St. Louis és Vidéke, 1969 (57. évfolyam, 1-19. szám)

1969-01-11 / 1. szám

Serving the Greater St. Louis Area HUNGARIAN WEEKLY Also serving: ALTON, BELLEVILLE, COLLINSVILLE, EAST ALTON, EAST ST. LOUIS, GRANITE CITY, MADISON, PEORIA AND VICINITY, WOOD RIVER in Illinois. 37th YEAR ST. LOUIS, MISSOURI 1969. JANUÁR 11. 1. SZÁM Moszkva a régi határok négyhatalmi megszállását sürgeti Középkeleten Újabb válság Csehszlovákiában — Ázsiát hangsúlyozza Nixon külpolitikája HÍREK A St. Louisi Első Női Segélyegy­let szokásos karácsonyi ünnepélye most is nagyszerűen sikerült. Spi­tzer Mihályné elnöknő meleg sza­vakkal üdvözölte a szép számú vendégsereget és kívánt mindnyá­junknak boldog karácsonyt. A szé­pen sikerült, igazán magas színvo­nalú műsort Mark Vordtriede, la­punk értékes munkatársa és férje Mr. és Mrs. Harry Vordtriede na­gyon tehetséges unokája nyitotta meg kitűnő zongorajátékával ka­rácsonyi énekeket adott elő. —■ Ugyancsak szép sikerrel szerepelt á műsorban a másik két Vordtrie­de írnoka, a 10 éves Glenn és a 6 éves aranyos Nancy nagyon szé­pen énekeltek. Jankó Ervin zongo­rán kísérte 7 gyermekének gyö­nyörű magyar karácsonyi énekeit, melyek úgy megkapták a hallgató­ságot, hogy az ismétlést már min­denki együtt énekelte a Janko-csa­­láddal. Dóra Kató, a magyar közélet is­mert és szeretett tagja, aranyos unokájával gyönyörű betlehemi je­lenetet mutatott be s kellemesen csengő hangján kísérte az aranyos eseppségek játékát magyar kará­csonyi énekekkel. Szép műsorszámokat nyújtot­tak a hájos Spitzer dédunoka, a Gera unoka és Müller Emilné két kis unokája a közönség igaz gyö­nyörködésére. A jő műsort izgalommal várt ajándékkiosztás követte a jő öreg Santa Claus most is bőkezű volt a fiatalok és felnőttek igaz örömére. Szolga Lőrinc meg tudná mondani milyen a szép bársonyruha belül­ről. — Az ünnepélyen résztvevők boldog érzéssel szívükben távoz­hattak, mert a dícséretreméltő Nö­­egylet idén is a hagyományos mó­don szerzett nekik örömet. Elisme­rés illesse az Egylet mindenegyes tagját és szorgalmasan dolgozó tisztviselőit. ★ György György, a David és Gó­liát Supermarket tulajdonosa, mint sajnálattal halljuk, a St. Anthony kórházban áll komoly orvosi keze­lés alatt. Őszintén kívánjuk gyors nyörködésére.-*• Az East St. Lous-i Első Magyar Nöegylet december 18-án tartotta hagyományos karácsonyi baráti hangulatú összejövetelét özv. Sza­bó Károlyné, az Egylet közmegbe­csülésben álló tisztviselőjének gyönyörűen feldíszített otthonában. Pompás ebéden vettek részt a tel­jesszámban egybegyült tagok, majd igen eredeti, ötletes módon cserél­ték ki egymásnak hozott szebbnél­­szebb ajándékaikat. Vidám, kelle­mes hangulatban töltött nagyon szép nap boldog emlékével tértek haza a hölgyek otthonaikba a pom­pásan sikerült karácsonyi party­­ról. Ez is egyik feledhetetlen meg­nyilvánulása volt az East St. Louis-i Mikor lesz újság? A ST. LOUIS ÉS VIDÉKE leg­közelebbi számai a következő sorrendben jelennek meg: 1969. JANUÁR 25. 