St. Louis és Vidéke, 1969 (57. évfolyam, 1-19. szám)

1969-01-11 / 1. szám

2 ★ ST. LOUIS ÉS VIDÉK3 TO WHOM IT MAY CONCERN: Since we began our two English-language columns several months ago we have received many compliments about them from our readers. ' Unfortunately, we are losing “To Whom It May Concern" because we are unable to have Mrs. Irene-Man Hoff’s writings printed without typographical errors and omissions. There has not been a single column of hers free of printing mistakes. Her column in our Christmas issue was so error-laden, she feels it had lost most of its flavor. Since we were unable to assure her of publishing her column free of printing mistakes, we had to resign to the loss of her column. We thank Mrs. Man Hoff for her contributions and wish her great success in writing for other publications. 1969. JANUÁR IT. • JFass A Ibert: MAGYAR SZEMMEL Mind egyének mind nemzetek életében vannak pillanatok amikor tetszelgő önámításnak, múltba való menekülésnek nincs helye. Az olyan ember, aki puszta kézzel néz farkasszemet az emberevö fene­vaddal, nem engedheti meg magának azt a fényűzést, hogy kedves vadász-emlékek idézgetésével töltse az időt. Az, aki keskeny pallón egyensúlyozva igyekszik életét átmenteni mélységes szakadék fölött, nem álmodozhat a lánehíd szépségeiről. Bármilyen dicsőséges legyen is egy puszta létezéséért viaskodó nemzet múltja, az abban való tétlen elmélyülés még nem mentett meg egyetlen népet sem a végső pusztulástól. Erőt és tapasztalatot lehet és szükséges meríteni a múlt­ból,. azonban a jelen- veszedelmei közt ez csak akkor ér valamit, ha az erőt és ezt a tapasztalatot gyors, elszánt, megfontolt és tudatos cselekvésre használjuk föl. Mindezt azért volt szükséges ilyen nyersen és őszintén elmondani, mivel az utolsó három esztendőben.a szabad földön élő magyarság egy tekintélyes része egyre több időt és energiát fordít szumír erede­tünk, turáni vérrokonságunk bizonygatására és ebben az egyébként tiszteletreméltó tudományban itt-ott már az elfogultság és türelmet­lenség olyan végleteibe csaptak át egyesek, hogy egyszerűen nemzet­árulónak neveznek mindenkit, aki azt meri mondani, hogy a szumír eredet és a turáni vérrokonság mellett vannak más fontos problémá­ink is, mint például az, hogy lesz-e a jövendőbeli Európa térképén Ma­gyarország, vagy nem? Az igazság sajnos 'az, hogy egy közeledő újjárendezésnél a duna­­völgy új határvonalainak meghúzása szempontjából teljesen mindegy lesz, hogy a szuméroktől származunk-e avagy az eszkimóktól. Turáni „rokonaink” sem lesznek hajlandók hadat üzenni sem Oroszország­nak, sem az angolszász világnak a székelység, vagy a felvidéki ma­gyarság érdekében. Egyedül a jelenben kifejtett munkánk, jelen po­litikai súlyunk,, jelenbeli, értékünk s ennek az értéknek idejében való bebizonyítása szabja majd meg azt a helyet és azt a szerepet, amely­nek elfoglalására és betöltésére a világ népei méltónak ítélik majd a magyar nemzetet. Nem múltbeli, hanem jelen és jövendőbeli képes­ségeink szabják majd meg, hogy -mekkora hely jut számunkra Isten szabad ege alatt az elkövetkezendő századokra. Emigráciős túlérzékenységünk megszokott szándékos félremagya­rázásainak elejét véve hangsúlyozni kívánom, hogy a világszerte ér­deklődést kiváltó szumirolőgia magyar vonatkozásainak kihasználá­sa szükséges és Időszerű. A magyarság eredetének