Szabad Földműves, 1950. július-december (1. évfolyam, 16-41. szám)

1950-07-02 / 16. szám

B l# évfolyam szám-JTiező&mzd&sá&i szaíI- és szövetkezeti tketilam Bratislava, július 2 A közös munka szervezésének tízparancsolata Duris földművelésügyi miniszter a mezőgazdasági dolgozók első országos konferenciáján nagyfontosságú beszédben ismertette az aratással kapcsolatban az EFSz-ekre váró feladatokat Az ország Egységes Földműves Szövetkezetei, az állami birtokok, az állami gépállo­mások és az Egységes Földműves Szövetség kiküldöttei országos munkakonferenciát tar. totfak vasárnap Bratislavában- Első ízben történt meg népi demokratikus köztársaságunk­ban _ hangoztatta megnyitó beszédében Culen képviselő, a Szlovákiai Egységes Föld­műves Szövetség elnöke hogy a tömegszervezetek, valamint az EFSz, az állami gép­állomások, állami birtokok kiküldöttei egységes országos konferenciát tartottak, hogy az aratási és cséplési munkálatokkal fölmerülő esetleges nehézségeket azonnal kiküszöböl­jék és a nyári munkák legtökéletesebb végrehajtását és azok mielőbbi befejezését biz­tosit sák. Az országos konferencia 20 Egységes Földműves Szövetkezetei tüntetett ki oklevél, lel- A kitüntetett húsz EFSz között hat szlovákiai van: Csécsénypatony (dunaszerdahelyi járás) Panyidaróc (losonci járás), Szalánc (kassai járás), Rapovo (túrézszentmártoai járás) Vojnice (párkányi járás), és Oubova (syídniki járás). A húsz kitüntetett EFSz a szövetke­zeti életben kifejtett példaadó munkásságáért kapta a mintaszövetkezeti büszke erre!. A kitüntető okleveleket DuriS földművelésügyi miniszter adta át a kitüntetett szövetke letek kiküldötteinek. A konferencia során az ország minden részéből érkezett kiküldöttek ocszámo">al< eddigi munkásságukról, Smrkovsky Képviselő. az áliami birtokok vezérigazgatója és dr. Kupka, az áliami gépállomások vezérigazgatója pedig az állami birtokok, üictve az aila mi gépállomások eddigi munkaoredményeirSI és jövőbeni feladatairól szólották w kon­ferencia kiemelkedő eseménye volt fturil földművelésügyi miniszter beszéde neiyrek során a miniszter pontokban szögezte le az Egységes Földműves r következői e7 es az állami gépállomásokra váró feladatokat- A miniszter nagyfentoss yj oeszédér.e» übb részleteit az alábbiakban ismertetjük: A szövetkezet keretén belül szép munkát végez a földműves ifjúság. Az Ifjúsági Sző vétség tagtoborzása alkalmával 92 új tag je­lentkezett. Perbetén már 242 a szervezet! if júsági tagok száma. Az ifjúság segít a szö­vetkezeti tagok földjén, de segítei* a szö­vetkezeti baromfifarm felépítésénél .s, mely. ben jelenleg már több mint 2-200 csirke es tyúk van. Az ifjúság segítségével építették fel a sertéshizlaldát is, ahol már 250 disznót tartanak Az Egységes Földműves Szövetkezetek, Ál­lami Gépállomások, Állami Birtokok, e Cseh­országi és a Szlovákiai Egységes Földm. Sző. vétség és a Csehszlovák Ifjúsági Szövetség képviselőinek országos konferenciája azt a célt tűzte maga elé, hogy kiértékelje f.z dei aratási munkák előkészületeit és szervezé­sét, hogy felsorakoztassa a követésié méltó példákat, hogy rámutasson a hibákra és hiányosságokra azok idejében való kiküszö­bölése érdekében és hogy tapasztalataimra* felhasználhassuk az őszi munkák rr,főszerve­zés éré-Miért szentelünk olyan nagy figyelmei a mezőgazdasági munkák szervezésére-5 Azért, mert tudjuk, hogy a munka jó megszervező séről rendkívül sok