Szabad Földműves, 1951. július-december (2. évfolyam, 26-52. szám)

1951-07-01 / 26. szám

2 1,951. július 1. A legnagyobb szívügyünknek tekintsük az aratás megszer­vezését és zavartalan menetét Az idei gazdag aratás a gépállomások dolgozóit is nagy feladatok elé állítja. A gyakori esőzések és a műtrágyák hely­telen megválasztása miatt a vetések leg­nagyobb része megdőlt és ha géppel akarjuk aratni, bizony ügyes traktoris­tának kell lennie, aki tudja majd, váj­jon a tábla melyik részén kell az aratást megkezdeni. Az elmúlt napokban nagyszerű ta­pasztalatokat szereztek traktoristáink az ősziárpa aratásánál, különösen az új traktoristák. Jó iskola volt ez számuk­ra, mert a gyakorlottabb traktoristáktól sokat tanulhattak. Hibák is történtek, mint Csallóközcsütörtökön a gépállomá­son. Kimentek agregátorral aratni, de nem készültek jól fel. Vigyáznunk kell, nehogy előreforduljanak ilyen esetek, mert ez idő pazarlás és fölösleges költ­ségeket jelent és a reakciós kulákok mindjárt propagandát csinálnak belőle. Ne restelje a traktorista gépét átvizs­gálni, mielőtt aratni megy, s csak úgy induljon neki az aratásnak, ha minden a legnagyobb rendben van. Az idei aratásnál már több helyen az erősebb traktorok után két önkötözőgé­pet akasztanak, sőt Nagymihályon az önkötözők után nehéz boronát is akasz­tanak és vetőgépet. így az aratással együtt elvégzik a tarlóhántást és a nyá­ri takarmány vetését is. A vetőgép után ugyancsak könnyű magtakarót akasz­tunk. A traktor mellett külön pótkocsi lesz, melyre egy elevátor szabálysze­rűen felhordja a kész kévét. Ez nem az első, sem az utolsó módosítás. Gépállo­másunk valamennyi dolgozója azon gondolkozik, hogyan is tehetné gyorsab­bá munkáját. Az öntudatos traktorista az büszke alkotókészségére, s örül, ha látja, hogy a társadalom számára hasz­nos munkát végzett. Az öntudatos traktorista tudja, hogy ez évben sokkal jobban kell kihasznál­nunk gépeinket, mert egy gépnek sok­kal többet kell learatnia, mint az elmúlt évben. A múltban akadtak olyan embe­rek, akik a kulákok befolyására nem szerződtek a gépállomással az aratás géppel való elvégzésére. Mikor aztán meggyőződtek, hogy a gépek jól dolgoz­nak és a szemet sem verik ki, több he­lyen veszekedés támadt a gépek miatt. Ez évben minden gazda, jó előre biz­tosította magának a géppel való aratást és szerződést kötött a gépállomással. Előreláthatólag a múlt évi 25.000 hek­tárral szemben az idén 350.000 hektárt aratunk le géppel, ami az összterület 35%-át teszi ki. Ezzel arányosan meg­növekedett a gépek száma is. Minden előfeltétel meg van arra, hogy a kitűzött tervet sikeresen végrehajthassuk. L. Ifjúságunk megtesz mindent az aratás és cséplés sikerének érdekében Mezőgazdaságunk legfontosabb feladata: gazdag gabonatermésünk betaka­rítása. Ez évben gabonatermésünk nagyobb a tavalyinál. Gyorsabban és jobban kell elvégezni a gabonabetakarítás munkáját, mint tavaly, mert minden kése­delem kárt okoz népgazdaságunkban. Ifjúságunk mindezt tudja és ezért tevékeny, kezdeményező munkával har­col a magvesztés ellen, gyorsítja az aratás munkáját és az egész falu ifjúsá­gát mozgósítja az aratási versenyben való példás részvételre. Az aratás, cséplés jó és gyors elvégzése fontos része hazánk békevédelmi harcának és ezért ifjú­ságunk hazafias kötelességének érzi, hogy részt vegyen a munkában. A Köztársasági renddel Mtüntetett boksa László