Szabad Földműves, 1958. július-december (9. évfolyam, 27-52. szám)

1958-07-06 / 27. szám

Á FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS ERDÖGAZDASÄGI MEGBÍZOTTI HIVATAL LAPJA Bratislava 1958. július 6. Ára 40 fillér IX. évfolyam, 27. szám A szocialista faluért Országmozgató feladat a kongresszus után Néhány évtized, vagy talán száz év múlva, ha a jövő történészei napjaink okmányai között kutatnak, nem ta­gadhatjátok meg a XI. kongresszus határozataitól a történelmi okmány jelzőjét. A fejlődés akkori fokán bizo­nyosan ki fog kristályosodni előttük, ennek a fejlődés-indító írásnak óriási szerepe szocialista építésünk előre­­lendítésében. Hiszen nem kisebb do­logról van szó, mint a szocializmus végleges győzelméről hazánkban, mely a CSKP XI. kongresszusának legfőbb célkitűzése. Mindenhol amerre járunk üzemek­ben, hivatalokban, a mezőgazdaság és a forgalom munkahelyein, vagy be­szélgető emberek között, a beszéd tárgya Novotny elvtárs beszámolója, a határozat, és a küldöttek hozzá­szólása. A viták és beszélgetések köz­ben megvilágosodnak előttünk a kongresszus által felvázolt örömteljes távlatok. Lelkesedéssel fogtunk hozzá máris a feladatok valóraváltásához, melyek elörelendítik építő munkán­kat. Országmozgató hatalmas feladatok ezek, melyek megfelelnek a cél nagy­ságának és szépségének. A számok elképesztők, de reálisan mérlegelve és az eddigi eredményeket figyelem­be véve vitathatatlanul teljesíthetők. Teljesíthetők nemcsak a realitásuk miatt, de azért is, mert az építő em­berek társadalmának olyan ugrás­szerű fejlődését, a népjólét olyan páratlan emelkedését biztosítja, mely példa nélkül áll országunk történe­tében. Az irányszámok szerint a sze­mélyi fogyasztás 1965-ig 45 százalék­kal fog emelkedni. Tehát hét év múlva közel másfélszer annyit tud a dolgozó ember vásárolni, mint ma, pedig ezen a téren most is a vezető helyek egyi­két foglaljuk el a világon. Ipari ter­melésünk 95 százalékkal fog növe­kedni és ifjúságunk többsége 1970- ben középiskolai végzettséget fog szerezni. Az ilyen távlatok kell, hogy mozgósítsanak minden öntudatos dol­gozót okos és céltudatos igyekezetre. Népünk munkaszeretetét, küzdeni tudását már eddigi építési sikereink is bebizonyította. Csak egy szempil­lantást kell vetnünk mai életünkre itt Szlovákiában és még az ellenségnek is be kell vallania, hogy a szocialista építés 10 éve a nyomor és a kiván­dorlás országából a jól ellátottság és a kultúra országává változtatta a Tátra és a Mátra közt elterülő vidé­ket. A feladatok megvalósíthatók, de nem könnyűek. És bármilyen szépek is az elért eredmények, soha sem szabad megfeledkeznünk arról, hogy ezeket az eredményeket csak pártunk céltudatos vezetésével, bölcs irányí­tásával érhetjük el. Most amikor ez a bevált vezetés új célokat tűz elénk, számolnunk kel! gyengeségeinkkel is, melyeket le kell győznünk, hogy a haladás útját egye­nesebbé, zavartalanabbá tegyük. Be­széljünk elsősorban a mezőgazdaság szakaszáról. A szocializmus betető­zése falvainkon elsősorban azt a fel­adatot tűzi ki számunkra, hogy a me­zőgazdaságban is győzedelmeskedje­nek az új termelési viszonyok, döntő fölénybe kerüljön a korszerű, nagy­táblás közös gazdálkodás. Szövetke­zeti dolgozóink a népi közigazgatás