St. Louis és Vidéke, 1959 (47. évfolyam, 1-26. szám)

1959-01-09 / 1. szám

HireK NAGYSZERŰEN sikerült a Magyar Házban megtartott sziveszteri bál. A megjelent nagyszámú közönség igen jól szórakozott, gondtalanul tán­coltak és várták az uj esztendő megérkeztét. Éjfélkor megin­dult a boldog újév köszöntése és nótás, vidám hangulatban, magyaros szivvel kivántak a megjelentek egymásnak boldog ujesztendőt. Finom volt a házi kolbász, a sütemények, amik­ből bizony még több is elfo­gyott volna. A Balkán-zenekar zenéjére fiatalok és öregek vi­dáman ropták a táncot elfelejt­ve az élet mindennapi problé­máit. ■# UDVAROS MIHÁLY és ked­ves felesége 1958. december 31- én ünnepelték boldog házassá­guk 51-ik évfordulóját. Az ün­nepség a 13-ik és Allen utca sarkán lévő St. Lukas tem­plomban folyt le, ahol mintegy 300 vendég jelent meg. Udva­rosék Pozsony megyéből szár­maznak. 3 gyermekük és 1 uno­kájuk van, kik közül ifj. Elek Dezsőné Granite Cityben, Pó­­csai Lajosné pedig St. Louis­­ban lakik. Mi is kivánunk jó egészséget, hosszú életet az Ud­varos házaspárnak. JANUÁR 2-án este zajlott le a St. Louisi Magyar Egyletek Nagybizottságának tisztújító választása. Valóban lezajlott a szó igazi értelmében, mert élénk viták, viharos felszólalá­sok fűszerezték. A régi tisztikar közfelkiáltással újjá lett vá­lasztva. A vita hevében a Wil­liam Penn 209-es fiókjának, a Magyar Ház Egyesületnek és a Szabadságharcos Szövetségnek küldöttei kivonultak az ülésről, tiltakozásul arra, hogy külön­böző javaslataik nem nyertek elfogadást. SZŐKE JÁNOS és NEJE St. Louis-i honfitársaink 1958. de­cember 28-án ünnepelték bol­dog házasságuk 45 éves évfor­dulóját szeretteik és a közeli jó barátok társaságában. A szere­tő gyermekek nagy meglepetési partyt rendeztek szüleik tiszte­letére. Mi is gratulálunk a ked­ves Szőke-családnak. * SOLTÉSZ JÁNOS, Florissant, Mo. lakos, Soltész Pál közis­mert honfitársunk fia lieute­nant commanderré lépett elő. I# EAST ST. LOUIS, Illinoisban lakó özv. Mayer Jánosné, aki Florissant, Mo.-ban lakó leá­nya meglátogatására utazott 1958. december 20-án autóbal­esetet szenvedett. Nyakcsont­töréssel és egyéb sérülésekkel a De Paul kórházban kezelték, de már odahaza, lakásán lába­dozik. A gépkocsit vezető fia csak kisebb rázkódást szenve­dett. A ST. LOUISBAN lakó közis­mert Léb Sándorék újra nagy­szülők lettek. Leányuk, férj. Mrs. Art. Bakovich szép leány­­gyermeknek adott életet, aki a kefesztségben a Mary-Sandra nevet kapta. GRANITE CITY, Ill.-ban la­kó Szentiványi Bertalanné hon­fitársnőnk 2 kellemes hetet töl­tött Kaliforniában. * Mikor lesz ufság? A ST. LOUIS ÉS VIDÉKE leg­közelebbi számai a következő sor­rendben jelennek \meg: 1959 JANUÁR 23. FEBRUAR 6. FEBRUÁR 20. MÁRCIUS 6 Lapzárta a megjelenés előtt VASÁRNAP van. Minden kézira­tot kérünk akkorra beküldeni. Lapunk legközelebbi száma pénteken január 23-án jelenik meg, melyre kéziratokat legké­sőbb január 18-ig fogadunk el. Beolvadt lapok: “ST. LOUISI HÍRLAP” és “ILLINOISI KÖZLÖNY" HUNGARIAN WEEKLY Consolidated with the “ST. LOUISI HÍRLAP” and “ILLINOISI KÖZLÖNY” 47. ÉVFOLYAM. ST. LOUIS, MISSOURI 1959. JANUÁR 9. NUMBER 1. SZÁM. ID. RUSZNÁK LAJOS nép­szerű, közismert st. louisi hon­fitársunk pár heti pihenés után hazaérkezett Floridából. Mr. Rusznák nem nagyon tudta él­vezni a pihenésre szánt idejét Floridában, mert esős, nedves, hideg időjárás volt ott az el­múlt hetekben.