elvtárs brigádja még a múlt héten versenyre hívta az állami gépállomások ifjú dolgozóit, hogy a traktorosbrigádok jó munkája nyomán népünk békearatása sikeres legyen- El­sőnek a galántai járás legjobb traktoristája, Deák elvtárs fogadta el ezt a ver­senykihívást. És azóta traktorosbrigádjaink egymásután vállalnak kötelezett­ségeket, melyek biztosítják gabonatermésünk gyors és gondos betakarítását. De a traktoros brigádokon kívül felkészültek az aratásra a helyi csoportok is. Az előkészületeket hazafias kötelezettségvállalások formájában szervezték meg. A nagyabonyi, később a malálúči ifjúsági csoport felhívására egymás után jelentették kötelezettségvállalásaikat Nyitragerencsér, Kostolné Klačany, Várkony községek csoportjai és a többiek. Ifjúságunk főleg az Egységes Földműves Szövetkezetek és az állami gép­állomások dolgozóit segítik munkájukkal. így például a csütörtöki gépállomás számára két ifjúsági csoport is szervezett gépeket kiszolgáló brigádot. Eliásov­­ce és Malinovo. A rimaszombatiak pedig a diákságból készenléti brigádokat Szerveztek a tamásfalvai negyedik típusú szövetkezet számára. Mindezek a példák bizonyítják, hogy ifjúságunk jól megértette azt, hogy az idei békearatás harci feladat. Egyre szélesedik a mozgalom, melynek nyo­mán az Ifjúsági Szövetség csoportjai brigádokat, munkacsoportokat szerveznek és az ország jó gazdáiként mindent megtesznek azért, hogy az aratás sikeres legyen. Ifjúsági hírek E hó 21-én, csütörtökön nyitották meg Prágában a Szokol kilencedik kongresszusát. Ha az Ifjúsági Szövetség mérlegelni akarja a Szokol kilencedik kongresszusának előkészitő kampányát, akkor büszkén állapíthatja meg. hogy Hejzlár elvtárs útmutatása nyomán a CsISz valóban „a Szokol legelsőbb és legnagyobb segítőtársa lett“. Néhány kiragadott példával könnyen bizonyíthatjuk ezt. — Az eperjesi Szo­kol kerületi bizottsága jelentette, hogy az Ifjúsági Szövetség együttműködése nélkül az országos versenyben nem ér­hette volna el az első helyezést — vagy más példa: a galántai CsISz üzemi cso­port négyszáztizenkét tagja nyerte el a TOZ jelvényt. — Dolany, Beluša köz­ségek modern labdarúgó és kézilabda pályát készitettek. A legszembetűnőb­ben pedig az bizonyítja, hogy Ifjúsági Szövetségünk ezerötszázötvenhárom Szokol kört szervezett. * A rudnanyi bányásziskola lezárta az idei tanévet. A bányásztanulókból most már igazi bányászok lettek. Az iskolát Lopata, Hatala és Steiner elvtársak ki­tüntetéssel végezték el és most gyönyö­rű tervek ellőtt állanak, mert Farkas Bé­la, Rimár -József és Fedor János elvtár­sakkal együtt magasabbfokú iskolába készülnek. Művezetők, mérnökök sze­retnének lenni. De addig is, amig szep­temberben el nem kezdik tanulmányai­kat leszállnak a bányába, hogy munká­jukkal bizonyítsák az új bányászok szakképzettségét. Kivonat a lévai III* tip. EFSz elszámolási könyvéből május havában A lévai EFSz-ben a munkacsoportok munkatelje­sítménye egyre emelkedik. Amivel természetesen emelkedik az egyes tagok jutalmazása és ezzel együtt emelkedik életszínvonaluk is. Ezt természe­tesen csak úgy érték el, hogy szigorúan a munka­normák alapján történik. A május havi jutalmazás­ról szóló kimutatás az 50<%-os előlegek kifizetése szerint így néz ki: 1. Novoszád Ferenc a fejőteheneket gondozza; ez év májusában 80.5 munkaegységet dolgozott le és előlegképpen 6.400.— koronát kapott. 