Szabad Földműves, 1957. január-június (8. évfolyam, 1-26. szám)

1957-01-06 / 1. szám

A FÖLDMŰVELÉSÜGYI ÉS ÉRDÖGAZDASAGI MEGBÍZOTTI HIVi> TÁL LAPJA Bratislava, 1957. január 6. Ára 40 fillér VIII. évfolyam, 1. szám. Az új év újabb győzelmeiért A. ZÁPOTOCKÝ elvtárs újévi rádióbeszéde Drága polgártársak, elvtársak, test­véreim ! Az elmúlt év gazdag volt izgalmas, megindító eseményekben. Az év elején jogosan beszélhettünk a világbéke tá­bora Szovjetunió vezette erőinek nagy gyarapodásáról, a háborús agresszorok gonosz törekvéseinek és új konflik­tusok, háború szítására irányuló kí­sérleteik meghiúsításáról. Azon elv egyre nagyobb mértékben való terjedésének hatására, hogy „a tárgyalások és kölcsönös megegyezé­sek útja az egyetlen helyes út, amely minden időszerű nemzetközi probléma megoldásához vezet”, érezhető volt a feszültség enyhülése. De ennek ellenére nem lehetett meg­állni a béke megtartásáért folytatott céltudatos harcban és továbbra is őrt kellett állnunk azon agresszív körök cselszövéseivel szemben, amelyek ka­pitalista kizsákmányoló érdekeik ked­véért el vannak szánva a nyugalom és béke megbontására. A háborús gyújtogatok nem tértek el háborús céljaiktól A legutóbbi tapasztalatok mutatják, hogy a háborús uszítók nem mondtak le arról a tervükről, hogy új imperia­lista háborút robbantsanak ki és hogy végeredményben nyílt háborús agresz­­szióra térnek át. De egyszersmind örömmel szögezhetjük le, hogy az em­berek kegyetlen gyilkolása s a béke­­szterető emberi igyekezet és munka eredményeinek felelőtlen pusztításéval szemben az ellenállás már olyan erős, hogy lehetetlen azt észre nem vermi. Ezt bizonyította az ellenállás és tilta­kozások hatalmas hulláma, amely Ang­lia, Franciaország és Izrael fegyveres erőinek Egyiptom elleni gonosz táma­dása után keletkezett. A háborús agresszorok szövetséges erőinek egyip­tomi kalandja nem fizetődött ki. Az egyiptomi nép nem hajtott fejet a ke­gyetlen erőszakos agresszió előtt és hősi ellenállása megnyerte a béke és szabadság barátainak rokonszenvét. Az egyiptomi nép szabadsága ellen intézett lámodással szembehelyezke­dett minden nemzet, a Szovjetunió, a Kínai Népköztársaság nemzetei éppúgy, mint India százmilliós népe. Abban az időben, amikor a nemzetközi imperia­lizmus háborút akaró erői nyílt hábo­rús agresszióba mentek át Egyiptom ellen, az Amerikai Egyesült Államok azt a benyomást akarta kelteni, mint­ha ő is a háború ellenzője lenne, mint­ha a nemzetközi kérdések békés meg­oldását akarfiá. De a valóság egészen más. Nem le­het eltitkolni, hogy a vitás kérdések­nek tárgyalások és békés megegyezé­sek útján való megoldására irányuló minden törekvés az „egyenlő az egyen­lővel” elv alapján mindig az amerikai kapitalisták uralkodó köreiben talált a legnagyobb ellenállásra. Ezek a kö­rök a világproblémákat állandóan az erőpolitika pozíciójából akarják megol­dani, vagyis a gazdasági önkényura­lommal és háborús agressziókkal való fenyegetés útján. Amerika békeellenes erőpoíitiikáját minden erejéből igyek­szik megvalósítani az Egyesült Nem­zetek Szervezetében is. Amerika megtörhetetlen ellenállása folytán az Egyesült Nemzetek Szerve­zete mindmáig nem