St. Louis és Vidéke, 1961 (49. évfolyam, 1-26. szám)

1961-01-06 / 1. szám

HireK A MAGYAR EGYLETEK NAGYBIZOTTSÁGA szokásos szilveszteresti bálja szép közön­séget vonzott a st. louisi öreg Magyar Ház falai közé. Eljöt­tek fiatalok és öregek egyaránt, hogy az igazi magyar hangu­latban, baráti légkörben mond­janak búcsút az 1960-as eszten­dőnek és köszöntsék az uj jö­vevényt, 1961-et. Öregebbek let­tünk újra egy esztendővel és re­ményteli szivvel várunk egy egységes magyar összefogáson alapuló, sikerekben gazdag új­évet. Sajnos hiányolnunk kell, hogy egyik-másik magyar egy­let vezetői nem jöttek el a szil­veszteri magyar bálra, akkor, amikor a -sok gonddal küzködő Magyar Háznak minden ma­gyar egylet és minden egyes magyar erőteljes támogatására volna szüksége. A ST. LOUISI ELSŐ MA­GYAR NŐI SEGÉLYEGYLET ezúton is felhívja tagjai és az érdeklődő magyarság szives fi­gyelmét, hogy a január havi gyűlés és társasjáték január 8- án, vasárnap délután 3 órai kezdettel lesz megtartva a Ma­gyar Házban. KOVÁCS LAJOS és kedves neje közismert honfitársaink december 15-én sikerrel letették az állampolgársági vizsgát. Gratulálunk a köztiszteletben álló Kovács házaspárnak. SÁROSSY SZÜLE MIHÁLY színigazgató és iró, akit St. Lou­is és környéke magyarsága előtt nem kell bemutatnunk, újabb sikeres állomáshoz érkezett. “Egy bolond százat csinál” és “Nyaraljon a Sing-Singben” cí­mű regényei a közelmúltban je­lentek meg. A humoros fordu-Magyar események naptára A William Penn St. Louisi 209-es fiókja január 8-án, va­sárnap délután y23-kor taggyű­lést és tagdíj beszedést tart a Magyar Házban. Utána filmve­títés és műsoros előadás lesz be­­léptidij nélkül a magyar Ház Egyesület műkedvelői részvéte­lével. Kérik a tagok és érdek­lődők minél nagyobb számbani megjelenését. A St. Louisi Első Magyar Női Segélyegylet január 8-án, dél­után pontosan 3 órai kezdettel tartja szokásos havi gyűlését a Magyar Házban. Gyűlés után társasjáték, uzsonna. Vendége­ket szívesen látnak. A Szt. István Oltáregylet ha­vi összejövetele jan. 15-én az Egyházközség nagytermében. Kitűnő ebéd lesz, melyet az Egyháztanács tagjai készítenek el és szolgálnak fel. Ugyanek­kor nagyszabású kugliverseny is lesz értékes dijakkal. A kug­liverseny rendezője Bogárdi Já­nos. Január 15-én, este 8 órai kez­dettel Chabay László operaéne­kes, a Washington egyetem professzora, concertet ad az egyetem Graham kápolnájá­ban. A műsor keretében Kodály dalok is szerepelnek. Január 28-án, szombaton es­te a Szt. István róm. kát. Ma­gyar Egyházközség hagyomá­nyos disznótoros farsangi bálja az Egyházközség összes termei­ben. Mikor lesz újság! A ST. LOUIS ÉS VIDÉKE leg­­cözelebbi számai a következő sor­­endben jelennek meg: 1961 JANUÁR 20. 1961 FEBRUÁR 3. 1961 FEBRUAR 17. 1961 MÁRCIUS 3. Lapzárta a megjelenés előtt VASÁRNAP van. Minden kézira­tot kérünk akkorra beküldeni. Lapunk legközelebbi száma pénteken, január 20-án jelenik meg, melyre kéziratokat legké­sőbb január 14-ig fogadunk el. Beolvadt lapok: “ST. LOUISI HÍRLAP” és “ILLINOIS! KÖZLÖNY'' HUNGARIAN WEEKLY Consolidated with the “ST. LOUISI HÍRLAP” and “ILLINOISI KÖZLÖNY” 49. ÉVFOLYAM ST. LOUIS, MISSOURI 1961. JANUÁR 6. NUMBER 1. SZÁM latokban gazdag két regény egy színes vászonkötésben ke­rült forgalomba és az érdeklő­dők megrendelhetik Mrs. Vord­­triede Morhács Margitnál a FLanders 1-7217 számon. NAGY IMRE és kedves neje, szül. László Rózsa, Granite City honfitársaink karácsoi ' nap­ján ünnepelték