St. Louis és Vidéke, 1965 (53. évfolyam, 2-25. szám)

1965-01-15 / 2. szám

Hírek JANUÁR 3-ÁN, délután tar­totta a Magyar Ház Egyesület tisztújító gyűlését a Magyar Házban. Sajnos nem jöttek el annyian, amennyi magyart sze­rettünk volna ott látni, min­denesetre a jelenvoltak igen lel­kes, reményteljes hangulatban beszélgettek el a Magyar Ház és a szervezett magyar élet sor­sát illetően. Azok voltak most is jelen, akik az eddigi munká­ból is oroszlánrészt vállaltak és végeztek. Csakis a jelenvoltak eddigi őszinte fáradozásának köszönhető, hogy az oly sok közömbösséggel találkozó őszinte törekvés képes volt ed­dig is fenntartani a most 49 éves Magyar Házat. Az uj tisz­tikart egyhangú lelkesedéssel választottuk meg s az ő eddigi munkájuk alapos reményt ad arra, hogy Isten segítségével meg fogja érni Magyar Há­zunk félévszázados évforduló­ját. Elnök, az eddigi közszeretet­ben álló elnök dr. Dómján Fe­renc lett, aki méltó segítőre ta­lált Nt. Kallós Árpádban, aki alelnökké lett megválasztva. Titkár és jegyző az önzetlen munka és odaadó magyar mintaképe az újjáválasztott Réthy Jenő lett. Pénztáros az ugyancsak fáradságot nem is­merő és minden magyar ügy­ben élenjáró Fillér István lett újból. Ellenőrök Hartman Mik­lós és Hauser Antal, Nagybi­­zottság-i kiküldöttek pedig dr. Dómján Ferenc, dr. Dómján Ferencné, Karácson János, Hauser Antal, Hartman Miklós és Fillér István. Nagyon agilis, készséges tisztikara van a Ma­gyar Ház egyesületnek és raj­tunk, magyarokon múlik, hogy az a készség, amellyel ők haj-RÁDIÓ-HÍREK MINDEN VASÁRNAP DÉLUTÁN magyar raldióelőadás van a KSTL rációállomásról, 6!>0 hullámhosj!­­szon, délután 1 órától 1:30 óráig. NÓTASKÖSZÖNTŐK ÁRA $5.00. Előjegyzéseket elfogad: a rádió szerkesztősége. 1016 MOORLANDS DRIVE, St. Louis 17, Mo. — MI 7-6582. Bemondó: Dr. Dénes B. Lajos. Köszöntőjét leadhatja: Mrs. Vord­­triednél, a rádió képviselőjénél is. Telefonszáma: FLanders 1-7217. LISTEN EVERY SUNDAY to the “Hungarian Gypsy Music Hour” on RADIO STATION KSTL-FM 98.1 megacycles 12:00 -1:00 P.M. and to the “Hungarian Melodies” on RADIO STATION KSTL-AM 690 On Your Dial 1:00 - 1:30 P.M. Telephone: Mission 7-6582 Mikor lesz újság ? A ST. LOUIS ÉS VIDÉKE leg­közelebbi számai a következő sor­rendben jelennek meg: JANUÁR 29. FEBRUÁR 11. FEBRUAR 25. Lapzárta a megjelenés előtt VASÁRNAP van. Minden kézira­tot kérünk akkorra beküldeni. Lapunk legközelebbi száma pénteken, jan 29-én jelenik meg melyre kéziratokat legké­sőbb jan. 23-ig fogadunk cl. Beolvadt lapok: “ST. LOUISI HÍRLAP” és “ILLINOISI KÖZLÖNY” HUNGARIAN WEEKLY Consolidated with the “ST. LOUISI HÍRLAP” and “ILLINOISI KÖZLÖNY” 53rd YEAR. landók továbbra is szolga1 ni a magyar ügyet itt St. Louisban, hozza meg gyümölcsét minden magyar büszkeségére. A ST. LOUISI ELSŐ MA­GYAR NŐI SEGÉLYEGYLET ugyancsak jan. 3-án tartotta tisztujitó gyűlését a Magyar Házban. A lelkes magyar asz­­szonyok, akik oly megértő egyetértésben működnek együtt és szeptember elsejével beléptek fennállásuk 49-ik évé­be, egyhangú lalkesedéssel vá­lasztották meg a következő tisztikart. Elnök: Spitzer Mi­­hályné, aki évtizedek óta tölti be ezt a tisztet, alelnök Záh­­ner Miklósné, titkár Liess Ka­tó, jegyző Bosnyák Josephine, pénztárnak Mrs. Harry Vord­­triede, ellenőrök: Horváth Jó­­zsefné és Mrs. Mary Müeller, gazdaasszony Esztergályos Já­­nosné és segítője Kollár Julia. Kivánunk sikerekben gazdag, boldog újévet a Segélyegylet uj tisztviselőinek és tagjainak, hogy még