--------------------------­HÁZASSÁGI HÍR A St. Louisban és környékén jól ismert ifj. Rusznák Lajos és neje leánya, a bájos Lois Ann 1959. január 3-án esküdött örök hűséges Dr. Saied Ameen amerikai orvosnak. Az esküvő után nagy party volt a Clayton Roadon lévő hires LeChateau étteremben. A fiatal pár né­hány hetes nászút után South Carolinában fog letelepedni. A menyasszony a Washington University Colleget végezte és a St. Louis City Hospital School of Nursingben gradu­­ált. A megjelent nagyszámú rokonság között itt láttuk Clevelandból Mrs. Rosa Lede­­nicant és Mrs. Ethel Krauszt, a menyasszony szeretett nagy­­nénjeit.---------------------------------­Farsangi bál St. Louisban A Szt. István r.k. Egyház­­község, — miként az lapunk más helyén is olvasható — 1958. január 17-én, szombaton este rendezi az idei farsang el­ső magyar bálját. A rendezőség minden előkészületet megtett a bál sikere érdekében, gondos­kodott jó zenéről, finom ételek­ről, italokról. Hogy a siker ne maradjon el az tőlünk függ. Legyünk ott valamennyien, hogy az élet mindennapi prob­lémáiból kikapcsolódva örül­jünk gondtalanul ezen a far­sangi szombat estén.--------------------------­J. N. JUDD nevű farmer, Al­buquerque, New Mexicoban, ki­irta kapujára, hogy 16 kutyá­ja van a kertben házőrzésre. Ezzel akarta elriasztani a tol­vajokat. A napokban éjjel még­is betörtek nála s még egy ház­őrző kutyát is elloptak. Cson­tokat dobtak a kutyáknak s mig azok a csontokon mara­kodtak, kirabolták a házat. A farmer a szomszédos farmon volt látogatóban. HALOTT AINK t Korábbi számunkban jelen­tettük, hogy Loch János volt st. louisi honfitársunk 1958. dec. 20-án New Yorkban el­hunyt. Holttestét hazaszállítot­ták és a Gebken-Benz halottas­kápolnában ravatalozták fel. A St. George r. k. templomban tartott gyászmise után a St. Paul churchgardenban temet­ték el 1958. december 24-én nagy részvét mellett. Az el­hunyt a Torontál megyei Nagyszentmiklóson született és onnan vándorolt ki az USA-ba. Gyászolja özvegye, szül. Schmidt Katie és egyetlen leá­nya Vilma, valamint óhazában élő nővére Tötök Lujza és csa­ládja. • t Kaliforniából kaptuk a hirt, hogy a San Molinóiban lakó özv, Rezsonya Györgyné 1958. december 10-én, 76 éves korá­ban elhunyt. Temetése 1958. dec. 13-án volt. A megboldo­gult a Somogy megyei Sziget­várról származott, hosszú éve­ken át lakott férjével együtt St. Louisban és mintegy 20 év­vel ezelőtt költöztek Kalifor­niába. Tagja volt a St. Louisi Első Magyar Női Segélyegylet­nek. Gyászolják St. Louisban unokaöccsei: Rezsonya Nándor és Rezsonya Pál családjaikkal együtt. f Id. Kákóczi Istvánná szül. Dudás Anna volt Granite City, 111. közismert honfitársnőnk 1958 december 24-én reggel, 52 évi boldog házasság után, 68 éves korában váratlanul el­hunyt. Az Abauj-Torna megyei Alsóméra községből származott és évtizedek óta élt Granite Cityban. Tagja volt a William Penn 187-ik osztályának, a Bridgeporti Szövetségnek, a Szt. József Oltáregyletnek. Holtteste a Pieper Temetkezési Intézetben volt felravatalozva, majd a Szt. József templomban tartott gyászmise után az Ed­­wardsville, 111. Interment Cal­vary temetőben helyezték 1958 dec. 27-én örök nyugalomra. Gyászolják: a szerető férje, id. Kákócki István; fia István, nő­vére Mária, férj. Dorgai Ist­vánná Chicagóban, óhazában élő bátyja János, unokaöccse Dudás Mihály, 4 unokája és ki­terjedt rokonság. t Magyar események naptára A SZT. ISTVÁN R. KÁT. EGYHÁZKÖZSÉG minden szombaton este 7 órától 9 óráig ingyenes angol nyelvtanfolya­mot tart az iskola első emeleti termében. JANUÁR 11-én, vasárnap d. u. 3 órakor a William Penn 209 St. Louisi fiók gyűlése a Ma­gyar Házban, melyen megvita­tásra kerül a Központ által le­küldött és az ezévi Konvenció elé kerülő alapszabálymódo­­sitás. 