boldog h^. tssá­­guk 50-ik évfordulóját, arany­lakodalmukat. A szép családi ünnepség alkalmából a szerető gyermekek és unokák a magyar rádión keresztül nótás köszön­tővel is kedveskedtek a drága jó szülőknek és nagyszülőknek. A SZT. ISTVÁN r. k. magyar egyházközség január 28-i far­sangi bálja alkalmából kitűnő házi kolbász és hurka kerül el­adásra. Aki óhajt vásárolni, szíveskedjen igényét kellő idő­ben eljuttatni Mr. vagy Mrs. Ocskó Ferencnek, hogy megfe­lelő mennyiséget tudjanak biz­tosítani. JÁKLY JÓZSEF egyik régi közismert honfitársunk, aki hosszabb ideje gyengélkedik la­kásán áll orvosi kezelés alatt. ÖZV. NAGY SÁNDORNÉ, Granite City, 111. honfitársnőnk Sándor fia és menye — miként most hallottuk, — egy aranyos kis fiút fogadtak az elmúlt ok­tóberben örökbe. A kis Tommy most 16 hónapos és a kedves házaspár igen nagy szeretettel veszi körül és neveli a szép kis fiúcskát. FELHÍVJUK KEDVES olva­sóink szives figyelmét a st. lou­isi Union Market magyar deli­­katesz üzletére. Az előzékeny Yarolin Juliska finomabbnál finomabb ínyenc ételeket áru­sít a ragyogóan tiszta üzletben és biztosak vagyunk benne, hogy minden kedves olvasónk megtalálja ott kedvenc specia­litását. Magyarország telefon­­készüléket szállít Castronak A magyar kormány 1961 első negyedében 16,000 telefonké­szüléket és több telefonközpon­tot szállít Kubának. Hogy Ku­ba hogyan és mivel fizet a ma­gyar kormánynak, arról nem szivárogtak ki hírek. Testvéri üdvözlet a Detroiti Újság 50-ik jubileumi évfordulóján Titkos imakönyvnyomtatás Moszkvában Az “Irodalom és élet” cimü moszkvai újság arról ad szá­mot, hogy elfogták és bíróság elé állítottak egy elektrotech­nikust, aki a hatóság engedélye nélkül imakönyveket nyomta­tott és árusított. Az amerikai magyar újság­írás egyik kiemelkedő orgánu­ma, a megboldogult Fodor Gyula ur által alapított “Det­roiti Újság” fennállásának 50- ik évéhez érkezett. E ritka év­forduló alkalmával nemcsak mint testvérlapunk, hanem mint újságunkat évtizedek óta előállító nyomda tulajdonosát, magyar szivünk minden mele­gével üdvözöljük özv. Fodor Gyuláné úrasszonyt, aki em­berfeletti erővel végzi a kitűnő újság szerkesztését és a nyom­daüzem irányítását. A magyar újságírás sok gonddal, fárad­sággal, nagy anyagi áldozattal járó munkájában megboldogult Fodor Gyula ur és kedves neje, az elmúlt ötven esztendő alatt példaadóan vették ki részüket és nemes magyar szivük min­dig megtalálta a helyes utat egy pártatlan, személyi viták­tól mentes, kitűnő magyar új­ság fenntartásához. Amikor há­lánkat és köszönetünket küld­jük a “Detroiti Újság” és a Ra­pid Printing Company minden egyes dolgozójának az évtize­deken át nyújtott testvéri se­gítségért, azt kívánjuk, hogy a jó Isten segítse meg valameny­­nyiüket és engedje meg, hogy még hosszú évtizedeken keresz­tül hirdesse a kitűnő magyar újság a magyar betű, a magyar nemzeti hagyományok szépsé­gét és legyen továbbra is élen­járó harcosa az emigrált ma­gyarság egységes összefogását kívánó és hirdető nagy nemzeti törekvésnek. Az ujesztendő kü­szöbén és egy küzdelmes félév­század nehéz munkája után biztosítjuk özv. Fodor Gyuláné úrasszonyt és munkatársait, hogy szerény tehetségünkhöz képest mindig számíthat a “St. Louis és Vidéke” önzetlen segít­ségére és mindenütt ott le­szünk, ahol velük együtt küz­­denünk kell sok nehézséggel járó amerikai magyar újság­jaink fennmaradásáért. Szives engedelmével alábbi­akban hozzuk le teljes terjedel­mében