ismerte el a több mint 600 milliós Kína törvényes jogait. Ezzel szemben a Tajvan szigetén lévő ellenforradalmárok kis csoportját kiál­tották ki a kínai nép képviselőjének és nagyhatalmú tényezőnek Csankajsek bábkormányával az élén. A Csankajsek gonosztevőkből álló banda csupán az amerikai ágyúiknak, katonai támasz­pontoknak és amerikai hajóhadnak kö­szönheti, hogy büntetlenül folytathatja kalóztevékenységét, a nemzetközi jog­gal ellentétben veszélyeztetheti a szabad hajózást a Csendes-óceánon és aljas berepüléseket végezhet a békés kínai dolgozó nép légiterébe. A hat­százmilliós békeszerető népi Kínával és a csankajsek kalózok maroknyi csapa­tával szemben elfoglalt álláspont világosan jellemzi az Amerikai Egye­süt Államok politikáját. Nem béketö­rekvések ezek, hanem a régi erőpoliti­ka, amely az amerikai kapitalista köröket arra vezeti, hogy kiterjesszék védökarjukat Csankajsek kalózai fölé, Amerika célja, hogy Távol-Keleten és Tajvan szigetén megtartsa katonai tá­maszpontjait agresszív politikája szá­mára. Anglia, Franciaország és Izrael Egyiptom elleni katonai támadása ese­tében sem a béke érdekeit tartotta szem előtt. \ fjből a kapitalista nyereség érdekeit kö\ ette. A Szuezi-csatornából a konfliktus folytán ezt a nyereséget az amerika tőke kétségkívül elérte, még szöveti égéseinek — Angliának és Franeiaorszr gnak kárára is. A Szovjetunió békepolitikája áthúzza az agresszorok háborús terveit Az Egyiptom elleni háborús agresszió teljes csődjét a világ egyre növekvő békeerőinek és közös igyekezetüknek, de főleg a Szovjet Szocialista Köztár­saságok Szövetsége kezdeményezésé­nek köszönhetjük. A világbéke megtartásáért ma nem­csak Európa népi demokratikus államai harcolnak, hanem Ázsia és Afrika nem­zetei, a népi Kína, India és a bandun­­gi értekezlet békeelveit valló nemze­tek is. A Szovjetunió békeszerető politikája iránti egyre növekvő rokonszenv ért­hetően fékezi a kapitalista agresszorok és a háborús politika híveinek terveit. Ezért az amerikai tőke százmilliós ösz­­szegeket fordít a szovjetellenes és kommunistaellenes propagandára. A szovjetellenes propaganda szem­pontjából kedvező alkalmat nyújtot­tak a magyarországi események. Vitathatatlan, hogy azok a súlyos gazdasági és politikai hibák, amelye­ket a Magyar Dolgozók Pártja és a volt magyar kormány Rákosi és Gerő vezetésével a szocializmus építésében elkövetett, nehéz gazdasági helyzetet és elégedetlenséget keltettek a ma­gyar nép széles tömegeiben. A Szov­jetunió Kommunista Pártja XX. kong­­gresszusának tárgyalásai, a sztálini személyi kultusz elítélése, valamint az e helytelen politikából eredő hibák és jogtalanságok elítélése a kommu­nista pártokban széleskörű nyílt és éles kritikát a népi demokratikus országokban pedig az orvoslás jogos követelését váltotta ki. Sajnos, Magyarországon a bírálat eredménytelen volt és a Magyar Dol­gozók Pártjának soraiban testvérharc­ban érte el tetőpontját. A hibák orvoslása helyett a párt tevékenyséc ének teljes megbénulása következett be, a tagság, a munkás és dolgozó tó negek elvesztették 'helyes tájékozódás lkat. Ezzel megteremtő­dött a ked\ ező talaj a belföldi és kül­földi reakc: 