Szabad Földműves, 1960. január-június (11. évfolyam, 1-52. szám)

1960-01-03 / 1. szám

A Szabad Földműves nagy jubileumi pályázata a felizabadulás 15. évfordulója alkalmából A félszabadulás, a munkásosztály­nak a burzsoázia lelett aratott győ­zelme tette lehetővé, hogy Csehszlo­vákiában első Ízben jelenhetett meg magyar nyelvű szocialista földműves­újság, a Szabad Földműves, amely szllletése pillanatátöl a nagy cél, a parasztság boldogabb életének, a me­zőgazdaság fejlesztésének szolgálatá­ban állott Lapunk történetében jelentős év­fordulóhoz közeledünk: 1960 márciu­sában lesz 10. esztendeje, hogy a Szabad Földműves első száma meg­jelent. A felszabadulás óta eltelt idő föld­műveseink életében a nagy változások és a rohamos fejlődés korszaka volt. A 15 éve szabad, egykor lenézett, kizsákmányolt földtúró nép helyébe a mindinkább öntudatosodó, gyarapo­dó szövetkezeti parasztság lép, amely­nek minden adottsága és előfeltétele megvan ahhoz, hogy szellemi és anyagi téren elérje a városi dolgozók szín­vonalát. De amint az eddigi épitő­­munkában Is a nép közös erőfeszíté­sei hozták meg az eredményeket, jövőnk képe Is tisztában és részlete­sebben rajzolódik ki, ha maguk a falusi dolgozók vázolják fel. Ez a gondolat vezette a szerkesztőséget a nagy jubileumi pályázat kiírására. Az egyes" ember a saját környezetében reálisabban látja és biztosakban fel­méri a fejlődés lehetőségeit, és azt hisszük, hogy a pályamüvekből mint­egy mozaikszerűen tevődik majd össze a szocialista falu távlati képe. Ehhez az szükséges, hogy minél több és értékesebb pályamű érkezzék a szerkesztőségbe. MIRŐL SZÓLJON A PÁLYÁZAT? A kérdés, amelyre felelni kell: Hogyan változtatta meg a szövet­kezeti gazdálkodás a falu életét és milyen lesz falunk képe 1965-ben? Szívesen fogadunk minden olyan pályaművet, amely valósan mutatja be a falu fejlődését az elmúlt 15 év alatt, ismerteti az EFSZ megalakulá­sának körülményeit, a közös gazdál­kodás kezdeti nehézségeit és mai problémáit, továbbá mindazokat az eredményekét, amelyeket a szövet­kezeti útra lépett falu elért. A pálya­mű ölelje föl a kulturális élet kérdé­seit, foglalkozzék a kultúra térhódí­tásaival és minden újjal, ami a falu­ban az utolsó 15 év alatt létrejött. Ugyanakkor vázolják föl a pályázók a falu jövendő képét, milyen lesz 1965-ben a szövetkezet és a helyi nemzeti bizottság távlati tervei alap­ján? PÁLYÁZATI FELTÉTELEK: A pályázatok 1960. február 15-ig küldhetők be. Az (rás lehet beszámoló, közgazda­­sági elemző cikk, riport, elbeszélés vagy verses elbeszélés. Nem ragasz­kodunk ahhoz, hogy a pályázó — fő­leg ha irodalmi jellegű írásról van sző — a kérdés minden pontját érintse. A pályázatot lapunk jubileumi szá­mában, 1960. márciusában értékeljük. Pályázhat minden csehszlovák állam­polgár. A pályaműveket a szerkesztő­ség címére kell beküldeni, s a borí­tékon fel kell tüntetni: Jubileumi pá­lyázat. A pályaművek terjedelme legalább 2 és legföljebb 8 gépelt oldal lehet. Minden olyan pályaművet, amely elő­segíti a falu szocialista átalakulását, lapunkban közlünk. Beküldött pályamüveket nem őr­zőnk és nem adunk vissza. 