2. Vari András a lovak körül dolgozik; ez év májusában 66.26 munkaegységet dolgozott le és 5.300.— kprona előleget kapott. 3. Bátovszky Jónás egy munkacsoport vezetője májusban 77.5 munkaegységet dolgozott le és elő­legképpen 6.200.— koronát kapott. 4. Karlík Károly, ki szintén egy munkacsoport ve­zetője és felesége is a szövetkezetben dolgozik, má­jusban feleségével együtt 115.5 munkaegységet dol­goztak le és 9.240 korona előleget kapott. 5. Mészáros Sándor a lovak körül dolgozik; má­jusban 65.75 munkaegységet dolgozott le és 5.260 korona előleget kapott. 6. Feranszky Pavlina májusban répát egyelt; 22 nap alatt 50.5 munkaegységet dolgozott le és 4.040 korona előlelegt kapott. 7. Tonhaiser Mihály, aki a szövetkezet gazdasági ügyeit intézi és gondját viseli a szövetkezet raktá­rának is, májusban 100.75 munkaegységet dolgozott le; 8.060 korona előleget kapott. 8. Tomásovszky József, traktorista és a szövetke­zet gépésze májusban 79 munkaegységet dolgozott le és 6.320 korona előlelegt kapott. 9. Sebő Antal a fejőteheneket gondozza, májusban 81.50 munkaegységet dolgozott le; 6.520 korona elő­leget kapott. 10. Kiszela István, a szövetkezet traktoristája má­jusban 25 nap alatt 68.75 munkaegységet dolgozott le; 5.500 korona előleget kapott. 11. Stucka József, a szövetkezet példás gépésze májusban 25 munkanap alatt 80.25 munkaegységet dolgozott le és 6.420 korona előleget kapott. 12. Frommer Ilona répát egyelt, 20 nap alatt 54.5 munkaegységet dolgozott le; 4.360 korona előleget kapott. 13. Koszorin Magda répát egyelt, 17 nap alatt 44 munkaegységet dolgozott le; 3.520 korona elő­leget kapott. Az ifjúsági épitkezékről jelentik: A Duzzasztómű építésénél dolgozó púcho­­vi, kunčicei és rmsicei táborok átlagos munkateljesítménye naponta 140%. Kö­telezik magukat, hogy az aratás ideje alatt ezt a munkateljesítményt minden táborban megtartják majd. * Az érsekujvári ELEKTROSVIT üze­mében a bakelitműhely megkezdte a normák felülvizsgálását. A műhely ifjú dolgozóinak kezdeményezésére Fibich és Halász elvtársak tekintet nélkül ar­ra, hogy gyenge vagy magasteljesítmé­nyű normák voltak eddig, megkezdték a munkamenetek időbeli tanulmányozását A bakelitműhely dolgozóinak lelkesedé­se nyomán az 1311-es és 1313-as számú műhelyben is megkezdték a munkame­netek tanulmányozását. Ifjúságunk eltávolítja a puha normá­kat és megvalósítja minden vonalon, hogy a bérek igazságos arányban legye­nek a munkateljesitménynel. Ifjúsági Szövetségünk tagjai város­ban, üzemben, faluban és a földeken egyaránt, egyforma erővel arra töreked­nek, hogy a szocializmus útján bátrab­ban haladva tanítónk és barátunk. Gott­­wiald elvtárs jelszavát betartsa: „Építsd a hazát — a békét véded!“ A sopornyai EFSz asszonytagjai hozzájárultak a szövetkezet győzelméhez a tavaszi munkaversenyben A szeredi járásban a jól működő szövetkezetek közé tartozik a sopornyai III. típusú EFSz is. A tagok még a télen Mdolgozták egészévi munkatervüket. A szövetkezetben tömörült kis- és középparasztok meggyőződtek a jól elkészí­tett terv fontosságáról és jelentőségéről; a tavaszi munkálatokat eszerint vé­gezték el és jó eredményeket értek el A jól megszervezett munkacsoportok könnyen és gyorsan teljesítették feladataikat. Ám az állandó munkacsoportok megszervezésénél kitűnt, hogy a szövetkezet nem rendelkezik elegendő mun­kaerővel. Azért asszonyokat is bekapcsolták a munkálatokba. Az asszonyok a tavaszi