5, valamint a régi horthy gyülevész 1 ad részére, hogy a törne gek elegei etlenségét ellenforradalmi puccs szer ezésére irányuló kísérletre használja 1 él. Ennek célja a szocia lizmus felé vezető út felszámolása és Magyarorsz igon a kapitalizmus felújl tása volt. Nem akí rok a magyarországi ese ményekkel foglalkozni. A cseh or­szágrészek! en, de főleg Szlovákiában polgáraink jól tudják, hogy a magyar ellenforradi lom milyen áliati kegyet­lenséget é: erőszakot alkalmazott a kommunist. kka! és a magyar nép ha­ladó erőivi 1 szemben. Minden cseh­szlovák pol jár megértette, milyen ve­szedelmet jelent a világbéke, de fő­ként hazá ík békéje és nyugalma szempontja jól a kapitalista uralom és a nacic nalista fasisztaönkény fel támasztása köztársaságunk közvetlen szomszédsá jában. Aggodalommal kö­vettük Nac у miniszterelnök tevékeny­ségét, akin >k kormánya gyáván meg­hátrált az ellenforradalom előtt és egyre nagy jbb teret engedett át neki. Ez a korm. my tévútra vezetve a mun­kásságot é; a többi dolgozókat, foko­zatosan az uralomra jutó reakciónak adta át po lícióját. Kádár elvtárs for radalmi k< rmányának hatalomra jutá­sát és a .' zovjetunió segítségét, me lyet ennek a kormánynak nyújtott az ellenforrad ilmi bandák elleni harcban, köztársasái unk népe teljes helyes­léssel foga Ita. (fc\ lytatás a 2. oldalon) A tapolcsányi járásban lévő szolcsányi EFSZ tagjai közül harmincán látogat­ják a szövetkezeti munkaiskolát. A fiatalság szintén érdeklődik a mezőgaz­dasági tudomány iránt. Az előadásokat figyelmesen hallgatják, hiszen a hallottakat felhasználják majd mindennapi munkájukban. A téli tanulásnak dús kalász, kövér sertések és magas tejhozam lesz majd az eredménye. □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□a Az első szerelvény Alig négy óra telt el az 1957-es évből, amikor a Szovjetunióból meg­érkezett Csernőre ebben az évben az első tehervonat. A szovjet vasutasok 42 vagón vasércet, gabonát, szenet és egyéb árút szállítottak hazánkba. A csernői átrakodó állomáson Onda András, Poli István és Štefan János teljesített akkor szolgálatot. A szov­jet vasutasok örömmel üdvözölték és kölcsönösen boldog új évet kívántak egymásnak. Baráti kézszorításukba* benne volt az az elhatározás, hogy eb­ben az évben is sikeresen megvalósít­ják a rájuk váró nagy feladatokat. így érkezett hozzánk ebben az év­ben az első szovjet szerelvény. Virra­datkor aztan újabb tehervonat csatto­gott a csernői állomás vágányain. Vas­ércet, gabonát és gépeket kaptunk, melyek már a II. ötéves terv második évi feladatainak teljesítését segítik elő. Vidám volt a Szilveszter A kézsmárki járás Stráne községé­ben vidám hangulatban töltötték a szövetkezeti tagok az óév utolsó és az új év első napját. A szövetkezet kicsi, de annál nagyobb eredményt ért el a múlt évben. A munkaegység értéke 25 korona, a természetbeni javakon kívül. Ez öt koronával több, mint eredetileg tervezték. Az évzáró gyű­lés napján 15 koronát osztottak min­den munkaegységre. Ezzel az ered­ménnyel a kassai kerület legjobbjai közé került a stránei szövetkezet. Az EFSZ tagjai 230 000 koronát, vagyis majdnem 100 000 koronával többet osztottak szét maguk között, mint