1959. JANUÁR 17-én, szom­baton este a Szt. István róm. kát. Egyházközség nagyszabá­sú farsangi bálja. 1959 JAN. 31-én a Hunyadi Egylet nagyszabású Farsangi bálja a St. Louis-i Magyar Ház összes termeiben. Kozma Ferencné szül. Lő­­rincz Emma Mária, volt Gra­nite City-i, 111., honfitársnőnk, 52 évi boldog házasság után, életének 69-ik évében, hosszabb betegség után 1958. dec. 30-án elhunyt. Holtteste a Pieper Te­metkezési Intézetben volt fel­ravatalozva és a Szt. József templomban tartott gyászmise után 1959. jan. 2-án helyezték örök nyugalomra az Edwards­­ville, 111. Sunset Calvary teme­tőben. Gyászolják: férje, id. Kozma Ferenc, leánya Mrs. Steve (Anna) Eck, Gien Car­bon, 111,, 3 fia: György, Ferenc, Elemér, menyei, veje, Edwards­­ville, Ill.-ban lakó nővére Te­réz, férj. Holló Andrásné, 10 unokája és 8 dédunokája. Az elhunyt tagja volt a William Penn 187-ik osztályának és a Szt. József Oltáregyletnek. A gyászoló család ezúton mond köszönetét a halottvi­vőknek, mindazoknak, akik vi­rágot hoztak a ravatalra és akik részvétnyilvánitásukkal adtak kifejezést őszinte rész­vétüknek. t Lapzártakor kaptuk a hirt, hogy Szepesy Lajosné ismert és közszeretetben álló Granite City-i honfitársnőnk hirtelenül elhunyt. Részletes tudósitással következő számunkban szolgá­lunk. t Antal C. József volt st. louisi honfitársunk december 27-én, 45 éves korában meghalt. Te­metése dec. 30-án volt a Math Herman halottas kápolnából a New Bethlehem temetőbe. Gyá­szolja édesanyja özv. Antal Ist­vánná, felesége, 3 gyermeke és testvérei. * $ * Adjon a jó Isten valamennyi megboldogult magyar testvé­rünknek örök nyugodalmat. RÁDIÓ-HÍREK MINDEN VASÁRNAP DÉLUTÁN magyar rádióelőadás van a WAMV rádióállomásról, 1490 hullámhosz­­szon, d. u. 1:05-2-ig. NÓTÁSKÖSZÖNTŐK ÁRA $5.00 Előjegyzéseket elfŐgad: a rádió szerkesztősége. Óim: 1100 East Main Street, Belleville, Illinois. — Phone: é D. 4-6291. Bemondó: D: Dénes B. Lajos. Köszöntőjét—reiOTtatja Mrs. Vord­­triednél, a rádió képviselőjénél is. Telefonszáma: FLanders 1-7217. RÁDIÓKÖSZÖNTŐT KÜLDTEK VAGY KAPTAK: St. Louis, Mo. Fodor Gábor, Kovács Victo­ria Lendvai Imre, Mrs. Lukács 3918 Walsh, Maráczy Jánosné, Pelentay Anna, Pelentay Ella, Somogyi István, Székely Sán­dor, Szőke János. Dómján Istvánná East St. Louis, 111., Tarjáni Emil, Wash­ington Park, 111. RÁDIÓ CLUB TAGSÁGI DIJAT FIZETTEK: St. Louis, Mo. Ocskó Ferenc, Székely Sán­dor. Listen to the “Hungarian Melodies” Radio Station WAMV 1490 on Your Dial EVERY SUNDAY 1:05 to 2 P.M. Tel. AD 4-6291 A CIGARETTAGYÁRAK át­lagban évente 125 millió dollárt költenek hirdetésekre. ÓHAZAI HÍREK Több számunkban hirt ad­tunk arról, hogy egymásután szivárognak haza a Rákosi kor­szak hirhedt kommunistái a Szovjet paradicsomból. Most nyert értesülésünk szerint Ba­ta, volt honvédelmi miniszter, a parlamenti őrség parancsno­ka lett. Biró Mihály, Rákosi Mátyás testvére újra vállalati igazgató lett, Vég Béla, a kom­munista párt volt központi tit­kára az Országos Takarékpénz­tár igazgatói székét kapta, mig Szalai István keletnérrietorszá­­gi magyar követ lett. UGYANCSAK számot