munkálatok folyamán valóban leliismeretesen dolgoztak, főképp a bur­gonya és a dohány ültetésnél és a répaegyelésnél. A legutolsó héten 12 ha ré­pát egyeltek ki. Az asszonyok öntudatos munkája és segítsége révén az ottani szövetkezet az első helyet érte el a tavaszi munkaversenyben. A jól végzett lelkiismeretes munkáért a sopornyai szövetkezeti tagok és az asszonytagok is május 31-én megkapták a vándorzászlót. A vándorzászló arra kötelezi a sopornyai szövetkezet férfi és asszonytag­jait. hogy segítsék a szövetkezeten kívül álló kis- és középparasztokat a közös aratási és cséplési munkálatok megszervezésében, arra, hogy meggyőzzék a kis és középparasztokat a közös szövetkezeti gazdálkodás előnyeiről. SZÖVETKEZETI HÍRADÓ iiiiiiiiiiiiiiHiiiiiiiiHiiHiiiiiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMiiiiiiuiiHiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiii A rimaszombati járásban az alábbi 8 falu egyé­nileg dolgozó'kis- és középparasztjai vállaltak köte­lezettséget, hogy az idei aratást közösen gépi erővel végzik el: Dobóca, Mártonfalva, Kerekgede, Serke, Alsósziklás, Kistörék, Kecege és Mezőtelkes. Ugyan­csak a rimaszombati járásban Nőszövetség 420 tagja kötelezettséget vállalt, hogy ötezer orat dogoznak le a helybeli IV. típusú EFSz-ben és az állami birto­kon. Munkájukat már meg is kezdték. Verbőcön az EFSz asszonytagjai példásan kiveszik részüket az építőmunkából. A garázs es mosóda építésénél 5 asszóny dolgozik, 22 asszony háromszáz darab gyümölcsfát ültetett, a műtrágyaszórásban pe­dig 6 asszony vett részt szorgalmas munkával. Rakotyás: e kis község dolgozó parasztjai a béke­szavazással kapcsolatosan vállalták, hogy 12 q és 35 kg húst adnak be kontingensükön felül a közellátásnak. Nagy Dénes 6 ha-os dolgozó pa­raszt nemcsak szavazólappal, de tettekkel is harcol a békéért. Vállalta, hogy 5 q búzával többet ad a közellátásnak. A rimaszombati járásban a dolgozó kis- és közép­parasztok békeszavazásnál tett felajánlásaik eredmé­nye 115 q és 37 kg termény, 47 q 18 kg hús, 3575 liter tej, 7881 darab tojás és 8889 munkaóra. Ezen­kívül 80 új tag szerzése az EFSz-be, 189 „Pravda”, „Uj Szó”, vagy „Szabad Földműves” előfizető szer­zése. Felsőszeli: a cukorrépa munkálatainak elvégzésé­ben példaként szolgál a felsőszeli IV. tipusu EFSz. Ez a szövetkezet 178 ha-on termel cukorrépát. An­nak ellenére hogy más ipari növényt is termelnek, amelyek szintén sok kézimunkát vesznek igénybe, mégis a cukorrépa kapálását és egyelését idejében és ól elvégezték. Ez mindenekelőtt annak köszönhe­tő, hogy a szövetkezeti tagok, a kis- és középföld­művesek közötti meggyőző tevékenységre igen nagy gondot fordítottak. á Az újgyallai III. típusú EFSz jól végzett felvilágo­sító és meggyőző munkával elérte, hogy a község la­kosságát két kulák C i n g e 1 M. és G a r n y í k J. kivételével belépett a szövetkezetbe. A szövetkezet még az aratás megkezdése előtt áttér а IV. típusra. A szövetkezet tagjai szarvasmarha és sertésállomá­nyukat is elhelyezték már a közös szövetkezeti is­tállóba. Kidolgozták az aratási tervet is és az új­gyallai szövetkezet tagjai alaposan felkészülve vár­ják az idei békearatás megkezdését. Nagyod: a nagyodi szövetkezet répaföldjeit egyelni kellett, mert a répa kezdett nagyon tere­bélyesedni. Az EFSz kulák tagjainak a feleségei nem igen vettek részt a répaegyelésben, s ha el is men­tek reggel 8—10 