1969. FEBRUÁR 8. Lapzárta a megjelenés előtt SZOMBATON van. Minden kéz­iratot kérünk akkorra beküldeni Első Magyar Nőegylet harmoni­kus, mindig zavartalan példás tár­sasági életének. * A MMB által rendezett kará­csonyi lapmegváltási akcióra Dr. Zeghy Sándor $5.00 adott. it Tóth Bertalanéktál múlt év de­cember 29-én egy egészséges szép kisleány született, kit Karen-Livia névre keresztelnek. A kislány a fiatal Tóthék 3-ik gyermeke és a boldog büszke nagyszülők Tóth Ferencék 6-ik unokája. Szívből, őszintén kívánunk sok bold rútsá­got az újszülött életében. ★ Kovács Ildikót, Kovács László és felesége, magyar köreinkben igen kedvelt rokonszenves szülök középső leányát eljegyezte Mr. Larry Williams a Columbiai Mis­souri Állam Egyetemes Business management diplomása, tartalékos hadnagy. A vőlegénynek rövide­sen két évi katonai szolgálatra kell bevonulnia. Az esküvő idejét még nem tűzték ki. Ildikót sokan ismerjük. Igen elő­nyösen emlékezünk reá, mint a MMB egyik pályadíj nyertesére. Ő is a Colombia-i egyetemen tanul Home Economics-ból fog tanítói diplomát nyerni. Szívből gratulá­lunk a fiataloknak és szülőknek. * Magyar Gábor és felesége ismét világjáró útra indultak a világhí­res Magyar Vonósnégyes hang­versenysorozatával. Európa hét or­szágában, közte Magyarországon is fognak hangversenyezni, és Brahms zenéket fognak hangle­mezfelvételre játszani. Ausztráliá­ban és New Zealand-on lesznek hangversenyeik, melyek sorozatát a Fidsi-szigeteken fejezik be Su­­va-ban. Alig várjuk, hogy vissza­­érkeztük után, mely május végén esedékes, részletesen jelenthessünk érdekes útjukról. Büszke magyar szívvel kísérjük a Hungarian Strings Quartet sikereinek útját és A ST. LOUISI ELSŐ MAGYAR NŐI SEGÉLYEGYLET Alakult 1916-ban. Gyűléseit tartja minden hó első vasárnapján, d. u. 1 órakor a Cla ra Hempeíman Hallban, (6819 Gravois). Utána mindig finom uzsonna és társasjáték. Vendé­geket szeretettel látnak. Elnök: SPITZER MIHÁLYNÉ 4141 Tyrolean Ave. HU 1-5126 Titkár: HESS KATALIN 2213 Sidney St. MO 4-3836 A világpolitika a Közelkeleten és Csehszlovákiában vet kisebb­­nagyobb hullámokat. Az Egyesült Nemzetek Biztonsá­gi Tanácsa egyhangúlag elítélte Izrael gerilla-támadását Beirutnak, Libanon fővárosának polgári repü­lőtere ellen és kimondotta, hogy az elpusztított 13 civil repülőgé­pért Libanonnak joga van a kárté­rítésre. Más szankciót nem alkal­maztak, ami elsősorban az Egye­sült Államok befolyásának köszön­hető, ha ugyan megköszönik az arabok. De Izrael sincsen köszönő hangulatban. Abba Evan, Izrael külügyminisztere „egyes államok növekvő antiszemitizmusát látja abban, hogy a Biztonsági Tanács egyhangúlag hozta meg határozat tát Izrael ellen”. Zerah Warhaftig, Izrael vallásügyi minisztere a pá­pát vádolta meg azzal, hogy „be­hunyja a szemét” az Izrael ellen in­tézett arab terrortámadások előtt, viszont az izraeli megtorlások be­városunkban „honos” Magyar Gá­­borékat. ★ Könnyű László írót, aki tagja a Nemzetközi PEN Clubnak, több amerikai irodalmi és történeti tár­saságnak, a Missouri Writers Guild is tagjává választotta. ★ Magyar Kultúra-Hungarian Cul­ture című nagyon szép kiállítású havi folyóiratnak tervezett új ma­gyar kiadvány első példányát kap­tuk a szerkesztő Msgr. Papp György figyelmességéből. A rövid­del lapzárta előtt érkezett folyó-RÁDIÓ-HÍREK Minden vasárnap délután ma­gyar rádióelöadás van a KSTL rádióállomásról 1-töl %2-ig a 690 hullámhosszon. Nőtásköszöntők ára: $5.00 Előjegyzéseket elfogad: a rádió szerkesztősége 1016 MOORLANDS DRIVE St. Louis 17, Mo. — Ml 7-6582 Bemondó; dr. Dénes B. Lajos Köszöntőjét leadhatja: Mrs. Vordtriednél, a rádió képviselőjénél is. Telefonszáma: FLanders 1-7217 Címe: 6017 Southland Ave. St. Louis, Mo. 63109 szüntetését követeli. A Vatikán szószólója erre azt felelte, hogy a pápa egyik