Szabad Földműves, 1960. január-június (11. évfolyam, 1-52. szám)

1960-01-03 / 1. szám

A szocialista faluért Az új esztendő küszöbén Irta : MAJOR SÁNDOR A világbéke nagy távlatával érkeztünk el az új esztendő küszöbéhez. Az 1960-as év dicső felszabadításunk 15 éves évfordulója. Amikor tehát az új év elérkezik, szokásainkhoz híven boldog újévet kívánunk egymásnak, összecsen­dülnek a poharak hazánk boldog családi ottho­naiban, a baráti körökben, s amikor szemünk fürkészve kutatja a jövőt, szívünk első megnyi­latkozásának minden melegével a szovjet em­bert, a győztes harcost, az építőt köszöntjük, akitől a szabadsággal járó örömöket, népeink boldogságát és békéjét kaptuk. Hazánk népei, felszabadult városaink, falvaink most emlékeznek meg felszabadításunk napjai­ról. Lakosságunk gondolatban felidézi a 15 év előtti múltat, a szovjet hadsereg hősies harcait, és felméri szabadságunk, alkotó munkánk ered­ményeit. Tizenöt évvel ezelőtt ebben az időben ott álltunk a hősiesség, az áldozatvállalás pél­dájától megrendültén, de hálatelt szívvel az el­esett szovjet hősök ezreinek frissen hantolt sírjánál, városaink és falvaink körül. Nem volt rá példa eddig a történelemben, hogy egy nép, mint amilyen a szovjet nép, ak­kora áldozatot hozott volna a szabadságért, más népekért, az emberiségért. A Szovjetunió a má­sodik világháborúban hozott mérhetetlen áldo­zatai ellenére is a világon legyőzhetetlen óriás­sá, az emberiség reményévé vált, mert politi­kájának alapját a kor leghaladóbb eszméi, a tudományos szocializmus, a béke és a népek békés egymás mellett élésének lenini politikája képezik. A szovjet emberek amilyen jó harcosok, olyan jó barátok, amilyen hívek eszméjükhöz, a kom­munizmus ügyéhez, olyan békés épitők, alkotók. A szovjet tudósok, technikusok 1959-ben űr­rakétájukkal megcélozták a Holdat és eljuttat­ták oda a Szovjetunió állami címerét. Még ugyanebben az évben önműködő bolygóközi állomást röppentettek a világűrbe, amely fény­képeket készített a Hold eddig ember által nem látott oldaláról, engedelmeskedett alkotói kí­vánságának és a felvételeket a Földre továbbí­totta. Az emberiség figyelme az egész világon a szovjet embernek a tudományban elért világ­raszóló sikereire összpontosult, s megcsodáltuk a legnagyobb alkotást, amit valaha ember ho­zott létre. A Szovjetunió sikerei a világűr kuta­tásban megrendítették a világot. Századunk legjobb híre! — írta erről a világsajtó. A szov­jet emberek tehát küzdelmes hétköznapjaikkal rövid idő alatt nemcsak a második világháború barbár pusztítását tüntették el, de visszaadták az emberiségnek a reményt békés holnapja iránt. A hidegháború jege tehát olvadásnak indult. A konok imperialista körök sem lehettek kö­zömbösek a szovjet tudomány sikerei és a vi­lágközvélemény iránt. Létrejött Hruscsov elv­társ amerikai útja, az ENSZ-ben tartott beszé­de, a világközvélemény elé terjesztett teljes leszerelési javaslata, s mindez jégzajlást indí­tott meg a világpolitikában. Hisszük, hogy a józan ész, a tények helyes felismerése győz a kapitalista világban is; győz a békés egymás mellett élés lenini politikája. Pártunk XI. kongresszusa célul tűzte ki a szocializmus felépítésének befejezését hazánk­ban. Azok a határozatok pedig, amelyeket pár­tunk Központi Bizottsága a legutóbbi időben hozott, megteremtették az alapját annak, hogy az 1960-as esztendőben sikerrel teljesítsük a második ötéves terv feladatait, és döntő fordu­latot érjünk el a mezőgazdasági termelésben. Mindezek jó alapot nyújtanak ahhoz, hogy har­madik ötéves tervünk bátor célkitűzéseit meg­valósítsuk. Január elsejével érvénybe lép az új begyűj­tési rendszer és a mezőgazdasági termékek űj ára. Egységes földművesszövetkezeteink tag­sága és minden mezőgazdasági dolgozó örömmel fogadta az új begyűjtési rendszert, mert ez szövetkezeteink zömét támogatja, segít gazda­sági, politikai és szervezeti megszilárdításuk­ban, s nagy jelentőségű lesz továbbfejlődésük számára. Nem kisebb jelentőségű szocialista mezőgazdaságunk fejlődése szempontjából népi közigazgatásunk új területi beosztása sem. Le­hetőséget nyújt