'A pályázat dijai: Három I. díj: egyenként 1000 korona. Hat II. díj: egyenként 500 korona. Tíz III. díj egyenként 300 korona. Ezenkívül a szerkesztőség értékes könyvjutalmakat oszt ki a pályázók között. A SZABAD FÖLDMŰVES szerkesztősége A pályázatok február 15-ig küldhetők be Lapunkban már közöltünk néhány véve elhatároztuk, hogy nagy jubllev­­levelet nagy jubileumi pályázatunkból, mi pályázatunk időtartamát február Olvasóink és levelezőink még sokan 15-ig meghosszabbítjuk. Reméljük ad­­készülnek szülőfalujuk történetének dig még többen bekapcsolódnak a ne­­megírására. Több kérelmet figyelembe mes versenybe. hírek­• Lyon városa meghívta Hruseso­vot. A Francia —Szovjet Társaság je­lentése szerint Lyon városi tanácsa meghívta Hruscsovot, hogy francia­­országi tartózkodása alatt látogasson el a városba. • Növekedik az acélgyártás a szo­cialista államokban. Az európai gaz­dasági bizottság jelentése szerint a Szovjetunió és a szocialista tábor többi országának acélgyártása az 1959-es évben ötmillió tonnával, vagyis 9 %-kal több, mint az előző évben. • Az NKP betiltásának visszavoná­sát kéri. Németország Kommunista Pártjának Központi Bizottsága leve­let Intézett a nyugatnémet szövetsé­gi parlament jogi bizottságához, amelyben kifejezi reményét, hogy a jogi bizottság támogatni fogja Né­metország Kommunista Pártja betil­tásának visszavonását. Grisa.. Ctonttá fagyott a föld. A tüzérség már lőtte szülőfalumat. Ipolykeszit. A pincében lapultunk. Türelmetlenül vártuk, mikor lesz már vége ... Ka­rácsony előtt az egyik reggelen végre megláttuk az első szovjet katonát. Utána jöttek a többiek és a könnyű tüzérség. Nagy nap volt ez a falu éle­tében. A gyűlölt fasiszták eltakarodása után mindenki könnyebben lélegzett. Sokan könnyeztek a kiskapukban. Hozzánk egy fiatal, barna katona jött be. Örömmel fogadtuk és meg­vendégeltük szalonnával, forralt bor­ral, lestük a kívánságát. Akkor ágyban fekvő beteg voltam. Megfáztam a ve­zérkari százados cukorrépájában. Grisa - mert így hívták a mi katonánkat - orvosságot adott, alaposan megvizs­gált. Kisöcsémet karjában ringatta és órák hosszat babusgatta. Néha átsu­hant az arcán valamilyen szomorúság­féle. Ki tudja miért? Lehet, hogy családja elpusztult... Mindannyian megsirattuk, amikor továbbment az élvonalba. Nemsokára ropogtak a fegyverek, üldözték Terbe­­gec felé a fasisztákat. Karácsony estéjén elfogődva gondo­lunk vissza erre a bátor harcosra, aki olyan jó volt hozzánk. Azóta már olyan házakban lakunk, mint a volt földesúr Rostányi. Gondolatban — hálából — kezet szorítunk veled Grisa. Reméljük, te is családod körében ülsz a kará­csonyfa alatt...-----------------------------★ * * ------------------------------­Mikor nyílik meg a párkányi szélesvásznú filmszínház? Párkány lakossága már szeptember közepe óta nem látogathatja a mozi­helyiséget. Ezt a hiányosságot menti az a körülmény, hogy ezt szélesvász­nú filmek vetítésére alakítják át. Vi­szont ha valaki filmet akar látni, ak­kor két kilométernyit kell gyalogol-A Lenin-atomjégtörő önarcképe nia, mert mozihelyiség hiányában az állomásán van filmvetítés. A kultúr­otthon hatalmas színházterme sincs kellőképpen kihasználva. Ritkán kerül bemutatóra egy-egy színdarab. Reméljük, hogy az illetékes szervek ezen az állapoton minél előbb javíta­nak, mert Párkány kultúraszerető dol­gozói türelmetlenül várják a mozi­helyiség megnyitását. Fehér Péter, Ipolyság Tizenegyéves iskola lesz Gútán Az utóbbi években Gúta hatalmas fejlődésen ment keresztül. Aki azelőtt ismerte a köztársaság e legnagyobb faluját, ma már rá sem ismerne. Ren­geteg új családi ház épült az egykori nádfedeles, egészségtelen lakások he­lyett. Felépítették az új áruházat is, amely az eddigi szétszórt üzlethelyi­ségeket a falu közepére összpontosí­totta. Jelenleg egy új tizenegyéves iskola építkezését kezdték meg. Nagy öröm lesz ez a gútai fiataloknak, akiknek nem kell a komáromi isko­lába járniuk az érettségi megszerzé­séért. n Sipos Margit, Gúta Eltörlik a vigalmi adót Emlékszünk még arra a napra? Az egész világ visszhangzott a hármas hírtől: Hruscsov elindult Amerikába, a Szovjetuniónak sikerült