Szabad Földműves, 1953. július-december (4. évfolyam, 28-52. szám)

1953-07-12 / 28. szám

2 Földműves 1953. július 12. A teremtő munka dalával további sikereink eléréséért Antonín Zápotocký elvtárs brünni beszédéből * * Az elmúlt vasárnap a brünni dolgo­zók ezrei lelkesen üdvözölték körük­ben Antonín Zápotocký köztársaságunk elnökét, aki résztvett a brünni téli sta­dionban rendezett első országos nép­­művészeti fesztivál zárónapján. A fesz­tiválon még jelen voltak kormányunk és a Nemzeti Arcvonal számos képvi­selője. Antonín Zápotocký elvtárs, köztár­sasági elnök szűnni nem akaró taps közepette lépett az ünnepi emelvényre és elmondotta beszédét, melyben töb­­^>bek között a következőket mondotta: „Tisztelt jelenlevők, elvtársnők és elvtársak, CsISz-tagok, ifjú barátaim! Befejezzük ma a népművészeti fesz­tivált. Brno egész héten az ujjongó dalnak, az örömteli táncnak és vígság­­nak volt tanúja. A fesztivál jelszava: „örömmel dolgozni és boldogan élni” volt. Ez bizony szép és nagyon helyes jelszó. De nem elég csak helyes jel­szavakat kitűzni. Szükséges, hogy eze­ket helyesen is értelmezzük, helyesen magyarázzuk és a gyakorlatban valóra váltsuk. Hiba lenne, ha ifjúságunk a népművészetben csak dalt, táncot és más művészi teljesítményt látna és ez lenne egyetlen életcélja. Ezért világo­san meg kell mondanunk, hogyha dal­lal és tánccal teli boldog életet aka­runk élni, elsősorban örömmel, szor­galmasan és becsületesen kell dolgoz­nunk”. Zápotocký elvtárs beszéde további részében megemlítette, hogy tudatára kell ébrednünk annak, hogy csak a jól dolgozó gazda töltheti be helyesen a jó gazda szerepét. Ezért mindnyájunk erkölcsi és állampolgári kötelessége, hogy munkahelyeinken az államfegye­lem betartásával nyújtsuk munkák legjavát, ahová minket szocialista épí­tésünk állított. Ezután az ifjúság ne­veléséről beszélt, majd így folytatta: „Az ifjúság népi alkotó művészete nem öncélú, nem a feladata és célja, hogy hivatásos művészeket és hivatá­sos művészegyütteseket neveljen, mint ahogy ezt sokan tévesen képzelik. A népi alkotás célja, hogy az ipari ter­melésben a mezőgazdaságban, a hiva­talokban, a tanulásban, a közigazga­tásban az ifjúság napi rendszeres mun­káját kiegészítse a népi alkotó művé­szettel. A népművészetnek az a célja, hogy a pihenés perceit örömteli szóra­kozással töltse ki, hogy egész életün­ket új kultúrélménvekkel gazdagítsa és felfrissítse és a feledés homályából kiemelje a városok és falvak dolgozó népe széles rétegeinek nemzeti alkotó művészete kimeríthetetlen kincsét, amelyet a kapitalista társadalomban lenéztek, lebecsültek és amely elkerül­hetetlenül pusztulásra volt Ítélve és hanyatlófélben volt. A népi alkotóművészet akciójának és ennek a mai fesztiválnak, amely az elért eredmények szemléit volt, bizto­san nagy jelentősége van új életünk építésében. A népi alkotóművészet nagy jelentősége és az, hogy fejlődése szolgálatába elsősorban ifjúságunkat állítjuk, még sürgetőbben követeli, hogy a népi alkotóművészeiét helyesen értelmezzük és helyesen irányítsuk". Köztársaságunk elnöke a továbbiak­ban rámutatott, hogy helytelen lenne, ha másképpen értelmezné ifjúságunk a népművészet és a fesztivál jelentősé­gét- Ezzel kapcsolatban megemlítette: „Az ifjúság vezeti Brünnt” akciót is, mely négy évvel ezelőtt történt. Eb­ben Šling és Szlánszký kiszolgálói arra törekedtek, hogy ifjúságunkban ez ak­ció által azt a látszatot keltsék, hogy könnyű és nem nehéz feladat, fele­lősségteljes funkciót betölteni. Ezzel a csábító az első pillanatban szép és népszerű politikával belső ellenségeink azt a célt akarták elérni ifjúságunknál, hogy elég csak fiatalnak lenne, lelke­sedni aztán kedvük szerint határozni, intézkedni és kormányozni. Ez min­denesetre a felületesség