Szabad Földműves, 1951. január-június (2. évfolyam, 1-25. szám)

1951-01-07 / 1. szám

I s lődése ezen a színvonalon sem áll meg, 50t továbbra is fokozódni fog. Ezt bi­zonyítja már maga az a puszta tény is, h~gy az ipari beruházások tervszerűen 71%-kal voltak magasabbak az elmúlt esztendőben, mint 1949-ben. Történelmi fordulat kezdető a falun Nem kisebb jelentőségűek azok a si­kerek, amelyeket a falun értünk el a szocial'zrttus felép'tésében. Az elmúlt év itt történelmi fordulat Kezdetévé vált, amely a kisüzemi termelés átépítését jelzi szociaľsta szövetkezeti nagyüzemi termeléssé. December 15-ig köztársasá­gunknak csaknem minden második köz­ségében megalakították az EFSz-t vagy legalább is ennek előkészítő bizottsá­gát. A községek egynegyedében maga­sabb típusú szövetkezetek vannak. Ezideig 3.271 szövetkezet szántotta fel a mesgyéket és több mint egymil­lió hektáron folytat közös gazdálko­dást. Az állami birtokokkal együtt mező­­gazdaságunk szoc alista szektora a szán­tóterületnek több mint 22%-át öleli fel. Emellett a mezőgazdasági termelés ál­talában 5%-kai, az állattenyésztés pedig 35%-kal emelkedett. Ez annyit jelent, hogy ha továbbra is szilárdan és erőtel­jesen haladunk tovább a mezögazdasagi szövetkezeti mozgalom kifejlesztésében, a következő esztendő jelentős határkő lehet mezőgazdasgáunkban a gazdálko­dós szocialista elveinek győzelme felé vezető úton. Nagy haladást mutat fel építkezé­sünk is, 1950-ben az építkezéseket csak­nem teljesen állomosítottuk. A magán­­vállalkozók tevékenysége az egész ép't­­kezési termelésnek csupán H százalékát tette ki. Amellett 35%-kal többet épí­tettünk, mint egy esztendővel ezelőtt. A kiskereskedelem is csaknem telje­sen szocialista alapokon működik már. A szociaľsta kiskereskedelem hálóza­ta е~у esztendő leforgása alatt főleg azzal nőtt kétszeresére, hogy a falva­kon és a városokon is kiterjesztette e'árus'tó helyeit. Mindebből azt látjuk, hogv az 1950-es ejtendő valóban a szociabzmus gyor­sabb fclép’tésének esztendejévé vált hazánkban Az elért sikerek olyan je­lentékenyek. hogy az ötéves terv irány­számait emelni tudjuk. Parasztságunk jövedelme 19 százalékkal nagyobb És ami a fontos, termelési terveink sikeres teljesítése lehetővé teszi azt, hogy továbbra is fokozzuk népünk élet­­sz'nvonalát. Amikor az elmúlt évben Pártunk Központi В zottságának feb­ruári ülésén először beszéltünk a szocia­lizmus gyorsabb felépítéséről hazánk­ban. hazai és külföldi ellenségeink egy­mást múlták felül rosszindulatú jóslá­saikban, mert azt állították, hogy a ne­héziparra való átirány'tás a nép élet­­színvonalának csökkentését fogja jelen­teni. Valamennyi jós azonban ismét ha­mis jósnak b:zonyult. Ma a tények tel­jesen világosan beszélnek: ennek ellen­kezője az igaz. A szocializmus gyorsabb felépítése a nép életsz'nvonalának gyor­sabb emelkedését jelenti. Az elmúlt évben, sokkal inkább, nvnt azelőtt, emelkedtek dolgozóink bevételei. A bérek és fizetések az iparban 26 szá­zalékkal nőttek. Parasztságunk jövedel­me 19 százalékkal lett magasabb és eb­be nincs beleszámítva a parasztságnak a piacon elért jövedelme. Emelkedtek az állami és közalkalmazottak fizetései is. Szoc'ális biztosításra 27 százalékkal többet fizettünk ki. A magasabb jövedelmeknek' megfe­lelt a piacok forgalma is, ahol lényege­sen emelkedett a fogyasztott árucikkek minden fajtájának mennyisége. Az 1949-es esztendővel szemben 1930-ben 46 százalékkal több kenye­ret, 30 százalékkel több lisztet, 32 százalékkal több húst. 56 százalékkal több zsírt, 39 százalékkal több mar­garint, 24 százalékkal több tojást, 21 szézoló'-k-l több