választott szerveinek és vezetőinek meg kell nyerniük a kívülállókat a közös munka számára. Lendületes munkájukkal, szervező tevékenysé­gükkel magukkal kell ragadniok a ké­telkedőket és az ingadozókat és ne­velő munkájukkal gondoskodni kell arról, hogy az új belépők necsak for­málisan váljanak szövetkezeti tagok­ká, de szocialista szövetkezeti dolgo­zókká formálódjanak, megtalálják a közösben saját egyéni boldogulásukat is. Vannak már olyan példáink, ilyen a lévai járás dolgozóinak sikere, ahol az öntudatos szövetkezeti tagok meg­oldottak olyan fontos problémát, mint a túlméretezett háztáji állattartás megszüntetése. Ilymódon kell harcol­nunk a káros hatású magas termé­szetbeni juttatások megszüntetésé­ért, mely nagymértékben gátolja a szövetkezetek fejlődését és a munka nélkül szerzett spekulációs nyerész­kedés útjára csábít. Hasonlóképpen le kell törni azt az irányzatot, amely a lágy munkanormákkal bomlasztó- Iag hat a szövetkezet fejlődésére. Sok szövetkezetben, így például a vicsap­­apátiban a tagok okos és erélyes köz­belépésével sikerült megszüntetni a szövetkezeti vagyon szétlopkodását. Ilyen problémák akadályozzák sok szövetkezetben a szövetkezeti család eggyéforrását és ezek akadályozói a szövetkezet megerősödésének és a termelékenység emelkedésének, eltá­volításuk nélkül nem valósulhat meg a XI. kongresszus által kitűzött fel­adat: a mezőgazdasági termelés 40 százalékkal való növelése. Minden szövetkezetben meg kell értetni a közös alapok növelésének fontosságát, mint a fejlődés előfeltételét. A besz­tercebányai kerületben például tavaly a természetbeni juttatás olyan magas volt, hogy a szövetkezeti tagok mun­kaegységenként 91 dg gabonát vissza­adhattak volna a takarmányalapra. Ebből 55 000 sertést lehetett volna felhizlalni, ami 33 millió korona jöve­delmet jelentett volna a kerület szö­vetkezeti dolgozói számára. Ilyen pél­dák bizonyítják, hogy egyedül a közös gazdaság alapjainak erősítésével ér­hető el a szövetkezeti dolgozók élet­­színvonalának emelkedése. Iparunk 100 ezer új traktort és két és félszer annyi műtrágyát juttat a mezőgazda­ságnak. Ez nagy technikai segítség. A földműves-fiatalság tervezett szak­mai képzése szintén fontos hozzájá­rulás, mert biztosítja mezőgazdasá­gunk dolgozóinak szakmai felemelke­dését. De a technikai és szakmai segítség csak akkor érvényesülhet, és úgy mutatkozhat meg reális eredmé­nyekkel, ha ezzel együtt formálódik az új ember, aki fel tudja számolni a rossz munkaerkölcsöt, a múltból származó helytelen gondolkodást. A XI. kongresszus által kitűzött irány­vonal sikeres teljesítéséhez szüksé­ges. hogy eltávolítsuk a buktatókat, a múltból származó lelki ballasztokat, a szocializmus betetőzésének diadal­mas útjábó! JEGYZET a Dunai Találkozóról A Lúcnica és a Július Fucík­­eg'yüttes hatalmas sikere a kékbe öltözött bratislavai várban Két folyó megy egymással szemben. A Duna most büszkeségtől dagadó mellel hömpölyög, maid 8 méteres szintet ért el. Vele szemben a fiatalok sokasága, véget nem ' érő folyója. Tán a vén Iszter így dohog magában: — Sokat láttam, ismertem a dunamenti népek fájdalmas életét, most moso­lyogva jöttek hozzám a Vltava, Oravn, a Vág, a Sajó fiataljai. Öröm járni most a Dunaparton. Krista