és a felelőt­lenség politikája volt, melynek fő célja az volt, hogy elárulja a munkásosz­tályt és ártson neki. Zápotocký elvtárs azután felhívta ifjúságunkat, hogy ve­gyék ki tevékenyen részüket a szocia­lizmus építéséből és befejezésül ezeket mondotta: „Osztrava hív. hívnak a többi nagy építkezéseink, erőműveink, üzemeink és mezőink. Mozgásba kell hozni a munka gyü­mölcsöző ritmusában a turbinákat, traktorokat, kombájnokat, motorokat és kalapácsokat az üzemekben és a mezőkön. Zengjen és ujjongjon mindenütt az élmunkások és sztahanovisták munká­jának teremtő dala. Túl kell harsogni a háborús uszítok hisztérikus lármáját és kísérleteit. Fo­kozni kell az éberséget és elővigyáza­tosságot. Még szüárdabban be kell so­rakoznunk a világbéke táborába, ame­lyet a Szovjet Szocialista Köztársasá­gok Szövetsége vezet. Vissza kell utasítani a reakció meg­vásárolható ügynökeinek minden fel­forgató tevékenységét és meg kell semmisíteni kártévő terveiket, bárhol jelenjenek meg, akár Plzenben, akár Berlinben. Következetesen teljesíteni kell a fesztivál jelszavát: „Örömmel dolgozni, hogy boldogan élhessünk". Gyorsítsuk meg a korai burgonya szedését és a takarmányok betakarítását Szlovákia Kommunista Pártja X. kongresszusának határozatai szövetke­­•» zeteseinknek, kis- és középparaszt­jainknak és a többi mezőgazdasági dolgozóknak mezőgazdaságunkban az összes tervezett feladatok idejében való teljesítését és túlteljesítését tű­zik ki feladatukul. Az idei békearatás már a kezde­tén azt mutatja, hogy gazdag termés­re van kilátásunk. Hogy dolgozóink közellátására az elegendő kenyérga­bonán kívül a többi mezőgazdasági termékeket is biztosíthassuk, főleg az aratási és cséplési munkálatok idején szükséges, hogy a szövetkezeti tag­jaink, kis- és középparasztjaink és összes mezőgazdasági dolgozóink az aratás első időszakában és az aratás előtt megkezdjék a korai burgonya sze­dését, a takarmánygyüjtést és eleget tegyenek beadási kötelezettségeiknek. A korai burgonya szedésére főleg azért kell fokozott figyelmet fordíta­nunk, mert a begyűjtés eddigi ered­ményei gyengék. A begyűjtés nincsen megszervezve s ezért a fogyasztók nincsenek megfelelő mértékben ellátva korai burgonyával. A népi igazgatás dolgozóinak köz­vetlen feladata, hogy kidolgozzák a korai burgonya szedésének és begyűj­tésének tervét a szövetkezeti tagok és községek részére, mégpedig az egyes napokra úgy, hogy a beadások időter­vét föltétlenül és egyenletesen telje­sítsék. Szükséges, hogy szövetkezeti tagjaink és a többi földművesek korai burgonya beadási kötelezettségeiket még az aratás dandárja előtt teljesít­sék, hogy a következő időszakban min­den erűvel hozzáláthassanak az idei gazdag termés gyors és veszteség nélküli begyűjtéséhez. Elrendelem a járási nemzeti bizott­ságok kilencedik referátusa dolgozói­nak, hogy a korai burgonya szedé­sének napi feladatait az egyes szövet­kezetekre és községekre azonnal szét­írják és személyes kapcsolattal bizto­sítsák a korai burgonya szedése napi feladatainak teljesítését és ezzel a beadások teljesítését még az aratási csúcskampány megkezdése előtt. A korai burgonya beadásával és gyors begyűjtésével termelőink bizto­sítják dolgozóink egyenletes ellátását az aratás idején és ők maguk is jól járnak. A július 10-ig beadott korai burgonya felvásárlási ára 80 korona métermázsánként, július 11-től 20-ig már csak 62 korona méteremázsánként, július 20. után ez az ár tovább csök­ken. Emellett a július 15-ig beadott korai burgonyát a következőképpen számítják be: a beadott 100 kg burgo­nyáért az egész évi előírásból 110 kg-ot számítanak le. Továbbá meg van a lehetőség arra, hogy a korai burgonyának terven felüli beadásával teljesíteni lehet a termésbeadást is, de csak abban az esetben, ha a terven