St. Louis és Vidéke, 1969 (57. évfolyam, 1-19. szám)

1969-01-11 / 1. szám

ST. LOUIS ÉS VIDÉKE 1969. JANUÄR II. * 3 1 Sokan úgy vélik, hogy a marxizmus elévült — mondja Budapest AKÁCHÁBORÜ MAGYARORSZÄGON Egy-egy esztendő vége mindig alkalmas arra, hogy összegező for­mában mutassa meg az elért ered­ményeket és a fejlődés várható eredményeit. Ezt csinálja Erdei Fe­renc volt parasztpárti miniszter a Magyar Nemzet karácsonyi szá­mának első oldalán. Egy nem kom­munista ír a kommunista kor­mányzat szája szerint és mondani­valóira akkor is érdemes felfigyel­ni, ha esetleg csak porhintésről, vagy vágyálmokról van sző. Már egy szóval sem jósolja „a tőkés és imperialista” államok közeli, vagy távoli pusztulását. Helyette leírja ezt a mondatot:........a mi szocia­lista társadalmunk a fejlett tőkés országok ipari társadalmával és fogyasztói társadalmával él együtt és van versenyben”, de néhány mondattal odébb beismeri, hogy „a gazdasági irányítás reformja (a nyugati mintára való átállás) nyo­mán már érezhetjük gazdasági fel­lendülésünk első jeleit”, vagyis a fellendülés még csak jelekben van meg. Örül annak, hogy „a közgaz­dasági szemlélet növekedése” elő­segíti az érvényesülést, de a ter­melékenységet még növelni kell és ugyanekkor a bizalmat is a kom­munista kormányzat iránt, bár a bizalom növekedése már eddig is jelentős, más szóval még távolról sem teljes. Hangsúlyozza a nyílt véleménycsere szükségességét, „a társadalmi és nemzeti érdekek megfelelő érdekegyeztetését”. Eb­ben a mondatban igen ügyesen, szinte hallatlanul elveti az osztály­harcot, amit a francia kommunis­ta párt novemberi üzenetéből még száműztek. Az országgyűlésről szólva el­mondja, hogy „a felszólalások ma nyíltabbak és oldottabbak, bár megelégedve még mindig nem le­hetünk”. A szájkosár még mindig megakadályozza az egyenes be­szédet. így van ez az alsóbb fóru­mokon is. „Korábban a tanácsi végrehajtó bizottság lényegében tájékoztatott és bejelentett és meg­elégedett a passzív helyesléssel is. Ma pedig már küzd az aktív he­lyeslésért, valamint a tanácsi plé­­nqm, s rajta keresztül a közvéle­mény megnyeréséért”. Ez a két faramuci mondat beismeri a dikta­tórikus kormányzást és sem itt, sem másutt egy szóval sem említi, hogy az aktív helyeslésért folyó küzdelem eredménnyel járna. A nép semminek és sehol nem helye­sel. Talán innen van, hogy „a Tu­dományos Akadémia éppen most emelte fel szavát a szubjektív ér­dekeltségből folyó megalkuvás és alkalmazkodás ellen és a kritikai felelősség érvényesítése érdeké­ben”. A „szubjektív érdekeltség” természetesen a haszonleső kom­munista pártvezetők csoportját je­lenti. Nem akarnak elszakadni a husosfazéktól, amely csak szá­mukra biztosít jólétet. Elgondol­koztató, hogy „a marxizmust so­kak által elavult eszmének” mond­ja, de ami még ennél is feltűnőbb, egy árva szóval sem említi „a di­csőséges és élenjáró” Szovjetuniót. Mintha nem is volna. Egy másik cikkből, amelyben Pethő Tibor a várható külpolitikai fejleménye­ket analizálja, kiderül, hogy miért van ez az elhanyagolás. „Az még csak híresztelés, hogy Nixon igyekezni fog személyesen megbeszélésre összeülni a szovjet A végét járó 1968 esztendőben volt a történelmünk egyik legtra­gikusabb korszakának félszázados évfordulója. Az 50 esztendővel ez­előtt történtekről éppen eleget ír­tak az újságok, csak a volt Oszt­rák-Magyar