Bendová írónő is áradozva üdvözölte a fiatalságot, hogy tömege legyen hatalmasabb mint a Duna, árassza el Bratislavát és hullá­main hömpölyögjön jókedv, vidámság, testvériesség, egység. A fiatalság az esti órákban a várba özönlött. Kékbe öltözött az ősrégi vár. A prágai Kl. Gottwald Üzem Július Bucik Együttese nyitotta meg a fiata­lok együtteseinek kultúrversenyét. Mintegy háromnegyedmillió kultúrked­­velöböl és 14 ezer kultúrcsoportból válogatták össze a legjavát. Örömtől sugárzik minden arc, eljött a fiatalok nagy találkozójára Karol Bacilek elv­társ is az SZLKP KB első titkára, vala­mint Michal Chudik elvtárs a földmű­velésügyi- és erdőgazdasági megbízott. Kék zászlótengerrel nyílik az első kül­­túrszám és a Július Bucik együttes egyik magasan szárnyaló hangú éne­kesnője „marinikázik“. Majd Paul Ro­beson halhatatlan dallamai szállnak a várban. Utána a Lúcnica népdalokkal és tánckompoziciókkal szórakoztatja a fiatalokat. Befejezésül a nagy sikerű Szüreti tánccal búcsúzik. Mondanivaló­juk jó munka, jó bor, jó egészség, vi­dámság, borban van a nóta, az örömteli élet. A munkáról, az életről dalolnak, a békéről, a jövőről, az Ifjúsági Induló­val mondják — Egy a jelszónk, a béke! B. J. Cséplőgéptől az állami raktárba A dunaszerdahelyi járás 1958. VI. 26-a után az országbán az elsők között megkezdte a repce beadását. Már az első napon az egész kötelező beadás 20 százalékát teljesítették. Az elsők között a vámosfalusi, csal­­lóközkürti, balázsfai és hodosi EFSZ kezdte meg a beadást. A vámosfalusi már 200, a csallóközkürti pedig száz százalékon felül teljesítette beadási tervét. E szép eredmény elérésében fontos szerepe van a Felvásárló Üzemnek is, mivel a repcét bármilyen nedvességgel átveszi és szárító agrcgáttal szárítja. Az eddigi eredmények alapján úgy látszik, hogy az idei repcetermés 15 — 15 mázsás átlagos hektárhozamot ad. E szép eredmény mellett azon­ban nem szabad megfeledkeznünk a vetőmag biztosításáról sem, s már a tisztításnál és szárításnál fokozott gonddal kezeljük a vetőmagnak szánt repcét. Cs. S. E. A füleld járásban is folyik a kenyércsata A Büleki Állami Gazdaság almágyi részlegének irodájába lépve az a felírás ötlik az ember szemébe, hogy jó mun­kát végzünk, gyomot nem termelünk. Bátor szavak, az embert mindjárt kí­váncsivá teszik, hogy valóban így van-e? Hunyák László gazdaságvezető ka­lauzol a sokszáz holdas gazdaságban. Egy nagy táblában térdig érő lóherét borzol a nyári szél. — Még nem kaszálták le a lóherét? — Dehogynem — mosolyog — ez már 9 mc.tr kapás. Az első hetek óta kazalba került. Aztán a kazlak felé int, * úgy dicsekszi, hogy 42 hektár lóhere is 22 hektár rét termése már ott várja a tetet. Almágyon tehát ta­karmányból nem lesz hiány. — Mikor kezdenek az aratáshoz? — kérdezem. — Az idén már nem, — játszik a szavakkal a gazdaság vezetője, — mert már megkezdtük. S valóban. Az egyik dűlő felöl az aratógép jól ismert hangja hallatszik. Majd tarka csoportot pillantunk meg a dombokon túl. — A füleki járásban az elsők között kezdtük meg az aratást, hét hektár őszi árpában és 13 hektár repcében, — mondja Hunyák László. — A tavalyinál 20 százalékkal magasabb hektárhoza­mot vártunk, s a jelek szerint ez meg is lesz. Közben ott ballag el előttünk az ön­­kötözögép, amelyen ' Miklós László igazgatja a kaszálószerkezetet, a trak­tort meg Berenci István vezeti. — Rendes munkát végeznek — di­cséri őket a gazdaság vezetője. — Igaz, hogy Pista a járás egyik legjobb trak­torosa. 