özv. Fodor Gyuláné a r a n y jubileumi emlékezését, hogy e rövid kis Íráson keresz­tül is betekintést nyújtsunk ol­vasóinknak egy nemes, magyar szivvel megáldott úrasszony emberfeletti erőt kívánó mun­kájába. Dr. Dénes B. Lajos ARANY JUBILEUMI EMLÉKEZÉS A jóságos Isten kegyelmével, valamint hűséges olvasóink és hirdetőink kitartó támogatásá­val, lapunk, a “Detroiti Újság”, elérkezett fennállásának ötve­nedik évfordulójához. Immár fél évszázad óta, pontosan, minden héten odakerült lapunk a Detroit és környéki magyar-ajkú és ma­gyar származású testvérek ott­honába, hogy drága magyar nyelvünkön tájékoztassa olva­sóinkat a közeli és távoli vidé­kek magyar és amerikai esemé­nyeiről. Ötven év alatt nem csupán a világ, de lapunk szerkesztő- és műszaki személyzete, valamint olvasótáborunk összetétele is nagy változásokon ment keresz­tül. Az elmúlt 50 esztendő az egész világ fejlődése és kiala­kulása szempontjából döntő je­lentőségű volt. Két világháború vihara zúgott keresztül az öt kontinensen, vért, könnyet, pusztulást hagyva maga után HALÁLOZÁS SEPER ISTVÁN (4219 Chou­teau Ave.) régi közismert hon­fitársunk, a st. louisi magyar élet egyik lelkes tagja, dec. 19- én munkábamenet közben sziv­­szélhüdés következtében, életé­nek 54-ik és boldog házasságá­nak 21-ik évében hirtelen el­hunyt. A vasmegyei Alsóőr köz­ségből vándorolt ki az Egyesült Államokba és egyike volt a ma­gyar élet leglelkesebb tagjai­nak. Holtteste a Kriegshauser South temetkezési intézetben volt felravatalozva, innen te­mették december 2-én a St. Cronan róm. kát. templomban tartott gyászszertartás után a Resurrection temetőbe rég nem látott nagy részvét mellett. Gyászolja bánatos özvegye szül. Knapp Anna, a St. Louisi Első Magyar Női Segélyegylet éve­ken át volt titkárnője, leányai: Rose-Ann férj. Mrs Robert Gib­son, Helen és Mary-Catherine, egyetlen fia István, két nővére: Mrs. Mary Lagler Palánk, Mrs. Rose Lindner, unokaöccse Se­per Ferenc, mostohanővérei: Mrs. Emil Seper, Mrs. George Lang és családjaik. Halottvivők voltak sógorai: Palánk János, Lindner György, Seper Emil, Knapp István, Francis Ferenc, Schmidt György, mig a Női Se­gélyegylet tagjai voltak a tisz­teletbeli halottvivők. Hatalmas virágerdő borította az elhunyt ravatalát, akinek halála nem­csak családjának, hanem az itteni magyar életnek is nagy vesztesége. Kedves Seper István nyugodj békében! Az örök világosság fé­­nyeskedjék Neked! . . . Uj technikai csodák szület­tek, melyek sok-sok változást hoznak maguk után ... De bár­­mint alakul is a Föld és a raj­ta élő teremtmények sorsa a jövőben, ahhoz nem fér kétség, hogy a jövő kialakulásának kezdete és alapja az elmúlt 50 év közé esik. Ez egyben azt je­lenti, hogy lapunkon át az el­múlt 50 év alatt, a világtörténe­lem legizgalmasabb és legmoz­galmasabb eseményeiről nyúj­tottunk tájékoztatót olvasó­inknak. A “Detroiti Ujság”-ot férjem, néhai Fodor Gyula alapította 1910-ben, abban az időben, ami­kor még a Kárpátok láncolata és az Adriai Tenger képezték a Magyar Szent Korona Orszá­gainak határait. Nagymagyar­­ország akkori 21 milliós lakos­ságából minden évben jelentős számmal vándoroltak ki ma­gyarok, szerencsét próbálni az Uj-Világban. A nyelvet nem tudták, a szokásokat nem is­merték . . . Ebben az óriási, idegen világban egyetlen viga­szuk és támaszuk a helybeli magyar Egyházak, Egyletek és a magyar újságok voltak. A magyar szó és a magyar betű jelentette számukra az él­tető erőt később is, amikor