Monarchia haditenge­részetének pusztulásáról és a ben­nünket különösen súlyosan érintő „Szent István” csatahajó elsüllye­déséről feledkeztek meg. 1918. június 9-ről 10-re virradó éjjel az Osztrák-Magyar Monar­chia egyik legnagyobb flottaegy­sége hajózott Póiától lefele a dal­­mát partok mentén. A rombolók­tól és cirkálóktól körülvett „Te­­getthoff”, „Prinz Eugen”, „Viribus Unitis” és „Szent István” csataha­jók voltak útban a déli Adriára, hogy lehetőleg megsemmisítsék, vagy elűzzék az ott operáló egye­sített angol, francia és olasz hajó­hadat. A Szent István csatahajót csak a háború kitörése után bocsátották vízre. A legmodernebb, a leggyor­yezetökkel. A másik, immár nem­csak híresztelés, de hivatalosnak tekinthető jelentés, a kínai-ame­rikai megbeszélések kitűzése feb­ruár 20-ra Varsóban, amelynek tárgya — kínai javaslatra — a megegyezés keresése a békés egy­más mellett élésről”. Arról már nem ír Pethő Tibor, hogy Kína a Szovjetunióval nem keresi a békés egymás mellett élést, de arra már rámutat, hogy Nixon „a Foreign Affairs legutóbbi számában az esetleges harmadik világháború ki­robbanási területének Ázsiát jelöl­te meg és nem Európát.., a Távol­­keleten négy hatalom néz majd egymással szembe, a Szovjetunió, Kína, az Egyesült Államok és Ja­pán”. Ez a megállapítás ebben a formában megtévesztő. Helyesen azt kellett volna írnia, hogy a Szovjetunióval áll majd szemben a másik három nagyhatalom. Hely­telen az a fogalmazás is, hogy „a Nixon kormány éppen a Távolke­let miatt talán hajlamos lesz meg­egyezni a Szovjetunióval az össz­európai biztonságról...” Fordítva sabb és legbüszkébb csatahajója volt a flottának, de nagyságrend­ben ahhoz az osztályhoz tartozott, mint a másik három csatahajó. Mind a négynek 20.000 bruttó re­gisztertonna volt a vízkiszorítása. A légi felderítés során kiderült, hogy legalább 200 ellenséges hadi­hajó, óriási túlerő készült fel a fo­gadásukra. Az admiralitás legfőbb parancsnoka azonnal visszarendel­te őket, nehogy katasztrőfális ve­reséget szenvedjenek. A „Viribus Unitis” és a „Prinz Eugen” még virradat előtt visszafordult, a „Te­getthoff” és a „Szent István” há­rom órával később követték őket. Holdvilágtalan, csillagfényes éjsza­ka volt. A tenger alig fodrozott, Hajnali fél 4 órakor ezüstös csík közeledett nagy sebességgel a „Tegetthoff” felé. — Torpedó! — kiáltotta a meg­figyelő tiszt és riadót csengetett. Egyelőre nem történt semmi. A torpedó célt tévesztettt. Nem sok­kal később két detonáció hagzott történik majd a dolog: a Szovjet­unió lesz kénytelen megegyezni az Egyesült Államokkal. Tudja ezt a Magyar Nemzet is, de ennyire még sem ismerheti be a Szovjet­unió szorongatott voltát. Egyébként a magyar közönség ebből a cikkből értesült először ar­ról a külpolitikai fordulatról, amely az Egyesült Államok és Kína együttműködését Ígéri. Alig lehet kétséges, hogy ez a váratlan ese­mény megerősíti a hazai magyar­ság ellenállását a kommunistákkal szemben, de a kommunistákat is messzemenő engedékenységre kényszeríti, hiszen egy ázsiai há­ború esetén ki vannak téve annak, hogy a Szovjetunió már nem állhat őrt mögöttük és ennek következ­tében úgy elsöprik őket, mintha soha nem lettek volna. De talán még háború sem kell ehhez. Elég lesz maga a fenyegetés. A vissza­vonulás a polgári irányzatok felé minden esetre már megkezdődött, vagy legalább is