Szabad Földműves, 1958. július-december (9. évfolyam, 27-52. szám)

1958-07-06 / 27. szám

2 \fzakad Földműves 1958. július 8. Minden olvasónk figyelmébe Lapunk 20., azaz május 18-i számában versenyfelhívást közhitünk, melyben a levelező- és lapterjesztési versenyben való részvételre hívtuk fel minden olvasónkat. Májusban és júniusban a versenyben feltett kér­désekre sok levelet kaptunk, s úgyvéljük, hogy ez a verseny mind olva­sóink, mind a szerkesztőség részére hasznos. Reméljük, hogy a to­vábbiakban még több olvasónk és levelezőnk kapcsolódik be a versenybe. Tudatjuk olvasóinkkal azt is, hogy a havonként kiadott könyvjutalmon kívül az év végén az összesítő értékeléskor nem tárgyi, hanem pénzju­talmat osztunk ki a legeredményesebb versenyzők között. A díjak ösz­­szegét lapunk következő számában közöljük. Az alábbiakban pedig közöljük a július és az augusztus havi kérdé­seket és várjuk olvasóink minél nagyobb számú, de elsősorban minél gazdagabb tartalmú írásait. 1. Hogyan szervezték és végzik az aratási, cséplési, betakarítási és tarló­­hántási munkálatokat, s a szocialista munkaversenyt hogyan használják fel a munkák minőségi elvégzésére és meggyorsítására. 2. Az 1959. évi termelési tervben gazdaságuk a növény és állatte­nyésztés terén milyen feladatokat tűzött ki és milyen módon akarják azokat megvalósítani. 3. Üzemükben mit tesznek azért, hogy minél több fiatal találjon boldog otthonra (hogyan gondoskodnak a kétéves tanoncviszony megszervezé­séről a fiatalok kulturális igényeinek kielégítéséről stb.). 4. Gazdaságunk mennyi és milyen ta­­kormányt tartalékol, hogy a tejhozam az Őszi és téli hónapokban ne csök­kenjen, sőt növekedjék és mit tesznek az állattenyésztési munkálatok minél magasabb fokú gépesítése érdekében. 5. Hogyan készültek fel és hogyan végezik a len nyüvését, hogy elsőrendű rosthoz, illetve szemterméshez jus­sanak. 6. Gazdaságuk milyen módszereket alkalmaz, hogy a jövő esztendőre mind gabonafélékből, mind takar­mánymagvakból elegendő mennyiségű és minél jobb minőségű vetőmagot biztosítson. 7. A helyi vagy járási nemzeti bi­zottság hogyan törődik az EFSZ-ek politikai és gazdasági megszilárdítá­sával, az új EFSZ-ek alakításával és a meglevők kiszélesítésével, továbbá hogyan törődik az adózási fegyelem betartásával, s a pótköltségvetések feltöltésével. 8. A helyi nemzeti bizottság hogyan törődik a falu kulturális életének fel­lendítésével, s a kultúrotthon hogyan irányítja és szervezi a népművelési és népművészeti tevékenységet a falu­ban. 9. Vannak-e községünknek népmű­vészeti hagyományai és a helyi kultu­rális szervek foglalkoznak-e azok fel­tárásával. 10. Mit olvas szívesen a Szabad Földművesben, a lap eddig mennyiben segítette szakmai és politikai látó­körének bővítését. 11. A jövőben milyen tartalmú (tárgyú) cikkeket szeretne olvasni a lapban és egyénileg munkahelyén milyen módon tudná bővíteni a lap olvasóinak, előfizetőinek számát. 