rakétát küldenie a Holdra, és elindult a ten­gerre a világ első atomjégtörője: a „Lenin“. Nos, a hajó azóta is a Balti­­tenger vizét szántja, eredményesen végzi a hosszú próbautat. Szinte min­dennap hoz valami érdekes újdonsá­got a hajó személyzetének és az ott­honiaknak. Legutóbb a Balti-tengeren úszó atomjégtörő felavatta képtávíró­­készülékét. A tengerről Moszkvába küldte a Lenin atomjégtörő képtáv­írón az önarcképét... Moszkva vá­laszképpen táviratilag elküldte a Le­­nin-jégtörőre az egyik aznapi ese­ményről készült képet... A csehszlovák nemzetgyűlés az el­múlt napokban fontos törvényeket tárgyalt meg és hagyott jóvá, éspe­dig: a fizetett szabadságról szóló törvényt, az egységes gyógykezelés­ről szóló eddigi törvény módosítását, a vigalmi adó eltörléséről szóló tör­vényt és más törvényeket. Az egységes gyógykezelésről szóló eddigi törvény módosítása valamennyi 15 év aluli gyermekre vonatkozik, akik díjtalan megelőző egészségvédelemben és gyógykezelésben részesülnek. En­nek az intézkedésnek nincs párja egyetlen kapitalista országban sem. A nemzetgyűlés továbbá megtár­gyalta és jóváhagyta a vigalmi adó eltörléséről szóló törvényjavaslatot. Az új törvény kétségtelenül tevé­kenységük bővítésére sarkallja majd a kulturális és testnevelési szerveze­teket, s lehetővé teszi a nemzeti bi­zottságoknak is, hogy fejlesszék e téren folytatott szervező tevékenysé­güket. Végül a nemzetgyűlés jóváhagyta a mezőgazdasági bizottság beszámolóját a törzsál lattenyésztési szolgálat új megszervezésére irányuló kormány­­rendeletről. Épül-szépül Komárom Komárom az utóbbi évek során lé­nyegesen megváltozott. Mindig keve­sebb a régi, egyszerű házikó és egyre több a három-négyemeletes ház; ke­vesebb az elhanyagolt, üres telek és több a gondozott, ápolt park. Komáromot a múltban többször pusztította tűzvész. Legemlékezete­sebb az 1849-es. A felszabadulás előtti időszakban a város nem tudott a fej­•Aetrmé 2 Földműves_______ I960, január 3. lődésnek arra a fokára lépni, amelyen ma van. Kisiparos és kiskereskedő a mindennapi kenyérért gürcölt. Ma már rohamosabb a város fejlődése Közép-Európa legnagyobb, legkorsze­rűbb folyami hajógyára, valamint du­nai kikötője itt található. Jelenleg a városnak négy hídja van, amelyeket a második világháború idején a német fasiszták felrobbantottak, de a lakos­ság újra felépítette. Komáromban most is nagy építke­zések folynak. A hajógyár dolgozói számára hatalmas kétemeletes kul­­túrház épül, továbbá kétemeletes szállodát, magyar és szlovák tannyel­vű ipariskolát, stadiont, uszodát és több négy-ötemeletes háztömböt épí­tenek. A régi gázvilágltást villany váltotta fel, de már ezt is felcseréli a neonvilágítás. A városban több par­kot létesítettek a kertészek, színpom­pás virágokkal. Komáromban gyer­mekjátszótér, valamint egy kis állat­kert is van. A szlovák és magyar lakosság között megértés uralkodik. Vannak közös rendezvényeik, de egymás rendezvé­nyeit is kölcsönösen látogatják. A helyi nemzeti bizottság munkája, tö­rekvése arra irányul, hogy Komárom még szebb várossá fejlődjék. Papp János (Komárom) Évi krónika Ua visszatekintünk az elmúlt évre, eseményekben gazdag Időszak eleve­nedik föl előttünk. Kormányunk élénk diplomáciai kapcsolatot tartott fönn a szocialista tábor országaivaL Pártunk Központi Bizottsága többször tűzött ki feladatokat népünk elé és megvjtatta vele azok teljesítését. Az év első napján Novotnj elvtárs, köztársasági elnökünk, az ország első gazdája szólt Csehszlovákia dolgozó népéhez. Örömmel értékelte, hogy az Iparban és a mezőgazdaságban nagy sikereket értünk el. Az üzemek nagy része évi tervét mér karácsony