'Amit elvégez, azt akárki megnézheti. Az igazságról saját szemünkkel is meggyőződhetünk, mert az alig pár centiméteres tarló, a jól kötözött kéve­sor jó munkát bizonyít. A gazdaság vezetője a továbbiakban arról tájékoz­tat, hogy amíg a többi kalászos aratása is sürgőssé válik, befejezik az árpa cséplését. A gépeket előkészítették, s a munkát is megszervezték. Minden sza­kaszon gondosan felkészültek. így minden előfeltétele megvan, hogy nem­csak az őszi árpa és a repce, de a többi kalászosok aratásában, cséplésé­­ben is az elsők között végeznek. A g ő c s Vilmos Jól helytállnak a fiatalok A bodrogmezőiek a jó munkaszervezésnek köszönhetik, hogy még az esős idő beállta előtt kazalba került a 105 hektáros lóhere termése. így most nyolc kazal jó minőségű takarmány várja a telet. Egyik júniusi napon azzal fogadtak a tornaijai GTÄ fiataljai — éppen jókor jöttél, pár perc múlva kezdődik a CS1SZ vezetőségi ülése. Az ülésen természetesen az üzemi pártszervezet küldötte. Bacsó elvtárs is részt vett. Napirendi pontként a szocialista munkaverseny értékelése, az üzemanyaggal való takarékosság, a Dunai Találkozó, valamint a CSISZ szervezet gazdálkodása szerepelt. Bár a késői tavasznyílás miatt a tervteljesítésben eleinte hibák mu* tatkoztak, a traktorosok szorgalma és a szocialista munkaverseny segít­ségével kiváló eredményeket értek el a GTA fiataljai. Hisz június köze­pére a gömöri brigád 131,7 százalékra, a méhi 128, a tornaijai pedig 102 szá­zalékra teljesítette tervét. Az üzemanyaggal való takarékosság terén Hubay Pál volt a legeredmé­nyesebb. mert bár tervét 152 száza­lékra teljesítette, mégis 670 liter naftát spórolt meg. Csabai László, Kankulya Béla, Filep Zoltán, Koto Barna, Flander Gyula, Csuhaj Sándor, László Dezső, ugyancsak nem hasz­nálták fel a tervezett naftamennyi­­séget, s egyenként több mint Í00 litert spóroltak. A lánctalpasok közűi Berecz Barna több mint 200 százalé­kos tervteljesítés mellett is közel 50 liter nafta megtakarításával dicse­kedhet. Persze sző esett arról is, hogy Gyúrán László és Stuler Andor még mindig 50 százalékon alul állnak. A vezetőség olyan határozatot hozott, hogy személyes beszélgetést folytat­nak az illetőkkel. Az üzem fiataljai tehát aktívan be­kapcsolódnak a termelőmunkába, ugyanakkor a szervezeti élettel az üzem ‘ vezetésének, irányításának munkáját is megkönnyítik. Az 6 ja­vukra szól az a dicséretet érdemlő teft is, hogy a CSISZ tagjai 3100 liter naftát megtakarítottak, terven felül 646 feltételezett hektár földet meg­művelték és az év végéig az Ifjúsági milliókért mozgalom keretén belül 32 ezer korona megtakarításról akar­nak beszámolni. Németh János Szlovákia teljesítette a sertéshús-beadás félévi tervét Június 29-én, a határidő előtt két nappal 100,1 százalékra teljesítettük a vágósertéshúsbeadás félévi tervét. Különös dicséretet érdemelnek a besztercebányai, zilinai, presovi és nyitrai kerületek földművesei, akik terven felül 1650 tonna sertéshúst adtak be.

Next

/
Thumbnails
Contents