Szabad Földműves, 1960. január-június (11. évfolyam, 1-52. szám)

1960-01-03 / 1. szám

Vezetnek a liptómiklósi gépjavítók Kezdeményezéssel tovább érsz Szavak és lettek Mint malomra a víz, olyan volt a Liptómiklósi Mezőgazdasági Gépjavító és Gépszerkesztő Üzem számára az a verseny, amelyet a Fölművelésügyi Megbízotti Hivatal hirdetett meg a legjobb újító-üzem címének elnye­réséért. De ne is csodálkozzanak. Itt ugyanis már néhány éve feladataikat éppen újítási javaslatokkal oldják meg. És hozzáfűzhetjük, hogy igen eredményesen. Zdena Sevcová az üzem egyik kezde­ményező újítója. — A csallóközaranyosi szövetkezet tagjai is válaszoltak a prerovi járás földműveseinek felhívására, amelyben leszögezik, hogy az 1960-as évben 17 %-kal emelik a termelési szintet. B a g ó c s elvtárs, a Komáromi Nem­zeti Bizottság dolgozója, ezekkel a szavakkal fogadott, majd a követke­zőket tette hozzá: — A válaszban foglaltak alapul szolgálnak az 1960-as évi termelési terv kidolgozásához. Illés József, a szövetkezet köny­velőjét „lázas“ munkában találtam. Az év végi leltár elkészítésével foglalatoskodott. A jó gazda az év végén számba veszi mije van és mi­lyen annak az értéke, hogy a pénz­ügyi terv készítésénél figyelembe vehessék. No persze, a közelgő zár­számadásnál is szükség lesz rá. A prerovi járás földműveseinek fel­hívására adott válasz felől érdeklő­döm. Az asztalba nyúl, papírokat vesz elő, s azok fölé hajolva mondja: — Kezdjük a növénytermesztéssel. Az itt dolgozó csoport kötelezettség­vállalása több, mint 64 000 korona. A hektárhozamok emelése az 1958-as évhez viszonyítva a következőkép­pen fest: ■É k Matej Tömőik, az tizem legeredmé- ' nyesebb újítója egy javaslatát beszéli 1 meg Ján Bohusaddal. < Nézzük meg az újítók érdekkörét, i Ez 36 újítót egyesít magában, akik 1957 kezdetétől napjainkig 231 újítási javaslatot nyújtottak be. A javasla­tok közül eddig 133-at realizáltak. Azt mondtuk, hogy eddig, mert a fe­lülvizsgálat és bizonyos módosítások után még továbbiakat valósítanak meg. Az üzem vezetősége ezt az újí­tómozgalmat hatékonyan támogatja. S ez számára kifizetődik. Az ered­ményt az a kétmillió koronás meg­takarítás bizonyítja a legjobban, ame­lyet az üzem a benyújtott és reali­zált újító javaslatok által ért el. Tulajdonképpen 1956-ban kezdő­dött. Ebben az évben vették át a STAVOINDUSTRIÁ-tól a mostani üzem épületeit, amelyeket fel kellett épí­teni és meg kellett javítani. S éppen ekkor mutatkozott meg az üzem dol­gozóinak legértékesebb kezdeménye­zése. Például az összes lakatosmun­kát saját erejükből, maguk végezték el. S még nem is voltak annyian, mint ma. Nem csodálkozhatunk tehát azon, hogy éppen ez az üzem lett a legjobb mezőgazdasági újító-üzem címért in­dított verseny győztese. Ma az alkal­mazottak száma 135 körül van. Mun­katartalmuk a kerekes traktorok ja­vítása és szerkezetek gyártása. Négy­féle konstrukció-típust készítenek, amelyek ma már nélkülözhetetlenek a mezőgazdasági épületek létesítésé­nél. Ezért érthető az is, hogy az újí­tási javaslatok zöme a traktorok ja­vításának és az üzem termelésének Egy iskola életéből A szőlőskei magyar tannyelvű sző- ' lészeti és gyümölcsészeti mesteriskola ' 1962-ben alakult meg egy Tokajhegy- 1 aljához tartozó domboldal erdőkkel, gyümölcsfákkal és szőlőskertekkel szegélyezett „vadonéban“. Az iskolá­hoz 1954-ben 144 hektáros tangazda­ságot csatoltak, amelyből 44 hektár elhanyagolt tőkehiányos (30 százalé­kos hiány) szőlőültetvény volt. Az ifjúság ezután a tanuláson kívül a gazdaságnak is gondját viselte.