Szabad Földműves, 1952. január-június (3. évfolyam, 1-26. szám)

1952-01-06 / 1. szám

1952. január 6. Lelkes hangulatban folyt le a gútai dolgozók Sztálin-ünnensége Sztálin elvtárs sziiletésenapját Guta község valamennyi dolgozója nagy lelkesedéssel és szeretettel ünnepelte meg. A nagy befogadóképességgel ren­delkező terem színültig megtelt ün­neplőkkel, akik nagy figyelemmel hallgatták meg az előadást, amely Sztálin elvtársnak, a népek vezérének és tanítójának életét, valamint a dol­gozók szebb életéért folytatott harcait ismertette. Magyar nyelven Szabó elvtárs az iskola igazgatója mondotta el ünnepi beszédét, utána az evangélikus lelkész ismertette Sztálin elvtárs békepolitiká­ját. Az ünnepség kultúrműsorral foly­tatódott, amelyen az ifjúság egyfelvo­­násos jelenetekkel, énekszámokkal és magyar táncokkal emelte az ünnepség színvonalát. Megható jelenet Volt, ami­kor az elsőosztályos tanulók szaval­tak Sztálin elvtársról. A CSEMADOK részéről Füri Ernő elvtárs, hívta fel a lakosság figyelmét, hogy tanulással, szocialista művelődés­sel vegye ki részét a szocializmus épí­téséből. A nagyvonalú ünnepséggel kapcso­latban még annyit szeretnék megje­gyezni, hogy minden becsületes dolgo­zó azzal fejezi ki háláját legjobban Sztálin elvtárs iránt, ha becsületesen és felelősségteljesen végzi reábízott munkáját, mert már most magunknak építünk és nem a kizsákmányoló uraknak. Soha nem felejtjük el Sztá­lin elvtársnak mai szabad életünket. Az 1917-es forradalom Lenin és Sztá­lin elvtársak vezették győzelemre az orosz munkásosztályt a tőke és a ki­zsákmányolok ellen .Tudjuk nagyon jól, hogy az 191?-es forradalom nél­kül, nem következhetett volna el 1945- ös felszabadulásunk. Éppen ezért még fokozottabban vigyük előre hazánk­ban a szocializmus ügyét, fogjunk bátrabban a munkához, mert minden, amit csak megteremtünk, saját és gyér mekeink boldogságát szolgálja. Molnár Géza, Gúla. Szocialista munkaverseny szervezésével javítják munkájukat a kassai kerület zootechnikusai A tőketerebesi járás körzeti, járási és helyi zootechnikusainak közössége ma­gáévá tette A. Zápotocky elvtárs, kormányelnök szavait, amelyeket a nemzetgyűlés első teljes ülésén az ál­lattenyésztési termelés feladataival kap­csolatban mondott: — Egyedül az állattenyésztési ter­melés emelésével oldhatjuk meg a ma legégetőbb kérdését: a közellátási kérdést. Az említett zootechnikusok megszív­lelték ezeket a szavakat és fölsorakoz­tak feladatuk teljesítésére. Határozatuk így hangzik: — Megértettük, hogy a dolgozó nép ellátása, amint ezt Antonín Zápotocky elvtárs mondotta, nem pénzügyi, hanem termelési kérdés. Tisztán látjuk járá­sunkban a termelési és beadási kötele­zettségek teljesítésének kérdését a ma­gánszektor vonalán; világos immár, hogy a szocializmus építése idején az egyhelyben topogó magánszektor nem tudja biztosítani az állattenyésztési ler-1 melés fokozását. Figyelmünket tehát a szocialista szektor, az Egységes Föld­műves Szövetkezetek felé fordítjuk és szocialista munkaversenyre szólítunk . föl a kassai kerülethez tartozó min­den helyi, körzeti és járási z'ootechni­­kust. az alábbi kötelezettségek legjobb telje­sítése érdekében: A) Sertéstenyésztés 1. Minden közös állattenyésztésü EFSz-ben 1952. október 1-ig el kell érni a tervezett állományt. Éhnek teljesíté­séért a versenyző 100 pontot kap, a terv fölötti szaporulatért darabonként egy pont illeti meg. 2. A II. és magasabb típusú EFSz-ek közös sertéstenyésztését meg kell szer­vezni, ezért a versenyző^OO pontot kap. Az alacsonyabb típusú szövetkezetek közös sertéstenyésztésének megszerve­zése esetén 10 pont a jutalom szövetke­zetenként. 