St. Louis és Vidéke, 1966 (54. évfolyam, 1-26. szám)

1966-01-14 / 1. szám

HireK A MAGYAR HÁZ EGYESÜ­LET, január 2-án délután tar­totta tiszitviselőválasztó gyű­lését a Magyar templom nagy termében. A szép számban megjelent tagságot Dr. Dóm­ján Ferenc üdvözölte, aki rö­vid beszámolóban tekintett vissza az Egyesület elmúlt évi munkájára, majd köszönetét mondott mindazoknak, akik segítették az Egylet munkáját. Ezt követően a íégi tisztikar nevében bejelentette lemondá­sukat és újságunk szerkesz­tőjét kérte fel a gyűlés további vezetésére. A tagság tudomá­sul vette a vezetőség lemondá­sát és ezt követően egyhangú­lag megválasztotta az uj tisztikart. Mégpedig, elnök: Réthy Jenő, alelnök: Nt. Kal­lós Árpád, pénztáros: Fillér István, nagybizottsági kikül­döttek: Dr. Dómján Ferenc és neje, Fillér István, Hauser Antal, Hai’tman Miklós és Réthy Jenő. Ellenőrök: Hart­man Miklós és Hauser Antal. A titkári, jegyzői és könyvtá­rosi tisztséget a következő gyű­lésen fogják betölteni. Ft. S'kerl Alfonz plébános ur min­den tőle telhető segítséget ki­látásba helyezett és miként a múltban, úgy a jövőben is igye­kezni fog az Egyesület munká­ját támogatni. Hauser Antal nb. elnök javasolta, hogy az Egyesület igyekezzen műsoros délutánokat, vagy estéket is rendezni, ahol a magyarság minden rétege megtalálhassa szórakozását. AZ AMERIKAI MAGYAR SZÖVETSÉG ST. LOUISI osztálya január 5-én este tar­totta első alakuló összejövete­lét. Dr. Dómján Ferenc ismer­tette a Szövetség központjától RÁDIÓ-HÍREK MINDEN VASÁRNAP DÉLUTÁN magyar rádióelőadás van a KSTL r adóállomásról, BŐD hullámhoss­­szon, délután I órától 1:30 óráig. NÓTÁSKÖSZÖNTŐK ÁRA $5.00. Előjegyzéseket elfogad: a rádió szerkesztősége. 1016 MOORLANDS DRIVE, St. Louis 17, Mo. — MI 7-6582. Bemondó: Dr. Dénes B. Lajos. Köszöntőjét leadhatja: Mrs. Vord­­triednél, a rádió képviselőjénél is. Telefonszáma: ELanders 1-7217. LISTEN EVERY SUNDAY to the “Hungarian Gypsy Music Hour” on RADIO STATION WCBW-FM 104.9 megacicles 12:05 — 1:00 P. M. and to the “Hungarian Melodies” on RADIO STATION KSTL-AM 690 On Your Dial 1:00 - 1:30 P.M. Telephone: Mission 7-6582 Mikor lesz újság? A ST. LOUIS ÉS VIDÉKE leg­közelebbi számai a következő sor­rendben jelennek meg: JANUÁR 28. FEBRUÁR 11. FEBRUÁR 25. Lapzárta a megjelenés előtt VASÁRNAP van. Minden kézira­tot kérünk akkorra beküldeni. Lapunk legköezlebbi száma pénteken Jan. 28-án jelenik meg melyre kéziratokat legké­­eőbb jan. 22--ig fogadunk el. Beolvadt lapok: “ST. LOUISI HÍRLAP” és “ILLINOISI KÖZLÖNY” HUNGARIAN WEEKLY Consolidated with the “ST. LOUISI HÍRLAP” and “ILLINOISI KÖZLÖNY” 54th YEAR. ST. LOUIS, MISSOURI 1966 JANUAR 14 1. SZÁM. kapott alapszabályt, mely sze­rint egyletek, egyesületek, egy­házak lehetnek közvetlenül tagjai a Szövetségnek, amen­nyiben évi 6G dollár tagdijat fizetnek, de lehetnek a helyi osztályokon keresztül is tagok, mely esetben a minimális tag­díj évi 5 dollár. Magánsze­mélyek évi 2 dolláros tagdijat fizetnek. A jelenlevők azt kö­vetően megválasztották a helyi osztály tisztikarát, mely a kö­vetkező, elnök: Dr. Dómján Ferenc, titkár és jegyző: Dr. Kovács Gábor, pénztáros: Chapó József, ellenörök: Csen­­gődy Gyula és Dr. Dénes B. Lajos. A választás megejtése után a jelen voltak nagy része évi 5 dolláros tagsági díjjal alapitó tagságot vállaltak és az elnök kérte a tagságot, hogy igyekezzenek minél szélesebb­­körü