Szabad Földműves, 1951. január-június (2. évfolyam, 1-25. szám)

1951-01-07 / 1. szám

Mezőgazdaságunk jelentős határköve lehet ez az esztencüe, ha továbbra is szilárdan és erctelfesen haíadimk a szövetkezeti mczgaícm kifejlesztésében Gottiuald köztársasági elnök újévi köszöntője mi Irta: MAJOR ISTVÁN Lezárult megint egy eseményeden gazdag év. 1950-ben — akár csak a megelőző években — rengeteg íontos kérdés került napirendre a hazai és nemzetközi poliťkai színterén. Ezek kö­zött sok volt az olyan probléma is, me­lyet az elmúlt év nem tudott megolda­ni, melynek végleges megoldása az 1951-es vagy talán csak a rákövetkező évekre vár, már pedig ezek a kérdések a legfonákabbak, legnyugtalanitóbbak. melyeknek megoldásától országok és népek sorsa függ. Éppúgy, mint az elmúlt esztendőben. 1951-ben is a háború és béke kérdése lesz az a probléma, mely a földkerekség valamennyi népét izgalomban tartja. Ki lesz a győztes: a háború vagy a béke? Sikerül-e a béke erőinek visszatartani és vasmarokkal lefogni a háborús gyúj­togatok kezét? Ha valakinek sikerülne megszavaztat­nia azt a kétmilliárd embert, a ti a földgo­lyóbist lakja, hogy háborút akar-e vagy békét, ki kételkednék abban, hogy a maroknyi háborús gyújtogató és né­hány ezer lakája kivételével az embe­rek döntő többsége a béke mellett nyi­latkoznék? De sokkal könnyebb egy ilyen egyszerű, mindenki számára ért­hető megoldást ajánlani, mint a háború vagy béke kérdését a gyakorlatban megoldani. Hiszen a stockholmi béke­szózatot sokszázmillió ember irta alá. A Béke Híveinek varsói kongresszus is — яг egé'z békeszerető emberisét; nevében’ —- a béke mellett nyilatkozott. A Szov­­jetúnió és egész sor békeszerető állam egyik javaslatot a másik után terjeszti be az Egyesült Nemzetek Szervezete s a Biztonsági Tanács elé: kezdjék meg az államok a leszerelést az egész vonalon, vonja vissza Amerika csapatait Koreá­ból, ahová rabló módjára tört be, kap­jon képviseletet az ENSz-ben a közel ötszázmilliós népidemokratikus Kína — mely kiseprüzte az idegen betolokodó­­kat és azok kínai lakáját Csankajseket fegyveres beavatkozás és atombomba nélkül, békés tárgyalások keretében oldják meg az öt világrészt érintő vala­mennyi kérdést. Az amerikai fegyver­­gyárosok ügynöke, Truman, mindenre csak a fejét rázza és vele együtt rázzák fejüket a marshall izált országok szolga­­lelkű bábjai. Nekik nem kell semmi, amit a Szovjetunió vagy más békeszere­tő állam javasol, nekik nem kell a béke, nekik — törik vagy szakad — háború kell. Az amerikai martalóchadak koreai betolakodása is ezt a célt szolgálja: ki­robbantani a harmadik világháborút, hogy az atom és hydrogénbomba segít­ségével kiirtsák az emberiség felét, má­sik felét pedig az amerikai tőkepénze­sek rabszolgáivá tegyék. Szóval: Hitler világuralmi tervének új. amerikai mé­retű, még pokolibb formájú megvalósí­tásáról álmodoznak. Vagy vegyük pél­dául^ Béke Hívei II. világkongresszu­sa bizottságának stockholmi javaslatát: „Követeljük az atomfegyver, e ször­nyűséges, tömeggyilkos fegyver teljes bet;ltását. Követeljük a szigorú, nemzetközi el­lenőrzés létrehozását, amely biztosítja a betiltás rendszabályának végrehajtá­sát. Ügy hisszük, hogy az a kormány, amely elsőnek alkalmazza az atomfegy­vert bármely ország ellen, bűnt követ el az emberiség ellen és háborús bűnös­nek kell nyilvánítani“. Van-e józan és békeszerető ember, eki ezt a javaslatot ne tenné