ez a kis gazdaságokkal bíró szövetkezetek egyesülésére, segíti a színvona­lasabb irányítást, a jobb szervezés érvényesü­lését, a szövetkezeti káder-ellátást. Méltó lesz dicső felszabadításunk 15. évfor­dulójához annak a döntő fontosságú feladatnak a teljesítése, hogy ez évben általában befejez­zük mezőgazdaságunk szocialista átszervezését, elérjük falvainkon is a szocialista termelővi­szonyok teljes győzelmét. Az 1959-es eszten­dőben Szlovákiában december 1-ig 327 új EFSZ alakult. Mezőgazdaságunk földterületének há­romnegyed részén már szocialista nagyüzemi gazdálkodás folyik. Parasztságunk újabb ezrei léptek a szövetkezeti gazdálkodás útjára. Az elmúlt évben nagy, országos hazafias mozgalom bontakozott ki hazánkban. A prerovi járás EFSZ-ei felhívása nyomán felszabadításunk 15. évfordulójának tiszteletére 11 510 EFSZ, 159 állami gazdaság és 116 gépállomás csatlakozott e mozgalomhoz, s tett szocialista kötelezett­ségvállalást mezőgazdasági termelésünk növe­lésére. Alig akad olyan munkahely falvainkon, amely ne venne részt ebben az országos haza­fias mozgalomban, amelyre — nagyságát te­kintve — még nem volt példa a mezőgazdaság­ban. Szövetkezeteinkben egyre jobban utat tör az a nagy jelentőségű felismerés, hogy a föld ter­mőképességének fokozása állandó jellegű fel­adat és ehhez az új haladó módszerek fokozot­tabb igénybevételére van szükség. Az 1959-es szeszélyes időjárás ellenére voltak olyan szö­vetkezetek, vezetők, szakemberek, akik ugyan­olyan jó termést takarítottak be, mint kedvező időjárás esetében. Jó bizonyítványa ez a haladó módszerek, az agrotechnikai eljárások helyes alkalmazásának. Szövetkezeteinknek tehát át kell venniük a termelés bevált tapasztalatait, hogy növelni tudjuk a mezőgazdaságban a mun­ka hatásfokát és a termelékenységet. Az elmúlt évben kiváló tapasztalatokat sze­reztünk az állattenyésztés terén, az új techno­lógia alkalmazásával, a mélyalmozással, az álla­tok nyitott istállózásával és a sertés-önetetők meghonosodásával. A bratislavai kerületben 146 EFSZ-ben bevezették az állatok nyitott istálló­zását, 316-ban pedig a sertések száraz öneteté­­ses gondozásának új módját. A legszebb példá­kat a szenei járásban találjuk, ahol 26 szövet­kezetből 18-ban érvényesül az állattenyésztés új technológiája. A szenei EFSZ-ben például már elérték, hogy a növendékállatok természet­­szerű tartásával úgyszólván teljesen felszámol­ták a fertőző állatbetegségeket, elsősorban a gümőkórt. Az állatok edzettek és termeléke­nyebbek. Az így nevelt első tehén napi átlagos tejhozama 18,5 liter. Állatállományuk nagy ré­szét nyitott istállókban nevelik. A szövetkezet önerejéből olcsón építkezik. Egy gondozó 140— 160 szarvasmarhát vagy 400—600 sertést gon­doz. Megszűnt a nehéz testi munka. Az állat­­tenyésztők több váltásban dolgoznak. Krajcso­­vicsné sertései például 60 deka átlagos napi súlygyarapodást érnek el az önetetéses hizlalás jóvoltából. Munkájáról egész űj fogalmak sze­rint beszél. Azt mondja, hogy „szolgálatban vagyok“. Akárcsak az olyan dolgozó, aki fel­ügyeleti szolgálatot tart a munkahelyén. Pártunk nagy jelentőségű határozatai, har­madik ötéves* tervünk irányelvei, tehát az 1960- as esztendőben ragyogó távlatokat tárnak fel népeink előtt. Az űt, amelyet pártunk mutat, az örömteli jövőbe, a kommunizmusba vezet. r m m a v ■■■■ ■■ _ rr Újévi koszont o Kavargó felhők közt, idők tengerében, Az új szép esztendő Most született éppen. Most még csak ígéret. Ködfelhő takarja, Múlt tengeréből kél, Jövő szele hajtja. Vidám kedvvel várjuk'. Örömmel köszöntsük! Reménység poharát Színültig megtöltsük! Hozzon néked bőven Munkát, egészséget! Az egész világnak Boldog békességet! A nyugati kormányfők tárgyalásai­nak fő eredménye az, hogy elfogad­ták a Szovjetunió kormányának a csúcsértekezlet összehívására vonat­kozó javaslatát. A szovjet kormány már több alkalommal felvetette a nyu­gati kormányfők és a Szovjetunió miniszterelnöke találkozásának gon­dolatát. Legutóbb 1958 őszén, amikor ez a javaslat a külügyminiszterek genfi találkozóját eredményezte. A csúcsértekezlet gyors megvaló­sulásának