felüli beadás július 15-ig megtörté­nik. Szövetkezeti tagjaink és a . többi földművesek Szlovákia déli járásaiban megkezdték ezekben a napokban a második kaszálás takarmányának be­gyűjtését. Hogy mezőgazdasági álla­tainknak biztosítsuk a jóminőségű ta­karmányt, szükséges, hogy a népi igazgatás dolgozói a többi járásokban is megszervezzék a takarmány gyors begyűjtését. Es ha eddig még nem teljesítették a második kaszálásból az előírt takarmánybeadást, akkor ezt is kötelesek biztosítani. A második ka­szálás takarmányának gyors és idejé­ben való begyűjtésével szövetkezeti tagjaink nemcsak az állammal szem­ben való kötelezettségvállalásuknak tesznek eleget, ami elsőrendű felada­tuk, hanem állattenyésztésünk fejlesz­tésére is biztosítják az elegendő jómi­nőségű takarmányt. Szövetkezeti tagok, kis- és közép­parasztok, mezőggazdasági dolgozók! Pártunk és kormányunk a mezőgazda­­sági termelés fejlődésére rendkívül nagy gondot fordít. Tudatosítani kell azt, hogy a gottwaldi ötéves terv ötödik évének sikeres teljesítése a me­zőgazdasági szakaszon elsősorban a ti feladataitok teljesítésétől függ. Te­gyetek meg ezért ti is mindent arra, hogy a begyűjtés gyors végrehajtásá­val s a korai burgonya és széna kötelező beadásainak teljesítésével hoz­zájárhatok hazánk megszilárdításá­hoz és a világbéke megerősítéséhez. A kerületi, járási mezőgazdasági ügyosztály és a begyűjtési meghatalmazottak dolgozóihoz Ezekben a napokban Délszlovákiá­­ban teljes ütemben folyik már az aratás, amely szövetkezeti tagjaink­nak, kis- és középparasztjainknak gazdag termést Ígér, egyben bizto­sítja a beadás gyors teljesítését Is, a jelszó szerint: az első gabonát a cséplőgéptől az államnak, s ugyan­akkor lehetővé teszi az összes ala­pok biztosítását is. Annak érdekében, hogy a beadást minél sikeresebben és gyorsabban végrehajthassák a földművelésügyi megbízotti hivatal és a felvásárlási minisztérium szlovákiai meghatalma­zottja a következőkre hívja fel a kerületi, járási mezőgazdasági ügy­osztályok és a felvásárlási szervek dolgozóinak figyelmét: Magtermesztő területeknek az EFSz-ben azokat a területeket kell tekinteni, amelyek erre a célra ki voltak jelölve (kikarózva) és ame­lyeknek területe az elvetett mag mi­nősége már előzőleg be volt jelent­ve a járási meghatalmazottnál. Az EFSz-ek és a többi gazdálkodók az idei beadásokat a párt és a kor­mány, az aratásról szóló felhívása alapján teljesítik mégpedig a követ­kező sorrendben: 1. Az állam által 1952/53. évre nyújtott őszi és tavaszi vetőmagköl­­csön visszafizetése. 2. A begyűjtési terv szerinti szer­ződéses gabona beadása. A szövetkezeti alapok biztosításá­nál a következő sorrendben kell el­járni: 1. Vetőmagalapok. 2. Takarmányalapok. 3. Többi alapok. A magtermesztő parcellákról nem lehet felvásárolni a termést. Ezt a magot meg kell hagyni a szövetkeze­tek vetőmágalapja számára. Minden eddigi intézkedés és útmutatás, amely ebben az ügyben ki volt adva érvényét veszíti és a begyűjtésnél már e felhívás szerint kell eljárni. A földművelésügyi megbízotti hiva­tal és a begyűjtési minisztérium meghatalmazottja felkéri az összes kerületi, járási mezőgazdasági osz­tályokat, az összes szövetkezeteket úgy, mint az összes járási begyűj­tési meghatalmazottakat, a kerületi begyűjtési szerveket, hogy a fenti útmutatások értelmében járjanak el s igy biztosítsák a kötelező beadá­sok teljesítését az államnak és a szövetkezeti alapok megteremtését és hatékonyan járuljanak hozzá a CsKP elnökségének és a kormány által az idei aratásról és begyűjtés­ről szóló felhívás teljesítéséhez. M. Csulen, földművelésügyi megbízott J. Tokár, begyűjtési minisztérium szlovákiai meghatalmazottja Az első gabonaszállitmány Július elsején Mihály János kom­bájnvezető és Nagy Pál Gyula