St. Louis és Vidéke, 1956 (44. évfolyam, 1-26. szám)

1956-01-13 / 1. szám

Miegymás BENCZE JÁNOS nyugalomba vonult. Újságolvasó em­ber tudja, ki és mit jelent Mag-yar- Amerikában a Verhovayak nagynevű elnöke. Higgadt gondolkozásu, egye­nes jellemű, bölcs meglátásu ember, aki évtizedek óta ott van mindenhol, amikor magyar mivoltunkat ápolni, védelmezni kellett,. Mert a közbizalom nemcsak a hatalmas egylet élére ál­lította, de odavitte a legelsők- közé mindannyiszor, amikor a szükség úgy kívánta. Ez a szükség pedig csak­nem állandó közöttünk és igy Ben­­cze Jánost ott találtuk mindenkor, mindenhol. Ha a pánszláv támadáso­kat kellett visszaverni, ha deputáció­­ba kellett menni az elnökhöz és Woodrow Wilson óta gyakran esett erre alkalom, — ha erőinket- egyesí­teni kellett, — Bencze Jánost mindig az elsők között láttuk. Január elsején jól megérdemelt nyugalomba ment. Hinni reméljük sőt, ismerve Bencze Jánost tudjuk, hogy ezután is ott fogjuk látni őt mindenkor, amikor érdekeink úgy kí­vánják, mert tapasztalataira, irányí­tására nagy szükség van. Közéletünknek nagy szerencséje, hogy utódjául olyan embert ültettek az elnöki székbe, akinek felfogása, izzó magyarsága és megalkuvást nem ismerő egyenes jelleme nemcsak egyesületének előbbrevitelében merül ki, de tapasztalatait ezután is az amerikai magyarság közös ügyeinek szolgálatára fogja szentelni. Révész Kálmán személyében nagy kvalitású ember ül a William Penn Egyesület elnöki székében és abban a remény­ben üdvözöljük őt, hogy még hosszú éveken keresztül lesz módja tudását és szakképzettségét egylete ' és az összmagyarság jóvoltáért felhasz­nálni. Külön büszkeségünk, hogy úgy o, mint nagynevű elődje a mi soraink­ból kerültek ki. Mindkettőt a szer­kesztői asztal mellől szólították az egyesület vezetőségi állásaiba és folytonos újraválasztásuk legszebb bizonysága, hogy hivatásuknak va­lóban jól megfeleltek . . . DR. POLGÁR FERENC, a hires hipnotizőr, multhét keddjén érkezett vissza Venezuelából és pén­teken már a St. Louis melletti Green­ville Collegeban tartott előadást. Onnan Manhattan, Kansasba repült, majd a keleti államokban: Carolinák­­ban, Floridában, stb. tartja előadá­sait. Mindenhol egyetemeken ... * * * Beolvadt lapok: “ST. LOUISI HÍRLAP” és “ILLINOISI KÖZLÖNY’ HUNGARIAN WEEKLY Consolidated with the “ST. LOUISI HÍRLAP” and “ILLINOISI KÖZLÖNY” XLIV. ÉVFOLYAM. ST. LOUIS, MISSOURI 1956 JANUÁR 13. NUMBER 1. SZAM. tézményei gratuláltak a vezetőség­nek és kértek felvilágosítást. .. * A REFORMÁTUS EGYESÜLET ebben az évben ünnepli 60 éves évfordulóját. Ugyanekkor van a li­­gonieri Árvaház 35 éves jubileuma is. Mindkét jubileum érdemes, hogy az amerikai magyarság megadással adózzon a testületek nagyszerű ve­zetőségének . . . * RÉVÉSZ KÁLMÁN, a William Penn Testület uj főel­nöke is elmondhatja, hogy: ‘"ez az év is jól kezdődött!” Hivatalának első napját, az újévet családjától tá­vol, Clevehi ódban töltötte, hivatalos ügyben... DIANNE L. MAROSSY, egy clevelandi szép magyar leány nyerte el az ottani autókiállitás szép­ségversenyének első diját. A 18 éves szőke szépség szülei: Marossy János, a Szabadság nyomdavezetője és neje... ❖ “POÉTÁK EGYMÁS KÖZÖTT” — adhatnánk a címet ennek a kis elmefuttatásnak. De, aminthogy köl­csönvettük a fenti idézetet, akképen az elmefuttatás se a miénk, mert az alanti versike nem tőlünk származik. De szívesen adjuk közre, — talán a rigmusok