útjában állottakba nyugati szövetségesek közti belső ellentétek, többi közt a nemzetközi kérdések megoldásának különböző felfogása. Amint az értekezlet után kiadott közös nyilatkozatból és a sajtótájé­koztatóból kitűnik, a nyugati kor­mányfők a csúcsértekezlet porgram­­jába három napirendi pontot javasol­nak beiktatni: 1. a leszerelés, 2. a német kérdést és a nyugat­berlini helyzetet, 3. a Nyugat és Kelet viszonyának rendezését. A nyugati hírszolgálati irodák je­lentése szerint a nyugati kormányok véleményüket egyetlen kérdésben sem tudták összeegyeztetni. Ez az ellentét a leghevesebben Nyugat-Berlin kér­désében nyilvánul meg, amely a leg­érettebb a megoldásra. Ezt a kérdést a legjobban kiélezi Adenauer makacs álláspontja, aki ragaszkodik a mai tarthatatlan helyzethez. Az Associa­ted Press jelentése szerint az USA kormánya ott kívánja a kérdés tár­gyalásának folytatását, ahol a genfi külügyminiszteri értekezlet félbe­hagyta. Az amerikai szóvivő is ki­hangsúlyozta a NATO-tanácskozások után adott nyilatkozatában, hogy „Eisenhower szavát adta HrusCsovnak e kérdés tárgyalására“. A leszerelés kérdésében a nyilatkozat nera tartal­maz semmi újat. így tehát érvényben marad az ENSZ határozata, amely szerint ezt a kérdést az újonnan alakult tíz tagú leszerelési bizottság elé utalják, amely paritásos alapon (öt nyugati küldött és öt tag a szo­cialista tábor országaiból) ül majd össze. Bizonyos, hogy a nyugati kormá­nyok álláspontja, amely elfogadta a Szovjetuniónak a csúcsértekezlet megtartására vonatkozó javaslatát,, a Szovjetunió és a szocialista országok következetes és fáradhatatlan béke­politikájának eredménye. Ezen nem változtatnak azok a negatív jelensé­gek sem, amelyek az utóbbi időben és a most befejeződött nyugati kor­mányfői tanácskozásokon is meg­nyilvánultak. A csúcsértekezlet a hidegháborús politikusok minden za­varó manővere ellenére bizonnyal megvalósul. A békét óhajtó emberek és a nemzetközi enyhülésért harcoló kormányok győzelemre viszik a bé­kés együttélés, a népek megértésének ügyét. Az új év minden bizonyyal újabb sikereket rejteget méhében a béke­szerető emberiség számára. Ny. Sz. Hruscsov válaszából Tisztelt Elnök Or! Megkaptam le­velét, amelyben közli, hajlandó részt venni a négy állam csúcsértekezletén és kijelenti, hogy e kérdésben meg­egyezett Macmillan miniszterelnök­kel, valamint De Gaulle elnökkel is. A szovjet kormány kijelenti, hogy hajlandó részt venni Párizsban a legfelsőbb szinten rendezett találko­zón. Sajnos, a találkozó javasolt idő­pontja — 1960. április 27. — nem fe­lel meg a szovjet kormánynak. Azt javasoljuk, hogy amennyiben lehet­séges, a találkozót 1960. április 21-én vagy május 4-én rendezzék meg. A szovjet kormány reméli, hogy az USA kormánya éppen úgy, mint Nagy- Britannia és Franciaország kormánya, elfogadhatónak tekinti a két időpont egyikét. Kiváló tisztelettel: Ny. Sz. Hruscsov A FÖLDMŰVELÉSÜGYI MEGBÍZOTTI HIVATAL LAPJA Bratislava, I960, január 3. I Áfa 30 fillér | XI. évfolyam, 1. szám. PQIIPQPrfßlfß7lßt április27-én Párizsban UuUUOul ICH UL I u I ippillHiiWl!l'tililili!iiiiHipiijWI!Hlilllí!llll|! Véget ért a nyugati kormányfők értekezlete. Az egyes küldöttségek sajtóértekezletein bejelentették, hogy jóváhagyták Eisenhower, Macmillan és Ge Gaulle Hruscsovhoz intézett magánlevelét és az értekezletről kiadott záróközleményt. A levél a csúcsértekezlet időpontjára, színhelyére és programjára vonatkozó javaslatot tartalmazza. A javaslat szerinfaz érte­kezletet Párizsban akarják megtartani április 27-én és programja a lesze­relés, a Berlinnel és Németországgal kapcsolatos kérdések, valamint Kelet és Nyugat viszonya. A nyugati államférfiak jóváhagyták a záróközlemény szövegét és egy különleges függeléket, amely Nyugat-Európának a két konkurrens tömb kialakulása következtében felmerült gazdasági problémáival foglalkozik. A közlemény befejező része szerint a NATO-tanácsot december 22-i záró­ülésén tájékoztatták a nyugati kormányfők tanácskozásainak eredményei­ről és a jövőben is rendszeresen tájékoztatják a helyzetről.

Next

/
Thumbnails
Contents