text'lt, 48 százalék­kal több készruhát, 40 százalékkal-vÍ951. Január 7. több cipőt, 40 százalékkal több por­szívót, 24 százalékkal több elektro­mos tűzhelyt adtunk el. A fogyasztás e nagy növekedéséhez nem kis mértékben járult hozzá a szabad­piac kiterjesztése és az itt végrehaj­tott árcsökkentés. Az élelmiszerek faj­­tá nak egész sorát bocsátottuk a szabad­piacra az év folyamán és a hús ára át­lagosan 43 százalékkal, a zsíré 51 szá­zalékkal, a cukoré 12 százalékkal, a vajé 9 százalékkal a baromfié 36 száza­lékkal, a dzsemek, befőttek és gyü­mölcs zek ára 39 százalékkal csökkent. Van azonban egy egészségtelen jelen­ség is és pedig a kenyér és liszt eladá­sának rendkívüli növekedése, amelyből Hatszor jelentős százalék esik a falura. Ez any­­nyit jelent, hogy sok földműves kenyeret és lisztet vá­sárol és saját gabonáját föleteti. Ezenkívül a városokban is igen sok ke­nyeret és lisztet pocsékolnak el. A kar­­lini úttörők kiszámították, hogy csak а az ő iskolájukban évente legalább 2750 kifli megy hulladékba. Ezzel a rossz gazdálkodással igen határozottan és gyorsan végeznünk kell a falun és a vá­rosban is. A jószágnak felelőtlen, sőt bűnös ete­tése gabonával és kenyérrel, valanrnt a kenyér és liszt könnyelmű pocsé­kolása nem szabad, hogy közellátá­sunkat fenyegesse. Térjünk vissza az elmúlt év mérlegé­hez, amely világosan megmutatja ne­künk, hogyan emelkedett népünk élet­­színvonala. A javulás megnyilvánult a lakásépítkezésekben is. Bár a kétéves terv óta építőtevékenységünk súlypont­ja a lakásép;tkezésekről áttolódott az ipari ép’tkezésekre, ennek ellenére is 12 százalékkal több lakást állítottunk fel, mint egy évvel ezelőtt. Egészség­­ügyi, iskolaügyi és szociális gondosko­dásunkat annyira javítottuk, hogy az egészségügyi költségvetési tételei to­vábbi 19 százalékkal, az iskolaügyé to­vábbi 20 százalékkal és a szoe;ális gon­doskodásé pedig 74 százalék.v 1 emel­kedtek. több könyv mint a kapitalista időben Népünk életszínvonala emelkedésé­nek még egy iránymutatójára szeretnék rámutatni. Ez a könyvek példányszá­mának emelkedése, amelyeknek árai az elmúlt évben átlagosan 20 százalékkal csökkentek. A könyvek átlagos példányszáma ma nálunk legalább hatszor nagyobb, mint a kapitalista időkben volt. Emellett a példányszám további emelé­sének csak a papírhiány állja útját. Ez­zel szemben már nincs különféle pony­vairodalomról szó, hanem valóban érté­kes irodalomról, szép- és tudományos irodalomról egyaránt. Nem kétséges, hogy mindez népünk emelkedő anyagi­­ős kultúrális szmvonalának igen meg­győző bizonyítéka, mely azt is bizonv’t­­ja, hogy népünk nemcsak vágyódik a könvv után, hanem van pénze is rá. Végül ne feledkezzünk meg pénzügyi gazdálkodásunk és a külkereskedelem­ben végzett munkánk eredményeiről sem. Állami bevételeink az elmúlt év­ben oly lényegesen túllépték a költség­­vetést, hogy megfelelnek az 1949-es év költségvetési bevételei kétszeresének. Külkereskedelmünk minden háborús hisztéria és a kapitalista világ diszkrir minációs politikája ellenére is az eddigi színvonalon tartja magát. Ez annak következménye, hogy egy­re nagyobb mértékben kereskedünk a békefront országaival, amelyek 1950- ben külkereskedelmünk 55 százalékát forgalmazták. Amellett a konszolidáció folyamata oiyan mértékben emelkedett, hegy kereskedelmi mérlegünk az elmúlt évben kb. milliárd koronával aktív. Hangsúlyozni kívánnám azonban, hogy éppen ezen a téren legyünk na­gyon éberek és számoljunk újabb és újabb nehézségekkel amelyeket a kapi­tal'sták akarnak a nyakunkba akasz­tani. év gazdasági és belpolitikai mérlegéhez. Hogy azonban teljesen kitűnjön