Szabad Földműves, 1951. július-december (2. évfolyam, 26-52. szám)

1951-07-01 / 26. szám

Az időben végzett terménybetakarítás és beszolgáltatás minden dolgozó paraszt hazafias kötelessége Až aTatőgúpok megkímélnek bennünket a fáradságos munkától Jó az ősziárpa termés Köbölkúton Országunk több részében megkezdő­dött az őszi árpák aratása. A jó kedvező időjárás meghozta a gazdag termést. Átlag hektáronként 35 q termésünk van ezidén. Ünnepélyes keretek között Köbölkú­ton is megkezdték az őszi árpa aratását. Az Ifjúsági Szervezet is kivette részét a nagy munkából. Az önkötözőgépek igen szép eredménnyel kezdték meg munká­jukat, de hátráltatja őket az a körül­mény, hogy tavaly a földek összeszántá­­sánál még nem sikerült teljesen eltün­tetni a barázdákat. • - , . * • •.. Nemcsak az önkötözőgépek kezdték el az aratást, ott. látjuk a kombájnt is, melynek tartályába szaporán gyülemlik az őszi árpa jól fejlett és súlyos magja. Az EFSz tagjainak egész évi, kitartó, szorgalmas munkája, igyekezete nyo­mán hektáronként 35 q termett. Az EFSz-en kívül állók is kiváncsiak voltak Köbölkúton a szövetkezet aratá­sára. Különösképpen a kombájn mun­káját szemlélték, nem maradtak el az önkötözők sem, mint a zsinór vágták a rendet és szép kévékbe rakták le a be­kötött gabonát. Még csak. az aratás kez­detén tartunk, az őszi árpáknál, mar is nagy az érdeklődés a gépek munkája iránt. Ha az aratás igazában megkezdő­dik, akkor elcsodálkozhatnak a szövet­kezetek ellenségei, kik azt mondották kis--és középparasztjainknak, hogy a gép nem segíti munkájukat, hanem el­lenkezőleg, rá kell majd dolgozniok. A kis és középparasztok aratás után be­számolnak ezzel a szóbeszéddel... Sz. A. Polgáraink 99.33 -ban szavaztak a béke 'mellett Június 17-én fejeződött be hazánkban az öt nagyhatalom közti békeegyez­mény megkötése érdekében tartott népszavazás. A szavazásban 9,081.421 pol­gár vett részt. A szavazójegyet egyhangúlag 9,020.522 polgár írta alá, vagyis a szavazók 99.33%-a. Népünk eltökélt szavát munkájával ezer és ezer tonna acél­lal és szénnel, szerszámgépek és más cikkek terven felüli gyártásával, vala­mint a falun az EFSz-ek megszilárdításával támasztotta alá. Hazánkban a béke hívei mozgalmának lendületében kiemelkedő szerepet töltöttek be az agitátorok. Az agitkettősökben nagy számban háztartásbeli nők is szerepeltek. Hazánk dolgozó népe szilárd elhatározással áll a béketábor oldalán, melyet a Szovjetunió és Sztálin elvtárs vezet. Befejezés előtt az ősziárpa aratás a nyitrai kerületben taggal emelkedett a szövetkezetek taglétszáma, a lé­vai járásban 80-nal, a surányi járásban 60 új tag­gal stb. A nyitrai kerület minden járásban jól kidolgozták az aratási munkálatok tervét. A komáromi és tapol­­csáni járásban a magángazdálkodó kis- és középpa­rasztok öt munkacsoportot szerveztek. Hasonló­képpen a többi járásában is közösen végzik el az aratást. Az aratási munkálatok előkészületeit a déli járásokban végezték el a legjobban. A gépjavítási munkálatok tervét mindenütt száz százalékra telje­sítették már. A nyitrai kerület déli járásaiban, az ógyallai és a párkányi járásban a napokban béfejezéshez közeledik az ősziárpa aratása. Az állami gazdaságokban és a szövetkezetekben önkötöző gépekkel és szovjet kom­bájnokkal végzik az aratást. Az ősziárpa átlagqs hektárhozama 27 q. Néhány állami birtokon, pél­dául Kravanyban és a nánai állami birtokon hek­táronként 40 q-ás terméshozamot is elértek. A nyit­rai kerületben az aratás előkészületeivel egyidőben megkezdték az új szövetkezeti tagok toborzását is. Ezideig több mint 370 kis- és középparaszt lépett be a szövetkezetbe; csak a komáromi járásban 140 új (m. s.) Az ősziárpák aratási munkála­taival az aratás már megkezdődött és ezzel hozzáfogtunk az utóbbi évek egyik legbőségesebb termésének