3. Ha minden közös állattenyésztésű EFSz-ben az istállózott anyasertéseknél elérik az átlagban vett hétmalacos ei­lest és minden közös állattenyésztésű EFSz-ben elérik anyasertésenként az átlagos hét elválasztott malacot, ezért a versenyzőt 100 pont, minden tovább’ darabért pedig egy pont illeti meg. 4. Egészévi átlagban minden közi állattenyésztésű EFSz sertéshizlaldájá ban 0.40 kg-os napi súlygyarapodás kell elérni, külön tekintettel arra, bőgj az egy kg-os elősúlygyarapodás menné' olcsóbb legyen és mennél kisebb takar mányfogyasztással járjon. Ezért a ver­enyző 100 pontot kap. Minden további egy dkg-os átlagos súlygyarapodást egy ponttal jutalmaznak. B) Szarvasmarha 1. Ha 1952. október 1-ig minden kö­zös állattenyésztésű EFSz eléri a terve­zett állatállományt, ezért a versenyző 100 pontot kap, a terven fölüli gyarapo­dás minden darabjáért 5 pont a juta­lom. 2. A teheneknél és üszőknél — ugyancsak a közös állattenyésztéssel foglalkozó EFSz-eknél — 70%-os vem­­hességet kell elérni és a 70#/o-os vem­­hesséeet alapul véve. 60%-ban kell a borjakat fölnevelni. Ezért a versenyző 100 pontot ér el és minden további szá­zalékért 1 pontot kap. 3. Minden közös állattenyésztésű EFSz-nél tehenenként átlagban és egész éven át napi 6.5 liter tejhozamot kell elérni, amiért a versenyző ugyancsak 100 pont jutalomban részesül minden további litert pedig egy poftttal érté­kelnek. C) Juhtenyésztés 1. A tervezett állománvokat 1952 ok­tóber 1-ig minden közös állattenyészté­sű EFSz-nél el kell érni; a versenyző jutalma: 100 pont. 2. Az átlagos gyapjúhozam és átlagos minőség, amelyet el kell érni. a követ­kező: a) merinói fajtánál 2.2 kg évente, b) olasz fajtánál 1.5 kg évente. A juhsajt átlagos beadása évente: a) merinói fajtánál 15 kg, bl olasz fajtánál 20 kg. Mindezért a versenyző 100 pontot kap. minden dkg gyapjúért és eg^ kg sajtért a versenyző további 5 pontos ju­talomban részesül. 3. A beállított bárányok 100%-os vemhessége és a kisbárányok fölneve­lése esetén a jutalom 100 pont. minden további esetben egy pont a versenyző jutalma. A versenyeredményt 1952. októberé­ben értékeli ki a versenyző zootechni­­kusokból. illetve helyetteseikből össze­állított bizottság. A győzelmet azok a versenyzők szer­űk meg, akik az egyes mezőgazdasági állatfajtáknál sorrendben a legmaga­sabb pontszámot szerzik meg. Az első díj 15.000.—. a második 10.000.— és a armadik díj 5.000.— korona. A versenyfölhívást a helyi zootech­­ikusok nevében A. D e m k o. J. H a t­­á k, Ján Domorackf, J Pajtás, /í. R e p o v s k y, J. H o r ií a k és Sol­tys Írták alá valamint Michal L e s - kanif állattenyésztési osztályvezető és Ján Ogurcák járási zootéchnikus láttamozta. A perbetei szövetkezetben az év végi jutalmazás nagy örömet és megelégedést váltott ki \ Nincs aggodalom és bánat a falunk­ban, hiszen a szövetkezet tagjai, akik becsületesen dolgoztak egész 1 éven át, most látják az eredményt az elszámo­lásnál. Kalocsay József szövetkeze­tünk tagja az ehnult évben 600 munka egységet dolgozott le, amelyre a követ­kező jutáimat kapta: 50.000 korona, 10 mázsa búza, 6.5 mázsa árpa és 200 liter bor. Kovács János 700 munkaegy­ség után 52.000 koronát, 14 mázsa bú­zát, 5.5 mázsa rozsot, 7 mázsa árpát, 5.5 mázsa burgonyát, 56 kg lencsét és babot kapott. Mint magángazdálkodó a szövetkezetbe lépése előtt öt hektó-r ron gazdálkodott, ahol alig érte el ha­vonta az 5000 korona hasznot, ami nem tudta fedezni sem a ruházatot1 sőt sóra is majdnem kevés volt. A perbetei szövetkezet tagjai az egyik összejövetelükön elhatározták, hogy mivel ilyen becsületes jutalma zásban részesültek, a pénz nem ve­szik fel, hanem bent hagyják a szö­vetkezet pénztárában, hogy azt a gaz­dasági épületek kiszélesítésére hasz­nálják fel. Tehát nem akarják a tagok, hogy náluk a ládafiában kihasználat­lanul nagy összeg heverjen, amikor~ azzal 'kisegíthetik szövetkezetüket, így válhatott valóra, hogy terven fe­lül egy új típusú kukoriqagárét épí­tettek. Szövetkezetünk évi átlagtermése bú­zából hektáronként 24 mázsa, őszi ár­pából 28 mázsa, rozsból 25 mázsa, cu­korrépából pejig 250 mázsa volt Itt meg kell említenem Sukala János ma­gángazdálkodót, akinek vetése 4 hek­tárt tett ki az elmúlt évben. Érről a négy hektár területről csupán 55 má­zsa gabonát takarított be. Ha összehasonlítjuk Sukala János magángazdálkodó földjeinek hektár­­hozamát a szövetkezetével, azt tapasz­taljuk, hogy Sukala János földjei a szövetkezeténél 41 mázsával termettek kevesebbet, holott az egyik legjobb és legpontosabb embernek tartják a falu­ban. Ez az arány