kinyomozása és bebizonyítása tiszteletreméltó és értékes tudomány. Turáni fajtest­véreinkkel megteremteni és tovább fejleszteni a kapcsolatokat hálás és célszerű feladat. Azonban nagy hiba lenne, ha a múlt dicsőségé­nek fénye annyira elvakítana, hogy emiatt a létfenntartáshoz szüksé­ges legelemibb teendőinket elhanyagolnánk. Ezek ä teendők viszont nem függnek össze sem a szumír eredettel, sem a turáni rokonsággal, sem a finn-ugor elmélettel. Bizonyos, eddig könnyelműen elmulasztott lépéseket meg kell tennünk, ha azt akarjuk, hogy származásunk do­kumentálása ne csupán sírfeliratot jelentsen számunkra. Először, is meg kell ismertessük magunkat äz emberi világgal, ami egymagába véve is belátást, türelmet és szívós munkát igénylő súlyos feladat, mivel a világ népeit vagy egyáltalán nem érdekli a sorsunk, vagy máris elfogulttá élezték ellenünk a mások által beléjük nevelt tévfanok és hamisítások. De ezzel párhuzamban be kell bizonyítsuk azt is, hogy mint nemzetben, van bennünk elég összetartó erő, elég kezdeményezési készség és élég lelki és szellemi fegyelem ahhoz, hogy az emberiség jövendője szempontjából érdemes legyen szerepet biztosítani számunkra ezen a földön. Sajnos az elmúlt évtizedek során a magyar emigráció ennek ponto­san az ellenkezőjét bizonyítja. Vagyis azt, hogy a magyar, mint egyén, kitűnő töltelékanyag mások által létesített és fenntartott ál­lamszervezeteken belül. Hozzájárul ehhez az is, hogy a magyar tehetség, az utolsó évszázadok tanúsága szerint, jobban érvényesül külföldön, mint a saját körében. Magyarország és a magyar nemzet ellenségei elismerik, hogy g magyar, mint egyén, kiválóan tehetséges és hasznára válik minden befogadó országnak és népnek. Álláspont­juk azonban az, hogy összeférhetetlensége, békétlensége és elfogult­sága folytán egyik végletből a másikba való kilengései miatt nem alkalmas arra, hogy államot alkosson, még kevésbé arra, hogy más nemzetiségek fölött uralma legyen.. Ami az összeférhetetlenséget illeti, sajnos a magyar emigráció kézzelfogható példákkal támasztja alá ezt az elméletet. Ugyanakkor pedig annyira elfoglalja magát az egymás ellen való agitációval, hogy nem jut ideje a másik tétel meg­cáfolására sem, vagyis annak bebizonyítására, hogy a magyar lelki alkat nem elfogultságra, hanem türelemre hajlamos és évszázadokon keresztül biztosított nem csupán békés otthont minden betelepedő idegennek, de békés fejlődést is, teljes autonómiát, minden nemzeti­ségi csoport kultúrája Számára. A szabad földön élő magyarságnak ezek a gyöngéi, valamint az a poshadt közönyösség, amit minden magyar üggyel szemben észlelni lehet, különösen súlyos felelősség terhét kényszerítik azoknak a ke­veseknek a vállára, akikben megvan a hajlandóság és az életerő a szükséges cselekedetek végrehajtására. Ennek a felelősségnek első és legfontosabb kívánalma pedig az, hogy miután kevesen vagyunk, tehát időben és energiában nagyon is korlátozva, nagy gonddal kell megválogassuk és fontosság szerinti időrendbe és sorrendbe helyez­zük a reánk váró tennivalókat. Ez pedig azt jelenti, hogy először minden rendelkezésünkre álló erőt a magyar jövendő megmentésére kell fordítsunk s ha ez sikerült, akkor majd vitatkozhatunk azon,, hogy a szuméroktől. származunk-e vagy az eszkimóktól. A magyar jövendő megmentése egymagában véve is hatalmas és sokágú feladat s minél későbben