ennek és további feladataink jelentősége is, minden hazai erőfeszítésünket a nem­zetközi poliť kai helyzet szempontjából kell nézni. Ezt az elmúlt évben két alapvető jelenség jellemezte. Egyrészt állandóan fokozódott a háborús uszítás, amely végül, a Koreai Népi Demokrati­kus Köztársaság elleni és Taivan kínai sziget katonai megszállásában, tehát közvetlen katonai agresszióban csúcso­sodott ki. Másrészt ott áll Európa, Ázsia és a többi világrészek egyszerű embereinek egyre növekvő hatalmas mozgalma a béke fenntartásáért és a háborús uszítók gaztetteinek megaka­dályozásáért. A béketábor határtalan erejét bizo­nyítja a Szovjetúnió sztálini békepo­­litikája. Ez arcvonal erejét bizonyították a stockholmi békefelhívás sokszázmillió aláírásai és a varsói békekongresszus. E tábor erejét mutatták meg azok a k!­­nai önkéntesek, akik kóreai testvéreik segítségére siettek és .súlyos csapást mértek az amerikai csapatokra, az ame­rikai háborús politikára és az amerikai presztízsre. Gigantikus küzdelem várható , Ez azonban csupán csak néhány tény. De ezek a tények is világosan bizonyít­ják azt, hogy a következő esztendőben is gigantikus küzdelem várható a béke és a háború erői között, amely a világ további fejlődésének főmotorja lesz. És hogy bennünket ez a küzdelem milyen közvetlenül érint, azt abból is látjuk, hogy a politikai helyzet főtűzfészke Kórea mellett Nyugat-Németország­­ban van, amely szomszédos velünk. Az imperialisták Nvugat-Németország újra felfegyverzésére törekszenek, hogy így zsoldos hadsereget alkossanak, ame­lyet európai háborús szándékaik számá­ra fegyvereznek fel. Ebből a szempontból kell néznünk munkánkat a múltban és a jövőben. És állandóan gondolkodjunk a varsói kong­resszus ezerszer igaz jelszavára: a bé­két nem lehet kikönyörögni — a béké­ért harcolni kell! Igen, a világ legna­gyobb erejének, a Szovjetúniónak veze­tése, korunk legbölcsebb férfijának, Sztálin vezetése alatt, a kínai és kóreai nép oldalán, a békevédők százmillióinak soraiban az egész világon védhet.jük meg csak a világbékét és hazánk nyu­godt felvirágzását csak Így szelídíthet­jük meg a háborús usz’tókat. Ezért azonban harcolni kell, ami szá­munkra annyit jelent, hogy becsülete­sen, önfeláldozóan és észszerűen dolgoz­zunk, jól és körültekintően gazdálkod­junk az üzemekben és mezőkön., Ez annyit jelent, hogy tovább szilárdítsak államunkat, népeink testvériségét és nemzeti arcvonalunkat. Ez annyit je­lent, hogy szorgalmasan gondoskodjunk hadseregünkről és a nemzeti biztonság testületéről, ez annyit jelent, hogy ál­landóan álljunk a vártán az ellenség minden összeesküvése ellen. Erre van szükség, drága polgártársaki És ezeknek a feladatoknak a teljesíté­sében van a biztosítéka annak is, hogy az új esztendő új sikerek, új győzelmek esztendeje lesz a békéért, népünk bol­dogságáért, hazánk felvirágzásáért, a szocializmusért folytatott harcunkban. Sikert egyedül az új szocialista munkamódszerekkel' érhetünk e< A fentemlített tények, drága polgár­társaink, azt bizonyítják, hogy az el­múlt évben általában jól dolgoztunk és jól gazdálkodtunk. De bizonyítják azt is, hogy egyre inkább elsajáťtjuk a szo­­c'al'sta munka módszereit. Igen, egye­dül az úi szoc'ahsta munkamódszerek­kel érhetünk el ilyen átütő sikert. Kü­­lör. ki kell emelnem a szocialista mun­­kaverseny és az élmunkásmozgalom ál­landó növekedését. Az országápítés ilyen szorialista módszereinek köszön­hetjük mindenekelőtt sikereinket, azt, hogy jobban élünk. Ezek a sikerek a következő években főleg két okból lehetnek még nagyob­bak és lesznek is nagyobbak. Mindenek­előtt még távolról