függ. Tudjuk, rogy az értéktörvény alapján a termelés ériáké' s termelésre fordított munka határozza meg és ezért csak úgy tudunk többet termelni, csak úgy tudjuk a termelési költségeket leszállí­tani, ha csökkentjük azt a munkamenny sé­­get, amely a termeléshez szükséges, vagyis ha növeljük a munka produktivitásál A ter­melési mennyiség állandó növekedésétől il­letve a termelési költségek állandó csőké, nésétől függ a megtakarítás növeKedése a munka tökéletes szervezésétől pedig a dol­gozó nép életszínvonalának emelkedése Mindnyájan jól tudjuk, hogy az eg-jén kis termelés keveset eredményezhet, de anná­­többet a nagyüzemi termelés-Ez a magyarázata annak, hogy miért követ­jük olyan nagy figyelemmel: mennyi mur.ká1 fordítunk egy mázsa gabona vagy egy liter tej termelésére. Ez a magyarázata, hogy ezen az országos konferencián !s m'ért kel1 mezőgazdaságunk döntőfontosságu problé­májára, a mezőgazdasági munka szervezésé­re összpontosítanunk figyelmünké! Fzért akarjuk tudni, hogy milyen gyorsan végszhe­­tő el az aratás, hogy azt egyszerre valósít­hatjuk-e meg a tarlóbuktatással a csépiés­­sel és a gabona beszolgáltatásával; ezért akarjuk tudni azt Is, hogyan készülne!- fel kis- és középföldműveseink, Egységes cöld. műves Szövetkezeteink, Állami Gépállomá­saink és Állami birtokaink az őszi munkák gyors elvégzésére, a közös vetésre és a föld közös mgművelésére-Ezért olyan döntőfontosságu mezőgazda Ságunk további fejlődésére nézve bogy a kis- és középföldművesek milyen gyorsan értik meg az Egységes Földműves Szövetke­zet nagy jelentőségét és hogy az EFS/-ek, az Állami Gépállomások és Állami Birtokok milyen példaadák lesznek a aratási mur.kák nál, a közös vetésnél és a föld közös meg. művelésénél. Elsősorban is milyen példát mutatnak az idei aratásnál az Egységes öld. műves Szövetkezetek kis. és közénföldmű­­vesei. azok feleségei és a fiatalság Két követendő példa Túnius 15-ig 1942 EFSz készült fei a közös aratási munkára 190,900 hektár földön- Ezek közül 700 EFSz már felkészült a föld közös megművelésére, a közös vetésre is, azon 40C EfSz-en kívül, amelyek már ezt megelőzően áttértek a közös földművelésre, ihetve a kö­zös gazdálkodásra, Kilencszáztizenöt Egysé­ges Földműves Szövetkezetben ép most dói­­goznak a közös vetés érdekében a földré­szek összekötésén. Szeretném kiemelni két EFSz tapasztalatait, amelyek hozzájárulhatnak az aratási munkák tökéletesítéséhez a több; Egységes Földműves Szövetkezetbe-, is és az olyan falvakban is ahol még nincsen EFSz. A gölnicbányai járás Svedlár községében az EFSz az aratást így végzi el; A gabonaterület 307 hektár- A szövetkezet­nek egy saját traktora áll rendelkezésre két traktort pedig az Állami Gépállomásról biz tosított. Az aratásra a földművesek négy munkacsoportot jelöltek ki Az egyik cso­portnak kézzel kell kaszálnia, mivel a föld felülete rnég nem teszi lehetővé a gép tel­jes kihasználását- A gabona aratása és ösz­­szeszedése egy hektárról kézi munka mellett 1.400 koronába fog kerülni ugyanakkor a ma­rékszedővel végzett munka csak 850, az ön­kötözővel végzett pedig csak 700 koronába. Ezért lesz itt az idei araiás a tavalyi évhez viszonyítva SöQ.ODQ koronával olcsóbb- Ta­valy harminc napig tartott a gaborv' kaszá­lása és összeszedése, idén csak 15 napra lesz szükség. A gabonát közvetisnü. az öt cséplőgéphez szállítják, melyeket a gabona­földek különböző részein áriéinak fel és a cséplés csak hat napot vesz mji-s igénybe. A közös munkának ez a haszna .