természetesen Sukala János jövedelmében is megmutatko­zik, a szövetkezet dolgozóival szem­ben, mert 5000 korona tiszta jövedel­mének nagy részét gyógykezelésre fordította, ruhára más szükségletekre pedig alig telt belőle. Ebből láthattuk, hogy a szövetkezet tagjai mennyivel gondtalanabbul él­nek. A szövetkezeti nagy parcellákon az újfajta mezőgazdasági gépek és mű trágyák segítségével többet termetnek, mint az önállóan dolgozo földműve­sek. A nagyüzemi gazdálkodás tehát sokkal előnyösebb , mint a régi mód­szerrel dolgozó gazdálkodás, és csak a szövetkezet biztosíthat magasabb élet­­színvonalat minden kis- és középpa­rasztnak. Süti József, Perbete. Marcellházán 1952-ben még szebb eredményeket érünk el Mint minden szorgalmas szövetkezet, úgy a mi szövetkezetünk is megújult erővel és a legnagyobb kedvvel kezdi meg a munkát az 1952. esztendőben. Mintegy 200 szövetkezeti tag, | a n­­c s í k Gyula elnök elvtárssal az élén, a legszorosabb együttműködésben sora­kozik fel ötéves tervünk negyedik évé­nek küszöbén, hogy ezt az évet mennél szebb eredménnyel tudjuk majd befe­jezni. Meggyőződésünk, hogy az 1952-es évben még szebb eredményeket értünk el, mivel az eddigi tapasztalatokból le­vonjuk a tanulságot és a szovjpt ta­pasztalatok elsajátításával fokozni tud­juk a termelést. A munkatervek kidol­gozásánál már most gondoskodunk ar­ról, hogy minden tag személyesen fe­leljen munkájáért és a munkacsoportok élére olyan egyéneket állítunk, akik már eddig is bebizonyították, hogy a haladás hívei. Karát, Moravc s.í.k és E r n e c elvtárs csoportvezetők már most azon fáradoznak, hogy a csopor­tok közötti versenyt mennél nagyobb mértékben kiszélesítsék. A szövetkezetben egy percig sem szü­netel a munka. Palántanevelő üveghá­zat építünk, mintegy 125 négyzetméter nagyságban, amely kettős polcokkal van ellátva, továbbá 450 négyzetméte­res területen már folyil^ a melegágyak előkészítése, hogy \a tavaszra, amikor megindulnak a vetési munkálatok, ne kelljen a munkaerőt a vetéstől elvonni. A korai palánták nevelésével biztosít­juk dolgozóink részére a szükséges ko­rai zöldségféléket és bízunk abban, hogy már februárban elsőnek tudunk szállítani a termelt zöldségekből. Állatállományunk napról-napra sza­porodik és az új évben naár meghaladja a háromszáz darabot. Dicséretet érde­mel az állattenyésztésnél dolgozó P ró­va z n í,k István és Z á b o j n.í.k Ist­ván munkája, akik szintén a ^legna­gyobb szorgalommal dolgoznak a ha­zánk újjáépítésének érdekében. Az is­tállóban mindig a. legnagyobb tisztaság honol, és az állatok sulyszaporulata, valamint az egyre emelkedő tejhozam a bizonyítéka .hogy godozóik lelkiisme­retesen végzik feladatukat. Sertésállo­mányunk is szépen szaporodik. A meg­levő 50 darab anyasertés szaporulata biztosíték ahhoz, hogy a tervbevett ser­tésállományunk meglegyen. Ernec és Vojácsek elvtársak szintén becsülettel teljesítik feladatukat. Biztos tudattal tekintünk tehát a jö­vőbe, mert tudjuk, hogy eredményes munkánk a béke ügyét szolgálja és bá­tor léptekkel haladunk a szocializmus felé. Marikovec Aladár Marcellháza G iramszentgyörgyön kétszeresre emelkedett a CSEMADOK taglétszáma Nincs még két hónapja sem, hogy községünkben rohamosan megnöveke­dett a szövetkezeti tagok száma. Ugyanígy volt ez a CSEM ADOK tag­toborzó akciójával is. Minden magyar dolgozó megértette a CSEM ADOK felhívását, egy pár makacs kivételével s ennek folytán eddig 70 taggal ren delkező kultúregyesületünket ebben az akcióban még 70 taggal sikerüli gyarapítanunk. Elkövetünk min­dent, hogy falunk dolgozóit megnyer­jük a CSEM ADOK tagjául, hiszen mezőgazdaságunk fejlődésével párhu zamosan az igazi szocialista kultúrá­nak is még szélesebben el kell terjed­nie a magyar dolgozók között. Elmondhatjuk tehát, hogy sikerült >é gr ehajtanunk a tavaly Pozsonyban összeült országos konferencia határo­zatát, valamint teljesítettük líacíhk dvtárs felhívását az egész ország és a nyitrai kerület magyar dolgozóihoz, hogy szívják magukba szabadon a szocialista kultúrát a CSEM ADOK on keresztül. Füri János, Garamszentgyörg” _2___

Next

/
Thumbnails
Contents