Szabad Földműves, 1958. január-június (9. évfolyam, 1-26. szám)

1958-01-05 / 1. szám

2 y/zathad Földműves ¥938. Január 5, Mezőgazdasági termelésünk tartson lépést népgazdaságunk szükségleteivel VHiam Siroky miniszterelnök michalovcei beszédéből Michalovcén december 28-án Viliam Siroky miniszterelnök részvételével megtartották a presovi kerület kommunistáinak aktíváját a mezőgazda­­sági termelés és az egységes földművesszövetkezetek fejlesztéséről. Az aktíván jelen voltak még Michal Bakufa mező- és erdőgazdasági minisz­ter, Michal Chudik mező- és erdőgazdasági megbízott, Stefan Sádovsky, az SZLKP KB mezőgazdasági osztályának képviselője, valamint a kassai kerületi pártbizottság, és a kerületi nemzeti bizottság tagjai. Vaszil Bilak, a presovi kerületi pártbizottság vezető titkára bevezető be­szédében rámutatott a presovi kerületben ebben az évben az ipar és a mezőgazdaság terén elért sikerekre. A kerület november végéig az iparban teljesítette tervét. A múlt évhez viszonyítva 76 millió tonnával több be­ruházást eszközöltek. A gabonabegyüjtési tervet 115,4 százalékra, a burgo­nyabeadást 123 százalékra, a cukorrépa beadást 100,4 százalékra teljesí­tette. A kerület már teljesítette a sertéshús, tej- és tojás begyűjtési fel­adatait is. Az év eleje óta 80 EFSZ-t alakítottak és a kerület mezőgazda­­sági földjének 20 százalékán szocialista nagyüzemi gazdálkodás folyik. Az aktíva több mint ezer részvevő­jének viharos üdvözlése közepette Viliam Siroky miniszterelnök mondott beszédet. Siroky elvtárs hangsúlyozta, hogy a presovi kerület kommunistáinak aktíváját a mezőgazdasági termelés és az EFSZ-ek fejlesztéséről olyan időkben tartjuk, amikor bevégezzük második ötéves tervünk második esztendejét és megkezdjük a terv harmadik évét. Jó alkalom ez arra, hogy röviden értékeljük a népgazda­ság fejlesztésében idén elért ered­ményeket és tisztázzuk a megoldan­dó fő feladatokat. Eredmények az iparban Az ipari termelés fejlesztése az idén is gyors ütemben haladt. A ta­valyi évhez képest az ipari termelés térfogata ismét kereken 10 százalék­kal lesz majd nagyobb. Jelentősen továbbnöveltük a barnaszén fejtését, az építőanyagok és műtrágya terme­lését. Gyors ütemben növekedett a közszükségleti cikkek« termelése és a beruházási építkezések fejlesztésé­ben is 10 százalékos gyarapodást ér­tünk el. Tovább folytatódott a lakos­ság életszínvonalának rohamos- emel­kedése. A személyes fogyasztás kb. 8-9 százalékkal lesz nagyobb mint tavaly. A kiskereskedelmi áruforga­lom tervét főleg iparcikkekben jelen­tősen túlszárnyaljuk. Népgazdasá­gunkban a foglalkoztatottság előzetes adatok szerint további 100 000 sze­méllyel emelkedett. Magától értetődik, hogy a termelés és az életszínvonal ilyen gyors növe­kedése nagy igényeket támaszt nép­gazdaságunk tüzelőanyag, nyers­anyag- és energetikai forrásaival szemben és megköveteli, hogy ezeket minden eszközzel gyarapítsuk, hogy takarékosan gazdálkodjunk velük és minél hatásosabban kihasználjuk őket. Lassú a mezőgazdaság fejlődése Nemzetgazdaságunkban még min­dig vannak lemaradó gazdasági sza­kaszok. Munkánkat főleg e fogyaté­kosságokra kell fordítani. Szocialista országépítésünk lemara­dó szakaszai közé számit a mezőgaz­dasági termelés. Az 1954 —55-ös évek sikeres kezdeményezései után, ami­kor pártunk és kormányunk, vala­mint