ad­tunk arról a kíméletlen terror­ról, amelyet az Egyházakkal és annak vezető személyiségeivel szemben alkalmaznak. Egy­mást követik azok a rendelkezé­sek, melyekkel püspököket, pa­pokat kiutasítanak tartózkodá­si és működési helyeikről és tá­voli kis községekbe száműzik őket. Értesülésünk szerint ez tör­tént Badalik veszprémi püspök­kel, akit Hejce községbe inter­náltak a már korábban oda­internált Pétéry váci püspök­höz. Úgyszintén Endrey püs­pökkel, aki Mindszenty herceg­­prímást helyettesítette, vala­mint Szabó Sándor püspökkel, akit a tolnamegyei Hugyag községbe száműztek. PESTI HÍREK szerint na­gyon népszerűek a pesti fiata­lok között a kávéházakban tar­tott táncos tea-délutánok. Olyan nagy a tömeg e kávé­házak előtt, hogy sokszor- órá­kig tart, mig be lehet jutni. Az érdekes csak az, hogy a tea­délutánokon nem tudnak teát felszolgálni, mert nincs tea odahaza. NT. DR. LÁSZLÓ DEZSŐ 'ko­lozsvári ref. lelkészt 8 évi bör­tönre ítélték az azonos recep­tek alapján megkonstruált ha­mis vádak alapján. Dr. László Dezső az erdélyi magyarság egyik legnépszerűbb vezetője és bátor harcosa volt. LAPUNKRA SZÓLÓ hirdeté­sek, hírek és előfizetések ezentúl is leadhatók Mrs. Vord­­triede, Morhács Margitnál. BRANDONBAN, Miss, egy háromtonnás uthengerlő autó keresztül ment Montié Bailey nevű emberen s nem történt baja, mert a puha fűben, mit egy párnában nyomódott. A Szent István Egyházközség szeretettel meghív minden magyart és barátaikat az 1959 január 17-én, szombaton este tartandó nagy FARSANGI BÁLJÁRA (744 So. 3rd St.) 6 órakor vacsora, melynek ára $125 Utána 8 órától vidám tánc a Balkan Serenaders zenéjére Frissítő italok! Értékes nyereménytárgyak kisorsolása — Belépődíj 75£ J Viszontlátásig a RENDEZŐSÉG Mindszenty-ünnepély St. Louisban 1958. december 28-án dél­előtt folyt le a Szent István Egyházközség által rendezett Mindszenty-ünnepély, a her­cegprímás bebörtönzésének 10- ik évfordulója alkalmából. Az ünnepély az amerikai Him­nusszal kezdődött, majd utána Ft. Vrabély István angolnyelvü beszédében emlékezett meg Mindszenty bíboros életéről, szenvedéseiíől. Ezt követte Ft. Dunker beszéde, aki ismertette a Cardinal Mindszenty Foun­dation célkitűzéseit, elszánt harcát a kommunizmussal szemben. Az ünnepély kimagasló szá­ma volt Könnyű László ünnepi beszéde. A magas színvonalú ünnepi beszédben a szónok be­mutatta a hercegprímás hősi életét, küzdelmét az elnyomók­kal szemben. Lépésről-lépésre tárta elénk azokat a kimagasló állomásait a hercegprímás küz­delmeinek, amelyekkel nem­csak a magyarság, hanem az egész világ katolikussága előtt bemutatta az elnyomók, a zsar­nokok igazi arcát és igazi cél­jait. Minden egyes jogtipró in-, tézkedéssel szemben megszó-1 lalt a hercegprimási pásztorle­vél és — dacolva az üldözéssel, fenyegetéssel, -- adott taná­csot, bátorítást az elnyomott magyar népnek. ■ Különösen megfázó volt a beszéd azon ré­sze, amelyben ismertette a her­cegprímás nyilatkozatát az ak­kor már biztosra vett elfogatá­­sával és kínzásával kapcsolat­ban. E nyilatkozatában is le­szögezte a hercegprímás, hogy elfogatása esetén nem ir alá semmit, nem ismer be semmit — mivel nem is volt mit beis­mernie, hisz nem követett el soha olyant, amely törvénybe ütközne — de ha még is aláír­na és beismerne valamit, az csak az emberi test gyengeségé­nek lesz betudható. A nagyha­tású beszédet a megjelentek nagy része könnyezve hallgat­ta végig. A megjelent