nagyon sokáig mű­ködhessenek együtt békés egyetértésben. A MAGYAR MŰVELŐDÉS BARÁTAI január 9-i összejöve­telén szép számú közönség hallgatta végig dr. Oláh Lász­ló egy. tanár érdekes előadását. Az előadás megkezdése előtt Csengődy Gyű’a meleg szavak­kal emlékezett meg néhai Bo­ros Olga, dr. Boros Lajosnéról, annál is inkább, mert a Boros­család igen hűséges látogatói voltak az összejöveteleknek. Dr. Oláh professzor két magyar vonatkozású részletet olvasott fel utazásai során irt napló­jegyzeteiből. Az elsőben indo­néziai találkozását irta le Oláh Rinaldó cigányprimás zeneka­rával és a jórészt magyarokból szervezett szlovák népi tánc­­együttessel, a másikban ped^g látogatását Egyiptomban és ta’álkczását Pettkó Szándtner Tibor tábornokkal, a hires bá­bolnai ménes egykori parancs­nokával. A két naplórészlet kö­zött gyönyörű szines képeket mutatott be, főként az Indoné­ziához tartozó Báli szigetről. A közönség nagy tapssal jutal­mazta az érdekes előadást. Há­ziasszonyok voltak Medgyesy Lajosné és Szabó Béláné. Ká­vézás után Ft. Skerl Alfonz igen jólsikerült kedves, szines mozgóképet mutatott be az aranyos Csengődy ikrekről. FRÖEHLICH JÓZSEF, régi közismert honfitársunk az In­carnate Word kórházban fek­szik komoly betegen. VIEZER GYÖRGYNÉ, ked­ves Granite City-i honfitárs­nőnk oly szerencsétlenül esett el a múlt héten, hogy egyik térdét eltörte. Az ottani St. Eli­zabeth kórházban fekszik. MRS. ROSE NAGY, Granite City (1737) Maple Street) és fia Alex Nagy (1805 Venice Ave.) és családja, igen kedves vendéget kaptak az elmúlt hé­ten. Mrs. Nagy unokahuga és Mr. Nagy unokatestvére dr. Slavica Smit Matacic biokémi­kus töltötte itt velük a karácso­nyi ünnepeket. A fiatal jugosz­láv biokémikus, aki a zágrábi egyetemet végezte, két évi ku­tatómunkát végez itt Ameriká­ban. A Harverford, Pa. College­­ben asszisztense Dr. Ariel G. Loewy híres professzornak. Ku­tatásuk főcélja az enzimek és a véralvadás. ÖRÖMMEL OLVASTUK a Weintraub and Associates, Inc. híradását, mely szerint állandó újság és rádió hirdetőnk, az ST. LOUIS, MISSOURI j 1965 JANUÁR 15. 2. SZÁM. East St. Louis-i State Savings and Loan Association elnökét megválasztották a Federal Home Loan Bank of Chicago direktorává. Mr. Watson, 1965 január 1-el kezdődött 2 éven át fogja ezt a nemzetgazdasá­gilag igen fontos pcziciót be­tölteni. köszönetnyilvánítás. Csengődy Gyuláné kezdemé­nyezésére karácsony előtt a M. M. Barátai jól sikerült csoko­ládé “drive”-ot rendeztek, s ennek eredménye tette lehető­vé, hogy a Salzburgi Magyar Karitász a karácsonyi lap­megváltásra befolyt összeggel együtt az Ausztriában rekedt öreg és beteg magyarok segé­lyezésére összesen 249.50 dol­lárt kaphatott. A Karitászon kívül a Burg Kastel-i magyar középiskola építési alapjának is jutott 42 dollár. A “drive” szervezői itt mondanak köszö­netét az East St. Louis-i és Washington Parki anyák klub­jának, az E.St. Louis, Illinoisi Első Magyar Nőegyletnek, va­lamint azoknak a hölgyeknek, uraknak és ifjaknak, akiknek buzgó közreműködése a szép eredményt lehetővé tette. HALÁLOZÁS Mély megdöbbenéssel vettük a fájdalmas hirt, hogy dr. Bo­ros Lajosné, Boros Olga, volt St. Louis-i, jelenleg New Bruns­wick, N. J. ujamerikás honfi­­társnőnk, életének delén 42 éves korában, váratlanul el­hunyt. Karácsony másodnap­ján, nagyobbik fia születésnap­ján, az ő kedvéért palancsintát sütött, amikor a tűzhely mel­lett hirtelen összeesett, kórház­ba szállították és december 30- án örökre lehunyta