az egész dolgozó nép összpon­tosított erőfeszítései következtében lényegesen emelkedett a mezőgazda­­sági termelés, tavaly és az idén a fejlődés aggasztó módon meglassúb­­bodott. A mezőgazdaság brutto ter­melése az elmúlt két esztendő során nem egész 4 százalékkal nőtt, noha a második ötéves terv irányelvei ér­telmében ennek az emelkedésnek 10 — 12 százalékot kellett volna elérni. A mezőgazdasági termelés lassú fej­lődését elsősorban a növénytermesz­tés elégtelen helyzete okozza, e téren lassan gyarapszik a gabonafélék, de főleg a takarmányfélék termesztése. Ezért kevés a takarmányalapunk. Hogy az elmúlt két év hiányosságait behozzuk, a jövő esztendőben olyan mértékben kell növelnük a mező­gazdasági termelést, ami országunk­ban eddig példátlanul állt. A brutto mezőgazdasági termelésnek a tavalyi évhez képest országos méretben 12 százalékkal kell gyarapodni. Ez azonban megköveteli, hogy a növénytermesztés 15 — 17 száza­lékkal növekedjék, mégpedig a kenyérmagvaké 15, az ipari növé­nyeké 20, a takarmánynövényeké 23 százalékkal. Az állati termékek termelésének 6 százalékkal, a tej­termelésnek 13 százalékkal kell emelkednie. A sertéstenyésztés terve 3,6 százalékos gyarapodás­sal számol. Véget kell vetnünk a szarvasmarhaállomány évenkénti csökkenésének. Több segítséget kap a mezőgazdaság Mindenekelőtt lényegesen megja­vítjuk a mezőgazdaság műtrágya el­látását, a jövő évben mezőgazdasá­gunk 14 százalékkal több műtrágyát kap mint az idén. A gépállomások gépesítési munkálatainak mérete szlovákiai viszonylatban közel 20 szá­zalékkal nő. Ennek érdekében a szlo­vákiai mezőgazdaság kereken 3000 traktort és nagyszámú egyéb mező­­gazdasági gépet kap. Az EFSZ-ek beruházási építkezé­seinek szakaszán biztosítanunk kell az 1958. évi terv teljesítését, az eh­hez szükséges pénzügyi eszközöket és hiteleket. Mindez lehetővé teszi, hogy a szövetkezeti szektorban az 1957-es évhez képest több mint 40 százalékkal növeljük a beruházás ke­retét. Javítsuk meg a nemzeti bizottságok munkáját A mezőgazdaság fejlesztésének igen fontos feltétele a gazdasági szervező munka megjavítása. A múlt évben ugyan jelentős haladást értünk el, de nyíltan meg kell mondanunk, hogy a nemzeti bizottságok mezőgazdasági osztályai és szakosztályai, a gépállo­mások és a falusi pártszervezetek munkájának jelenlegi színvonala nem elegendő azoknak a feladatoknak a biztosítására, amelyeket jövőre és az ötéves terv következő évében ma­gunk elé tűzünk. Mezőgazdaságunk nagyszámú jól képzett, tapasz­talt gépkezelővel, agronómussal, zoo­­technikussal és más szakemberrel rendelkezik, a szocialista mezőgazda­ságnak sok a lelkes szervezője és propagátora. Csak arról van szó, hogy ezt a nagy erőt helyesen és céltuda­tosan irányítsuk és a munka legfon­tosabb döntő szakaszain vessük be. Tudnunk kell, hogy a mezőgazdasági termelés tervbe vett gyarapodását biztosítva egyben arra kell töreked­nünk, hogy bővítsük a meglévő EFSZ taglétszámát és új szövetkezeteket alakítsunk. Egy pillanatra sem szabad elfelejteni, hogy e két feladat szoro­san összefügg egymással, hogy a me­zőgazdasági termelés tartós és gyors gyarapodásának legfontosabb előfelté­tele a mi viszonyaink között az EFSZ-ek sikeres, helyesen irányított és jól biztosított fejlesztése. Az új szövetkezeteknek sürgős segítségre van szükségük Ezer