Szabad Földműves, 1957. január-június (8. évfolyam, 1-26. szám)

1957-01-06 / 1. szám

2 \fzalrad Földműves 1957. január 8. Az új év újabb győzelmeiért Az „ő napjuk” soha nem jön el A kapitalista vilägreakciô a magyar eseményeket, amint már mondottuk, kedvező alkalomként fogadta a Szov­jetunió elleni uszító, rágalmazó kam­pány megindítására. Kedvező alkalom volt ez a béketábor szétverésére irá­nyuló próbálkozáshoz is és arra, hogy éket verjenek a népi demokratikus és szocialista tábor államainak egy­­aégébe. Csehszlovák Köztársaságunkat sem kímélték meg ezektől a kísérletektől. Annál nagyobb örömmel és büszke­séggel szögezzük le ma, hogy mind­ezek a kísérletek eredménytelenek maradtak. Csehszlovákia népe nemzetiségi kü­lönbség nélkül egyöntetűen visszauta­sította a nemzetközi reakció minden uszító kampányát. A magyarországi események hazánkban még közelebb hozták egymáshoz a munkásokat, a földműveseket és a dolgozó értelmi­séget, megerősítették a Nemzeti Front fgységét, megszilárdították a vezető erejébe — Csehszlovákia Kommunista Pártjának helyezett bizalmat és a po­litikája helyességébe vétett hitet. Né­pünk egyidejűleg számtalan spontán megnyilvánulással fejezte ki felsza­badítónk, a Szovjet Szocialista Köz­társaságok Szövetsége iránti barátsá­gunkat és szövetségünket, valamint békeszerető törekvéseinek őszintesé­gébe és becsületességébe helyezett nagy hitét. Az egység, a nyugalom és a szocia­lizmus építésébe vetett hitünk a Szov­jetunió iránti barátság és hűség meg­nyilvánulásával együtt hideg zuhany­ként érte hazánk ellenségeit, mert világosan megmutatták, milyen eszte­lenek, évek során mesterségesen táp­lált reményeik hogy „eljön a nap”, amikor fordulat áll be a szocializmus építésében és a Szovjetunióhoz való barátságunkban. Hiábavaló minden várakozásuk és reményük: „Ez a nap” nálunk soha­sem következik be. Ennek biztosítéka cseh és szlovák népünk, amely alkotó munkájával szorgalmasan építi váro­sainkban és falvainkun a szocializ­must. Biztosítéka ennek a Szovjet­unióval való szilárd barátságunk és szövetségünk, hazaszeretetünk, a szi­lárd nemzetközi munkásszolidaritás s a Marx, Engels és Lenin tanításá­hoz való hűségünk. Ezért az új év elején felelősségünk teljes tudatában büszkén kijelenthet­jük, hogy minden ellenséges propa­ganda, a balon- és rádiópropaganda egyeránt süket fülekre talált. Ered­ménytelenek maradtak a szabotálási kísérletek is, amelyeket a minden­féle ügynökségek által hazánkba ki­küldött diverzánsoktól és kémektől vártak. A mi rendszerünk megszilárdult, gazdaságunk megerősödött Az elmúlt év folyamán népi demok­ratikus rendszerünk még jelentősebb mértékben megszilárdulr és népgaz­­gaságunk általánosságban sikerrel fej­lődött a nép, a béke és szocializmus javára. Az ipar, közlekedés és kereskede­lem teljes szocializálása mellett lé­pésről lépésre tovább folyik a mező­­gazdaság szocializálása is. Az elmúlt év 11 hónapja alatt 1385 EFSZ ala­kult. December 1-től december 15-ig, a magyarországi megrendítő esemé­nyek idején sem állt meg mezőgaz­daságunk sbövetkezetesítésének fej­lődése. Ezt bizonyítja a 22 újonnan alakított szövetkezet és a több száz új szövetkezeti tag, akik éppen ezek­ben a napokban léptek be az EFSZ- ekbe. Mindez földműveseink nagymértékű politikai fejlettségét és a szövetkezeti gondolat nagy erejét bizonyítja. Nem sorolom fel itt mindazokat a sikereket amelyeket népünk szorgal­mas munkájával a gyárakban és a föl­deken elért. Ti valamennyien, ked­ves barátaim, munkások és födműve­­sek, hazánk gazdái vagytok. Minden­ki üzemében vagy a