12. A szövetkezet vezetősége a ta­gok szakmai és politikai fejlődésének érdekében felhasználja-e az EFSZ kul­túralapját a földmüvessajtő előfize­tésére és a jövőben ezen a téren mi­lyen intézkedéseket akarnak tenni. A versennyel kapcsolatban meg kell még említenünk, hogy eddig néhány részvevő nem konkréten válaszolt a feltett kérdésekre, s így azokat nem is sorolhattuk be a verseny győztesei közé. Éppen ezért kérjük olvasóinkat, levelezőinket, hogy a jövőben a ver­senykérdések megválaszolásában csak­is konkrét cikkeket írjanak. A júniusi verseny nyertesei Lapunk levelezői és lapterjesztési versenyében a június hónapi értékelés alapján a következő olvasók és levelezők részesültek könyvjutalomban: Lukács Béla Tornaija, Iván Sándor Kassa, Pásztor István Ipolykeszi, Hro­­mada Pavel Modry Kamen, Radácsi László Szepsi, Kovács György' Ipoly­­visk, Köpöncei Lajos Ipolyság, Kopper János Nagymegyer, Kúcs Gyula Al­­sószecse, Virág Ilona Bátorkeszi, Pál Ottó Lelesz, Kovács János Path, Veres Vilmos Kyrovce, Molnár Bálint Méhész, Tóth János EFSZ elnök Kalonda. A nyerteseknek a könyvet postán küldjük. Őrös élen jár a tojásbeadásban, de ... őrösön sokan tudják kötelességü­ket, ami abból is kitűnik, hogy eddig már teljesítették tojásbeadásukat. Konyár Miklós, Nagy Péter, Tokácsik István és még sokan mások túltelje­sítették feladataikat. A tejbeadás terén azonban nagy hiányosságok vannak. Bár többen itt is túlteljesí­tették beadásukat, de a község mint­egy 3000 liter hiányt mutat ki. A szövetkezet pedig a tojásbeadásban kullog. Erre feleletet Csontos Gábor, a szövetkezet elnöke ad. c—: A tojásbeadásban lemaradtunk, mert kevés a szárnyasállat. Ebből az a tanulság, hogy több szárnyasállatot kell tartani az őrös! szövetkezetben is, hogy elérhessék a XI. kongresszus által kitűzött muta­tószámokat. Horosz Árpád, őrös Nyárelői látogatás Kalondán rengetegbe. Egylken-másikon már ti­zenöt, húsz halványzöld termés is mutatkozott. Ugyancsak szép termés várható uborkából. Minden kilátás megvan arra, hogy a kertészetre ter-Dologszerető nagymamák csapata a kertészetben NEMRÉG KALONDÁN JÁRTAM. Ez a közel félezer lakosú falucska Lo­sonctól alig kilenc kilométernyire fekszik. Földművesei csaknem egytől­egyig már az új utat járják. S nem is eredménytelenül. Kevés olyan EFSZ akad a losonci járásban, mint a ka­­londai. Jó hírnévnek örvend nemcsak járásszerte, hanem a kerület élenjá­ró szövetkezeteinek sorában is gyak­ran emlegetik. Mégis, mivel szol­gált rá jó hírne­vére? Erre az ide­vetődő idegen anél­kül is választ kap, hogy a száját szó­ra nyitná. Csak be kell nyitnia a szö­vetkezet irodájába. Mit láthat? Be­­rámázott oklevelek, dicsérő elismerések egész sorát. Ezek •nind-mind a kö­zös munka, a szö­vetkezeti gazdaság elért sikereiről beszélnek, szőnél ékesebben. Közülük néhány a beadás példás teljesítésé­nek elévülhetetlen okmánya, kézzel­fogható bizonyítéka. Egy dicsérő el­ismerés meg azt mondja el a szem­lélőnek minden hang és köntörfalazás nélkül, hogy az 1956-os évben az ara­­tás-cséplési verseny kerületi győzte­sei. Ugyanebben az esztendőben még egy jelentős eredményről tanúskodik egy másik oklevél, mégpedig azt pél­dázza szemléltetően, hogy „A cukor­répa legmagasabb terméshozamáért“ indított kerületi versenyben is ők az elsők. S MIT MOND A HUSZADIK oklevél, amely még egyelőre nem a falon, ha­nem az egyik irodai asztal üveglapja alatt szerénykedik? Ez a legfrissebb. Azt adja tudtára kiváncsi