és ezer új EFSZ első eszten­deje gazdálkodik közösen. Ezeknek sürgős szükségük van a kellő terme­lési, műszaki, szervezési segítségre. A mi feladatunk, hogy ezek a szövet­kezetek minél előbb túl jussanak a kezdeti nehézségeken és fennállásuk kezdetétől fogva meginduljanak a mezőgazdasági termelés gyarapí­tásának útján. Ezt azonban csak akkor érhetjük el, ha a nemzeti bi­zottságok és a gépállomások kellő­képpen támogatják őket. A mezőgazdasági szervező munka súlypontja a nemzeti bizottságoknál van. Éppen a mezőgazdaság szakaszán messzemenően decentralizáltuk az illetékességet, a kerületi nemzeti bi­zottságokra, illetve onnan a járási és a helyi nemzeti bizottságokra. Ezzel kapcsolatban főleg két alapvető kér­dés jelentős. A kitűzött feladatokat csak ak­kor teljesíthetjük, ha a nemzeti bizottságok tovább szilárdítják kapcsolatukat a szövetkezeti ta­gokkal, kis- és középparasztokkal, ha minden kérdést velük egyetér­tésben, türelmes meggyőzés útján oldanak meg, s ha a falvakon to­vább emelkedik a tömegszervező munka politikai színvonala. Ha a szövetkezeti tagoknak a kis- és középparasztoknak szak­szerű segítséget nyújtanak és ez a segítség minden esetben azok­nak a konkrét és sürgető problé­máknak kellő ismeretéből indul ki, amelyekkel az illető szövetke­zet vagy falu küzd. Ezért helyén­való, ha a kerületi és járási nem­zeti bizottságok az eddiginél sok­kal nagyobb mértékben támasz­kodnak a helyi nemzeti bizottsá­gokra, ha igyekeznek aktivizálni a mezőgazdasági bizottságokat és számos aktivistát tömörítenék köréjük, hogy a mezőgazdasági bizottságok munkája eleven, hatá­sos legyen és kellőképpen kihasz­náljanak minden javaslatot és in­dítványt. A mezőgazdaságról való gondoskodás legyen a nemzeti bizottságok egész rendszerének, elsősorban a járási nemzeti bizott­ságok munkájának központi kér­dése. Szlovákiában fokozottabb mértékben kell emelni a mezőgazdasági termelést A mezőgazdasági termelés intenzi­­vítása egy hektárnyi összehasonlított termőterületre értékben átszámítva Szlovákiában még mindig 20—25 szá­zalékkal alacsonyabb mint a cseh országrészekben. Az ötéves terv az­zal számol, hogy 1960-ig a szlovákiai mezőgazdasági termelés 40 százalék­kal emelkedik, az 1955-ös évhez ké­pest országos méretben a gyarapodás 30 százalékot tesz ki. Az eperjesi kerület nagy tartalékokkal rendelkezik Az eperjesi kerületben a lakosság­nak több mint 60 százaléka dolgozik a mezőgazdaságban. A második ötéves tervben az ipar fejlesztése nagy lép­tekkel halad majd előre, számos ipari, mezőgazdasági, közlekedési és kultu­rális beruházást tervezünk. Különö­sen nagy erővel folytatjuk az enetgo-­­tikai alap, a közlekedési hálózat ki­építését, a vízgazdálkodási építkezé­seket, hisz ez Kelet-Szlovákia iparo­sításának legfontosabb előfeltétele. Nagyjelentőségű lesz az Orlov-Pla­­vec —Podolí vasútvonal kiépítése. Az ötéves terv végén szabályozzuk Ke­let-Szlovákia vízgazdálkodási viszo­nyait. Magasfeszültségű áramvezeté­keket építünk és 1958 végén a falvak 80 százalékát villamosítjuk. Parasztságunk hisz a pártban Nagy erőkifejtésre volt szükség, hogy az 1953-as évi hibákat likvidál­juk, az osztályellenséget elszigetel­jük. A párt helyes politikája és eljá­rása következtében ez sikerült. Ma a helyzet egészen más. Az eperjesi kerület dolgozó parasztjai saját