földeken, mun­kahelyén vagy a háztartásban ellen­őrizheti, hogy az elmúlt évben, hála a szociaMtmus építésében elért ered­nak kell tudatára ébrednünk annak, hol vannak gyenge pontjaink, milyen fogyatékosságokkal és nehézségekkel küzdünk, és eddigi sikereinkkel meg nem elégedve minden erőnkből arra kell törekednünk, hogy saját érde­künkben, valamint népgazdaságunk to­vábbi fejlődésének érdekében kiküszö­böljük e hibákat. Minden huza-vona, közömbösség és hanyagság nagy káro­kat okoz és lassítja előrehaladásunk útját. Ezért szeretném felhívni a figyelmet néhány fontos feladatra, amelyeknek következetes teljesítésétől függ további nyugodt fejlődésünk a jövőben is. Ilyen elsősorban a szénkérdés. Évek során át találkozunk e problémával. Annak ellenére, hogy a széntermelést a háború előtti évekhez viszonyítva aránytalanul magasra fejlesztettük, nem állíthatjuk, hogy a szénproblémát már végleg megoldottuk volna. Minde­nekelőtt a kőszén és kokszosítható szén termeléséről van szó, A múlt év elején a kőszénfejtés sikeresen fejlődött. Az év első felében a döntő fontosságú Ostrava-Karvina-i bányakörzet 80 000 tonna szenet adott terven felül. De mindjárt ezt követően a nyári időszak harmadik negyedévében a tervhez vi­szonyítva 230 000 tonna lemaradás mu­tatkozott. Ennek okai a szénfejtés biz­tosításában mutatkozó fogyatékosságok voltak, mégpedig a szükséges előké­szítő munkák, feltárások, új fejtési részlegek, gépesítés stb. szakaszán, valamint a kellő számú munkaerő biz­tosításának szakaszán. Nem titkoljuk, hogy ebben az évben a tüzelőanyagban mutatkozó helyzet rendkívül feszült. Ennek okai nemcsak rajtunk múlnak, hanem azon is, hogy külföldről csök­kentett mennyiségben hozhatunk be szenet. De éppen ezért még jobb in­tézkedéseket kell foganatosítanunk, hogy feladatainkat teljesíthessük. Bá­nyászaink az év utolsó napjaiban büszkén jelentették, hogy a szénfej­­tési tervet teljesítették és minden ere­jükkel azon voltak, hogy túlteljesítsék azt. A szénfejtési terv folyamatos tel­jesítésének biztosítása ez idén sem lesz csupán a bányászok ügye, hanem országos érdek, az egész nemzet ügye. Ezenkívül ipari termelésünk minden más ágazatában is egész sqr fontos feladat vár ránk. Arra kell töreked­nünk, hogy a lehető legjobb eredmé­nyeket, takarékosságot és a legjobb minőségi színvonalat érjük el. Ezért minden igyekezetünket arra kell for­dítanunk, hogy ama fogyatékosságokat, hibákat -és rendellenességeket kikü­szöböljük, melyek a termelés fejlődé­sét és a munkatermelékenység növelé­sét akadályozzák. Helyes úton járunk ménynek, újból mily nagyot halad­tunk előre célunk megvalósításában, hogy műiden téren gondoskodjunk a nép szükségleteinek kielégítéséről, ha­zánk gazdasági és kulturális felvirá­goztatásáról. Népgazdaságunk egyre növekvő fejlődését, a lakosság egyre növekvő vásárló erejét és a belföldi piac egy­re jobb áruellátását be kellett ismer­niük a külföldi látogatóknak is, akik egyre nagyobb számban jöttek ha­zánkba, be kellett látniok a kapita­lista lapok tudósítóinak is annak el­lenére, hogy nem volt rólunk kedve­ző véleményük. Akarva — nem akar­va jelenteniük kellett kapitalista ke­nyéradóiknak, hogy Csehszlovákia a jó életszínvonal következtében nem megfelelő térség ellenforradalmi ak­ciók szervezésére. De ezek a nyilatkozatok sem csök­kenthetik éberségünket és elővigyá­zatosságunkat. Tudjuk, hogy az osz­tályellenség és propagandája csak a kedvező alkalomra les, hogy a leg­csekélyebb gyengeséget is felhasznál­ja országunk építő egységének felfor­gatására, nyugalmunk megzavarására. Erről a legjobban a