nézelődők­­nek, hogy a paradicsomtermelés 1957. évi szlovákiai versenyében a kalondai EFSZ kiváló eredményeket ért el. Mégpedig 310 mázsát hektáronként. Ugyancsak kiemelkedő hektárhozamot takarítottak be uborkából; a berakni­­való százhatvankettőt és a salátának való meg ötszáz mázsát adott. — És az idén milyen kilátás mu­tatkozik? — kérdeztem Kovács An­taltól a szövetkezet kertészétől, amint a 11 hektáros kertészet felé robog­tunk motorkerékpáron. ' Mindjárt megláthatja - szól hátra. Alig hogy kimondta, máris feltűnt egy széles paradicsomtábla, s rajta kapálgató asszonyok... Bementünk a négyzetesen palántázott paradicsom­vezett közel félmillió korona bevé­telt elérik, sőt túl is haladják. Amint a kertésszel beszélgettem egyről-másról, a paradicsomot kapá- 16-töltögető asszonyok is odaértek. A serényen dolgozgató nagymamák, dédnagymamák a „Hasznos munkát!“ köszöntést „adjisten“-nel fogadták. Mert, mi tagadás mind túl voltak már az öt-hat ikszen, sőt néhány a hete­diken is. A kertész szavai szerint Tóth Mária (Graca) már háromnegyed év­századot ért meg, amit minden fagga­tás ellenére sem hajlandó elismerni. Ám, Nagy Pálné, Tóth Bencze Etelka is már a hetven felé ... „hazafelé“ ballag ... Tisztelet-becsület illeti va­lamennyiük kitartó szorgoskodását! Mindenképpen nagyobb megbecsülést érdemelnek a fiatalok részéről. SUMMA-SUMMÁRUM, a szövetkezet­ben mintegy hatvan nő dolgozik. Ke­ményen helytállva, csaknem minden minkéből kiveszik a részüket. Ép­pen ezért kicsit furcsának tűnik, hogy — ha jól emlékszem — mindössze egy nő van csupán a vezetőségben ... Pe­dig az egyenjogúság nemcsak a mun­kára, hanem a vezető helyek betölté­sére is vonatkozik. Miért ne lehetne közülük csoportvezető, vagy mondjuk pénztáros. Hiszen tudott dolog, hogy a nők takarékosság iránti érzéke (egyeseket kivéve!) általában fejlet­tebb mint a férfiaké. Elgondolkozhat­nának ezen a kérdésen a szövetkezet vezetői..., nemde ?.. < 36 Saját találmányuk a komposztfertőt- Ienítő, melyhez a burgonyafőző forró gőzét használják. Már több környék­beli EFSZ-ben át­vették ezt a mód­szert. 3£ Tolásával, s nem utolsó sorban anya­gilag is. Most szövetkezeti klub szer­vezésén dolgoznak. Aznap este ve­zetőségi gyűlést tartottak. A többi között az aratásról is szó esett. Tóth elvtárs, az EFSZ elnöke arról szá­molt be, hogy min­den előfeltétel megvan teremtve a gabonatermés gyors és veszte­ségmentes betaka­rításához. — Alacsony az árpánk. Önkötözővel nem sokra vin­nénk — mondotta az elnök — így­­hát kombájnra terveztük. Készen a kétemeletes magtár, a tehénistálló padlásán is elfér néhány vagonnal. Ügy a gabonaszárítással sem lesz baj. Cséplőgépünk kettő lesz ... !— De azt a vacak villanygépet ide ne hozzátok — szól közbe egy idősebb férfi. RUBINT MÁTÉ ANTAL meg azzal fordult a vezetőséghez, hogy közép­iskolát végzett fiát szakiskolára sze­retné adni Losoncra, amely iskola 3 éves időtartamú és^ traktorosokat, vil­lanyszerelőket stb. képez. — Több szaktudású emberre nagy szükségünk lesz a jövőben — erősíti meg az elnök, majd beleegyezésüket adják a szövetkezet részéről: — Javasoljuk, hogy erre az iskolára mehessen! Már hogyne javasolták volna. Bár­csak több ilyen kérdés