szeretnének elhi­tetni valami ilyesmit. a Szent István felől és ugyanekkor két hatalmas víztorony szökött a levegőbe. A Szent István csataha­jót eltalálták. Szebenikő előtt lévő egyik apró sziget rejtett öbléből lőtt rájuk egy olasz gyorsnaszád, amely a támadás után elmenekült. Vele egy másik, amely a „Tegett­hoff” csatahajót hiába vette célba. A Szent István páncélzata két helyen felszakadt, hátsó kazánjai 20 perc alatt víz alatt voltak. Már csak az első gépek dolgoztak. Hogy a csatahajó terhén könnyít­senek, minden lőszert a tengerbe dobtak. Közben a „Tegetthoff” megkísérelte vontató kötélre ven­ni a súlyosan sebesült óriást. A part felé akarta vontatni, hogy se­kély vízben, kiemelhető állapot­ban süllyedjen el. A manőver nem sikerült. Két óráig tartó halálos küzdelem után a Szent István 40 méter magas felépítményei is el­tűntek a hullámokban. Seitz sorha­jókapitány, a Szent István pa­rancsnoka az utolsó pillanatban Az Északamerikában élő magyar emigránsokat kettős vonatkozásban is foglalkoztatja az akácfa. Itt élünk ősi hazájában, ugyanekkor hazai emlékeink is tele vannak „akácil­lattal”, mert nem volt és ma is alig van olyan lakott hely Magyar­­országon, ahol ne volna akác. A legmagyarabb fának nevezik, hol­ott nem is olyan régen „magyar”. A legújabb kutatások eredményei szerint csak az 1700-as évek ele­jén került Északamerikából Ma­gyarországra, korai elődeink tehát nem ismerték. Gyorsan elterjedt. Ma a magyar erdők egyhatoda aká­cos, de az erdőkön kívül is sok az akácfa. Ez már azért is érdekes, mert a magyar éghajlat nem na­gyon kedvez neki. Dusabb növeke­déséhez rövidebb és enyhébb telek kellenének, hosszú, meleg tavaszok, nem túl forró nyarak és több eső. Hogy mégis ennyire tért hódított, annak több oka volt. A török háborúk letarolták az al­földi tölgyeseket, a rohamosan sza­porodó juhnyájak a füves térséget is felszaggatták. Százezer holdas homokpuszták keletkeztek, ame­lyek a legkisebb szélre is „megin­dultak”. Megkötésükre messzeága­­zó, sűrű és bozontos gyökereivel az akácfa kínálkozott a legjobbnak, azonkívül jő tüzelőt és szerszám­ugrott a vízbe és megfulladt. Vele együtt 87 halálos áldozata volt a katasztrófának. Az 1400 főnyi tisz­tikarból és legénységből a többi megmenekült. A kísérő hadihajók személyzete halászta ki őket a ten­gerből, köztük 29 embert sebe­sülten. Nem egészen 5 hónappal később Pola közelében a „Viribus Unitis” zászlóshajót is felrobbantották az olaszok. A 2000 főnyi legénység­ből ezúttal 500 a tengerbe veszett. A két katasztrófának mintegy 70 magyar tengerész esett áldoza­tul. Pontos számukat soha nem határozták meg. Ők voltak azok, akik a Szent István épen maradt kazánjait még akkor is fűtötték, amikor már kilátástalan volt a helyzet. Abban a reményben dol­goztak az utolsó pillanatig, hogy hajójukat partra futtatják és.meg­mentik. Ők voltak a Szent István legnagyobb hősei. Emlékezzünk rájuk a legnagyobb tisztelettel... fát is adott. Mivel gyorsan nő, ne­­kivalő talajon bármilyen más fá­nál többet produkál, azonkívül nagyban elősegíti a mézhozam szaporítását. Most mégis ki akarják irtani az akácosokat és hosszútűjű, száraz­ságtűrő fenyőfajtákat, elsősorban fekete- és erdei fenyőt akarnak te­lepíteni a helyükbe. Levegőtlen, tömött agyagos talajokban valóban nincsen helye az akácnak és az a baj, hogy a homok mellett több­nyire ilyen