körülöttünk lezaj­ló közelmúlt eseményei győztek meg bennünket. Ezért mindenekelőtt saját magunk­Szocialista demokráciánk, melyet az a szilárd elhatározás vezérel, hogy nyíltan és idejében felhívjuk a figyel­met minden nehézségre és akadályra, amelyek gazdaságunk fejlődésének útjában állnak, egyszersmind világos és helyes irányelveket' és eszközöket igyekszik adni, amelyek segítségével mindezeket a nehézségeket és aka­dályokat le lehet győzni. Mozgósítja a nép minden erejét, hogy az akadályo­kat legyőzhessük és a népgazdaság további fejlődését biztosítsuk. Ez az út eddig minden esetben he­lyesnek bizonyult. Biztosította szá­munkra a nyugalmat és a békét. A megszállóktól kifosztott, a háború vi­harától megtépett hazánkat páratlan fejlődés fokára emelte. A háború utáni hiányok ellenére néhány év folyamán elértük, hogy az életszínvonal soha nem látott mértékben emelkedett. Ez­zel a kommunista párt és a Nemzeti Front kormánya megnyerte népünk bizalmát mind a cseh országrészekben, mind Szlovákiában. A párt és kormány tovább folytatja a szocialista építés e bevált útját. A jövőben is feltárja a fogyatékosságo­kat, minden jóakaratú ember támoga­tásával harcolni fog azok kiküszöbö­léséért és felhasznál minden alkalmat annak a szocialista alapelvnek teljesí­tésére, hogy a legszélesebb mértékben kielégítse a növekvő szükségleteket és követelményeket. A nép jólétére fordított gondosko­dás legjobb bizonyítéka a múlt év fo­lyamán életbe léptetett intézkedések egész sora. Csak a szociális biztosítás megjavítását, a munkaidő lerövidíté­sét, az újabb árleszállítást, főleg az élelmiszerek árának leszállítását em­lítem. Hogy az év folyamán foganato­sított intézkedések mily jótékony ha­tással voltak népünk életszínvonalá­nak emelésére, annak legjobb bizonyí­tékát nyújtja belkereskedelmünk nagymértékű fejlődése és a lakosság vásárló erejének növekedése következ­tében megnagyobbodott forgalom. Fő­leg a karácsonyi vásárlások értek el valóban soha nem remélt csúcs­méreteket minden irányban. Hogy ez a színvonal megmaradjon és tovább emelkedjék, tovább kell fejlesztenünk minden téren a termelést, és biztosí­tani kell a társadalmi munkatermelé­kenység fokozását. A munkaterme­lékenység további növekedése — ami minden jólét igazi alapja — pem a törvényektől, kormányrendeletektől és dekrétumoktól függ. Az üzemekben és a mezőkön a rendes munkaszer­vezéstől, a takarékosság minden tar­talékának tökéletes kihasználásától, a termelés tudományos alapokon nyug­vó irányításától, a technológiai alap­elvek az agrotechnikai határidők stb. betartásától függ ez. Ezeket az elveket be kell tartamok és érvénye­síteniük összes dolgozóinknak, akik üzemeinkben és földjeinken gazdál­kodnak. Minden hanyagság belátha­tatlan károkat okoz. Csak egy esetet hozok fel: Az idei cukorrépa begyűjtését. Nagyon helytelen lenne, ha azt hin­­nők, hogy az idei alacsonyabb hoza­mok oka csupán a kedvezőtlen idő­járás, a levéltetű és hasonló volt. Ez idén az alacsonyabb cukorrépahozam legfőbb okozója a rossz munkaszer­vezés, az agrotechnikai határidők el­hanyagolása, a tavaszi répagondozás és az őszi betakarítás vonta lottsága volt. Ma ráfizetnek erre a földműves­szövetkezetek, a földművesek és az egész népgazdaság. A hanyagság okozta fölösleges ká­rok hasonló eseteinek egész sorát hozhatnám fel. Olyan károk ezek, amelyeket az indokolatlan, munkából való elmaradás, a munkerőhullám­­zás s a munkabalesetek idézték elő, amelyek a biztonsági előírások meg­­kerülésésből vagy be nem tartásából keletkeztek. Olyan károk ezek, ame­lyek tűzvészek