^ Mun­kájukat siker koronázta. Már 1956-ban elnyerték a mezőgazdasági iskolák versenyzászíaját, majd a CSISZ Köz­ponti Bizottságának versenyzászlaját szerezték meg, amellyel együtt külön elismerő-oklevelet is kaptak. Munkájukról minden kitüntetésnél többet mondanak'azonban a következő számadatok: A tangazdaságon élért hektárhoza­muk őszi burgonyából 125,96 mázsa, tavaszi burgonyából 125,75 mázsa, rozsból 27,69 mázsa, őszi árpából 39.91 mázsa, tavaszi árpából 35 mázsa. A napi átlagos tejhozam egy tehéntől 7,8 liter tej volt. Mindezek az eredmények a szak­mára, az életre való felkészülés je­gyében születnek. Kása Mihály (Szőlőske) Jratod 4 Földműves 1960, január 3. Hozam (mázsa) Termény--------------------~~ 1958 1960 Búza.......................... 19,63 30 őszi árpa..................... 22,3 29 kukorica..................... 32,6 33,5 repce..........................10,82 16 cukorrépa .... 273 350 Martin Peroncik mester munkaközössége az üzem legjobbjai közé tartozik De nem ez az üzém az egyetlen brigátd megtisztelő címért további versenyben álló munkaközössége. La- három munkaközösség is versenybe dislav Brázdil és Ferdinand Slany lép. S kell ennél szebb névjegy egy mesterek kiváló munkaközösségei üzemnek? nemsokára követték példájukat, ver- Kép és szöveg: J. Sluka Közben megérkezik Horváth Géza, a szövetkezet agronómusa is. Örömmel újságolja, hogy végeztek a mélyszántással. — Mit tesznek annak érdekében, hogy a válászban foglalt vállalásukat valóra is váltsák? - teszem föl a kér­dést a szövetkezet agronómusának. Pár percig hallgat. Látszik rajta, hogy minden szót, mielőtt kimondaná, jól „megrág“. — Elsősorban is kihordtuk az istál­lótrágyát. Ahogy aztán megszűnt a mezei munka, hozzáfogtunk a vízleve­zető csatornák kitisztításához. Alag­­csövezésre nálunk nincs szükség, de annál „égetőbb“ az öntözőberendezé­sek megvalósítása. Legelőnkön nincs kút. A téli hónapokban kutat fúrunk, s ezáltal mintegy 50 hektár legelő öntözését tesszük lehetővé. Ugyan­csak 30 hektáron lucerna, 20 hektá­ron pedig cukorrépa öntözését való­sítjuk meg. — Az önköltség csökkentéséről sem feledkezünk meg — toldja meg szavait a könyvelő. — A vállalások alapján több mint 200 0Ö0 koronát takarítunk meg. Az állatgondozóknak sem kell szé­gyenkezniük. C s a j d i k Antal tizen­egy társával vállalta, hogy az 1960-as évben eléri tehenenként a 2555 lite­res fejési átlagot. Bállá János sertésgondoző 266 malac terven fe­lüli elválasztását, F ű s i László ba­romfigondozó pedig 31000 tojás ki­termelését vállalta terven felül. Az anyakocák gondozói az elmúlt évben egy kocától csak nyolc mala­cot választottak el. Vállalásuk alap­ján az 1960-as évben egy anyától 15 malacot választanak el. — Rosszak voltak az istállók — mondja magyarázólag Aranyosi István zootechnikus. — De már segí­tettünk rajta. Megjavítgattuk a régie­ket és újat is építettünk. A hízóser­téseknél pedig néhány nap múlva bevezetjük a szárazhizlalást. így akarjuk elérni a mostani 67 dekás súlygyarapodás helyett 1960-ban leg­alább a 80 dekát. — Milyen terveik vannak a marha­­állomány fejlesztéséből adódó felada­tok megvalósítására? — Január 1-től bevezetjük a gépi fejést. Megkönnyebbül a fejőgulyá­sok munkája. — Van-e elegendő takarmányuk? — Egyedül heréből 30 vagon a kész­let. Ezenfelül a széna és a többi szálastakarmány. Silót több mint 150 vagonnal készítettünk. Nyugodtan mondhatom, hogy a takarmány na­gyobb részét az állatgondozók gyűj­tötték be, Ami azonban az «-»iitsűrűséget illeti, akad még bőven tennivaló. A szövet­kezetnek jelenleg 434 darab szarvas­­marhája van. A vállalás alapján ezt a számot 626 darabra kell emelni. S erről nem szabad megfeledkezniük: Számvetést kell készíteni, hogy meny­nyi lesz a saját neveléséből, a többit pedig meg kell vásárolni. Amíg így beszélgettünk, a szövet­kezet irodájában sem tétlenkednek. Kalmár Árpád, a Komáromi Mező­­gazdasági Technikum diákja tanuló­társaival és a zootechnikus segítsé­gével a harmadik ötéves terv javas­latainak elkészítésével foglalatoskod­nak. Még egy év van hátra a harma­dik ötéves terv megkezdéséig, de hát — amint mondják — jól fel kell ké­szülni és előre tudni kell, kire milyen feladat vár. Egy másik asztalnál Kockás Er­zsébet segédkönyvelőnő a tagok mun­kaegységének összesítését végzi, hogy amire elkészül a leltár, kész legyen a fizetés is, aztán jöhet az igazi ünnep, a zárszámadás. — Túlteljesítették-e a bevételi tervet? — szólítom meg a segéd­könyvelőnőt. Kezében megáll a ceruza, a papiro­sok között keresgél, majd vidáman mondja: — Ügy 500 000 koronával. — Hogyan érték ezt el? — A szövetkezet tagjai majdnem minden munkaszakaszon derekasan kivették részüket a közös munkából, így a bevételi tervet is túllépték, ami­ből természetesen 50 százalékot pré­miumként visszakapnak. Például a do­hánycsoportban minden munkaegy­ségre 10 korona prémium jut. A cu­korrépások 48 000, a fűszerpaprikások pedig 60—80 000 koronát kapnak ösz­­szesen prémiumként. — Mennyi a munkaegység értéke? — Húsz korona. Ehhez jön még a természetbeni; értéke 4,20 korona. Előlegként 10 koronát fizettünk, de a mérleg úgy mutatja, hogy a másik 10-et is kifizetjük. — Az alapok feltőltésére gondol­tak-e ? — Oszthatatlan alapra 12 °/o-ot, jó­léti alapra 3-ot, közművelődési alapra pedig 1 %-ot adunk. — Miért nem említette az üzem­biztosítási alapot? Csodálkozva rám néz, majd szemé­vel a könyvelőt hívja segítségül. — Úgy gondoltuk, hogy erre az alapra majd jövőre is ráérünk adni valamit. Biz az elég nagy baj. Hiszen elfo­gadták és válaszoltak a preroviak fel­hívására, nem szabad, hogy erről a fontos tényről, az üzembiztosítási alapról megfeledkezzünk. A fejlődés megköveteli, hogy az üzembiztosítási alapot is évről évre gyarapítsuk. NÉMETH JÁNOS Lovák Ferencet csodálta a falu, mivel azelőtt sohasem volt szabad innia — az asszony fukarsága nem engedte —, most meg esténként oly alaposan berúgott, hogy haza­felé menet azzal ugratták a ko­mák, egyszer még letapossa a saját kezét. Ennek a sűrű gége­mosásnak az volt az előzménye, hogy régebben egy este azt mondta neki a felesége: — Hallgas rám, Ferenc! Most nagy dolgot mondok, amiről te nem is tudsz. Nekem, meg Mátyus­­nénak, Csutorásnénak és a töb­bieknek megjósolták, hogy az Isten nc»m tűri tovább az emberiség bű­nét, s megbosszulja magát. Tu­dod-e hogyan? Lovák nem tudta. De nem is ér­dekelte a dolog, mert éppen lefoglalta a komisz sár, amely a csizmájára tapadt. Csak odavetette a kérdést: — Na? — Ügy, hogy földünkön megszű­nik az élet. Azt is hallottam, hogy mikor. Lovák erre már felfigyelt. — December 3-án — suttogta neki az asszony. Lovák beborult világa — Pont a névnapomon — döb­bent meg Lovák, s dühében a föld­höz vágta csizmáját. Az asszony felé meg odamordult, hogy ilyen marhaságok helyett inkább főz­hetne rendes ételeket. Hiszen amióta az orvos megállapította nála a gyomorsüllyedést, évek óta nem evett rendes ételt, nem ivott egy pohár bort, pedig hol van már a betegségei... Dolgozik látástól vakulásig, ráadásul az asszony meg a világ végét jósolja. Lovákné erre magába roskadt. — Egyél, igyál, amit akarsz — könnyezett —, ne mondd, hogy az utolsó percben is rossz voltam hozzád. Ettől kezdve feloldódott Lovákné fukarsága, s főzött minden jót. Lovák pedig belenyúlhatott a szekrénybe, s kivehetett onnan annyi pénzt, hogy jutott a kocs­mára is, meg nem is maradt sem­mi. Erre a falu azt hitte, Lovák letörte az asszony szarvát, mert rettenetesen „elázott“ nevének előestéjén, december 2-án is. — Na, asszony — motyogta ott­hon amikor az ágyra dűlt —, reggelre vége a világnak! Novákné virrasztóit. Várta, mi­kor alszik el a villany, mikor moz­dul meg a föld. A rádió már el­hallgatott, pedig még nem is mondta be a világ végét. Lovák pedig olyan veszettül hortyogott, mintha egy fűrészüzemet nyelt volna el. Lovákné is elszundított az asztalnál, s álmában a kocsmá­­ros kiteregette elé az összes szá­zast, amelyet a