szemeit, itt­hagyva rajongásig szeretett szép kis családját: férjét és két fiát. Dr. Borosné az ottani egyetem könyvtárában dolgo­zott,-miként itt St. Lou’.sban is tette, férje pedig egyik ottani kémiai gyár kutató mérnöke. Szerető férjén és aranyos két Fán kívül gyászolja az óhazá­ból most itt vendégségben levő édesanyja, aki a szerencsétlen­ség idején Californiában élő másik gyermekénél volt láto­gatóban. őszinte részvétünket küldjük a gyászbaborult család minden tagjának. ÖZV. HORVÁTH JÁNOSNÉ, szül. Oliska Mamie, E. St. Lcu­­is-i honfitársnőnk, január 1-én, 49 éves korában, agyvérzés kö­vetkeztében e’hunyt. Holtteste a Burke halottaskápclnában volt felravatalozva, innen te­mették január 4-én, a St. Pat­rick’s r. k. templomban tartott gyászszertartás után a belle­­villei Mt. Carmel temetőbe. Gyászolja három fia: János, Róbert és James, három test­vére és ezek családjai. ARIZONA még 1961-ben tör­vénybe iktatta az “Antikom­­munista Esküt,” melynek ren­delkezése szerint minden hiva­talnokának meg kell esküdni ara, hogy nem tagja olyan szervezetnek, melynek célja erővel megdönteni a kormányt. Az állami legfelsőbb biróság most 4-1 szavazati arányban alkotmányosnak ítélte az anti­­kommunista esküt. Soproni Bálint farsangi estje St Louisban Soproni Bálinti az ismert chicagói magyar Liró és zene­szerző, aki a novemberben Clevelandban tartptt 4. Magyar Találkozón egy szerzeményével “Árpád” aranyérmet nyert, a Magyar Művelődés Barátai meghívására, február 6-án, (szombaton) este fél nyolcórai kezdettel, a magyar egyház nagy előadótermében műsoros farsangi estet reödez, melyre már most felhivjjm St. Louis város és környékei magyarságá­nak figyelmét. Siproni Bálin­tot St. Louis-i útjára elkíséri a chicagói magyar előadógárdá­nak két tagja is, akik szintén résztvesznek a műsorban. A helybeliek közül dr. Dómján Ferencné csatlakozik a három­tagú vendégcsoporthoz, hegy a maga részéről is gazdagítsa a magas színvonalúnak ígérkező műsort az aranyérmes zene­szerző néhány müvének elő­adásával. A farsangi estre vo­natkozó további részleteket, a teljes műsort a szereplők ne­veivel együtt lapunk január 29-én megjelenő számában kö­zöljük. Az elntált hét eseményei: VI. PÁL pápát á’asztotta ki az olasz “Storia Illusztrata” kulturális maga: ifi, mint az “1964-ik év történetének Em­berét”. * * * JOHNSON ELJÜÍÖK Wash­ingtonban, a jamjar 20-iki be­iktatási parádét - % inch vastag­­golyóálló üveglemez mögül fog­ja végignézni. V * * Az ANN ARBOR, Mich.-i születésű, 64 évesgSister Fran­ces Catherine, a. “Sisters of Charity” tagja, fe Cincinnati szövetségi birós >< ■«** megkapta a jogot arra, hogy a U.S. szö­vetségi biróságok előtt is foly­tathasson ügyvédi gyakorlatot. * # * MONT DE MARSAN, Fran­ciaországban, a 43 éves Jack­­ques Coullead, a francia légi­erő egyik legbrilliánsabb ezre­dese, gépével lezuhanva, életét vesztette. * ífc * KOMMUNISTA Románia ez­évben 250 milliót fog hadászati célokra elkölteni, mig 1964-ben a honvédelmi összeg 208 millió volt. BIRMINGHAM, Alá., várcsi tanácsába beválasztották az 55 éves néger Wilbur H. Hol'i­­nas ingatlan-iroda tu'ajdo­­nost. * * * AZ AFL-CIO International Unicn of Electrical Workers, James B. Carey elnököt visz­­szaválasztották elnöki tisztébe. BLACKBURN, Angliában, Mrs. Jean Ho'liday ikreknek adstt életet és pedig egynek 1964- ben, a másiknak ped;g 1965- ben. Pontosan: Stephen Uj Év előtt 4 perccel, Dávid pe-Magyar események naptára A SZENT ISTVÁN RÓMAI KATOLIKUS