büszkén vonultak ki kombájnukkal az ipolynyé­­ki EFSz dús gabonatábláira, hogy be­takarítsák a szövetkezeti tagok szor­galmas munkájának gyümölcsét. A nagy csata ezzel kezdetét vette. Most már minden nap, minden óra és perc kihasználása a szövetkezet tervében még gondosabb körültekintést követel. A szövetkezet tagjai jó munkáját most már nemcsak a súlyos gabonakalászok bizonyítják, de a gabonaszemeket szál­lító zsúfolt teherautó is bizonyltja, amely egyre szaporábban teszi meg útját a kombájntól a szárítóig. Racskó János elvtárs, a gabonaszárító és tisz­tító csoportjának vezetője, Cseri Lász­ló és Fekete Ernő szövetkezeti tagok­kal teljesen felkészülve várják az első szállítmányt. Kérges kezükbe véve a sú'yos gabonaszemeket próbálgatják méregetni, a hektárhozamot, a mázsá­kat és a vagonokat megállapítani, váj­jon mennyit adhatnak el terven felül a 200 koronás új felárért. így indul meg az első gabonaszállít­mány a járásban az ipolynyéki szövet­kezetből elsőnek az állami raktárba, dolgozó népünk kenyerének biztosítá­sára. A kombájn mellett a szövetke­zet 12 személyből álló arató-csoportja is. Súth István vezetésével megkezdte az aratást a négyszázhetven hektár gabonatermés betakarítására, hat ön­­kötözógép segítségével. Július hatodi­kén pedig harminc személyből álló cséplő-csoport látott hozzá a learatott termés csépléséhez. Kulifaj elvtárs, az EFSz elnöke azt mondja „igen jó ter­més ígérkezik, gabonáink a határ min­den részében mindenütt felülmúlják az egyénileg gazdálkodó parasztokét. 25 mázsás átlagos hektárhozamra számí­tunk. Az ősziárpánál harminc mázsás hektárhozamot értünk el". A szövetkezet elért eredményeiben nagy érdeme van Bornstein Oszkár agrnonómusnak, aki munkáját nagy szakértelemmel végzi. Az EFSz trak­toros brigádja Buris Sándor vezetésé­vel a szövetkezet tagjaival jól együtt­működve szintén nagy igyekezettel végzi munkáját. Július 5-ig learattak nyolcvanhárom hektár gabonát és eb­ből 61.5 hektáron nyomban elvégeztek a tarlósszántást, sőt tizennyolc hektá­ron a középszántást is. A traktoros­brigád a kétműszak bevezetésével vég­zi munkáját. A szövetkezet tanulva a rftult ta­pasztalataiból ez évben gondosan ke­zelt saját magrészleget biztosított ma­gának mégpedig 16 hektár búzát és hat hektár krumplit. „Szövetkezetünk 77.5 hektáron Idő­ben végezte el a növényápolást" — — mondja Lőrinc Sándor csoportveze­tő. Ezt úgy érte el, hogy a növény­ápolási munkákat a tagok között fel­osztották és bevezették в pótjutalma­zást, a tervenfelül elért eredmények­re. Az EFSz-nek van tíz hektár négy­zetesen vetett kukoricája is. Petrezsér Sándor zootechnikus, az állattenyésztési dolgozókkal, nagy igye­kezettel végzi munkáját. Az elért ered­ményeiket azt bizonyltja, hogy a szö­vetkezet a félévi tej-, sertés- és mar­hahús-beadását jóval százszázalékon felül teljesítette. Hogy eredményeiket az állatállomány fejlesztését és hasznosságát tovább fokozhassák, nagy gondot fordítanak takarmány­alapjuk biztosítására. Erre a célra 32 hektár széna és 13 hektár lucerna ter­mését gyűjtötték be és 250 köbmétert silőztak le. A szövetkezet az aratás mellett sem feledkezik meg a takar­mány időben való begyűjtéséről, mivel most végzik a lucernának a második kaszálását és begyűjtését. Az ipolynyéki EFSz nagy utat tett ! meg egy év alatt. Sokat tanultak < munka szervezésben, amit az igazol, hogy ez évi aratásra jó! felkészültek azzal is, hogy növényápolást és a ta­karmányok kaszálását és begyűjtését időben végezték el. A szövetkezet vezetőségének főfela­­data most az, hogy jó munkájával megnyerje a szövetkezeten kívül állő kis- és középgazdákat a nagyüzemi szövetkezeti gazdálkodás számára. (M) Népi igazgatásunk országos aktívájáról A pénzreform emelte a korona vá­sárlóerejét és