fél részéröl sem helyes­li a terrorizmust, egyébként sem­leges az arab-izraeli kérdésben. NÉGYHATALMI KATONAI AKCIÓ DÖNT A KÖZELKELETRÖL? Különben még tartott a Biz­tonsági Tanács ülése, amikor Liba­nonból három rakétát lőttek Izra­­el-i területre, majd ágyuzták az iz­raeli katonai állásokat. A helyzet mind az arab álla­mokban, mind Izraelben pattaná­sig feszült, háború kitörésétől pil­lanatnyilag még sem kell tartani, mert a nagyhatalmak egyik oldal­ról sem bátorítják a harciasán szemben állő ellenfeleket, sőt tar­tani igyekeznek a katonai egyen­súlyt. Abban az esetben, ha az Egyesült Államok leszállítja Izra­elnek a kért 50 harci repülőgépet, Anglia légelhárító rakétákat ad irat ismertetésére visszatérünk. Sok értékes tanulmányt és erede­ti, közérdekű terveket láttunk benne. Köszönjük a szerkesztő fi­gyelmét. t HALÁLOZÁS Elek Erzsébet 52 éves korában Granite City-ben múlt év decem­ber 1-én hirtelen elhunyt. A Davis halottaskápolnában volt felravata­lozva és a St. Joseph rk. templom­ban tartott szertartás után az Ed­­wardville-i Sunset Calvary teme­tőben helyezték nyugovóra néhai szülei mellé. Gyászolják öccse, ifj. Elek De­zső családjával St. Louisban és húga Margit férj. Mrs. Walter Noun Granite Cityben. ★ Németh Ferenc, özv Németh Fe­­rencné fia, élete 51-ik évében, múlt év december 7-én Granite Ci­tyben váratlanul meghalt. A Pie­per halottas kápolnából temették Édesapja mellé a Calvary Sunset temetőbe. ★ Balia Dezső Donnelson, Illiois­­ban szívszélhüdés következtében múlt év november 29-én hirtelen elhunyt élete 56-ik évében. Ott te­mették el 8 éve elhalt Édesápja mellé. Gyászolják özvegye, 4 gyerme­ke, 8 unokája, húga Gizella, férj. A SZENT ISTVÁN R. K. EGYHÁZKÖZSÉG és a GYŐZEDELMES NAGYASSZONYUNK rom. katolikus magyar templom: 744 South Third Street St. Louis 2, Mo. Tel. CE 1-9062 Misék. Vasárnap: 8:00 a.m. 9:45 a.m. (magyar), 11 a.m. Hétköznap: 12:10 p. m. Szentgyónás mindennap mise előtt Ft. SKERL ALFONZ, plébános Jordániának. Ugyanekkor Francia­­ország is katonai szállítmányokat Ígért Algírnak. A közelkeleti béke helyreállítá­sára ezúttal a Szovjetunió tett lé­péseket. Javasolta, hogy a négy nagy: az Egyesült Államok, a Szovjetunió, Anglia és Franciaor­szág közösen kövessenek el min­dent egy újabb háború kitörésé­nek megelőzésére. Az autentikus szovjet újságok szerint a Washingtonba, Londonba és Párizsba eljuttatott javaslat lé­nyegében a következőket tartal­mazza: A négy nagyhatalom szorítsa rá Izraelt arra, hogy haderejét vonja vissza azokra a határokra, ame­lyekről az 1967 évi háború során elindult. Utána az Egyesült Álla­mok, a Szovjetunió, Anglia és Fran­ciaország csapatai szállják meg az arab-izraeli határokat, még pedig mindkét oldalon, tehát nemcsak Újhelyi Ernöné St. Louisban és bátyja Bállá István feleségével Bel­leville, Ill.-ban. ★ Tamás Erzsébet, a mindnyájunk által ismert Lizi Néni, szül. Mud­­rovich Erzsébet múlt év december 16-án, 84-ik évében elhunyt. A Ku­­tis halottas kápolnában volt felra­vatalozva és a Hillcrest Abbey rk. temetőbe kísérték örök pihe­nőre. — Gyászolják 4 leánya csa­ládjaikkal, unokái és kiterjedt ro­konság. ★ Kurucz Sándor Ják Vas megyei származású kedves honfitársunk áldásos életének 84-ik évében, bol­dog házassága 17-ik évében múlt év december 26-án végelgyengülés­ben meghalt. Granite Cityben a Pieper halottaskápolnában volt fel­ravatalozva, az ottani