folytán, vigyázatlanság és hanyagság következtében a vasúti és közúti forgalomban, közlekedési katasztrófák folytán, a selejtképződés és hasonlók következtében keletkez­tek. ilyen károk keletkeznek a gaz­daságosság szakaszán, ha elherdálják az anyagot, elfecsérelik az energiát, ha a dolgozó nem törődik a rábízott termelőeszközökkel, vagy ha lelkiis­meretlenül szétlopkodja a nemzeti tu­lajdont. Nem kis mértékben okoz ká­rokat az alkohol élvezete, aminek nagy része van a forgalmi szerencsétlensé­gekben, a selejtképződésben, a mun­kából való elmaradásban nemzeti életünk minden ágazatában. * * * Beszédem befejező részében kö­szönetét mondok a cseh országrészek és Szlovákia minden polgárának az elmúlt évben végzett munkájukért. Köszönetét mondok mindenkinek pél­dás hazaszeretetéért, népi demokrati­kus Csehszlovák Köztársaságunk iránti szeretetéért, a szocializmus építésében való hűségéért. Köszönetét mondok városaink és falvaink minden polgárá­nak a Csehszlovákia Kommunista Párt­ja és a Nemzeti Front kormányába helyezett bizalomért, aminek az ez év végén lezajlott megrendítő események során oly meggyőző bizonyítékát ad­ták. Ezzel az egész világ előtt tanú­jelét adták magas politikai fejlettsé­güknek és ama törhetetlen akaratuk­nak, hogy nem enge'dik meg senkinek, hogy hazánk nyugalmát, függetlensé­gét, a munkások, földművesek és dolgozó értelmiség alkotó munkájá­nak eredményeit bármilyen módon veszélyeztesse. Egyszersmind az új év küszöbén minden munkásnak, mezőgazdasági dolgozónak, a műszaki értelmiség tagjainak, a tudomány, kultúra és művészetek dolgozóinak, a nemzeti bizottságok funkcionáriusainak, az állami igazgatás dolgozóinak, a biz­tonsági szervek és a hadsereg tag­jainak, munkásifjúságunknak, az is­kolák és tanintézetek diákjainak és tanulóinak sok sikert kívánok fel­adataik teljesítésében a ránk váró esztendőben. Fejlődjék tovább népi demokrati­kus Csehszlovák Köztársaságunk! Legyen ez az év is jelentős határ­kő a szocializmus építésének útján és így hazánk minden polgárának örömteli életútján is! Nemzeti bizottságok a választás előtt Dolgozó népünk abban az időben lép a választási úrnákhoz, melyet a törté­nelmi jelentőségű XX. kongresszus által kitűzött merész távlatok a béké­ért, a demokráciáért és a szocializ­musért folytatott harc jellemez. A haladás és a szocializmus ellensé­geit megrettentik ezek a távlatok, mivel tudatában vannak, hogy megva­lósulásuk a szocializmus és a béke to­vábbi megerősödését Jelenti. Ezért törekednek a nemzetközi feszültség kiélezésére, ezért szerveznek közpon­tosított támadást a világ haladó erői, legfőképpen a szocialista országok és azok egysége ellen. Példa erre az Egyiptom elleni agresszió, a nemrég lejátszódott magyarországi események, ahol a belső ellenség és a külföldi reakció megkísérelte megdönteni a népi demokratikus rendszert. A reakció dü­hödt kampányával szemben legfőbb fegyverünk a szocializmus erőinek to­vábbi tömörítése, a proletár interna­cionalizmus elve alapján és a szocia­lista országok szilárd szövetsége, melynek élén a Szovjetunió áll. Ebben a küzdelemben fontos szerep jutott népi demokratikus köztársasá­gunknak is. Pártunk vezetése alatt az utóbbi években kiváló eredményeket értünk el a szocialista építés terén. Népgazdaságunk gyors fejlődése követ­keztében emelkedett népeink életszín­vonala és vásárló képessége, További jelentős lépést jelentenek a párt or­szágos konferenciájának határozatai, melyek a szocializmus építésének be­fejezését célozzák. Ezen határozatokat dolgozóink megértéssel és fokozódó aktivitással fogadták. Ebben