az előző évben. A Pitoňák házas­pár évi munkájáért közel 27 000 ko­ronát kapott, ebből 16165 koronát * zárszámadás napján. A Gregor-család 22 000, a Cirák-család 24 813, a Gorel­­család pedig 18 226 koronát kapott évi munkájáért a szövetkezetben. Ennyi pénzük^ még soha sem volt a múltban. Sokan rádiót, mosógépet stb. vásárol­tak. Érthető tehát, hogy vidáman töl­tötték a szilvesztert a stránei EFSZ tagjai. llamatazik a tanulói A ”likőr az tv végén számotvet az ember az elmúlt évben vég­zett munkájával, akkor a jövő szem­pontjából nem lenne helyes, ha csupán az eredményeket összegeznénk. Ugyan­csak nem lenne elég az sem, hacsak felsorolnánk a hiányosságokat, de figyelmen kívül hagynánk mindazt, ami az eredményeket szülte, vagy a hiányosságokat okozta. Nálunk az ipolyviski szövetkezetben a számvetéskor határozottan a jó ered­mények oldalára billen a mérleg. An­nak ellenére, hogy az elmúlt évben súlyos károkat okozott a szárazság, eredményeink — mind a növényter­melésben, mind az állattenyésztésben — mégis szépek. 1955-ben pl. tehe­nenként 1900 liter tejet fejtünk, ez 1956-ban 2200 literre emelkedett. A malacozás anyánként 12,5-ról 15,5-re. Sertéshústermésünk 1955-ben 550 má­zsa volt, 1956-ban 700 mázsa. Szarvas­­marhahús termelésünk 1955-ben 298, 1956-ban 375 mázsa. Az elmúlt évben tejből 100 000 literrel, tojásból 73 134 darabbal, sertéshúsból 447, marhahús­ból 67 mázsával többet adtunk be a tervezettnél. Ezzel a szép eredmény­nyel hozzájárultunk az árleszállítás­hoz, de jelentősen növeltük szövetke­zetünk bevételét is. 4 tervezett jöve­delmet 800 000 koronával túlléptük, így a munkaegységenként tervezett 28 korona helyett 35 koronát oszthattunk szét. indezek említésekor nem feled­kezhetünk meg azokról a je­lentős tényezőkről, amelyek hozzáse­gítettek az eredmények eléréséhez. Itt elsősorban kell megemlítenem a föld­­müvessajtót, amely állandó segítséget nyújt a naponként felmerülő problé­máink megoldásában. A szakcikkek tanulmányozásával jelentősen bővül tudásunk, s mindez — amint látjuk — a gyakorlattal összekötve sokszorosan kamatozik szövetkezetünk termelésé­ben. Örömmel értesültünk arról, is, hogy a Szabad Földműves az átszerve­zés következtében még nagyobb segít­séget nyújthat mezőgazdaságunk to­vábbfejlesztésében. Azt is meg kelt említenem, hogy a termelés fokozásá­ra nemcsak azokat a cikkeket hasz­nálhatjuk fel, amelyek pl. a saját szö­vetkezetünkről szólnak, hanem a többi szövetkezetekről, állami gazdaságok­ról, vagy egyéb helyről közölt cikke­ket is, mégpedig úgy, hogy az ott ta­pasztaltakat igyekszünk szövetkeze­tünkben érvényesíteni. Bátran állítha­tom, hogy ilyen értelemben a földmű - vessajtó a sok ember tapasztalatának gazdag tárháza, és jelentős segítője egy nagy és nemes célnak: életünk szebbé, gazdagabbá tételének és a szo­cialista falu felépítésének. BARTAL LAJOS, az ipolyviski szövetkezet elnöke A képen látható tehergépkocsik közül hármat a bratislavai, egyet-egyet pedig a zsolnai és a kassai kerület kapott a rétek és legelők gondozásában elért eredményért. Az ajándékot a Földművelésügyi és Erdőgazdasági Meg­bízotti Hivatal ■ adta.

Next

/
Thumbnails
Contents