kezdünk hozzá,'.annál nehezebb lesz. Nem csupán azokat az idegeneket kell meggyőznünk arról, hogy a magyar nemzet alkatánál, történelménél és kulcspozíciójánál fogva a Dunavölgy legfontosabb nemzete, akik majd az újjárendezéskor döntő szerepet játszanak, hanem meg kell győzzük erről a magyar­ság nagy többségét is. Azokat a magyarokat, akik a jólét közönyébe tespedve még mindég valami csodára várnak, azokat, akik már le­mondtak a csodákról és beolvadni kívánnak és végül azokat, akik el­csüggedtek és csüggedtségükben tétlen passzivitásba, menekültek. Meg kell tartsuk magyarnak a szabad földön élő magyarságot, az Er­délyben, Felvidéken, Délvidéken, Burgenlandban viaskodó magyaro­kat, a kommunista elnyomás alatt felnevelkedő és magyartalanná ne­velt magyarokat, és -ezen felül biztosítanunk kell számukra azt, hogy magyarságuk számára ez az emberi világ hamarosan új életteret nyit a régi, ezeréves hazában. Annyi itt a munka, hogy akinek mindezek mellett még jut szabad *jdeje egyébre is, az csodálatos erővel megáldott ember ítéli legyen. A SZERKESZTŐ SZÖL: LÁSZLÓ SAYS SO: Amint, angolul is tettük, magyarul sem akarjuk elmulasztani őszinte sajnálkozásunk kifejezését Mrs. Irene Mann Hóff osztatlanul minden oh vasónk által oly nagyon kedvelt rovata .elvesztése felett Midőn afelett bánkódunk, amit már nem fogunk kapni, szívből hálásan köszönjük azt, amit kaptunk. Igazságosan igazat Well adnunk a szerzőnek. Ennyi állandó sajtóhiba érthetőén kedvét szeghette. Ezekért bocsánatot ké­rünk. Köszönjük a Lorain és Vidéke érdemes laptársunk szerkesztőjének, Bodnár P. Lajos kartársunknak rólunk és lapunkról írott jóleső sorait így volna szép az élet, ha többen szeretnék egymást, legalábbis addig, míg személyesen meg nem ismerkednek. Érkeznek-érkeznek szépen érkeznek az előfizetések, némelyik meleg, jóleső, elismerő, biztató szavakkal bélelten érkezik. Köszönjük szépen, így volna szép az élet, ha minél többen írnánk, minél többeknek ked­­vükrevalő jő szavakat ■— Boldog újévet kívánunk! (Folytatás az 1. oldalról) Már közöltük, hogy Szlovákia január 1-én önálló állammá és Csehországgal egyenjogúvá vált a föderatív Csehszlovákia keretein belül. Elkerülhetetlen lett az új szövetségi kormány megalakítása, amelyre Cernik, az eddigi minisz­terelnök kapott megbízást és a cse­hek azt szeretnék, hogy Szmrkovsz­­ky, az országgyűlés elnöke is ma­radjon a helyén. Húszak, a szlo­vák párt főtitkára ez ellen élesen tiltakozik. A vezető állások közül a szlovákokat is megilleti legalább egy — mondja, — miután Szvobo­­da, az államelnök és Cernik, a de­­zignált szövetségi miniszterelnök egyaránt csehek. Huszák tiltakozásának oka azonban nem annyira nemzetisé­gi jellegű, mint sokkal inkább arra vezethető vissza, hogy Szmrkovsz­­kit, a liberális törekvések legna­gyobb hajtóerejét eltávolítsák a politikai vezetés éléről, sőt a köz­életből. A nem kifejezetten Moszk­va barát Huszák mögött az oro­szok állanak vagy fenyegetéssel, vagy valamilyen ígérettel, ami Szlovákia javára szolgálna. A lakosság még Szlovákiában is Szmrkovszki mellett foglal állást. Pozsonyban tüntetések voltak Hu­szák ellen. Beverték az ablakait és lemondását követelték. A cseh munkásság egyember­­ként áll Szmrkovszki mellett és az­zal fenyegetőzik, hogy abbahagy­ják a munkát, ha eltávolítják a népszerű politikust. A 21 tagú pártelnökség szakadatlanul