betakarításá­hoz, dolgozó népünk kenyerének bizto­sításához. Az ősziárpák aratása Szlovákia déli részén e napokban már befejezéshez közeledik. Minden arra mutat, hogy a többi gabonafélék a kedvező időjárás következtében országos viszonvlatban rohamosan beérnek. Dolgozó népünk minden figyelme ma a falura összpontosul, mert az ezévi ara­tással és terménybetakarítással felemelt ötéves tervünk harmadik évének fela­datait teljesítjük, ami magasabb élet­­színvonalat, több kultúrát, országunk erősítését és a béketábor erejének nö­vekedését jelenti. Vannak még járások, EFSz-ek és ál­lami birtokok, akik nem készültek fel időben az aratási munkálatokra, ahol még a növényápolással, amit az esőzé­sek is hátráltattak le vannak maradva. Ezeken a helyeken Köztársaságunk kor­mányának felhívása után a lakosság széles tömegeinek mozgósításával válto­zás állt be és gyors ütemben hozzák be a mulasztásokat. A cukorrépa, a burgo­nya és más kultúrnövények egyelési és kapálási munkálatai elvégzésével nem­csak növényeinket mentjük meg a gyomtól és emeljük a terméshozamot, de felszabadítjuk a növényápolásnál foglalkoztatott dolgozóinkat az aratási munkálatok számára. Az elkövetkező hetek feladatai megkövetelik dolgozó parasztságunktól minden számbavehető erő mozgósítását. A közös együttműkö­dést a legnagyobb tervszerűség alapján, az EFSz-ek, állami birtokok, traktorál­lomások, kis- és középgazdáink között, hogy megrövidítsük a betakarítás ide­jét, csökkentsük a hektáronkénti költ­ségeket és a szemveszteséget a lehető lgkisehbre korlátozzuk. Minden megta­karítással, amit a termelésben elérünk dolgozó népünk jólétet emeljük. Kell gondoskodni arról, hogy a jó munka­­szervezés alapján, lendületes szocialista verseny fejlődjék ki a munkacsoportok és az egyes szövetkezetek között. A nö­vényápolásnál szerzett tapasztalataink azt bizonyítják, hogy ahol meg volt szervezve a szocialista versenymozga­lom és ahol gondoskodás történt az if­júság és a nők bevonására a verseny­mozgalomba, ott idejében megbirkóz­tunk a gyommal, emeltük a hektárhoza­mot, emelkedik az EFSz-ek tagsága, dolgozóink életszínvonala és ezenkívül ma teljes egészében készen állunk az aratásra. Ebben az évben a gyakori esőzések következtében a dús termények sok he­lyen megdőltek s géppel nem aratha­tunk. Ilyen helyeken fontos, hogy ki­sebb részlegekre osszuk fel az aratási munkacsoportokat. Minden nap ponto­san jelöljük meg az elvégzendő napi munka helyét és normáját, az egyes csoportoknak és lehetőleg az egyes ta­goknak is. Nagyobb munkacsoportok nehézkesen haladnak a munkában, mi­vel sok esetben egymást akadályozzák a nagyobb munkateljesítmény elérésé­ben. A munka igazságos jutalmazására a legnagyobb gondot kell fordítani, hogy a munkás lássa szorgalmának eredmé­nyét, ami elősegíti a munkaverseny szé­lesedését is. Az aratás ott van jól megszervezve, ahol előre elkészített jó munkaterv alapján folytatjuk a munkát, ahol szá­mításba vesszük és kihasználjuk a ren­delkezésünkre álló legkisebb időt is. Ahol az aratással párhuzamosan folyik a tarlóhántás, a másodnövények vetése, a cséplés és a gabonabeszolgáltatás egyenesen a géptől történik. Ahol a gép az igák és az emberi munka egymást segítik és kiegészítik a feladatok elvég­zésében. Lapunk más helyén foglalko­zunk olyan forradalmi újításokkal, ame­lyek megváltoztatják az aratási munká­latok eddigi módját. Ezen Újítást már több helyen alkalmaztuk is az ősziárpa aratásánál. E szerint az aratással egy­időben folyik a hordás, cséplés a szán­tás, sőt a másodnövények vetése is. Ezt az újítást még nem tudjuk mindenütt alkalmazni, ezért fontos, hogy bár mi módon, de azonnal végezzük el a tarló­buktatást és a lehető legrövidebb időn belül a másodnövények vetését. Gon­doskodás történt arról, hogy gépállomá­saink két műszakban dolgozzanak, hogy