ta­pasztalatukból rádöbbentek, hogy ki­nek kell hinni. Bíznak pártunkban, népi demokráciánkban, szeretik köz­társaságunkat, munkás-paraszt álla­munkat. A presovi kerület dolgozó parasztjai érzik, hogy számukra is csupán az EFSZ-ek jelentik a maga­sabb termeléshez, a magasabb élet­­színvonalhoz vezető egyetlen útat. Csupán arról van szó, hogy elhatá­rozzák magukat és ebben nekünk kommunistáknak kell segítséget nyúj­tanunk. Nem kergethetünk csúcseredmé­nyeket, mert nem is szükséges, de meg kell szilárdítanunk szövetségün­ket a dolgozó parasztokkal, szorgal­mas és rendszeres mindennapos meg­győző munkát fejtsünk ki. Pártunk Központi Bizottsága leve­lével kapcsolatos országos vita során elsősorban az EFSZ-ek tettek értékes felajánlásokat, annak érdekében, hogy a mezőgazdasági ötéves terv felada­tait 1959-ig teljesítik. Ez a mozga­lom megteremti a mezőgazdasági termelési feladatok reális lehetősé­geinek biztosítását. Oj erővel igazolja, hogy a dolgozó parasztok pártunk vezetésével szoros szövetségben a munkásosztállyal hazánkban be akar­ják tetőzni a szocializmus építését. Jó egészésget, sok sikert és bol­dogságot kívánok az elvársaknak az új évben, Szlovákia Kom­munista Pártjának Központi Bizottsá­ga mélységes szo­morúsággal tudat­ja a nagy nyilvá­nossággal, hogy Marek Culen elv­társ, a Köztársa­sági Érdemrend birtokosa, nemzet­­gyűlési képviselő, az SZLKP Központi Bizottságának tag­ja, Csehszlovákia Kommunista Párt­jának egyik alapító tagja és érdemes dolgozója nehéz, hosszantartó be­tegség után 1937. december 26-án el­­húnyt. Marek Culen elv­társ 1887. III. 8-án született Brodskén, a skalicei járásban, egy szegény parasztcsaládban. Már kora ifjúsá­gától kezdve kemény és igen nehéz élete volt. 1906-ban a nyomor amerikai kivándorlásra kényszerítette, ahol Chicagóban kezdett dol­gozni a munkásmozgalomban. 1919-ben visszatért Csehszlovákiába és a marxista baloldal és a szociáldemokrácia egyik szervezőjévé vált. Részt vett az 1921-ben tartott fubochnai kongresszuson, amely­nek egyik szervezője volt. A burzsoá Csehszlovák Köztársaságban a CSKP soraiban fáradha­tatlanul harcolt a dolgozó nép jogaiért. Számos sztrájkot, tüntetést vezetett és megalkuvás nélkül leleplezte a burzsoázia kizsákmá­nyoló politikáját, amiért gyakran üldözték és bebörtönözték. Marek Culen elvtárs jelentős funkciókat töltött be pártunkban. Az 1921- 1929-es években a CSKP kerületi titkára volt, 1924 —1929-ig nem­zetgyűlési képviselő. 1929 —1959-es években a szlovákiai kisparasztok szövetségének elnöke volt. 1939-ben a párt utasítására a Szovjet­unióba ment, ahol önfeláldozóan dolgozott a Szláv Bizottság elnökségi tagjaként, és számos harcost nyert meg a Szovjetunióban megala­kított csehszlovák hadtest soraiba. 1944-ben visszatért Szlovákiába és részt vett a Szlovák Nemzeti Felkelésben, ugyanakkor megválasz­tották a Szlovák Nemzeti Tanács képviselőjévé. A felszabadulás után jelentős funkciókat töltött be. A Szlovák Földművesek Egységes Szövetségének elnöke volt, ahol a Demokrata Párt reakciós politikája ellen védelmezte a dolgozó parasztság érdekeit. 