MAGYAR EGY­HÁZKÖZSÉG OLTÁREGYLE­TE minden honlap harmadik vasárnapján mis£ után finom magyar ebédet szolgál fel, me­lyet kellemes társasjáték kö­vet. Szeretettel várják a ma­gyarságot az Oltáregylet tiszt­viselői és tagjai. Az e havi nagy magyar eb(íd január 17- én, most vasárnap lesz. FEBRUÁR 6-án, este fél 8 órai kezdettel a Magyar Műve­lődés Barátai rendezésében Soproni Bálint, chicagói ma­gyar iró és zeneszerző FAR­SANGI ESTJE a Magyar Egy­ház nagytermében. dig 8 perccel később — 1965- ben született. * * * VERMONT államban vala­mikor több volt a tehenek szá­ma, mint az embereké. Ma Vermont határain belül 552 ezer csirke van, mig a tehenek száma 350 ezerre esett le. Ver­mont népessége 400 ezer. * * * FT. S Z A L A Y JEROMOS atya, aki egy évtizeden át veit a Franciaországba emigrált ma­­! gyarok lelki gondozója, a kö­­j zelmultban elhunyt. * # * VI. PÁL PÁPÁT a New York World’s Fair igazgatósága meghívta New York meglátoga­tására. A Pápa fontolóra veszi a meghívást a következő nyá­rig. * * * BASTROP, La. városa 44 éves fennállása óta először lett adóságmentes. Egyedül álló Louisiana államban, de kevés társára akadnak széles Ameri­kában is. * * * RÓMÁBAN, a szocialista párti külügymmisztert, a 68 éves Giuseppe Saragatot vá­lasztották meg — a kommu­nisták segítségével — Olaszor­szág ötödik elnökének. * * * A FORT WORTH, Tex.-i June Russell üzlet több mint 21 ezer dollár kárt szenvedett, mert a betörők 200 női parókát és több kisparókát loptak el on­nan. Idegen állampolgárok jelentkezésének kötelezettsége Minden év január hónapjá­ban az itt tartózkodó idegen állampolgároknak jele ntkez­­niők kell. Ennek a jelentkezés­nek meg kell történnie akkor is, ha az illető személy már eleget tett ilyen jelentkezésnek a múlt év folyamán és azóta nem változtatott lakást. Kivé­telt csak a diplomáciai szolgá­latban levők és a “United Na­­tions”-hoz kiküldöttek képez­nek. A 14 éven aluli gyermekek is jelentkezésre kötelezettek. A szülő vagy törvényes gyám kell ezt helyettük megtegye. Olyan külföldi állampolgárok viszont, akik ideiglenesen távol vannak január hó elsején az Egyesült Államokból, kötelesek ezt az évi jelentkezést a visszatéréstől számított 10 napon belül meg­tenni. Az eljárás a következő: a je­lentkezésre kötelezett felkeres valamely közeli postahivatalt vagy egy közeli hivatalát az “Immigration and Naturaliza­tion Service”-nek és ott egy “Address Report Card, form 1-53”-at kér. Kitöltve az űrlap minden adatát pontosan, azt I aláirja és benyújtja bármely | postahivatal vagy a fentemli­­tett bevándorlási szolgálat va­­! lamely hivatalának tisztviselő­déhez. A jelentkezési lapot nem i szabad postán visszaküldeni és nem szabad összehajtogatni. A lap visszajuttatásának még j január hó folyamán meg kell i történnie és ezzel a fennálló kötelezettségnek a jelentkezés­re kötelezett idegen állampol­gár eleget is tett. A levelezőlap formájú ürla­­| pon a következő, kitöltendő adatok vannak: jelenlegi lak­cím, az Egyesült Államokba lépés helye és ideje, a születé­si hely és ideje, továbbá — amelynek közlése igen fontos — az “Alien Registration Number”. Ez utóbbi az a szám, amely az illető személy “Alien Registration Receipt Card”­­ján az “A” betűt követően áll. Azok, akik ideiglenes enge­déllyel tartózkodnak az Egye­sült Államokban, arra a hely­re, ahova a fenti számot kell Írni, beírják, hogy “NONIMMI­GRANT”. Viszont azok, akik bevándorlásra csak egészen rö­vid idő előtt érkeztek, úgyhogy még nem