magáévá? Trumannak és a többi háborús gyujto­­gatónak más a véleménve. örültek vagy gonosztevők ezek az emberek? Ügy van: öszin'*» üd­vözletemet és jókívánságaimat az tabl­es újesztendő alkalmából és egyúttal fogadjátok őszinte köszönetemet azért a becsületes munkáért, amelynek köz­társaságunk fejlődése további haladását köszönhettük az elmúlt évben. Engedjétek meg továbbá, hogy né­hány tényt hozzak fel, amely ezt a ha­ladást tanúsítja és ezekből a tényekből néhány következtetést vonják le az 1951-es esztendőre vonatkozólag, ötéves tervünk második éve van mö­őrültek is, gonosztevők is. De inkább gonosztevők, mint őrültek. Körmönfont fiskálisai az amerikai és angol imperia­lista köröknek, a tőkés társadalom ki­zsákmányoló rendszerének s esküdt el­lenségei a haladásnak, a szocializmus­nak. Nem szeretnek semmit úgy, mint a munkás és paraszttömegekből kisaj­tolt profitot és nem gyűlölnek semmit annyira, mint a kizsákmányolás meg­szüntetését célzó bármely becsületes törekvést. Ezért szálka a szemükben a Szovjetunió s a népi demokráciák pusz­ta léte is. Ezért acsarkodnak mindenre, ami alátámasztja a Szovjetúnió béke­­pol tikáját. Ezért hívei a háborús rom­bolásnak, rablásnak és gyilkolásnak, ezért akarnak leigázni idegen népeket. Már a másod'k világháború idején is, mint a Szovjetúnió szövetségesei, azzal a ravasz szándékkal halogatták a máso­dik front megteremtését, hogy elvérez­zen és elgyengüljön úgy a német, nrnt a szovjethadsereg, hogy azután ők dik­tálhassák a békefeltételeket. Truman, Churchill és cinkosaik nem tudják elvi­selni, hogy a Szovjetunió nem vált a nyugat? hatalmak martalékává, hogy ma sokkal erősebb, egységesebb és ha­talmasabb, mint bármikor fennállása óta. Ugyanakkor Csehszlovákká, Len­gyelország, Magyarország, Románia, Bulgária és Kína sem lehet többé a nyugati nagyhatalmak háborús tarta­lékja. Kcletnémetország sem a világka­pitalizmus előretolt fasiszta ökle többé. Ma ezek az államok — hála a Szovjet Hadsere" önfeláldozó harcainak és a fa­sizmus felett aratott világraszóló gyö­gö+b'mk Jelent" esztendő volt ez, mert. ebben az esztendőben határoztuk el az ötéves terv' első évének tapasztalatai alapján azt, hogy megváltoztatjuk eddi­gi terveinket és meggyorsítjuk a szo­cializmus építésének ütemét hazánk­ban. Ez annyit jelent, hogy mindenekelőtt iparunk, főleg a ne­hézipar átépítését és kiépítését gyor­sítjuk meg. Az eddig elért eredmények azt bizo­nyítják, hogy erőinket helyesen becsül­tük fel és teljes felelősséggel határcz­zelmének — önálló államalakulatok, melyek a világbéke bástyájára, a — Szovjetúnióra — támaszkodva nagy lel­kesedéssel építik a szociaľzmust. Kö­­zépeurópa államai közül egyedül Tito, a nyugati hatalmak kéme, a jrgoszláv nép véreskezü hóhérja hódolt be a dol­­lárgangszterek csábító szirénhangjainak s vezette ham;s útra — a nyomor, sze­génység és politikai elnyomatás utiára — Jugoszlávia jobb sorsra érdemes hősi népét. i A kommunista pártok megerősödése, befolyásának növekedése az öt világrész valamennyi számottevő országában, óriási csapást jelent a háborúra speku­láló, prof'thajhász imperialista körökre nézve. A Béke Híveinek az egész vdágot átfogó hatalmas békcmozgaíma, a béke­­tábor egyre nagyobbarányú növekedése, a Szovjetuniónak a diplomáciai zöldasz­talnál vívott szívós és bátor harca a dolgozók vérével kufárkodó imperialis­ta ragadozók pökhendi ügynökeivel, a népi Kína győzelme az amerikai