megteremtette az ösz­­szes dolgozók életszínvonala gyors e­­melkedésének alapfeltételeit. Az élet­­színvonal emelkedésének gyorsasága elsősorban a következetes gazdaságos­ságon és takarékosságon alapul, azon, hogy a nemzetgazdaság összes dolgo­zói jobban kihasználják az anyagi és pénzeszközöket. A pénzügyminiszté­rium ezzel kapcsolatban július 3-ra, péntekre országos aktívát hívott össze, amelyen megismertette a kerületi nem­zeti bizottságok, a központi hivatalok pénzügyi és könyvelési dolgozóit a pénzreformból és a jegyrendszer meg­szüntetéséből eredő feladatokkal. Az aktíván jelen voltak Václav Nő­sek belügyminiszter, Pavol Majling pénzügyi megbízott, dr. Václav Vacek, Prága városának főpolgármestere, Csehszlovákia Kommunista Pártja Központi Bizottsága titkárságának és a Forradalmi Szakszervezeti Mozga­lomnak képviselői, a Nemzeti Arcvo« nal Központi Akcióbizottságának és a CslSz képviselői. Bevezető beszédet Jaroslav Kabeš pénzügyminiszter mon­dott, utána dr. Otakar Pohl, a Cseh­szlovák Állami Bank vezérigazgatója szólalt fel a hitelpolitika kérdéseiről. A szigorú gazdaságosság jelentőségé­ről, amely a szocialista gazdálkodás törvényszerűsége, Václav Nősek bel­ügyminiszter is beszélt Kiemelte, hogy a szigorú gazdaságosság nem­csak az új csehszlovák korona vásár­lóerejét növeli, hanem biztosítja az útat az árleszállításhoz. A közigazga­tásban és a termelésben a gazdasá­gosság elvének érvényesítésénél tehát elsősorban te kell számolni az állami és munkafegyelem megsértésével és meg kell teremteni az alapfeltételeket az új munkaformáknak és a szocialista versenynek a tömegek közötti érvé­nyesítésére. Ami az állami adminisztratívában a takarékosságot illeti, még nem me­rítettünk ki minden lehetőséget arra vonatkozóan, hogy közigazgatásunk gazdaságos, olcsó és amellett valójá­ban célszerű legyen. Nem az alkalma­zottak számát kell emelni, hanem ezek minősítését és szaktudását. Václav Nősek miniszter ezenkivül még számos példát hozott fel, ame­lyekkel rámutatott arra, hogy hol és mi módon lehetséges a jobb munka­­szervezéssel emelni a gazdaságosságot és befejezésül a követkézőket jelen­tette ki: „Nézzük csak a szervezésben előforduló hiányosságokat és távolít­suk el ezeket, hogy mindenkinek be­bizonyíthassuk azt, hogy a pénzreform volt az egyedüli helyes Intézkedés, a­­mely biztosíthatja népünk életszínvo­nalának emelkedését és kultúrális ér­dekeit. Ha a nemzeti bizottságok, az ipar, a mezőgazdaság és az összes többi ágazatok százezrekre menő funk­cionáriusai összefognak, akkor sikerül ezt elérnünk és a szocializmus felépí­tésének gyorsabb elérése valósággá válik.” Az aktíváról Antonín Zápötocky köz­­társasági elnöknek és Viliam Siroky miniszterelnöknek üdvözlő táviratot küldtek. „Jól szervezett aratással harcolunk a világbékéért" A szapi EFSz tagjai nagy lelkesedés­sel, nótaszóval kezdték meg idei gaz­dag termésük aratását. A falu dolgozó népe csak most látja igazán, érdemes volt egész éven át dolgozni, mert az aranyló búzatábláik, mint a tenger hul­­lámzanak a nyári meleg hűs szellőjé­ben. A szapi helyi nemzeti bizo'tság az aratás megkezdésekor villámujságot adott ki, melyben felhívta a szövetke­zet tagjait, hogy szorgalmas munká­jukkal járuljanak hozzá a veszteség­­nélküli gabonabetakarításhoz. Nincs is hiba a munkák körül a szövetkezetben, mert minden egyes tag és az egész falu épkézláb embere teljes erővel be­kapcsolódott az aratás munkáiba. Kü­lönös említést érdemelnek az asszo­nyok is, akik férjeik oldalán hathatós segítséget nyújtanak az aratás-cséplés időben való elvégzésében. így telik meg tartalommal a szapi szövetkezeti tagok jelszava, melyet az aratás előtt tűztek maguk elé: „ló1 szervezett aratással — haar-o —u világbékéért.'”

Next

/
Thumbnails
Contents