férje elivott a kocsmában. A doktor is megbökte az oldalát a töltöttkáposzták miatt és azt mondta: — Reggel van! Etetni kellene az állatokat! Lovákné erre felriadt. A férje bökte oldalba. Nem érzett a világ végéből semmit, csak azt, hogy nagyon fáj a dereka. Felpattant az asztaltól. — Mit állsz itt? Menj, aztán etess! Lováknak gyanús volt az egy hét óta nem hallott hang. Aznap már vékony, diétás étel párolgott az asztalon, este pedig Lovákot, ami­kor szokása szerint a szekrényben kotorászott pénz után, elrángatta onnan az asszony. — Ennek, hallod, vége! — Minek? — Hát annak, hogy nyakra-főre eszel és iszol. Az orvos nem en­gedi! — De hiszen a világ ... — nyögte Lovák. — Látod, hogy még megvan és úgy látszik meg is marad! — csat­togott a régi megszokott módon az asszony. — Mától kezdve vissza­térünk a régi életre. Nem faljuk fel és nem isszuk el a házat. Beteg vagy, és kész! Lováknak beborult a világ. Csu­pán az ő egyhetes jó sorának jött el a vége. Ezért aztán szerinte: megszánkázhatná az ördög azokat a „jósokat“, mert ha ilyen jól el­­bolondították az asszony fejét ez­zel a világvégével, kitalálhattak volna hosszabb határidőt is. Legalább addig is asszonyi enge­­delemmel öblögethetné a torkát... Griff Sándor negjavitásara irányul. Az első újítási avaslatot még 1957 elején, amikor z üzem éppen megkezdte működését, Idenek Sevca, az üzem igazgatója lyújtotta be. A legjobb és legkezde­­nényezőbb újítók közé tartozik. Min­ien javaslata a termelés megjavítá­­át szolgálja. Azok az acélszerkeze­­ek, amelyeket most gyártanak, az ő ijító munkáját dicsérik. Eddig 29 ja­­'aslatot adott be. De Martin Peron­ük és Branislav Rázus mesterek, Ján Iheben gépész és Karol Divok gép­­ervező is az élenjáró újítók közé artoznak. Minden javaslatuk a mun­­:ateljesítmény növekedését, a jobb ninőségű munkát, az anyagmegtaka­­•ít$st tartja szem előtt. De ha már az újítókat említjük, lem feledkezhetünk meg Zdena Sev­­■ováról és Anna Dziroskováról sem. 5k, bár az adminisztrációban dolgoz­lak, eddig közösen vagy egyenként nár több újítási javaslatot nyújtot­­ak be. S ez dicséretre méltó, látni »előle, mennyire szívükön viselik izemük termelését. Például Zdena levcová a vasszerkezetek kapcsának orozatgyártására adott be javasla­nt! De majdnem megfeledkeztem aleg­­öntosabbról, mondhatnám, az újítók .királyáról“, aki nem más, mint Ma­­ej Tömőik gépjavító. Peroncik mester nunkaközösségében a traktorok pót­­ilkatrészei felújításának osztályán lolgozik. Eddig 72 újítási javaslattal licsekedhet. így joggal tölti be az ijítási javaslatokat bíráló bizottság ilnöki tisztségét. Javaslatai sokat se­jtenek az elhasznált alkatrészek fel­újításánál. Peroncik mester, Cheben gépész és tomcík gépjavítók azok, akiknek ér­ieméből munkaközösségük Szlovákia­­izerte híressé lett. Ugyanis ők vol­­:ak az elsők, akik a szocialista mun­­<abrigád címért versenyre keltek, -logy tapasztalataikat, újítási javas­­ataikat az üzem érdekeivel jól han­golták össze, ez csakhamar megmu­­:atkozott. senyre keltek és bizony nem sokkal maradnak az első mögött. A munkaközösségek által elért eredmények rászolgálnak a mesteri címre. Sokat segítettek az üzemnek. Elsősorban az egyenletes tervteljesí­téssel, a munkafegyelem javulásával, ä traktorok minőségi javításával, fő­leg a nehezen beszerezhető alkatré­szek felújításával és a főjavítás idő­­;artamának nyolc napra történő csök­kentésével. A munkaközösségek ér­deme az is, hogy az üzem megszerezte s Földművelésügyi Minisztérium és a Szakszervezeti Szövetség vándor­zászlaját, amelyet elért eredményei­kért és az idei év harmadik negyed­évére kitűzött terv teljesítéséért kap­tak. Hogy ez mennyire kihat a többi dolgozó munkaerkölcsére és öntuda­tosságára, azt az a tény is bizonyítja, hoov nemsokára a szocialista munka-

Next

/
Thumbnails
Contents