kaphatták kézhez az említett “Registration Card”­­ot, azt tartoznak az említett szám helyére beírni, hogy: “NOT RECEIVED”. Ha viszont előfordulna, hogy a jelentke­zésre 'kötelezett most veszi észre, hogy ezt az ellenőrző lapját időközben elvesztette, írja be az említett szám helyé­re, hogy “LOST” és azonnal forduljon az “Immigration & Naturalization Service” vala­melyik helyi hivatalához, uj ellenőrző lap kiállítása végett. A fenn leirt jelentkezés kö­telezettségét törvény Írja elő. tehát fontos annak eleget ten­ni. Annak elmulasztása rossz szándék esetén elzárást vagy az országból való kiutasítást is vonhat maga után. Szemé­lyek, akik már az Egyesült Ál­lamok állampolgárai, nem tar­toznak ezt a jelentkezést meg­tenni, de támogatják a korv mányzatot azzal, ha arra kö­telezett ismerőseiknek a fi­gyelmét felhívják. Indonézia kilépett a U. N.-ből A United Nations, N. Y.-ból érkező jelentése szerint Indo­nézia megsemmisítette tagsá­gát a U.N.-ben és kilépett a vi­lág béke szervezetbö1. A kilépés azért történt, mert Malaysia helyett kapott a Se­curity Councilban. Malaysia 16 hónappal ez­­e’őtt kapta meg állami függet­lenségét Angliától és azóta Su­­'karmo Indonézia elnöke min­dent elkövet tönkretevésére. U Thant, a U.N. főtitkára men kísérelte, hogy Indonézia változtassa meg szándékát, de nem sikerült. Indonézia az első, amely megvált a U. N.-től. Ismét lezárták a berlini szégyenfalat A kommunisták a beríni szégyenfalat ismét bezárták, amelyen át a karácsonyi és új­évi ünnepek alatt 850 ezer sza­bad német látogatta meg hoz­zátartozóit Kelet Berlinben. Egy évvel ezelőtt 1.2 millió volt az ünnepi látogatók szá­ma. Nyugat Berín szószólója szerint ennek az az oka, hogy a szeptemberben kötött szer­ződés értelmében még kétszer nyilik meg a szégyenfal: Hus­­vétkor és Pünkösd vasárnapon. Minden 16 éven felüli láto­gató 75 centet fizetett a belé­pési engedélyért, ami több mint 500 ezer dollárt hozott a kommunistáknak. A skégyenfal berekesztése előtt 4 ke et-németnek sikerült elkerülni a kommunista őrség figyelmét és szerencsésen be­jutottak a szabad német földre. A templom tetőzete leszakadt - 55 áldozat j Mexico City, Mexico-ból je- I lentik , h:gy Rijóban, 15 mér­­j földnyire Mexico Citytől, az uj I római katoíkus templom tető­zete összeomlott és 55 mexikói j életét vesztette, 63-an pedig i megsebesültek. A katasztrófa a templom fel­­szentelési szertartása közben történt, vagy 300 hivó jelenlé­tében. A hivatalos vizsgálatok meg­állapítása szernt a tragédia a rossz építés következmznye. A tüzek áldozatainak száma 11,900 MOSZKVÁBAN 40 ezer orosz nyert lakást az uj apartmentek­­ben. A Tass ügynökség szerint 1965-ben 120 ezer 27 emeletes apartmentet fognak felépíteni. A National Fire Protection Association jelenti Bostonból, hogy a tüzek 11,900 személyt öltek meg és 1,875,000,000 dol­lár kárt okoztak. A tűzeseti halottak száma 100-al több, mint veit 1963- ban, ezévben pedig rekordtörő­­cn magas. A vagyoni kár, több mint 1,6 billió. Az 1964 legnagyobb tüztra­­gédiája Newport, Tenn.-ben történt egy repülőgép lezuha­násakor, amelyben 39-en ég­tek el. Tűzveszély a legnagyobb anyagi kárt Walker Air Force­­on okozta, amikor a rakéta rob­banások 23 millió értékű va­gyont pusztittak el. Nemzeti Kina vesztesége Tcipei, Formczából jelenti a titkos szolgálat főnöke, Lt. Gén. Tae, hogy az 1964-ik év­ben Nemzeti Kina 103 titkos ügynökét ölték meg, 170-et pedig az országban elfogtak.

Next

/
Thumbnails
Contents