egyesületi kép­viselők közül Hauser Antal a Magyar Ház nevében, dr. Dé­nes Lajos pedig a magyar új­ság képviseletében szólalt fel. Az ünnepi műsor sikerét emelte Mrs. Magyarkúti és Mr. Kovács Lajos szavalata és a Könnyű László zongorakisére­­te mellet elénekelt közénekek. A megjelentek egyhangú lel­kesedéssel járultak hozzá azon javaslathoz, hogy tiltakozó táv­iratot küldjenek a St. Louisi Magyar Intézmények nevében az USA külügyminisztériumá­hoz és a United Nationhoz, kér­ve tőlük,.kövessenek el mindent az emberi szabadságjogok Ma­gyarországon való mielőbbi visszaállítása, stb. érdekében. Magyar vonatkozású Két magyar menekült, név­­szerint dr. Berci György és Kont László olyan kisméretű T.V. felvevőt készítettek, hogy az egy átlátszó plasztik csőben lenyelhető. Ez a találmány le­hetővé teszi a belső szervek fényképezését megfelelő nagyí­tásban és kitűnő segítség a bel­ső betegségek, elváltozások di­­agnosztálásában. A két magyar feltaláló felajánlotta találmá­nyát a Victory rákelleni kuta­tó intézetnek. A FORD GYÁR 1 millió dol­láros alapítványaiból kifizetés­re kerülő 75,000 dolláros évi di­jat ez évben Hevessy György professzor nyerte el. A dijat ( minden évben az a tudós kap-( ja, aki az atom békés felhasz­nálása érdekében a legkiemel­kedőbb eredményt érte el. A 111 jelölt közül a bizottság egy-| hangú határozattal Ítélte oda a dijat Hevessy professzornak,' aki egy ízben már Nobel-dijat is nyert. amerikai események A U. N. 13-IK ülésszakában újra foglalkozott a magyar üggyel. A közgyűlés újra és is­mételten elitélte a szovjet el­nyomást, mely a magyar népet legfontosabb jogaitól, szabad akarata nyilvánításának lehe­tőségeitől fosztotta meg a leg­durvább erőszak alkalmazásá­val. Ugyancsak elitélték a ma­gyar kormányt Nagy Imre és Maiéter Pál, valamint a többi hazafiak elitélése és kivégzése miatt is. Nem foglalt állást a közgyű­lés a magyar küldöttség igazo­lása ügyében, nem utasította ki őket, megvonva tőlük a rész­vételi jogot, de nem is igazolta őket. Henry Cabot Lodge az USA fődelegátusa igen keményen tá­madta a szovjet és a kommu­nista magyar bizottságot és kö­vetelte sok más küldöttel együtt kiutasításukat. Újabb fényes csillag esett le a szovjet égről Az orosz politikai rendőrség főnökét, Iván Szeröv táborno­kot felmentették állásától és elindították azon az utón, ahonnan nincs visszatérés. Kö­vetkeznek majd a vádak, beis­merő vallomások, bírósági Íté­letek és a jól m e g é r d e m e 11 agyonlövés. Szerovnak nagy szerepe volt az 1956-os szabadságharc leve­résében is. ő volt az, aki hit­­szegően és a nemzetközi jog alapelveinek semmibevevésével elfogatta Maiéter Pál honvé­delmi minisztert és tábornok­társait, akiket az orosz főhadi­szállásra hívtak meg, hogy megtárgyalják az akkor győz­tes magyar szabadságharc kí­vánságának, az orosz haderők Magyarországból való kivonu­lásának feltételeit és módjait. Elérte a végzet, mint ahogy elér mindenkit előbb vagy utóbb. Isten malmai, ha talán néha lassan is, de biztosan őrölnek!----------vs'j t &-•---------­LANSINGBEN, Michiganben, Mr. és Mrs. Melvin House macskája a kertben játszott a kutyával, a szemétgyuj tóból egy égő papírdarab hulott a macskára s annak szőre láng­ba borult. A rémülten rohanó macskát a kutya a nyakánál elkapta s a hóba vitte s havat hányt rá, igy megmentette a macska életét, mert a hó elol­totta olvadásával a macska sző­rén a tüzet.

Next

/
Thumbnails
Contents