órakor, alig várták, hogy dél le­gyen és rohantak haza, mert az elkényeztetett kulákasszonyoknak megfájdult a derekuk. A szövet­kezetben dolgozó kis- és középföldműveseknek a fe­leségei a földnélküli szövetkezeti tagok feleségeivel együtt, látva, hogy a munkával elkéstek, reggel négy­től este kilenc óráig is dolgoztak a répa egyelésén. Az asszonyok között a legtöbb olyan volt, aki már 14 éves korától kezdve gazdasági munkát végzett és nagy tapasztalatra tett szert a répaegyelésnél is. Na ponta 250—300 koronát kerestek. Alsószeli: az alsószeli EFSz-nek nemcsak szép gabonatermésük lesz, hanem komoly jövedelmet je­lent a szövetkezet tagjai számára a kilenc ha-on lé­tesített kertészet is, amelyből már eddig több mint fél millió korona bevételük volt. A szövetkezet sa­­látabeszolgáltatási kötelezettségének 150%ra tett ele­get, kalarábéból 2000/0-ra, kelkáposztából eddig 50%-ra teljesítette beszolgáltatási kötelezettségét. A kertészeti munkacsoport tagjai a legbüszkébbek ko­rai káposztatermésükre, amely között akad már 2 kiós káposztafej is. Zsip: Erdélyi László 6 és fél ha-os dolgozó paraszt az év első felében már 'teljesítette marha- és sertéshús beszolgáltatási kötelezettségét. Az egész­évi tojásbeszolgál tatást kötelezettségét pedig száz szá­zalékon felül teljesítette. Szárnya: Závodszky Margit 24 ha-os kulák­­asszony úgy szabotálja közellátásunkat, hogy az elő­irányzott 7 darab tehén helyett csak kettőt tart. Mindenesetre így nem tehet eleget beszolgáltatási kötelezettségének. Ö vágási engedélyt nem kapott, de azért „feketén” levágott két sertést. Détér: Bojtos Lajos 68.25 ha-os kulák 16 q marhahúsbeszolgáltatási kötelezettségéből június 15-ig csak 753 kg-ot szolgáltatott be, 901 kg sertés­hús beszolgáltatását ezideig még nem teljesítette, 1344 darab tojás helyett 142 adott át. A somorjai járásban a sertéshúsfelvásárlás tervet eddig csak 620/o-ra teljesítették. Hogy a felvásárlási tervet mindezideig még nem tudták száz százalékban teljesíteni, annak különféle okai vannak, s főleg az, hogy nincs meg a terveztt sertésállomány. A hiány abból ered, hogy a falusi kulákok nem tartják a sza­mukra előírt sertésmennyiséget. Miloslav községben Juriga nevű kuláknál egy 180 kg-os sertést talál­tak, aki azt nemcsak, hogy nem akarta beszolgáltat­ni. hanem a felvásárlási szervekkel még erőszakos­kodott is. Csákány községbe Mészáros kulák 30 kát. hold földön gazdálkodik és mindössze csak egy kecskét tart. Fegyvernek: Prikril molnár, bár nem föld műves és semmiféle beszolgáltatási kötelezettsége nincs, mégis 5 sertést tart, pedig feketén. A disz­nók közül egyet már ki is hizlalt, lehetett vagy 180 kg-os,de Prikril a felvásárló szervek kérésére nem volt hajlandó eladni, mégpedig azért nem, mert a disznó atyai védnököt talált Valachovics Pálban, aki a zselízi járási Nemzeti Bizottságának mezőgaz­dasági referense. _________ Fémgyüjtési hetet rendeznek a bratislavai kerületben A bratislavai kerületben ez év június 24-től július elsejéig fémgyűjtő hetet rendeznek, melyen gyűjteni fogják az ócskavasat, fémtárgyakat és zománcozoit edényeket, valamint az összes vas- és acél tárgyakat, Minden háznál akad rossz fazék, kályhacső vagy eh hez hasonló tárgy. Szövetkezeti tagok, kis és középföldművesek' Vizsgáljátok át házatok környékét és ha kezetekbe akad ilyen tárgy, adjátok át a felvásárló szerveknek.

Next

/
Thumbnails
Contents