tagtoborzási munkát ki­fejteni, mintán a Szövetség az egyedüli olyan országos szerv, melyet az amerikai Külügy­minisztérium hivatalosan el­ismer és ahhoz, hogy az aktu­ális magyar kérdésekben meg­felelő eredményt tudjon elérni erős, nagy taglétszámmal biró szervezetnek kell lennie. A SZT. ISTVÁN R. KATH. MAGYAR EGYHÁZKÖZSÉG január 29-én este tartja szo­kásos nagy JELMEZES FAR­SANGI BÁLJÁT, a templom­hoz tartozó szép termekben. Igazi jó magyar vacsorával várják a vendégeket és vacsora után a Vienneese Serenadors jól ismert kitűnő zenekar fog muzsikálni. A mókás jelmezek mindig sok szórakozást nyúj­tanak és a rendezőség lázas izgalommal készül most is hogy valami olyat nyújtson, amit nem minden mulatságon lehet megtalálni. Jól teszik ol­vasóink, ha a 29-i estet a far­sangi bálon töltik családjaik­kal és barátaikkal. SCHALL JÁNOS ÉS NEJE szül. Wailandich Anna, Wai­­landich János régi ismert hon­fitársunk lánya és veje, január 8-án ünnepelték boldog házas­ságuk 25-ik évfordulóját, ezüst lakodalmukat. Igen jól sikerült szép ezüstflakodalmi partit rendezett tiszteletükre a Ma­gyar Templom kis termében Mary Ann leányuk és vejük, Mr és Mrs Paul Ravenstein, melyen a nagy családon kiv­­vül sok kedves jó barát és isme­rős vett részt. Gratulálunk. Mrs. HELEN REGŐ szokásos téli üdülésére elutazott az öföknyár hazájába, Kaliforniá­ba, ahol Emma leánya özv. Konta Mihálynénak lesz a vendége. Özv. ZAHNER MIKLOSNÉ három hetes látogatásra Mia­mi Floridába repült ott lakó nővéréhez és sógorához, Hor­váth Andrásékhoz. Kívánunk kellemes pihenést és szórako­zást. Özv. KOVÁCS JÓZSEFNÉ, aki hosszú évtizedeken at Wal­nut Parkban lakott és aki nem régen vesztette el férjét, újév napján elköltözött St. Louis­­ból Mariska lányához Dallas, Texasba. Özv. KATONA ISTVÁNNÉ a Mt. St. Rose kórházban fek­szik komoly betegen. Kivánunk javulást a kedves Mrs. Kato­nának. IVAN MIKLÓS és nejének fiatalabbik leánya, Catherine férj. Mrs. Foster Blake no­vember 29-én szép kisfiúnak adott életet, aki a keresztség­­ben a János nevet kapta. Gra­tulálunk nemcsak a szülőknek és nagyszülőknek, hanem özv. Ivan Józsefné kedves honfi­­társnőnknek, aki a büszke dédnagymama és akinek a kis János harmadik dédunokája.,, SPITZER MIHÁLY régi köz­ismert kedves honfitársunk jól sikerült fényképét láttuk a Southside Journal jan. 5-i szá­mának címlapján “Pinochle players have a party” cim alatt Mr. Spitzer tagja a Carondelet Park Pinochle Players Clubnak melybe mintegy 80 környék­beli nyugdíjas tartozik, akik rendszeresen össze jönnek és kellemesen elszórakoznak. A club most tartotta negyedik karácsonyi partiját és ez alka­lommal készült a felvétel. A WATERLOO, 111. - lakó Mr. Wm. C. Currant és neje szül. Ruby Juliskát ismét igen súlyos csapás érte. A vietnami harctérről szabadságon itthon levő fia, a 19 éves James, de­cember 25-re virradó éjszaka autóbaleset következtében éle­tét vesztette. A Curran házas­pár leányát, Rossant, miként arról annakidején irtunk, múlt év április 12-én egyik belle­­ville-i laundromatból. elhur­colták és néhány nappal ké­sőbb megtalálták megcsonkí­tott holttestét. A nagy gyász­ban osztozik a St. Louisban lakó Schafnitz Miklós és csa­ládja és a Granite City-ben la­kó Nagy Dénes és családja, mi­vel Schafnitz Mi'klósné édes testvére, Nagy Dénesné pedig mostoha-testvére Mrs. Curran sz. Ruby Juliskának. Őszinte együttérzésünket küldjük vala­mennyiüknek. OLAJOS GYULA, a múlt év folyamán elhünyt Olajos Jó­zsef fia, miként arról most értesültünk, hosszas beteges­kedés után Los Angelesben elhunyt. Gyászolja itt lakó nő­vére Aranka férj. Fedi András­­né férjével és családjával. LAPZÁRTAKOR VETTÜK a szomorú hirt, hogy Ft. Vra­­bély István plébános urat, a Szt. István Egyházközség volt plébánosát, aki jelenleg az East Chicago, Ind.