•$ a kis par cellák elcnytelensége annyira meggyőzte ennek a községnek a földműveseit, hogy má? tarló-buktatásnál feiszántják a mesgyéket és ősszel áttérnek a közös vetésre és a kö­zös föidmegművelésre- Igen tanulságos a Pilzen melletti Pobezo­­vice EFSz-ének példája is: Ebben a község, ben a régi gazdálkodás idején 134 hektár gabonaföld 236 kis parcellából állott. Ma már a 150 hektárra nőtt gabonaföld 11 nagy da­rabban van. Ezért tartott tavaly a kaszálás, kötözés és összeszedés 28 napig 94 munka­erő, 14 marokszedő, egy önkötöző, 20 !ó — és 14 ökörfogat felhasználása melleit, míg idén az Állami Gépállomás segítségévei csak 12 napra lesz szükség- Tavai/ 1 hektár gabona lekaszálása és összeszedése 1.250. most pedig csak 420 koronába kerül. Tavaly 58 napig tartott a gabona cséplése és hek­táronként 980 koronába került, az dei csép­lés csak 12 napig tart majd és csupán 380 koronába kerüi Tavaly elmulasztották a tar­lóbuktatást, idén mindjárt a kasza után el­végzi azt igen olcsón az Állami Gépállomás, Amint látjuk, az említett községben az ara­tási munkák összköltsége tarlóbuktalás nél­kül hektáronként 3-190 koronába került a múltban, most pedig a tarlóbuktatással együtt csak 1.504 koronába. Az idei aratás­­hoz csak 25 munkaerőre lesz szükstg akik öt munkacsoportban végzik el a munkát így válik lehetővé, hogy a munkaerők egy ré­szét az ipari üzemek rendelkezésére lehe* bocsátani és emellett ma már elég az ara tásnál az asszonyok félnapi munkája is. A,’ idei aratásnál teljesen kihasználják a rendel­kezésre álló gépeket és fogatokat 32 55/947 számú törvény alapján, mivel az aratást az egész község részére közösen szervezték meg. A földművesek a cséplés után azonnal beszállítják a gabonát a Gazdasági Szövet­kezetbe, ahol azt ünnepélyesen adják át E< az Egységes Földműves Szövetkezet termé­szetesen közösen, vet, közösen műveli meg a földet és közösen gazdálkodik. íme két példa hogyan lehet minden EFSz­­ben és minden községben tökéletes;teni az aratási munkákat- Minden EFSz vezetősége a Nemzeti Bizottságok, az Egységes Földmű velő Szövetség szervezetei, a termelést és felvásárlást irányitó járási mezőgazdasági bizottság bizalmijai a Kommunista Párt se­gítségével még minden községben sokat ja­­víthatnaka fenti példák szerint az aratási munkák szervezésén, eltávolíthatnak az EFSz­­ekben sok hiányosságot és így jó! előkészít­hetik az őszi munkákat, főleg a közös vetést és a föld közös megművelését. Ne feledjük, hogy az ország 5.000 EFSz-éből június 15-5g csak 2 000 készült fei a közös aratási munká­ra és hogy ebből az ötezer EFSz-bő! csak 400, tehát csak 2.66 százalék vezette be a föld közös megművelését. Az eddigi tapasztalatok és az aratási mun­kák szervezésének felülvizsgálása során ka­pott eredmények alapján az Egységes Föld­műves Szövetkezetekben az aratás során az alábbi feladatok elvégzésére kell a figyel­met összpontosítani: Az elvégzendő feladatok tiz pontja 1. Biztosítani a kidolgozott aratási terv pontos teljesítésé! és ha arra szükség van, azt megjavítani. Szükségessé teszt ezt s ta. vaszi munkatervek elégtelen teljesítésének tapasztalata 2. Állandóan figyelemmel lenni arra, hogy a község valamennyi gépe. fogata és mun­kaereje terv szerint dolgozzék, főleg pedig arra, hogy teljesen ki legyenek használva a falusi gazdagok gépei és fogatai. Azonna’ közbelépni az 55/1947 számú törvény alapján ott, ahol az nem történt volna meg. A még ki nem javított gépeket, vagy az aratás so­rán megsérült gépeke! haladéktalanul ki kell javítani, 3. Megjavítani az Állami Gépállomásokká! ßz együitmunkáikodást — a galántal járás Egységes Földműves Szövetkezeteinek pél» dája szerint — közös tervek kidolgozásával, minden aratási munka elvégzésével a trak­­teristák és az Állami Gépállomások részére szükséges egyéb munkaerők biztosításával. 