felett mond­hatnák ki a „javasoljuk“-ot Kalondán és másutt mind gyakrabban. Ám, eh­hez a szülőknek kell először a bíz­tató szót, az útbaindítót megadni, s felismerni, hogy gyermekük jövője, boldogulása a mezőgazdaságban éppúgy megtalálható, mint az iparban. Mert a szocialista' alapokra átépített me­zőgazdaság eddig soha nem tapasz­talt, örömteli távlatokat nyit a falvak fiataljai számára. KOVÁCS ISTVÁN Mezőgazdaságunk fejlesztése érdekében Messzebről azt hinnéd, erdőbe ve­zet az utad. Csak a torony adja tud­­todra, hogy a távolban a fák között faíu van. Közelről aztán megláthatod, hogy a fák lombja alatt egyhangúan nyújtózkodik a volt grófi kastély. Homlokzatán szerény tábla: Magyar­­nyelvű kétéves mezőgazdasági és ökonómiai iskola, majd egy másik Magyarnyelvű kétéves számvevőképző mezőgazdasági iskola Tallós. Az előzőn érettségi bizonyítvánnyal végzett tanulók folytatták tovább tanulmányaikat, a másikon a nyolc­éves iskolából kikerült kis diákok részesülnek továbbképzésben. Ottjártamkor éppen a mezőgazda­­sági és ökonómiai iskola végzett ta­nulói záróvizsgáztak, bizonyságot téve, hogy a két évet nem töltötték itt hiába. Az iskolai élet iránti érdek­lődésemre Macek Pál igazgató szívé­lyesen tanácsolt bővebb információért Cséfalvai osztályfőnök elvtárshoz. Ő valóban legjobban ismeri az évfo­lyam történetét, az évközben felme­rülő nehézségeket, na meg az elért sikereket. C—' Két évvel ezelőtt még remény­kedni sem mertünk ilyen sikerekről — kezdi kissé visszavándorolva a múltba. — Sok munkának és kitartó akaraterőnek a következménye a jó eredmény mind a tanárok, mind a tanulók részéről. Ugyanis a tanulók nagyobb részének nem a mezőgazda­­sági pálya volt az életcélja. Ma már hálásak és büszkék, hogy itt végez^ héttek. Velük együtt én is remélem, hogy nem csalódik bennük mezőgaz­daságunk. Aztán elmondja, hogy a végzett növendékek mint könyvelők és mint ökonómikusok már július elsejétől állásba mennek, hogy értékesíthessék az iskolán szerzett tudást és tapasz­talatot. Ami a tantestületet illeti ! fűzi a szót tovább — az is sikerrel dolgo­zott két éven át. Nemcsak szakmai oktatást nyújtott a fiataloknak, ha­nem nevelte is őket. Különös gonddal készítettük őket az életben, a gya­korlatban felmerülő nehézségekre, valamint hivatásszeretetre. Az élet­ből vett példákkal bebizonyítottuk, hogy mezőgazdaságunknak nagy szük­sége van rájuk. Cséfalvai osztályfőnök elvtárs a továbbiakban a tanulókról való gon­doskodásról beszélt. Általában 310—' 350 korona ösztöndíjban részesültek a diákok, s ez az összeg teljes mér­tékben fedezte a kosztot és lakást. Beszélt az alsó- és felsőtagozat kö­zötti jó egyetértésről, meg arról is, hogy a fiúk kissé méltatlankodtak a házirend ellen, mert hát a felső tago­zat 30 éveseinek ugyanúgy alá kellett vetni magukat a rendszabályoknak, mint az alsőtagozat Í4—16 éveseinek. Talán ez volt az egyetlen fájó prob­léma — mondotta — ami nemigen tetszett a most végzett növendékek­nek. De később talán még azt is megértik, hogy így volt jó. Takács tanárelvtárs a gyors- és gépírás tanítója, az elért sikerekről beszélt többet. Megemlítette, hogy a végzett növendékek között nem rit­kaság a másodpercenkénti 