-ban levő Holy Trinity ChuTch plébános­­sát, súlyos gyász érte. Szeretett jó édesanyja, akit a St. Louisi magyarok nagyrésze jól ismert, elhunyt. Őszinte részvétünket küldjük. NAGYSZÁMÚ ÉRDEKLŐDŐ jelenlétében tartotta meg szí­nes vetített képekkel illusz­trált előadását Dr. Oláh László professzor “Quo Vadis Japan” címmel a Magyar Művelődés Barátai január 8-i összejövetele alkalmával. Oláh professzor történelmi visszapillantást vet­ve ismertette Japán kulturá­lis és gazdasági fejlődését napjainkig, különösen kiemel­ve az ősi japán és a modern nyugati kultúra szintézisét, mely a mai Japánt jellemzi. Képeit úgy válogatta össze, hogy azok meggyőzően illusz­trálták az előadásban mondot­takat. A közönség, melynek soraiban először láttuk Dr. Bog­nár Kálmán egyetemi pro­fesszort és feleségét, Dr. Zeghy Sándort és feleségét Altonból, Df. Meyer Oszkár vegyész­­mérnököt Bellevilléből család­jával és Magyarországról láto­gatóban itt levő sógornőjével, Dr. Kovács Gábornét, aki nem­rég érkezett meg Magyar­­országból, igen nagy figyelem­mel és élvezettel kisérte az elő­adást. Háziasszonyok voltak: Cha­pó Gyuláné és Szabó Béláné. PÁLFALVAI ENDRE ujame­­rikás honfitársunk, miként azt örömmel hallottuk, szép fény­képészeti műtermet nyitott. A műterem a 7262 Gravois Ave. alatt nyílt meg Angel Studio néven. Mr. Pálfalvai igen szép fényképeket készít és a meg­nyitással kapcsolatban nagy árkedvezményt biztosit. MÁSIK UJAMERIKÁS HON­FITÁRSUNK sikeres üzleti vál­lalkozásáról is örömmel adunk hirt. Kráhling János egy év­vel ezelőtt nyitotta meg WIL Real Estate Company néven in­gatlanközvetítői irodáját a 8460 Watson Road alatt s miként hallottuk igen szép üzleti ered­ményt ért el már az első évben is. Most két másik ujamerikás honfitársunk csatlakozott Mr. Kráhling irodájához, mégpedig Fütő Albert ismert itteni és Harangozó Pál volt detroiti, je­lenleg ugyancsak itteni honfi­társunk. Ajánljuk honfitársa­­ink-nak a WIL , Real Estate Companyt, ha venni, vagy elad­ni akarnak házat, telket, biza­lommal forduljanak hozzájuk. KARáCSONYI jü D V Ö ZLŐ­­LAP MEGVÁLTÁS címén még a következő adományak érkez­tek be a salzburgi Magyar Ka­ritász javára: dr. Bihary Jó­zsef $2, Pagáts Olga $5, Simor György $2, Szabó Béláné $5. Úgy a fenntiek, mint az előző számunkban felsorolt adako­zók helybeli magyar ismerőse­iknek és barátaiknak karácso­nyi üdvözlőlapot nem küldöt­tek. CSENGŐDY GYULÁÉKAT nagy öröm érte közvetlenül ka­rácsony ünnepe előtt. Gábor fiuk, aki mint mariner Dél-Viet­­namban teljesít katonai szolgá­latot, telefonon felhívta őket, és pár perces beszélgetést foly­tatott édesanyjával. NAGYŐSZY MIKLÓSNÉ a karácsonyi ünnepeket elektro­mérnök fiánál, Nagyőszy Lász­lónál töltötte Clevelandban. Az ünnepekre Steubenvilleből if­jabb Nagyősznyné szülei, dr. Ábrahám István volt St. Louis-i magyar orvos és neje is fellá­togattak. Az Ábrahám házas­pár egyébbként az elmúlt év­ben pár hetet töltött Európá­ban, és dr. Ábrahámné Ma­gyarországra is