4. intézkedéseket tenni, hogy az aratás és az őszi munkák megszervezése nz EFSz-ék­ben elfogadott munkaterv alapján történjék. 5- Még jobban kibővíteni a munkacsopor­tokat; biztosítani, hogy az aratási munkák az egész községben közösen történjenek és így felhasználni helyi munkaerc.tartalékckal. úgy az asszonyokat, mint a fiatalságot hogy ne kelfjen városi brigádokat igénybe venni sem a falvakban, sem az Állami Birtokokon. Ezen alapfeltételek figyelembe vételével kel! a Helyi Nemzeti Bizottságoknak és a Szlová­kiai Egységes Földműves Szövetség helyi szervezeteinek megszervezni a közös aratási munkákéi azokban a községükben is, ahol nincsen EFSz-6 Elérni hogy a csoportokban szervezett munka minden EFSz.ben a vezekényi Egysé­ges Földműves Szövetkezet felhívása alap­ján az aratási munkák, a cséplés és a be szolgáltatás leggyorsabb és legjobb teljesí­tése terén széleskörű versenymozgalom ke. rétében folyjék. 7. Biztosítani és naponta személyesen el. lenőrizni, hogy a kaszálás után a '‘aríóbukta­­tás azonnal megtörténik-e-8. A cséplőgépeket úgy elhelyezni, hogy a gabonát a mezőről azonnal a cséplőgé. pekhez lehessen szállítani, hogy a cséplés nyomban megindulhasson. Előkészíteni min­den községben az egységes és ünnepi be­szolgáltatást, melynek időpontjára nézve minden községben mielőbb meg kell álla­podni. 9. Az aratási munkálatokat szorosabbra kel) fűzni a közös vetési eljárás és a föld közös megművelésének kérdésével- Ennek érdeké, ben a budejovicei, clomoud, brnoi és nyit. rai kerületek példája alapján tökéletesíteni kell a földterületek egybevonását úgy, hogy az ezzel járó munkák csak pár napot vegye­nek igénybe, hogy az őszi munkák megindu­­lása előtti rövid idő a lehető legjobban ki. használhassák az Egységes Földműves Szö­vetkezetnek a közös vetésre és a föld közös megművelésére való áttéréséhez. IQ. Mindezen feladatok gyors végrehajtása érdekében kiküldendő minden községbe a mezőgazdasági termelést és felvásárlást irá­nyító járási bizottság bizalmija-Felvázoltam röviden azokat a feladatokat, amelyek a mi Egységes Földműves Szövet­kezeteink fő feladatait képezik a közös mun­ka megszervezésében. Az EFSz-eknek nyúj­tott azonnali segítség jelenti egyúttal erek­nek az EFSz-eknek a közös vetésre ás a föld közös megművelésre való mielőbbi áttéré­sét is. Most pedig néhány szót arról, miként ké­szültek fel az Állami Gépállomások az ara­tásra Az idei aratás során a kis- és középföld­műveseknek és az Egységes Földműves Szö­vetkezeteknek az Állami Gépállomások 1 S.0DC alkalmazottja nyújt segítsége! 