a helyzetben lépünk a nem­zeti bizottságok választása elé. A nemzeti bizottságok a város és a falu dolgozóinak legszéle - sebbkörű szervezetei, mivel ma­gukba foglalják az összes mun­­’ kásokat, földműveseket és az értelmiséget, tehát hazánk min­den dolgozó polgárát. A választások révén minden polgár érvényesítheti nézeteit, kezdeményezé­sét, alkotó képességét, az állam irányí­tása terén. Ez az alapja és egyben elő­nye is államrendszerünknek. Az 1954-ben megtartott választások óta a nemzeti bizottságok munkája lényegesen megjavult. A nemzeti bi­zottságok hozzájárultak az ötéves terv sikereihez, leginkább a mezőgazdaság és a felvásárlás szakaszán. Nagy érde­meket szereztek a népgazdaság leg­fontosabb szakaszaiba való munkaerő­toborzás terén is. Sokmillíárd korona értékű javakat teremtettek a tervek teljesítése révén. Ezért a nemzeti bi­zottságok egész sor jelentős sikerrel gazdagodva és erősödve lépnek a vá­lasztási időszakba. Sok tagjuk gazdag tapasztalatokat szerzett a munkában és ez biztosítéka annak, hogy a jövő­ben még eredményesebb munkát fog­nak kifejteni. A tagadhatatlan eredmények mellett meg kell látnunk a hibákat és hiányossá­gokat is, melyek a nemzeti bi­zottságok eddigi munkájában mutatkoztak. A hibák nagyrésze onnan ered, hogy némely nem­zeti bizottság és ezeknek tagjai nem teljesítették elég felelős­ségtudattal feladataikat, nem tudták jól felhasználni jogkörü­ket és sok esetben nem voltak elég kezdeményezöek gazdasági és kulturális feladataik teljesí­tésében. Ennek következtében nem használták ki teljesen befolyásukat a falu szocia­lizálása terén. Súlyos hibák fordultak elő a községi üzemek szolgáltatása te­rén is, és sok polgár tett panaszt a múltban ezen üzemek munkájával kapcsolatban. Most, hogy jogkörük ki­­szélesítése megvalósult, fel kell hasz­nálóitok a jó tapasztalatokat, hogy hibáikat kiküszöböljék. A szocializmus fejlődése és megszi­­lárdúlása hazánkban lehetővé teszi a szocialista demokrácia további elmé­lyítését. Ezt célozzák a párt országos konferenciájának határozatai, melyek a decentralizáció keretében kiszélesítik azoknak a kérdéseknek*a körét, ame­lyekben végleges hatállyal fognak dön­teni a jövőben a nemzeti bizottságok. Mindenekelőtt a gazdasági vonalon a helyi gazdálkodásról, a kereskedelem­ről, az egészségügyről, a népművelésről és az Iskolaügyről van szó. Ez a jogkör emelni fogja a nemzeti bizottságok tekintélyét és mozgósítja őket az ön­álló tevékenységre. De egyben megkö­veteli, munkájuk színvonalának eme­lését, a kollektivitás elveinek betartá­sát a döntéseknél és a néppel való kapcsolatok terén. Szükséges ezért a választókat meggyőzni, hogy rendsze­resen segítsék és aktívan kapcsolódja­nak be a nemzeti bizottságok munká­jába. A nemzeti bizottságok tekintélyének és feladatainak emelését biztosítani kell a káderek helyes kiválasztásával is. A nemzeti bizottságok jelöltjeinek kiválasztásánál felelősen kell eljárni és harcolni kell minden formalizmus el­len. Olyan jelölteket kell kiválaszta­ni, akik munkájukkal beváltak a szocialista építésben és bírják a polgárok teljes bizalmát. Meg kell ismerni a választók véle­ményét a javasolt jelölt szemé­lyéről és semmilyen esetben sem szabad rákényszeríteni a válasz­tókra olyan jelöltet, akinek személyével a választók nincse­nek megelégedve. A jól bevált kádereket újra kell jelölni és igyekezni kell, hogy több asszony és fiatal kerüljön a nemzeti bizottságokba. A választásoknak tükrözniük kell a munkások és a parasztok egységét és kifejezni a párt körüli összefogást és a Szovjetunió, valamint a többi