helyekre ültették őket, de már a homok megkötésére sin­csen szükség, mert az akác után más növénnyel, így elsősorban sző­lővel is megkötötték. A szél már akác nélkül sem vinné el a földet. A faiparból a műanyag mindjobban kiszorítja és a papírgyártáshoz is jobb a nemrégen még gyomfának számító gyertyán, mint az akác. Az akácnak azonban még jócs­kán vannak hívei is. Elsősorban a méhészek, akik méhlegelöiket fél­tik az akác kiirtásától. De ragasz­kodnak az akáchoz azok is, akik a keményfa export fellendülését vár­ják az akáctól. Olaszország máris érdeklődik a magyar akácfa iránt. Nemcsak fa alakjában népszerű, hanem a magját is vagonszámra ve­szik telepítésre. A küzdelem még nem dőlt el az akác és a fenyőfélék között. A köz­vélemény reméli, hogy az akác győz. Nem csak a hasznossága mi­att, hanem a hagyomány megőrzé­se kedvéért. Nehezen tudják elkép­zelni, hogy ne járhassanak „aká­cos úton” és ne énekelhessenek az „akácos útról”, amelyen végig men­ni egyenlő volt a szerelemmel... Mécs László arany misé je Mécs Lászlót, a nagy magyar papköltőt 1918. október 6-án szen­telték áldozópappá. Ennek tavaly ősszel múlt 50 esztendeje. Arany­­miséjét pontosan az évforduló nap­ján mondta el titokban a Somlő­­hegy tövében épült Dobén, majd Pestre ment, ahol testvéröccse há­zánál megrendezték számára az ilyenkor hagyományos „aranyla­­kodalmi ebédet” és csak ezután tért vissza Pannonhalmára, állan­dó lakhelyére, ahol a bencés rend apátja díszebédet adott a tisztele­tére. Egyébként egyik amerikai barát­jának küldött levelében azt írta, hogy aranymiséje előtt 16 hónapig nem mozdult ki Pannonhalmáról, „írván-irogatván Életem Regénye harmadik részét”. A „Szent István ” csatahajó hősei MAGYARORSZÁGRÓL JELENTIK: Annak idején már megírtuk, hogy december 22-én délután 5 Órakor a szolnoki vonalon fekvő Mende és Sülysáp állomások kö­zött Békéscsaba felé tartó sze­mélyvonat nyílt pályán összeütkö­zött egy szembejövő tehervonat­­tal. Az első hírek arról szóltak, hogy száz ember meghalt. A most kiadott hivatalos jelentés szerint a halálos áldozatok száma 43, a se­besülteké 57. A szerencsétlenséget hibás váltóállítás okozta. Az ezért felelős Szántai Ferencet, Mende ál­lomás forgalmistáját letartóztat­ták. A Balatont és a Drávát csatorná­val akarják összekapcsolni, hogy a helytelen vízgazdálkodás miatt lesüllyedt tószíntet a folyó vizéből emeljék. A terv kivitele 200-250 millió forintba kerül. A Dobogókőtől a Dunáig húzó­dó hegyoldal fáit kiirtották, magát a fennsíkot pedig drótkerítéssel vették körül. Most azt kutatják, hogy ki felelős ezért a barbariz­musért, amely a kirándulóhely ér­tékét a minimumra csökkentette. A budapesti bíróság halálra ítél­te Bodgál Zoltán 42 éves bünte­tett előéletű csavargót, aki június­ban a pesti Népligetben, majd szeptemberben Csepelen meggyil­kolta Blazsik István 12 éves és Nagy József 13 éves tanulókat, akik nem voltak hajlandók eleget tenni homoszekszulális követeié-UNITED SAVINGS and Loan Association (ezelőtt SLOVAN SAVINGS) Betétje $15.000 erejéig államilag biztosítva OSZTALÉK 434 SZÁZALÉK 5i/4% On Certificates of Deposit with Minimum of $7.500 6 hónapi lekötésre. Van egy újfajta 36 hónapos betét $1.000 bonusplan is. Main Office: Branch Office: 470 N. Kirkwood Rd. 1809 Gravois Ave. YO 4-9044 PR 6-8041 ELŐFIZETÉSI DUAKAT, lapunk részére szőlő HIRDETÉSEKET átvesz