ülése-* zik és elfogadható megoldást ke­res. Az oroszok, úgylátszik, fenye­getőznek, mert a pártban „veszé­lyes és tragikus következmények­től” félnek, ha nem Huszák, illet­ve Moszkva kívánsága szerint old­ják meg a Szmrkovszki-kérdést, amely csak annyiban személyes jellegű, hogy utolsónak ö képvi­seli maradéktalanul a nagyobb és több szabadság követelését. A pesszimisták nem tartják le­hetetlennek, hogy az ország na­gyobb városainak utcáin újból megdördülnek az orosz tankok ágyúi és gépfegyverei és az eddi­ginél súlyosabb elnyomásnak ve­tik alá Csehszlovákia lakosságát. Ezért nincsen minden jelentőség nélkül, hogy az Egyesült Államok január 6-án Kansasból megkezdte egy hadosztálynak légi úton való átszállítását Nyugatnémetországba, ahol a csehszlovák határ mentén hadgyakorlatba kezdenek. Nixon szándékaira vet fényt U. Alexis Johnson tokiói nagykövet­nek a külügyi minisztérium har­madik legfontosabb állására tör­tént kinevezése. Állítőag Alexis Johnson fogalmazta meg a jelen­legi elnöknek azt az állásfoglalá­sát, amely deklarálta, hogy az Egyesült Államok minden körül­mények között megtartja ázsiai po­zícióját, amit az elnök így fejezett ki: „Ázsiában maradunk!” U. Alexis Johnson hivatásos diploma­ta és igen jó ismerője a japán, kí­nai és indonéziai helyzetnek. A he­lyén marad Nixon felkérésére Ellsworth Bunker, a jelenlegi sai­­goni nagykövet, mert „jól megér­tik egymást a délvietnámi kor­mányzattal”. Hogy e megállapítás mögött mi rejlik, ebben a pollanat­­ban nehéz volna megmondani. Ed­dig úgy látszott, mintha Bunker­nek ellentétei volnának a délviet­námi kormánnyal. A vietnámi háború befejezését célzó párizsi béketárgyalások ame­rikai vezetője: Harríman lemon­dott. Helyébe Henry Cabot Lodge bonni amerikai nagykövetet nevez­te ki Nixon. Lodge kevésbé liberá­lis és eddig Harrimannál harciam sabban képviselte az Egyesült Ál­lamok érdekeit. (B. J.) HAZAI KISHÍR Húsz mázsás láda esett rako­dás közben Mfáz János 37 éves nagyatádi gépkocsivezetőre a csur­gói vasútállomáson. A szerencsét­len ember azonnal meghalt. £ Hoemann Your Family JEWELER 123 W. Jefferson Across the Street from YO 6-2222 - Kirkwood Factory Equipped Repair Department Szemben a Brown Supermarkettel St. Louis környékének egyetlen órás és ékszerésze, ahol antik órák és igazi ékszerek javítása ott helyben az üzletben történik a legszakszerűbben. IDŐT ÉS PÉNZT TAKARÍT MEG Parkolás a szomszédban. NOW EARN 4.75% on Passbook Saving issouri Savings Association SOUTH AT 5006 Hampton Ave. 63109 VE. 2-6600 NORTH 7517 N. Lindbergh 63042 TE. 8-3200 WEST IN CLAYTON 10 No. Hanley Rd. 63105 VO. 2-3300 ST. LOUIS ÉS VIDÉKE St. LOUIS AND VICINITY Hungarian Newspaper, published every other Friday ' ' ~ Megjelenik mi ,den második pénteken DR. DENNIS F. ACSAY Editor and Publisher AH correspendence chai <?e of address, subscriptions etc. should be sent to: — Minden levelezés, címváltozás-jelentés, előfizetés stb. a követ­kező címre küldendő: 5535 ALCOTT AVE. ST. LOUIS, MO. 63120 — EV 2-5222 Subscription rates in the USA for V2 year $3.00, for I year $6.00 Előfizetés az Egyesült Államokban V2 évre $3.00, 1 évre $6.00 Egyes szám — Single Copy 25c. Second Class Postage Paid at St. Louis, Mo. PRINTED IN CANADA NO „SPIRO WHO?” JOKES FOR 1969 IN NAVPAKT0S by László K. Dómján Add this to your list of predictions for 1969, the year when: A North