szocia­lista országokkal való kapcsolatok el­­mélyiétését. Az egység kifejezése ab­ban fog megnyilvánulni, hogy a polgá­rok egységesen fognak szavazni a Nemzeti Arcvomal jelöltjeire, akiket maguk javasoltak a nemzeti bizottsá­gokba. A választási jelszó ez legyen: Egységesen a szocializmusért és a békéért vívott harcban — egy­ségesen a nemzeti bizottságok választásaiba! A személyi kultusz elleni harccal kapcsolatban a szabadságról és a de­mokráciáról némely polgárnak helyte­len nézetei vannak. Az ellenséges pro­paganda ezt kihasználva célzatosan táplálja és terjeszti ezeket a helytelen nézeteket. Fontos feladat tehát az ed­diginél is jobban megvilágítani a népi demokratikus állam jellegét és felada­tait, valamint a szocialista demokrácia értelmét. A szocialista demokrácia olyan demokrácia, mely a nép óriási többségének érdekeit helyezi előtérbe, amivel szemben a burzsoá „demokrá­cia” egy jelentéktelen réteg érdekeit szolgálja, A szocialista demokrácia gazdasági alapja a mi egész gazdasági rendszerünk; az a tény, hogy az ipari üzemek, bankok, a kereskedelem és a föld nem a kizsákmányolók kis cso­portjának, hanem az egész népnek a tulajdona. A lényege ennek a demo­kráciának, hogy az egész dolgozó nép részt vesz az állam ügyeinek irányítá­sában. Ez lehetővé teszi a demokrácia érvényesítését a nép többsége számára, lehetővé teszi, hogy maga a, nép védje meg saját vívmányait a külső és belső reakció ellen, Nemzetgazdaságunk irányítása terén fontos intézkedések valósulnak meg. Megvalósul a széleskörű decentralizá­ció, csökken az adminisztráció, és meg­szilárdul a szocialista törvényesség. Konkrét intézkedés a nemzeti bizott­ságok szakaszán a jogkör és felelős­ség, valamint a hatáskör kiszélesítése. A párt és a kormány éberen fogja figyelni ezen intézkedések megvalósu­lását. A választási kampány legfőbb tartalma az építési feladatok következetes teljesítése. Csak akkor lesz teljes a siker, ha a választásokat a legszorosabban összekapcsoljuk a gazdasági fel­adatok biztosításával és ezekre megtudjuk nyerni az összes pol­gárokat. A második ötéves terv sikeres telje­sítéséről van szó az iparban és a mező­­gazdaságban, amely megteremti az ötéves terv összes feladatainak meg­valósítását. A nemzeti bizottságok legfontosabb feladata a mezőgazdasági termelés növeléséről való gondoskodás, mely feladat megoldását csak az új EFSZ-ek alakításával, a meglévők megszilárdításával, valamint a gépállo­mások és az állami gazdaságok mun­kájának megjavításval lehet elősegíte­ni, Tehát a választások előkészítésével egyldőben az EFSZ-ek százait kell megalakítani a választások napjáig. A nemzeti bizotPságoknak nem szabad megfeledkezniük -arról, hogy a konkrét feladatok teljesítésének milyen jelen­tősége van a szocializmus építése és a nemzetközi szocializmus ügyének szempontjából. A választások sikerének biz­tosítására megvan minden lehe­tőségünk. Dolgozó népünk a legutóbbi események alkalmával újból megmutatta magasfokú politikai érettségét, a szocializ­mus ügyéhez való hűségét és pártunk, valamint kormányunk politkájához való ragaszkodását. Ki kell használni dolgozóink politikai érettségét a nép egységének további megerősítésére és a szocialista rend­szer további fejlesztésére és megszi­lárdítására. A legutóbbi események újból bebizo­nyították, hogy helyes úton járunk. Most tehát arról van szó, hogy a párt és a nép egységének jegyében állan­dóan növekvő politikai és gazdasági aktivitással törhetetlenül haladjunk a megkezdett úton a szocialista építés új sikerei felé, (Ford.: G. D.)

Next

/
Thumbnails
Contents