MRS. VORDTRIEDE, újságunk és a Magyar Rádió állandó munkatársa. Címe: 6017 SOUTHLAND AVE. Telefonszáma: FLanders 1-7217 Peoria és környéki olvasóinktól híreket, előfizetéseket és hirdetéseket átvesz munkatársunk VARGA JÓZSEF 3508 NE. Brevis Street Peoria, 61603 . Tel.: 688-7094 seinek. Bodgál eddig 18 évet töl­tött börtönben. A halálos ítélet még nem jogerős. Dr. Mihelics Vid, az ismert ka­tolikus író és publicista, a Vigilia című katolikus folyóirat felelős szerkesztője Budapesten elhunyt. Az utóbbi időben kiszolgálta a kor­mánytámogató „békepapok” moz­galmát. Omlás történt a komlói Anna-ak­­nában és a lezúduló szén maga alá temetett két helybeli vájárt: a 47 éves Pálfai Antalt és a 37 éves Lá­zár Jánost. Mindketten meghalta!:. Az edelényi szénbányában Koszt­ra Gyula 26 éves csillést a szállító kas nyomta agyon. Január 1-töl felemelték a sütő­ipari dolgozók bérét. Ezzel akar­ják élénkebbé tenni a hiányos ke­nyérellátást. Az emelés mértékét nem tették közzé. A miskolci bíróság 4 évi fegy­­házra ítélte Kiss Sándor borsodi SOUTH SIDE NATIONAL BANK IN Sí, LOUIS • Drive-Up bankszolgálat. • Egy megállással minden banki dolgát elintézi. • Keressen fel bennünket min­den banki ügyében. 3606 Gravois Ave. (Grand és Gravois sarkán) MEMBER FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORP. Minden betét $15.000 erejéig ■ államilag biztosítva van. gépkocsivezetőt, aki részegen ha­lálra gázolt egy házaspárt. A befagyott Balaton nádasait el­lepték a Szovjetunió tundrás vidé­keiről érkezett nagy lilik, kerce- és kontyos récék. Kőbánya magasabb fekvésű he­lyein nincsen elég ivóvíz, mert a magasabb nyomást nem tudják biztosítani. A Balaton és Sopron között megnyitották a 84-es számú mű­utat, amely 130 kilométer hosszú és a határon belekapcsolódik az osztrák főútvonalba. Ezzel a tsecs-jtsaiaton lavmsag annyira le­csökkent, hogy az út 3 óra alatt megtehető. Az építés 450 millió forintba került. A Magyar Távirati Iroda jelen­tése szerint Magyarországon je­lenleg 9337 magánkereskedő mű­ködik, közülük 3500 Budapesten. 1968 második felében 1440-en kér­tek magánkereskedésre jogosító iparigazolványt. Egyheti megfeszített munka után eloltották az algyői olajtüzet, amely petróleumkut kitörése al­kalmával keletkezett. Az égő olaj száz méter magasságig lángolt. Bika András debreceni cívis 260 esztendővel ezelőtt nyitotta a Bika Szálló néven ma is fennálló foga­dót, amely azóta pazar éttermek­kel, kávéházzal, színházi terem­mel és egyéb helyiségekkel bővült. Az évforduló alkalmával 100.000 rto-rf r»f+olr Iri a1-------- j...... kalmazottak között. Gesztes Jóska híres nyírségi be­tyár volt. Nagyméretű fapipáját most helyezték el a nyírbátori mú­zeumban. A MEGENGEDETT LEGMAGASABB KAMATOT FIZETJÜK BETÉTJÉRE Hat hónaponként küldjük Önnek a kamat csekkeket 152 LEMAY FERRY ROAD Bill Thompson’s HAMMOND ORGAN STUDIOS I ELADÁS — JAVÍTÁS — TANÍTÁS BÁRMELY HANGSZEREN BÉRELHET ORGONÁT SPECIÁLIS ALKALMAKRA: ESKÜVŐRE - TEMETÉSRE BAR MITZVAHRA DÉL-ILLINOIS LEGNAGYOBB HAMMOND ORGAN STÚDIÓI Ü J CÍMÜNK: 1119 E. Main St. Belleville, 111. 234-1710 Pjyitva este 9-ig Uvunaemeie Daimugyuea; 9001 SO. BROADWAY (Walk-Up és Drive-Up) MElrose 1-5500 Member F.D.I.C. ORGANS PIANOS llülUÍ’i " ililiTíTiíililiriliiánmírfiilirntrrilírttiiI.'ílIIfttlUIUÜIKminnlllluilHümiKiuiiiiannraraitnrnnnnrniKi

Next

/
Thumbnails
Contents