120 szó­tagos sebességgel való írás, ami bizony elég igyekezetét mutat a tanu­lók részéről a heti két órához viszo­nyítva. Igaz ugyan — mondja moso­lyogva, — hogy sokszor emlegették, mi haszna lesz falun a gyorsírásnak. De remélem, az élet majd megcáfolja ezt a feltevést, s a gyűlések, beszé­dek lejegyzésének könnyebbsége még további igyekezetre serkenti őket. A gépírás tanításánál a tízújjas technikát alkalmazták, de megtaní­tották a tanulókat a gép legelemibb javításaira is, mert erre bizonyosan szükségük lesz. Tánczos tanár elvtárs is bekapcso­lódik a beszélgetésbe, elmondja, hogy a tanulók mint adminisztratív mun­kaerők kaptak oktatást. A gyakorlati képesítés főleg a nyilvántartásra és az üzemszervezésre vonatkozik. To­vábbá megismertették a tanulókat a termelés problémájával és a felme­rülő nehézségek kiküszöbölésének módjaival. A tanulók, az oklevélen kívül ala­pos tárgyi tudással rendelkező embe­rek ünnepélyesen befejezték tanul­mányaikat. Tizennyolc ember merész tervekkel, jövőbe vetett hittel készül az új pályára. Mielőtt elválnának egymástól, ók is elmesélik élményei­ket. Büszkén emlegetik, hogy az iskola CSISZ szervezetének keretén belül különböző szakköröket szervez­tek, melyek eredményesen dolgoztak. A politikai körökben pedig mindig megvitatták az időszerű kül- és bel­politikai híreket, s így a szakma mel­lett politikailag is sokat fejlődtek. Az olvasókörben megszerezték a Fucsík-jelvényt, az ökonómiai kör pedig jelentős segítséget adott a grafikonok és tervek készítéséhez. Hát a sportkör semmi? —' szól közbe a mellőzésért méltatlankodva Sztankó diák. — Hiszen asztali tenisz csapatunk első helyen végzett a járási vetélkedésben. Az ilyen méltatlankodás persze nem komoly. Hisz a végeredményben egy­öntetű a vélemény •; sokat tanultak a két év alatt. Bár meglepetésszerű, de még a három városból idekerült diáknak is ez a véleménye. Ök is eredményes munkát remélve indulnak az életbe. Persze kétéves együttlét után most bizony fáj a bűcsúzás. A végzett nö­vendékek, ahogy mondják, most tud­ják csak igazán értékelni tanáraik áldozatos munkáját, akik fáradságot nem ismerve ápolták a kollektív szel­lemet, fejlesztették a tudást, s még most útravalóul is azzal búcsúznak tőlük, hogy az életben legyenek olyan emberek, mint amilyennek az iskolá­ban nevelték őket. Mert ha a gyakor­latban is olyan eredményt érnek el mint az iskolában, — ahol a bizonyít­ványban véletlenül sem fordul elő elégséges osztályzat — akkor bizo­nyosan hasznos tagjai lesznek tár­sadalmunknak. Azt hiszem, nem volt túlzás dr. Varsányi mérnök vizsgabiztos szava, amikor a tallósi iskola életében ünnepnapnak nevezte a vizsgák be­fejezését. Mezőgazdaságunk 18 szak­képzett emberrel gazdagodott, s az iskolán végzett alapos munka fényes tanújele annak, hogy a tanárok és tanulók már eddig is sokat tettek mezőgazdaságunk érdekében, de az életbe induló fiatalokkal együtt re­méljük. hogy az igazi eredmény még hátra van. Szuh Kálmán Palcsó Pál Kevés ugyan a fiatalság a faluban, de nem szökik meg a földtől, mint egyes helyeken. Ehhez hozzájárul az is, hogy az EFSZ vezetői megértők, segítik őket kezdeményezéseik felka-Harom János

Next

/
Thumbnails
Contents