visszaállítják a békét Ma­gyar-Amerika e két nagyrabecsült regőse között. Mindkettőt boldogan számitjuk barátaink közé és ezért vállaljuk a békéltető sokszor hálát­lan szerepét. íme a vers:-fcitW -tfőtrl * -fjE/ij'’ LETT az Iowa State University “hercegnő­jének” megválasztva, akit a diákok szavazata juttatott a megtisztelő helyre. Udvarhölgyei, akik lemarad­tak a szavazásnál mind a négyen fe­­hérbőrüek ... * 55 ÉVES JUBILEUMÁT ÜLTE a múlt hónapban a “Reformátusok Lapja” c. hitfelckézeti újság. A lap­nak évtizedek óta Nt. dr. Tóth Sán­dor főiskolai tanár a szerkesztője . . . * DR. KOPPÁNYI TIVADAR, a washingtoni Georgetown Univer­sity tanára a részegségről tartott előadást Atlantában, az American Association for the Advancement of Science testület előtt. Weil Ferenc venezuelai épitészmérnök, aki jelen­leg Californiában él, szintén tartott előadást a tudományos testület előtt. Weil egyike azoknak, akik az Ein­stein relativitás elméletet nem fo­gadják el és annak megdöntésére Weil már néhány tanulmányt is köz­readott . . . * GALAMB JÓZSEF mérnök, aki 45 éven át főmérnöke volt a Ford gyárnak és nagy része volt a Ford autók tökéletesitésében, 74 éves korában elhunyt Detroitban. Galamb makói származású volt és sokszáz magyar embernek szerzett állást... * SCLACHTA MARGIT a magyar parlament volt tagja, aki jelenleg a Szociális Nővérek amerikai főnöke, nagyszerű előadást tartott egy clevelandi Mindszenty ün­nepségen. A kiváló szónokot lelkesen ünnepelték . . . * ' 1 A BRIDGEPORT! SZÖVETSÉGRŐL az a hir járja amerikai magyar berkekben, hogy uj ösvényeket tapos ki az utánajövő nemzedéknek. Erre az egyik ok mindenesetre az, hogy a legrégibb biztosítási egyesület; a másik pedig, hogy az “egyletesdi” természetszerűleg előbb szűnt meg, mint a többi “fraternális” testüle­teknél. Most ismét két fontos újítást hoztak be. Az egyik: a tavaszi igaz­gatósági gyűlés Floridában lesz meg­tartva, a másikról pedig sokat fog­nak még beszélni. Behozta az újfaj­ta biztosítást, melynél úgy a befi­zetés összege, mint a kötvény értéke változik aszerint, milyen befekteté­seket köt az egyesület. Az első be­jelentés szenzációt keltett; — az or­szág legszámottevőbb hasoncélu in-UJÉVI VÁLASZ Nem hiába etted nyersen a vad gombát, Én rám is dobtál egy rimkovács bombát. Lehet, hogy azt mondod: csak újévi tréfa. Fűzfa is sípolja, hogy ő nagy poéta. Átugorja hetykén a Helikon sáncot, De fejéhez verik ott az asszonáncot. Mely szebb rímet ád a gondolat tüzével. Mint főnév főnévvel, ige az igével. Nem “sánta”, nyomorék lett rimkovács utad, Kár, hogy Poétikád kontártól tanultad. Nem tudom, hogy néked jár-e azért bankó, Hát “sánta” Koppánytól fogadd, itt a mankó. Ha ily lebecsmérlőn, irigyen foly véred, A századik évet aligha megéred. Úgy látom nyakig vagy te is ott a ködben, II át csak gyönyörködjél tovább köldöködben. JÖVŐ VASÁRNAP, JANUÁR 22-én VAN AZ OLTÁREGYLET FARSANGI BÁLJA Nagy farsangi bálra készül a Szent István templom népe. Jan. 22-én, vasárnap lesz ez a nagyszabásúnak Ígérkező mu­latság, finom ennivalókkal, va­csorával, italokkal, jó zenével, mint azt farsangkor szokás. De nemcsak a templom né­pe, hanem barátaik és az össz­magyarság is készül e nagysze­rű összejövetelre, mely a tem­plom tágas teTmeiben lesz megtartva. Mise után kitűnő ebédet szolgálnak fel. Olvassa el a hirdetést lapunk más he­lyén. MAGYAROKRÓL - AMERIKAIAKNAK Most vasárnap