6-570 önkötö­zőgéppel és 8.800 traktorral. Ezekkel a gó. pékkel az Állatni Gépállomások »irütbelüi félmillió hektár gabonát kaszáin*«* e - la valyi 176-000 gabonával szemoer, SÖO000 hektár földön végzik el a tarlób'j<Uiiás' és 600.000 tonna gabonát csépeljek 'o Az Állami Gépállomásoknak -n de aratási munkában való részvétele a 'aval/i í Siáza­­lékhoz képest 18 százalékos lesz <5n as 'b íg az Állami Gépállomások a gabona kasza -sá nak 86 százalékos tervteljesítését L-iztos lot­­ták a megkötött szerződésekkel Szlovákiá­ban egy önkötözőgépre 73 CsehO'szágban pedig 64 hektár terület esik Az ái.ami Gép­állomások komoly hibájának számit, hogy a szerződéskötések terén későn teljesítik a kitűzött tervet. Egy önkötözőgep 'eljesítőképessége s ta. valyi 74 hektárhoz képest átlag 30 hektár lesz az idén. Eddig 3-150 traktorista és gép­állomási alkalmazott, 405 munkacsooor. és 200 gépállomás áll versenyben e felsda’ ‘01- teljesítése érdekében A miniszter szólott azután a gépállomások múltbeli nehézségeiről és hiányosságal'ól, majd ezeket mondotté: — Néhány magasabbfekvesű járás kivéte­lével az állami gépállomások az idei aratás során 100?»-os teljesítménnyel a megáüaDi­­tott normák mellett fognak dolgozni A nor­mák bevezetését főleg a régi, kipróbált traktoristák és alkalmazottak fogadták öröm­mel. A gépállomások legtöbbje két, egye­sek három váltásban végzik el munkáiukat. Külön ki kell emelnem a szlovákiai gépállo­mások eredményes munkáját. (A miniszter itt névszerint a párkányi és a galántai gépállo­mást említette meg követendő példaként) Beszéde további során a miniszter 'ét pontba foglalta azokat a feladatokat, ame­lyeket a gépállomásoknak kell megoidaniok majd nagy tetszéssel fogadott beszédét ezekkel a szavakkal fejezte bet — Ez a munkakonferencia jelentést tesz az aratás előkészületeiről Gottwald köztársasé, gi elnöknek és Zápotocky miniszterelnök­nek, azzal az igéretettel, hogy eltávolítjuk mindazokat a‘ hiányosságokat, melyek még mutatkoznak. — Beszédem elején azt a kérdést vetet­tem fel, hogy miért fektetünk olyan nagy súlyt a mezőgazdaságban a munka szerve­zettségére- Azért, mert a szocializmus ■) dol­gozó ember műve és a dolgozó ember ér­deke, a szervezet munka pedig a termelés fo­kozásához és az ember fáradozásának csök­kentéséhez vezet­— Tó! tudják éppen itt, Szlovákiában, a kis- és középföldművesek, feleségei és gyer­mekeik, a volt nagybirtokosok bérmunkásai, hogy miként dolgoztak azelőtt és most ki­nek a javát szolgálja a munka és a termelés tökéletes megszervezése Igen, éppen itt Szlovákiában győződhet meg róla mindenki, hogy ki élvezi népünk munkájának gyümöl­csét, hogy e munka révén soha nem látott gyorsasággal miként épül az új. a boldog Szlovákia és miként válik ez az idei aratás is a mi Köztársaságunk felépítésének része­sévé, — Azok a cseh földműveseink, axik jaten vannak ezen a munkakonferencián, a szlovák földművesekkel együtt büszkék lehetnek rá, hogy az ő munkájuk révén kerül egyre több és több élelmiszer a városok és falvak dol­gozó népének asztalára. Éppen ezért a mi feladatunk éppen az, hogy egyre fokozzuk és tökéletesítsük a mezőgazdaság: termelé­sünket, Ez a népi demokratikus országunknak legszebb eredménye, szemben a kapitalista országokéval, ahol megsemmisítik az élelmi­szert, mert a nép nem tudja megvásárolni szükségleteit. — Ezért az idei aratásunk igazi Dékeoratás. az egész béketábor sikere és közös aratása lesz. Az idei békearatásunk megkezdésekor mély szeretettel üdvözlöm a nagy Szovjet­ünkét és azt a nagy Sztálint, aki leginkább biztosította, hogy a népünk munkájának gyümölcse a dolgozóké legyen- ígérjük, hogy Gottwald elnökünk bölcs vezetés# mellett megfelelünk a ránk bízott feladatok, nak!

Next

/
Thumbnails
Contents