táján teljesítette. A bányászok két millió 650 ezer tonnával adtak több szenet. A pártunk XI. kongressszusa tiszteletére vállalt kötelezettségek révén több mint 70 millió korona értékű termékkel gyarapítottuk népgazdaságunkat. Beszéde befejező részében minden dolgozót arra kér, hogy legyen gazda a munkahelyén és minden EFSZ-tag érezze sajátjának a szövetkezetei. De lapozzuk tovább a krónikát, s nézzük, hogy mit valósítottunk meg Novotn# elvtárs beszéde őta. Január 12-én Csehszlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottságának meghívására az Albán Népköztársaság párt- és kormányküldöttsége járt hazánkban. A közös nyilatkozat leszögezi, hogy mindkét nemzet békében akar élni és kölcsönösen segíti az országok gazdaságának fejlődését. Albá­niától többi között nyersanyagot kapunk az alumínium gyártáshoz. Még januárban közzétették a lapok Csehszlovákia kormányának jegy­zékét, amely leszögezi, hogy támogatjuk a német békeszerződés megköté­sét. Január 24-én Csehszlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottságának küldöttsége elutazott Moszkvába az SZKP XXI. kongresszusára. Február 13-án örömteljes hírt olvashattunk a napi sajtóban. A Szlovák Statisztikai Hivatal közleménye szerint az 1956-as népgazdasági tervet nagy sikerrel teljesítettük. Az ipari termelés 1957-hez viszonyítva 13,7 százalékkal növekedett. A szántóföld 71 százaléka a szocialista szektorhoz tartozik, s 327 új EFSZ alakult. Beruházásokra 9,8 milliárd koronát fordí­tottunk. Munkabérekre és fizetésekre 670 millió koronával fizettünk ki többet. Az egységes földmúvesszövetkezetek tagjainak pénzbevétele 295 millió koronával növekedett. Február 22-én Kádár János elvtárs, a Magyar Szocialista Munkáspárt Központi Bizottságának első titkára látogatott hazánkba. A tárgyalásokon megállapították, hogy mindkét párt céltudatosan harcol a nemzetközi reakció mesterkedései ellen. Március 5-én a Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kultúregyesülete meg­alakulásának tizenegyedik évfordulóját ünnepelte. A napilapok megemlé­keztek a Csehszlovákiában élő magyar dolgozóknak a szocializmus építé­sében kifejtett lelkes munkájáról. Március 7-én közzétették a CSKP Központi Bizottságának határozatát az életszínvonal további emelkedéséről. A kiskereskedelmi cikkek árainak leszállítása 2,5 milliárd korona megtakarítást jelent a dolgozók számára. A következő napon újabb párthatározat látott napvilágot, amelyben célul tűzz ki, hogy 1970-ig minden dolgozónak megfelelő korszerű lakása legyen. A határozat után az ország minden táján élénken vitáztak a dolgozók a nagy kérdés megoldásáról. Ugyancsak márciusban, 19-én a prágai kongresszusi palotában meg­tartották az EFSZ-ek IV. kongresszusát. A szövetkezetesekre háruló fel­adatokról Lubomír Strougal földművelésügyi miniszter tartott beszá­molót. Novotny elvtárs szintén felszólalt a földművesek értekezletén és beszédében kifejezte reményét, hogy a szövetkezetesek éppúgy meg­állják helyüket a munkában, mint az üzemek dolgozói. A kongresszus idején a földterület 80,9 százalékán gazdálkodtak már a szövetkezetek. A mezőgazdaság kilenc év alatt több mint 26 milliárd korona segítséget kapott államunktól. Április 6-án ült össze Bratislavában, a Kultúra és Pihenés Parkjában a Csehszlovákiai Magyar Dolgozók Kultúregyesületének kétnapos, VII. or­szágos közgyűlése. L ő r i n c z Gyula elvtárs, a CSEMADOK elnöke hang­súlyozta, hogy a Csehszlovákiában élő magyar dolgozók kitesznek magukért a szocializmus építésében, főleg a szövetkezetek alapításában. A hónap 27. napján a pionírok ünnepi gyűlésre jöttek össze. A CSISZ pionírszervezete