítás útján ér­tékes nyersanyagokat lehet nyerni. Az üzemi igazgatóktól, mesterek­től és munkásoktól függ most már, tiszta !esz-e a folyók vize, amin vi­szont sok esetben a halgazdaság sorsa áll vagy bukik. Néhol elég lenne va­lamilyen változást eszközölni a ter­melés technológiáján, másutt beton­­tartályokba kellene gyűjteni előbb a szennyvizet, hogy azután csak meg­tűrhető mennyiségben, fokozatosan engedjék a folyóba. A legfőbb feladat azonban a tisztító berendezések mielőbbi megépítése és üzembehelyezése marad. (V. R.) jrultvi Földműves J I960, január 3,

Next

/
Thumbnails
Contents