amit learattak azon a tarlószántást s el­végezzék és másodnövényeket elvessék. Az egyre szaporodó állatállományunk takarmánykészletének kiegészítése szempontjából nagy jelentőséggel bír a másodnövények vetése. Ez év végéig 370.000 állatot helye­zünk el EFSz-ink újonnan épített istál­lóiban. Állatállományunk szaporítása egyik legfontosabb feladatunk a mező­­gazdaságban. Ezért is szükségünk van több és jó tápértékű takarmányra, mert csak így tudjuk szaporítani és feljavíta­ni állatállományunk mennyiségét és minőségét, amelv több húst, tejet, zsírt stb. jelent és több jövedelmet szövetke­zeteinknek. A másodnövényekre vonat­kozó szakanyagot lapunk más részén közöljük. Az aratási munkálatok helyes meg­szervezésével új munkamódszerekkel sok feleslegesen végzett munkától men­tesülhetünk, ami először a feleslegesen kifejtett fizikai munkától ment meg, másodszor lényegesen csökkenti a ter­melési költségeket. Ha a meglévő em­beri, gépi- és iga munkaerőket helyesen csoportosítjuk, akkor a learatott ter­ménynek a keresztekben való megacé­­losodása után azonnal neki foghatunk a hordásnak és a cséplésnek. Fontos az is, hogy a gép alól azon gabona mennyi­séget, amelyre szerződésünk van az ál­lammal a beszolgáltatási kötelezettségek alapján azt azonnal a géptől szállítsuk a Földműves Raktárszövetkezetbe. Ezzel biztosítjuk Népi-demokratikus Államunkkal szemben hazafias köteles­ségünket és megtakarítjuk azt az erőt amellyel a kicsépelt gabonát a géptől haza és hazulról az FRSZ-be szállíta­nánk. Ha a soron lévő munkáknál kiküszö­böljük a feleslegesen végzett munkákat, nagyon észrevehetően rövidül ezzel a termésbetakarítás ideje, amely nagy kihatással van a következő évi termésre is, mert időben foghatunk hozzá a jövő­évi talaj előkészítéshez és a termelési költségeket lecsökkentjük. Tehát minél többen vesznek részt dolgozó parasztságunk soraiból a ter­ménybetakarítás közös munkáiban, ez annál előnyösebb és hasznosabb dolgozó parasztságunk szempontjából. A szövet­kezeti mozgalmunk erősödése és ez év­ben megszervezett közös aratások is azt bizonyítják, hogy a nagyüzemi gazdál­kodás irányában haladó mezőgazdasági politikánk mind nagyobb paraszti töme­­„geknél talál megértésre. Az 1951 évi aratási munkálatok bizto­sításáról kormányhatározat jelent meg, amely felsorolja azokat a feladatokat, melyeket ezévi nagy békearatásunkkal kapcsolatban el kell végezni. A kor­mányhatározat a felvásárlásokra vonat­kozólag a következőket mondotta. A be­szolgáltatási feladat teljesítése minden egyes földműves, minden egyes EFSz és minden állami bírtok hazafias köteles­sége és legértékesebb hozzájárulás a világbéke megszilárdításához. A maga­sabb típusú EFSz-ek mintaképül szol­gálnak a többi földműveseknek azzal, hogy beszolgáltatási kötelezettségeiknek rögtön a cséplőgép alól eleget tesznek és biztosítják a vetőmagot és a takar­mánymagot saját szükségleteikre. Ha­sonlóképpen a többi EFSz-ek, az állami birtokok és az egyénileg gazdálkodó földművesek is gyorsan elvégzik a csép­­lést, lehetőség szerint egyenesen a föl­deken és sürgősen eleget tesznek be­szolgáltatási kötelezettségeiknek, a ga­bonából, olajosmagvakból és a többi ter­ményféléből, mint a szalmából és szé­nából. A Nemzeti Bizottságok megszer­vezik szükség szerint a kulákoknál a cséplés feletti ellenőrzést és gondoskod­nak arról, hogy a kulákok azonnal be­szolgáltassák az előírt mennyiséget. Dolgozó parasztságunk az idei aratás sikeres megvalósítását tekintsék első­rendű hazafias kötelességüknek és az aratási munkálatok elvégzésében, vala­mint a beszolgáltatási kötelezettségek, illetve a felvásárlás teljesítését tekint­sék a világbékéért és a szocializmus ki­építéséért folyó harchoz való hozzájá­rulásuknak. II. évfolyam 26. szám. Bratislava, július 1.

Next

/
Thumbnails
Contents