1945-ben ismét megválasztották a Szlovák Nemzeti Tanács és a nemzetgyűlés képviselőjévé. A pártban betöltötte az SZLKP és a CSKP KB tagjának funkcióját. Később beválasztották az SZLKP KB elnökségének tagjai közé. 1951-ben mezőgazdasági megbízottá ne­vezték ki. Culen elvtárs mindezen funkciókban önfeláldozóan és lelkesedéssel dolgozott dolgozó népünk érdekeiért. Pártunk Margk Culen elvtársban jelentős funkcionáriust és har­cost veszít, aki élete veszélyeztetésével sem habozott a párt és a dolgozó nép érdekeit védelmezni. Tisztelet emlékének! SZLOVÁKIA KOMMUNISTA PÁRTJÁNAK KÖZPONTI BIZOTTSÁGA. Javaslatok és bírálatok a Párt levele nyomán Több községben járva, volt alkal­mam részt venni a Párt levelét rész­leteiben megvitató gyűléseken. Külö­nösen a szövetkezeti tagok részéről hangzott el a legtöbb értékes javas­lat és építő bírálat,, amelyek a mező­­gazdasági terjnelés megjavítására irányultak. R á s községben, a levélvitató gyű­lésen szép számmal vettek részt a szövetkezet tagjai. Elsőnek Sebők elvtárs kért szót: — A szövetkezetnek az eddiginél nagyobb gondot kell fordítani a ta­karmányalap biztosítására — mon­dotta. — Az e téren mutatkozó hiá­nyosságot az állatállomány érzi a legjobban. — A többi között bírálta az EFSZ vezetőit a rét- és legelő­gondozás elhanyagolásáért. Máté elvtársnő a fogatosokat bí­rálta: — Rosszul végezték a vetést. Az EFSZ tagsága elvárja tőlük a jobb, lelkiismeretesebb munkát. Csak úgy várhatunk nagyobb terméshozamokat — mondotta. Felsővályban is nagy visszhangra talált a Párt levele. A gyűlésen Ko­vács János hasznos javaslattal hoza­kodott elő: — A mi vidékünk eléggé vizenyős, így a rétünkből is mintegy 100 hek­tárnyit alagcsövezni kellene. Ezáltal állattenyésztésünk lépést tudna tar­tani a megkívánt fejlődéssel. 24 hek­tár rétet pedig az árkok kimélyítésé­vel vízmentesíteni lehetne, ezáltal jő termőföld válna belőle. A HNB-on keresztül már kértük az illetékesek segítségét, mert csak így tudunk majd sikeres munkát végezni. Abafalván Klucsko elvtárs javasol­ta a kevéshozamú legelők felszántá­sát s hangsúlyozta: „Ha a Sajó sza­bályozásával jobban igyekeznének, szövetkezetünk sok jó szántóföldhöz jutna.“ Bodor István a cukorrépa hektár­hozamának emelésére sorblt fel köv vetésre méltó példákat. Felszólalásá­ban javasolta: — Jó lenne a tornaijai járás terü­letén egy cukorgyárat építeni, mivel a répatermelésre itt minden kedvező feltétel megvan. Ezt a javaslatot többen is helye­selték, s állást foglaltak mellette. Ondrejcsák elvtárs bírálta a Fel­vásárló Üzemet: — Rossz minőségű búza-vetőmagot adtak nekünk. Tudott dolog, hogy az ilyen vetőmagból jó termést nem na­gyon lehet várni. Ebben azonban a szövetkezet is hibás, miért vette át a rossz vető­magot? Kovács elvtárs a többi között bí­rálta az EFSZ ellenőrző bizottságának nem kielégítő munkáját és rámuta­tott arra, hogy elhanyagolja a tagok háztáji földterületének felülvizsgálá­sát, ami egyes tagoknál az. 1 hektárt is meghaladja ... Naprágyon Papp elvtárs, szövetke­zeti tag hiányolta, hogy a szövetke­zeti istállókba még nincs a villany bevezetve, s kiemelte a vízkérdés mielőbbi megoldásának fontosságát. Mint ahogy mondotta: Mindkettő akadályozója az állatok összpontosí­tásának. Sok értékes javaslat, bírálat hang­zott el, több fogyatékosság a felszín­re került. A szövetkezeti tagok azon­ban bíznak abban, hogy a hiányossá­gokat a Párt levelének útmutatása alapján sikerül kiküszöbölniük. Tóth Elemér, Hanva Meghalt Marek Culen az SZLKP Központi Bizottságának tagja

Next

/
Thumbnails
Contents