az első világháború sodra elszakí­totta őket a szülőhazától, a tri­anoni békeparancs pedig nyo­morúságba és rabságba döntöt­te a szétdarabolt Magyaror­szág népeinek millióit. A meg­csonkított, ezer sebből vérző szentistváni Magyarország fia­it az esztelen és gyűlöletes bé­ke-diktátum egymástól elszakí­totta, őseinek földjétől meg­fosztotta és sokat közülök ki­vándorlásra kényszeritett . . . Újból megindult a magyar test­vérek kiözönlése az Uj-Világba. Az uj jövevényekben is a ma­gyar betű és a magyar szó tar­totta a lelket . . . Majd pedig a szerencsétlen kimenetelű má­sodik világháború és az azt kö­vető kommunista rémuralom kényszeritette magyar testvé­reink kezébe a vándorbotot... Kitelepített, kimenekült, üldö­zött magyar véreink közül so­kan találtak uj otthonra és uj életre Amerika áldott földjén. A közelmúltban, az ide be­vándoroltak száma lényegesen megszaporodott azokkal a ma­gyar testvérekkel, akik az 1956. évi világraszóló, hősies magyar szabadságharc leverése követ­keztében kerültek Amerikába. A közös magyar sors kalei­­doszkóp-szerü változatában bő­ven akadt munkája a szerkesz­tő gárdának, hogy a toll fegy­verével harcoljon, vigasztaljon, gyámolitson, védelmezzen és küzdjön a magyar határokon belül és kívül élő testvérek ér­dekében. A “Detroiti Újság” alapitó, szerkesztő-tulajdonosa, Fodor Gyula, 40 évet áldozott életé bői e nemes küzdelemnek . . Halála után e sorok Írója, Ró bért fiával együtt, és mun katársainak odaadó támogatá sával folytatja a nehéz küzdel­met, mindig az alapitó szelle­méhez és elgondolásához híven. De minden küzdelem, jószán­dék és elgondolás meddő ma­radt volna s most nem emlékez­hetnénk meg lapunk aranyju­bileumáról, ha az elmúlt 50 esz­tendő folyamán nem élveztük volna hűséges előfizetőink, ol­vasóink és hirdetőink megértő és kitartó támogatását. Azért most, e nevezetes év­forduló alkalmából, örök ke­gyelettel és hálával emlékezem meg nemcsak szeretett férjem­ről, de lapunk mindazon el­hunyt munkatársairól is, kik­nek áldozatos munkája lapunk és nyomdánk fejlődését bizto­sította. Legyenek áldottak haló poraikban, emléküket kegyele­­tes szivvel örökké megőrizzük! Köszönetemet nyilvánítom a jelehlegi szerkesztő társaknak, kiadóhivatali alkalmazottaknak és a műszaki személyzet tagjai­­nek azért az odaadó munkáért, mellyel lapunk zavartalan megjelenését biztosítják. Meg kell emlékeznem az egy­házakról, egyesületekről, előfi­zetőinkről és hirdetőinkről, kik áldozatkészségükkel, támogatá­sukkal, jóakaratu együttműkö­désükkel segítettek fenntartani és fejleszteni lapunkat. Köszönetemet nyilvánítom la­punk nyomdavállalata, a Rapid Printing Co. által előállitott magyar és angolnyelvü lapok­nak: “Toledo”, “William Penn”, “Magyar Bányászlap” “Magyar Híradó”, “St. Louis és Vidéke”, “Wisconsini Magyarság”, “Kis Dongó”, értékes támogatá­sukért méltó rész illeti őket az aranyjubileumi ünneplésben. A jövő utjai kiszámíthatat­lanok . . . Milliós befektetések­kel dolgozó, hatalmas amerikai lapok sorsa is gyakran kétsé­ges ... De az elmúlt ötven esz­tendő biztosíték arra, hogy jó utón, az alapitó szellemében jártunk és rendületlenül bízom benne, hogy a magyarság érde­keiért folytatott küzdelmünk­ben minden jóindulatú magyar támogatására számíthatok s kö­zös erővel biztosítani fogjuk la­punk fennmaradását. özv. Fodor Gyuláné A St. Louis és Vidéke olvasóinak és hirdetőinek a Rádióclub tagjainak és pártolóinak BOLDOG ÚJÉVET KÍVÁN, munkatársainak nevében