Zsolti­ban álló Csangkajsek felett, az ameri­kai, angol, francia, török kalózhadak kudarcai Koreában és más ázsiai had­színtereken — mindez jeges zuhanyként hat a „forró“ háború tervezőire s leta­rol {a vérmes reményeiket. íme van erő, mely meg tudja fékezni a háborús kalandorokat. A szabadság­szerető népek testvéri összefogása és a béke melletti a le"iobb eszköz a hábo­rús uszítok megfékezésére. De nyilván­való. hogy itt a szó, a propaganda, ön­magában nem elegendő. A Kínában és Koreában kapott véres leckére is szük­tunk úgy, hogy meggyorsítjuk az or­szágépítés ütemét. Az utolsó hírek sze­rint az elmúlt évben az ipari termelés tervét több mint lÖOVo-ban teljesítettük és a nehéz­ipar termelése az 1949-es esztendővel szemben az elmúlt évben 15.4°/o-kal emelkedett. ami annyit jelent, hogy olyan mértékű növekedés állott be, amelyet eddig még sohasem tapasztaltunk. Különösen ör­vendetes nehézgépiiaparunk erősödése, amely terveink és a szocializmus fel­építésének magvát képezi. A nehéz gép­ipar termelése az 1950-es évben egyne­gyedével nagyobb, mint 1949-ben és több, mint felével nagyobb, mint 1948-ban. * A nehézipar e fejlődésének érdeme­ként lényegesen emelkedett országunk ipari színvonala általában Az 1950-es év végéig ipari termelé­sünk abszolút értelemben 50%-kal, de a lakosság számát tekintve, 80%-kai magasabb, mint a háború előtt. Ezek valóban megbecsülésre méltó számadatok. S ezekből az következik, hogy országunkban, amelyet a hitleri rablás k1 fosztott. Öt esztendő alatt nemcsak elértük, hanem jóval túl is léptük a München előtti kaoitalista köztársaság ipari színvonalát. Különösen csodálatraméltó gyorsaság­gal változik ipari országgá- a mi Szlová­kiánk. Igen, mindezt csupán az az ál­lam tudja megtenni, amelyben a dolgo­zó nép uralkodik, mert mindez csupán a szocialista országépítés ideje alatt le­hetséges. Természetesen ipari termelésünk fej­ség volt, hogy visszarántsa a háborús gyujtogatak gyilkos kezét s gátat vessen a harmadik világháború kitörésének. Mindebből az következik, hogy az 1951-es év is mozgalmas év lesz. A béké­ért folyó harcba egyre nagyobb tömege­ket kell majd bevonni. Meg kell érttet­­ni az emberekkel, hogy a Koreában dúló harc nemcsak a koreaiak vagy az ázsiai nemzetek ügye. Ugyanaz az ellenség, aki Ázsiában rabol, gyilkol, gyújtogat, a legnagyobb lelki nyugalommal változ­tatná temetővé Európa virágzó városait és falvait is, ha a békeszerető népek nemzetközi szolidaritása nem keresztez­né pokoli terveit. Bekapcsolódni a háborús gyújtogatok elleni harcba hazai talajon annyit je­lent, hogy minden munkás értelmiségi teljesítse lelkiismeretesen a rábízott fel­adatokat. Egységes Földműves Szövet­­kezetek alakítása, a mezőgazdaságban végzett tervszerű és becsületes munka, a magasabb típusú földműves szövetke­zetekre való áttérés, a tavaszi munkála­tok idejében való elvégzése, a termény­­beczülgáltatási kötelezettségek ideiében való szétírása, a kártevők és háborús uszítok hazai cinkosai ellen folytatandó könyörtelen harc és sok-sok más — a mezőgazdasággal összefüggő — kérdés megoldása szükséges ahhoz, hogy köze­lebb hozza egymáshoz és egv táborba tömörítse a béke híveit falvainkban is. S mi teli b:zalommal és törhetetlen munk-kedvvel léptük át az 1951-es év küszöbét, mert tudjuk, bogy Sztálin és Goftwald neve a győzelem és béke zá­loga. -II. évfolyam 1. szám. Bratislava, január 7.

Next

/
Thumbnails
Contents