sem merítettük Ki azokat az óriási tartalékokat, amelyeket az új szóc!alista emberek az új szocia­lista vezetés alatt és új szocialista len­dülettel iparunkban mozgósítani tud­nak. Hogy ezek a tartalékok mekkorák, arról csak egyetlen példát említik fel, még pedig azt, hogy nehéz párunkban a megszakítás nélküli munkafolyamata ágazatoktól eltekintve a második mű­szak csupán 8—12 százalékban van be­vezetve és nehéz építőgépeinket eddig még napi 5 órányira sem használták ki. A második ok az, hogy az 1950-es esztendő gazdasági életünknek nagy se­­g’tséget hozott. Gazdasági szerződést ír­tunk alá legjobb barátunkkal, a Szov­­jetúnióval további öt esztendőre. E sze­rint a szerződés szerint az 1951-től 1955-ig terjedő időben az árucserefor­galom terjedelme felével nagyobb, mint az 1948-tól 1950-ig terjedő évek átlagos terjedelme. Főleg a Szovjetunióból be-Az éberség ne legyen puszta jelszó Belpolitikai életünk fontos eseményei a népi demokratikus köztársaságunk el­lenségei ellen lezajlott néhány per volt. Ezek a perek a nép széles rétegeinek személéltető iskolájává váltak. Világo­san bizonyították azt, hogy az árulók és kártevők semmiféle módszert nem vetnek meg, csakhogy megbolygassák nyugodt életünket és munkánkat. Nem riadnak vissza semmiféle gaztettől sem. Kémkedés, szabotázs, gyilkosság és háború, ezek az ő eszközeik és cél­jaik, mint ahogy ezt beismerték a volt politikai pártok és az egyházi főpapság csődöt mondott vezetői. A perek egyút­tal azt is bizonyították, hogy a felfor­hozott nyersanyagok szállítása nőtt né­­hányszorosára és ezzel szemben nőnek fémipari termelésünk termékeinek szál­lítmányai is a Szovjetún;óba. A Szov­jetunió eme segítsége a további terve­zés szilárd alapját szolgáltatta és éppen most terjesztjük ki ezt a népi demokrá­ciák országaival kötött hosszúlejáratú szerződésekkel. Anrnt az elmúlt esztendőben jobb gazdákká váltunk, az ország igazgatásá­ban és a belpolitikában is általában elő­re haladtunk. Megsz lárd'tottuk továbbra népi de­mokrat’kus rendszerünket, megerősítettük a munkások, parasz­tok és értelmiségiek nemzeti frontját, nemzeteink testvéri szövetségét. Újjászerveztük az államhatalom helyi szsrve't, a helyi Nemzeti Tanácsokat, amelyek most rugalmasabban dolgoznak és szorosabb kapcsolatuk van a lakos­ság széles rétegeivel. Tökéletesítettük központi hivatalaink szervezését és munkáját is, ami néhány misztérium újjáép'tésében nyilvánult meg. Az elmúlt évben új jogrendszerünk felép’tését is befejeztük. Az év máso­dik felétől új büntetőjogot vezettünk be, amely népünk hatékony fegyvere hazánk kártevői ellen 139 esztendő után, néhány héttel ezelőtt új polgári törvénykönyvet adtunk ki, amely ren­dezi a birtokviszonyt a polgárság Kö­zött és az egyes ipari üzemek és válla­latok között. így az új viszonyoknak meg nem felelő örökösödési jogot a jo­­gászok, munkások és Darasztok közös munkájával új népi demokratikus jog­gal helyettesítettük. gató tevékenység főkezdeményezői és szervezői m ndenekelőtt külföldi erők,, az amerikai imperialistáktól kezdve a Vatikán;g, Tito fasisztáiig. A perek ta­núskodtak arról is, hogy az éberség és az elővigyázatosság az ellenséggel szem­ben ne legyen puszta jelszó, hanem en­nek kell alárendelni egész tevékenysé­günket és egész életünket. De szemlél­tető iskolát adtak e perek a reakció maradványainak is hazánkban. Megmu­tatták nekik, hogy népünk éberen áll a vártán és népbiróságaink keményen és könyörtelenül fognak büntetni minden­kit, aki gaz kezét országépítésünk, ál­lamrendszerünk ellen merné emelni. Ennyit fűzünk még hozzá az elmúlt

Next

/
Thumbnails
Contents