is, I Dr. DÉNES LAJOS szex’kesztő és CSALÁDJA MEG ALAKULT A KENNEDY KORMÁNY ' Az uj esztendő országunk al­kotmányos életében uj korsza­kot jelent és ebben az uj kor­szakban uj politikát, a politi­kának uj eszközeit és uj mód­szereit. Az uj politikának uj eszkö­zei és uj módszerei természet­szerűleg uj feladatok és uj kö­telességek elé állítják a Ken­nedy kormányt, melynek mun­kájára Isten áldását kérjük. Az uj kabinet tagjai: DEAN RUSK, Secretary of State, 51 éves. A Rockefeller Alapítványnak volt elnöke. CHESTER BOWLES, helyet­tes államtitkár. Connecticuti képviselő. ADLAI STEVENSON, kétsze­res volt demokrata elnökjelölt. Az Egyesült Nemzetekben lesz a U.S. főmegbizottja. ROBERT S. McNAMARA, 44 éves, Secretary of Defense. A Ford Motor Co. elnöke volt. McNamara a 4 évi minisztersé­ge alatt mintegy 3-4 millió dol­lár jövedelemtől fog elesni, hogy nemzetét 400,000 dolláros évi fizetése helyett, 25 ezer dol­lár fizetéssel honorált hivatal­ban szolgálhassa. LUTHER H. HODGES, 62 éves, Secretary of Commerce. North Carolina kormányzója volt. ABRAHAM A. RIBICOFF, 50 éves, Secretary of Health, Edu­cation and Welfare. Connecti­cut állam kormányzója volt. STEWART L. UDALL, 40 éves, Secretary of Interior. Ari­zonai képviselő volt. ORVILLE FREEMAN, 42 éves, Secretary of Agriculture. Minnesota kormányzója volt. ARTHUR J. GOLDBERG, 52 éves Secretary of Labor. Az AFL — CIO ügyvédje, a mun­kásmozgalom apostola volt. J. EDWARD DAY, 48 éves, Postmaster General. Kalifor­niai biztosítási igazgató volt. Uj a politikában. ROBERT F. KENNEDY, 35 éves, Attorney General, ügy­véd. A megválasztott elnök öccse. BYRON “Whizzer” WHITE Deputy Attorney General. Den­­veri ügyvéd. DOUGLAS DILLON, 51 éves, Secretary of the Treasury. Re­publikánus, az Eisenhower kor­mány volt Attorney General-ja. GEORGE McGOVERN, Di­rector of the Peace Program. Volt S. D. képviselő. A kinevezések mellett Kenne­dy szenátor, megválasztott el­nök az uj adminisztráció stra­tégiájának kidolgozásával van elfoglalva. Ezen előkészületek során, a Palm Beach-en, Florida lévő nyaralójában tárgyalt Johnson megválasztott alelnökkel, Sam Rayburn-nal a képviselőház el­nökével és Michael Mansfield­­del, Montana állam szenátorá­val, aki a szenátusban a de­mokrata párt vezetője lesz. A tárgyalások során megállapod­tak hogy az alábbi programot fogják legelőször a Kongresz­­szus elé terjeszteni: ^ uj házak építése, ** szövetségi segély uj isko­lák építésére. ^ 65 éven felüliek gyógyke­zelése a Social Security kere­tében ** a súlyos munkanélküli­séggel küzdő vidékek megsegí­tése, ^ a legalacsonyabb munka­bér $1.25-re való emelése. Mr. Rayburn az újságírók­nak adott nyilatkozatában ki­jelentette, hogy ezeknek a ja­vaslatoknak a Kongresszus ál­tal való elfogadására minden remény megvan. A tanácskozások során szóba került a Szovjet külügyminisz­ter Andrei Gromyko nyilatko­zata is, melyet a szovjet képvi­selőházban az amerikai-orosz jóviszonyról tartott. Mennyi Tokio népessége? Tokio népessége 1960. decem­ber 31-én elérte a 9,691,000-et. A Szent István Egyházközség szeretettel meghív minden magyart és barátaikat a JANUÁR 28-án, szombaton este tartandó nagy disznótoros FARSANGI BÁL1ÁRA (744 So. 3rd Street) 6 órakor vacsora, melynek ára $1.25 UTÁNA 8 ÓRÁTÓL VIDÁM TÁNC. — BAZÁR. Frissítő italok! Értékes jutalomtárgyak kiosztása. — Belépődíj 1 dollár. Viszontlátásig a RENDEZŐSÉG — Az 50-50 Club nyilvános társasjátéka. _

Next

/
Thumbnails
Contents