tízéves fennállásának alkalmából Karol B a c í 1 e k elvtárs vöröa szalaggal tüntette ki a pionírok zászlaját. Május 1-én hatalmas tömegek vonultak föl az ország nagyobb városai­ban, különösen Bratislavában és Prágában. A hatalmas manifeszlációkon a résztvevők lelkesen éltették a proletár nemzetköziséget, főleg a Szov­jetuniót, amely a békemozgalom élén áll. Szlovákia Kommunista Pártjának Központi Bizottsága május 7 —8-i ülésén határozatot hozott az iskola és az élet szoros kapcsolatának meg­teremtésére, valamint a kultúrforradalom végrehajtására. Pártunk alap­elvként leszögezte, hogy a főiskolai hallgatók ismerkedjenek meg a ter­meléssel, hogy később jobban végezhessék politikai és kulturális nevelő­­münkájukat. Május 14-én Frantisek Zupka elvtárs, a szakszervezetek IV. kongresszusán hangsúlyozta, hogy a szakszervezetnek még nagyobb munkát kell kifejtenie a dolgozók átnevelésében. örömmel szólt arról, hogy a szocialista munkabrigád cím elnyeréséért több mint 3500 csoport ver­senyez. Május 21-én lelkesen köszöntöttük hazánkban a Bolgár Népköztársaság párt- és kormányküldöttségét, élén Todor Z s i v k o v és Anton J u g o v elvtársakkal. A hónap végén párt- és kormányküldöttség járt Kelet-Szlovákiában. Novotny elvtárs a nagymihályi nagygyűlésen Kelet-Szlovákia felvirág­zásáról beszélt. Június 9-én a szocialista kultúra kongresszusa ülésezett Prágában, majd 22-én a dévényi várnál népeink barátságának hatalmas manifesztációja emelkedett ki az események közül. A prágai Nemzeti Színház magas szín­vonalú szereplésével szórakoztatta a százezres tömeget. Július 14-én Hajié Szelasszié, Abesszínia császára látogatta meg hazánkat. Dolgozóink mindenütt nagy lelkesedéssel fogadták a császárt, aki már az 1955-ben megindult ólasz — abesszin háborúban is hősiesen ellenállt a betolakodó olasz fasiszták terjeszkedésének. Augusztus 8-án a napilapok közzétették a Szlovák Statisztikai Hivatal jelentését, amely szerint a féléves népgazdasági tervet 102,1 százalékra teljesítettük. Az EFSZ-ek tagalapja 35 000 gazdálkodóval növekedett. Au­gusztus 25-én örömmel jelenthettük, hogy Szlovákia teljesítette gabona­­begyújtési tervét. Augusztus 29-én nagyszabású kultúrműsorral egybe­kötve ünnepeltük a Szlovák Nemzeti Felkelés 15. évfordulóját. A Szlovák Nemzeti Tanács Besztercebányán ülésezett, Antonín Novotny köztársa­sági elnökünk tartott ünnepi beszédet. A hatalmas manifesztáclón száz­ezres tömeg éltette a hős partizánokat, köztük sok szovjet harcost, akik segítették a szlovák nép harcát. Szlovákia Kommunista Pártjának Központi Bizottsága október 1. — 2. napján megtartott ülésén célül tűzte ki Szlovákia nagyarányú felvirágoz­tatását a szocialista Csehszlovákiában a harmadik ötéves tervben. A köz­lemény bátor és gyönyörű távlatokat tárt föl főleg Kelet- és Dél-Szlovákia számára. November 7-én, a Nagy Októberi Szocialista Forradalom 42. évfordulóján hatalmas tömegek tüntettek a béke mellett. Novemberben tették közé Antonín Novotny elvtárs beszédét, amely szerint megvalósítjuk az új területi átrendezést. Decemberben újabb lépéseket tettünk a béke érdekében. Antonín Novotny elvtárs Sekou Touré, a guinea! köztársaság elnökével tár gyalt a további baráti együttműködésről. Tizenkettedikén a Csehszlovák-Szovjet Baráti Szövetség II. kongresz­­szusán, a csehszlovák-szovjet szerződés aláírásának 16. évfordulóján újra kifejeztük hálánkat felszabadítónk, a nagv szovjet nép iránt. * Rövid krónikánk után is elmondhatjuk, hogy az 1959-es év gazdag gyü­mölcsöt hozott, s jogos bizalommal kívánhatunk az új esztendő küszöbén: Boldog újévet! -bj­r

Next

/
Thumbnails
Contents