St. Joseph rk. templomban tartott gyászmise után holttestét a St. Louis-i Calva­ry temetőben hántolták el sok éve elhunyt első felesége mellé. Gyászolják özvegye szül. Ober­­nay Anna, két mostohaleánya, ve­­jei, 7 unoka, 12 dédunoka. A megboldogult hosszú évekig volt a Granite City Magyar Ház gondnoka és élénk, hasznos részt vett a magyar egyletek éleiében. ★ Magunk is őszintén szomoro­dott szívvel és mély részvéttel ál­lunk halottaink hozzátartozói mel­lett és mély gyászunkban Isten vi­gasztalását kérjük nekik, a meg­holtak lelkének pedig örök nyugo­dalmat kívánunk. ST, LOUIS ÉS KORNYÉKI MAGYAR PROTESTÁNS (evangélikus és református) EGYHÁZ Istentiszteletet tart minden hó­nap 2-ik vasárnapján de. 11 óra­kor a St. John’s Methodist gyü­lekezet kápolnájában (Kings­­highway és Washington) Nt. de Kallós Árpád, lelkipásztor Lakás telefon: 531-4917 , Iroda: 231-3770 izraeli, hanem arab területeken is és ezzel vessenek véget a terror­­cselekményeknek. A megszállás a békekötésig maradna érvényben. Egyelőre nem tették közzé, hogy a javaslat végrehajtását időponthoz kötötték-e és ha igen, mennyi időn belül kellene megtörténnie Izrael visszavonulásának és a határok megszállásának. A javaslatot Izrael máris visz­­szautasította, illetve közölte, hogy nem hajlandó a megszállt terüle­tek kiürítésére. Egyiptom, Libanon és Jordánia favorizálják a javaslat elfogadását és közük, hogy az ügyben csúcs­­konferenciára ülnek össze. Washington, London és Párizs még nem nyilatkoztak a javaslat felől. Nem valószínű, hogy változ­tatás nélkül elfogadják, de valami­lyen kompromisszum lehetséges. (Folytatás a 2. oldalon) Fiatal magyar hősi halála Vietnámban Ifj. Pozmann Sándor hadnagy, aki 1956-ban szüleivel menekült el Magyarországról “és az amerikai Ohio államban telepedett le, Viet­námban, a kambodzsai határ men­tén, harc közben, több sebből vé­­rezve hősi halált halt. Az Ohio State Universityn végzett tanul­mányai után önként jelentkezett az Armyba (hadseregbe), elvégez­te a tiszti iskolát, majd Vietnám­ba osztották be szolgálattételre Előre érezte a sorsát, mert búcsú­záskor azt mondta a szüleinek, hogy „Háborúban születtem és háborúban fogok meghalni”. Magyar események naptára Január 11-én a MMB összejöve­tele. Részletek híreink között. Február 1-én a Hunyadi Egylet nagy farsangi bálja. Pontos rész­letek mai számunkban megjelenő hirdetésben olvashatók. Február 15-én az Egyháztanács és Oltáregylet Álarcosbálja. Rész­letek jövő számunkban. Történt valami? családjában, rokoni vagy baráti körében, ami másokat is érde­kel. Közölje szerkesztőségünk­kel és örömmel hozzuk le újsá­gunkban minden ellenszolgál­tatás nélkül. — Csak úgy tu­dunk hírekkel szolgálni, ha ked­ves magyar honfitársaink tudo­másunkra hozzák azokat. TELEFONSZ A.M O K, amikre szükség lehet. Vágja ki és őrizze meg! ST. LOUIS ÉS VIDÉKE EV 2-5222 MAGYAR RÁDIÓ Mission 7-6582 SZT. ISTVÁN R. K. TEMPLOM: IRODA: CEntral 1-9062 HALL: GArfield 1-9090 MEGHlVÖ A HUNYADI EGYLET 1969. február 1-én, szombaton este 8 órai kezdettel családi körű nagyszabású Farsangi Bált rendez az Egyházközség termeiben. Belépődíj személyenként: $1.00 Kari Miller kedvelt zenekara muzsikál. Hideg sandwich-ek és frissítő italok lesznek. Idén is igen kellemesen fognak a vendégek egy jő farsangi estét tölteni a hagyományosan jósikerű Hunyadi Bálon. Legyünk ott! Jó mulatóst!

Next

/
Thumbnails
Contents