ellátogatott. A CHICAGÓI MAGYAR KÓ­RUS műkedvelő gárdájának február 12-ére tervezett St. Louis-i műsoros estjét a Ma­gyar Művelődés Barátai intéző bizottsága kénytelen volt hus­­vét utánra halasztani, mert a Magyar Népi Együttes chicagói fellépte, melyet a Magyar Kó­rus tagjai is látni szeretnének, szintén február 12-re esik. HALÁLOZÁS t ID. RUSZNÁK LAJOS nyu­­galombavonult autókereskedő, egyik régi ismert St. louisi hon­fitársunk, január hó 7-én ál­dásos életének 79-ik évében öt napi kórházi ápolás után a Christian kórházban elhunyt. Holtteste a Calvin F. Feutz halottaskápolnájából volt fel­ravatalozva és január 11-én te­mették nagy részvét mellett a St. Mary of Victories r. k. ma­gyar templomban tartott gyász­­szertartás után a Friedens te­metőbe 9 évvel ezelőtt elhunyt felesége mellé. Az Abauj megyei Rangfüred községben született s onnan vándorolt ki hosszú évtizedek­kel ezelőtt. Gyászolják: egyetlen fia, ifj. Rusznák Lajos, menye, 3 uno­kája, 4 déddunokája, Cleve­land, Ohioban élő két nővére, Mrs. Ethel Kraus és Mrs. Rose Ladenican férjével és családjá­val, valamint kiterjedt rokon­ság. Nyugodjék békében! Az örök világosság fényeskedjék neki! ÉRTESÍTÉS Szeretnénk tudomására hoz­ni mindazoknak, akik mint a tánc-csoport tagjai részt vet­tek a Kiel Auditoriumi Kiál­lítás és a Magyar Nap program­jában, hogy e hó 19-én, szer­dán este, pontosan nyolc óra­kor a Magyar Templomnál megkezdjük a próbákat. Ma­gyar népi táncok mellett bál­termi táncokat is fogunk ta­nulni a kéthetenkénti összejö­veteleken. A fent említett tagokon ki­­vül szeretettel hivunk és vá­runk minden olyan ifjat- fiút és leányt aki részt óhajt venni az előrelátható programokban. Magyar nyelvtudás nem köte­lező, sőt a másod- és harmad generációs ifjúságot is szere­tettel várjuk. Tánc-csoportunk meghívást kapott eddig az In­ternational Ball-ra (Chase Hotel) és a Hobby Show-ra (Kiel). Külön személyes felkérést ne várjon senki sem, mert ar­ra időnk nincs, hogy “kérvénye­ket” küldjünk szét vagy tele­fonon felkérjünk egyéneket. Minden érdeklődő jöjjön el első esténkre január 19-én, szerdán este 8-kor, ahol ter­vünkről és a próbák megtar­tásáról bővebb felvilágosítást kaphat. Megkérjük testvéreinket, hogy ezt a hirt legyenek szí­vesek tovább adni. Nt. Kallós Árpád MOSZKVA. — A Vörös-téren lévő Lenin-sirboltot, a közön­ség előtt lezárták, állítólagos javítások miatt. Magyar események naptára JANUÁR 29-ÉN SZOMBAT ESTE a Magyar Egyházközség nagy JELMEZES FARSANGI BÁLJA (744 S. 3rd Street). A SZENT ISTVÁN ROMAI KATOLIKUS MAGYAR EGY­HÁZKÖZSÉG OLTÁREGYLE­TE minden hónap harmadik vasárnapján mise után finom magyar ebédet szolgál fel, me­lyet kellemes társasjáték kö­vet. Szeretettel várják a ma­gyarságot az Oltáregylet tiszt­viselői és tagjai. Az e haviebéd január 16-án lesz, amikor ko­csonya is vásárolható elvitelre. TESTVÉR! Nyújts Segítő Kezet! Dr. Béky Zoltán, az Amerikai Magyar Szövetség igazgatósági elnökének felhívása! Az Amerikai Magyar Szövet­ség ebben az évben érkezett el történelmének egyik fontos ha­tárkövéhez, hatvan éves jubi­leumához. Hatvan nehéz küz­delmes esztendő van mögöt­tünk. Két szörnyű világháború, régi Hazánk feldarabolása, a történelem legigazságtalanabb, legkegyetlenebb és legszégyen­­teljesebb béke diktátuma: Tri­anon, négy millió magyarnak letépése az ősi törzsről, idegen járom, kommunista terror, né­pünk szine