Korean intelligence ship in Lake Michigan, 3 miles off the coast of Chicago, will be captured by the U.S. Navy. North Korea will place the ship’s location when captured at 150 miles west of Honolulu. After denying knowledge of any captured ships, the United States will release the ship and crew and will apologize to North Korea for the incident. Spiro Agnew will become a household word in Navpaktos, Greece. In an address to his countrymen, South Vietnam’s Premier Ky Will threaten to resign his post. But, he will change his mind after no one objects. The Soviet Union will continue to remove troops from Czecho­slovakia. The troops will all be members of the Czech army. No contestant in the Miss America beauty pageant will sing “I Love Paris,” dance to “I Love Paris” or play “I Love Paris” in the piano, thereby eliminating most of the talent competition part of the show. Bert Parks will be his usual self. Taking a tip from the legendary King Arthur, peace negotiators in Paris will agree to a table — round, of course — at which no one can sit at the head. The following Christmas, an agreement will be reached on the size of the table. Most Americans will continue to think Hungarians eat gulash three times a day. General de Gaulle will cancel diplomatic relations with Atlantic City, N. J., when no one does anything with “I Love Paris” at the Miss America talent competition. Paraguay again will not try to send a man to the moon this year. Hippies will ransack the administrative offices of 27 major American universities and hold 19 deans hostages until their demand for an end to world-wide violence is met. Some 10 million persons in the United States will make the crack “Spiro who?” when Spiro Agnew is inaugurated vice president Jan. 20, but not as many will laugh. Copyright By St. Louis és Vidéke,. 1969'. WATCH FOR THE GOOD LOOKING STRANGER IN YOUR NEIGHBORHOOD for the new OPEL KADETT Németországban készül, a köztudottan elsőrendű német technikával. 30 mérföldet kap egy gallon benzinnel. Gazdaságos — Üzembiztos — Olcsó GILBERT BUIGK, INC. 3510 GRAVOIS — PR 1-5200 Service ívitb Interest! Nagyon sok olvasónk lakik ennek a „full servicebank”-nak .. a környékén. A banküzlet minden ágával foglalkoznak, 7910 Clayton Road, St. Louis County, Mo. 63117 - MI 5-0081 ■>'» ■1 11 ■ ■■■ ■■ . .......... -■"»« .. , ■ ..jJi;i4' " FOREIGN CAR SERVICE “The Only Foreign Car Shop in East St. Louis" 57th and State Street Phone East St. Louis, Illinois Specializing in Volkswagen 398-2188 .............. ' 1 '■ " ' n ■ ' ' ■ ............. ......il„l HI IT TT f~l SEBŐK TRAVEL SERVICE, INC MAGYAR UTAZÁSI IRODA DR. FIEDLER KÁLMÁN, OFFICE MANAGER “ ' IKKA útján 30 forintot küldhet dolláronként készpénzfizetéssel. Ez különösen előnyös vidéken lakók részére, mert postán kiküldik-a pénzt cünükre költségmentesen MAR $255-ERT UTAZHAT ODA-VISSZA, EURÓPÁBA Bárhova, bárhonnan, bárhogyan utazik, egész éven át a legolcsóbb utazást biztosítjuk, ha időben kéri foglalásait. A hivatalos árakon-felül semmiféle külön költség nincsen, győződjék“ meg, kérjen árajánlatot. Látogató-, kivándórlási ügyekben szakértők vagyunk. 24 havi részlet­­fizetés lehetséges. Minden utazási, IKKA és más csomagküldési ügyben forduljon képviselőnkhöz: DR. ACSAY DÉNES, 5535 ALCOTT AVENUE, ST. ÍQUI&" MO. 63120 - BHQNE: EV 2-5222

Next

/
Thumbnails
Contents