javának világgá verése; mind olyan borzalmak, hogy csak az Isten végtelen ke­gyelmének köszönhető, hogy van még egy “maradék” a hajdan hatalmas húsz milliós történelmi népből, mely ezer esztendőn keresztül véfzett és hősiesen védte a müveit Nyu* gatot a keleti barbár hordák ellen. Az idegenbe szakadt magyar­ság, közöttük első helyen az Amerikai Magyar Szövetségbe tömörült magyarság, ezekben az itéletes időkben, minden le­hetőt elkövetve, próbálta be­tölteni küldetését s Istentől rendelt hivatását, lélekszakad­­tig küzdött és harcolt a legma­gasabb fórumokon a népünkön elkövetett igazságtalanságok ellen. A hatvan éves jubileum újabb, még elszántabb küzdel­mekre és még nagyobb felada­tok elvégzésére kötelez. Akiben csak egy szikrája él még a faj­tája iránti szeretetnek, nem lehet közömbös a magyar nép jelenlegi sorsa és jövője iránt. Az Amerikai Magyar Szö­vetség, mint a múltban kiállt és felemelte tiltakozó szavát a magyar ügyért, a magyar igaz­ságért, a szégyenletes békék, az elnyomás alatt szenvedő ma­gyar népért; úgy erre az el­szánt harcra ma még fokozot- i tabb mértékben szükség van. A Vasfüggöny mögött, Erdély­ben, a Felvidéken, Délvidéken pusztul és halálra van ítélve a fajtánk. Mit tesz az Amerikai Magyar Szövetség ezekben a válságos időkben? Csak néhányat emlitek leg­utóbbi ténykedéseikből: Az Egyesült Nemzetek Ala­­pokmányában biztosított jo gainkra hivatkozva éljárun követeljük a minden nép szá­mára — igy a magyarásg ré­szére is! — osztatlanul kijáró emberi szabadságjogokat. Nem szűnünk meg követelni és szor­galmazni: Egy független és szabad Magyarországot, ahol a magyar nép a saját történeti és kulturális hagyományai sze­rint, saját maga választotta formák között szabadon élhet. Naponta kiáltjuk, írjuk saj­tóban, rádióban, kihallgatá­sokon és beadványokban, azok előtt, akiknek kezében a dön­tés és kis népek sorsa van: a szabadság nem egyes népek ki­váltsága, hanem az egyetemes emberiség elvitathatatlan joga. Mint az imádság az egeket, szakadatlanul ostromoljuk a népek vezetőit, kormányokat és államférfiakat. Mert az Ame­rika szabad földjén élő ma­gyarság, a jólétben sem feled­kezhet meg arról, hogy túl a tengeren nemcsak testvérek, rokonok, barátok vagy hozzá­tartozók, hanem egy egész nem­zet rabságban, pusztulásra ítél­ve vergődik. A testvérsegitő kéz minden mesterséges akadályon keresztül jut. Nem szűnünk meg és nem fáradunk el a ma­gyar ügyért sikra szállani so­ha. Nem szégyen, hanem nemes, lélekemelő feladat, amelyet a gondviselő Isten mireánk bí­zott. Az Amerikai Magyar Szövet­ség felhasznál minden alkot­mányos és jogos lehetőséget arra, hogy a magyar néppel szemben elkövetett igazságta­lanságokra rámutasson és or­voslást kapjon. Az erdélyi ma­gyarság ügyének kivizsgálásá­ra, egy éven át a kihallgatások és jegyzőkönyvek Kongresszus (Folytatás a 4-ik oldalon) MEGHÍVÓ A SZENT ISTVÁN R. K. MAGYAR EGYHÁZKÖZSÉG 1966 JANUÁR 29-ÉN szombaton este tartandó nagyszabású JELMEZES PARSAM©! TÁNCMULATSÁGRA a 744 SOUTH THIRD STREET alatti termekben. Este 6 órától igazi jó Magyar vacsora 8 órától tánc a Vienneese Serenadors kitűnő zenéjére BAZÁR — KÉSZPÉNZ JUT ALOMDÍJ AK — MEGJELENÉS LEHETŐLEG JELMEZBEN — Vacsora ára kávéval és süteménnyel együtt $1.50 Beléptidij $1.00 Szeretettel hiv és vár minden magyart családjaikkal, magyar és amerikai barátaikkal együtt a Rendezőség

Next

/
Thumbnails
Contents