angolnyelvü Magyar Kulturdélután az International Institute-ban Január 15-én, vasárnap dél­után 3 óra 30 kezdettel angol­nyelvü magyar kulturdélután lesz a St. Louis-i International Instituteban. A ceremoniames­­teri tisztet Kertész László lát­ja el. Bemutatásra kerülnek Könnyű László angol versei Amerikáról, Missouriról és St. Louis-ról, színes kép- és zene­­kisérettel. Az énekkar két éne­ket ad elő. Jankó Ervin ma­gyar dalokat harmonikázik. Könnyű Gabika és Fillér Ist­ván, Kettenstock Évike és Gau­­bek Rezső a csárdást mutatja be. Könnyű László előadást tart a magyarok történetéről St. Louisban. Végül bemuta­tásra kerül még egy színes filmrészlet is Budapestről. Mint ezekből láthatjuk egy reprezentatív magyar műsor lesz bemutatva, amelyre cél­szerű elvinni angolnyelvü ba­rátainkat is. Belépődíj nincs. Vendégeket szívesen lát a ren­dezőség. Magyarok talá!k@*éfa JANUÁR 22-én a Szt. István templom farsangi bálja. Tudjuk, hogy a “Vén Kujon” nem marad adós a válasszal és a paritás elvénél fogva, hajlandók leszünk azt le is közölni, — ugyanazon árszabás B. U. É. K. A mankónelKuii “cáuta Koppány ’. f mellett, mint amennyit a fenti versi­kéért kaptunk. Kívántra megküldjük hirdetési árjegyzékünket. Magyar művésznő St. Louisban — Máté Hona a Park Plaza Hotelben lép fel minden este RADIO-HIREK MINDEN VASÁRNAP DÉLUTÁN 1.30-kor magyar rádióelőadás van a WTMV rádióál’omásról, 1490 K. C. NÓTÁSKÖSZÖNTŐK ÁRA $5.00 Előjegyzéseket elfogad Könnyű László, a HUNGARIAN MELO­DIES” managere, 3420 Magnolia Avenue, St. Louis 18, Mo. Legutóbbi híradásunk óta köszöntőt adtak vagy kaptak: Meleganics Mihály, özv. Kato­na Istvánná (2), Renje Ferenc, Schafnitz Károlyné, Rudnay Gyuláné, Búron Bernát, Dr. Fodor Róbert, Klein Testvérek, Recsnik Nándor, Pócsik Lajos­­né, Huber Oszkárék. Tagdijat fizettek: Renje Fe­renc, Charles Wolfram, Kőfa­ragó Vilmosné, Mrs. M. Mat­thews, Marx Antalék és Gángol Ferencék. Listen to the ‘‘Hungarian Melodies”. Radio Station WTMV 1490 on Your Dial EVERY SUNDAY 1:30 to 2 P.M. Mikor lesz újság! A ST. LOUIS ÉS VIDÉKE leg­közelebbi számai a következő sor­rendben jelennek meg: JANUÁR 27, FEBRUÁR 10. FEBRUÁR 24, MÁRCIUS 9, MÁRCIUS 23. Lapzárta a megjelenés előtt HÉTFŐN van. Minden kéziratot kérünk akkorra beküldeni St. Louirs-i miegymás GANGOL ANDRÁSÉK uj házba költözködtek Miamiben. Mint Írja: “Az itteni időről nem lehet sokat be­szélni, mert mindig szép idő van és lehet fürdeni a tengelyben” . . . JÓL SIKERÜLT a Nagybizottság Szil­veszter-estje. Különösen sokan vol­tak a fiatalok. Az ujamerikások egy nagy csoportja négy asztalt töltött be .. . SZOMERLOT FRIGYES 56-os Plymouth kocsit vásárolt. . . AKIK NEM TUDNÁK katolikus olvasóink közül, azoknak megírhatjuk, hogy az itteni kát. könyvüzletekben Prohász­­ka Ottokár, Mindszenty kardinális és Tóth Tihamér müvei angolnyelven kaphatók... HORVÁTH GUSZTÁV és neje, Király Ilonka megvásároltak egy Launderettet, a Lindberg és 21. Route sarkán . . . MRS. AL. BARA­NYAI, szül. Király Tilli a Maple­wood High School konyhájának ve­zetője ... BABAKIÁLLITÁS volt a főkönyvtárban az ünnepek alatt. Köztük magyar babák is . . .------------j >■ s-.-----;------­TISZTUJITÁSOK Nem kaptuk meg az egyesü­letek tisztujitásának eredmé­nyét és igy csak részlegesen hozhatjuk nyilvánosságra a kö­vetkezőket: A NAGYBIZOTTSÁG a le­lépő Ocskó Ferenc helyébe SOLTÉSZ PÁLT, a magyar köz­élet és társadalmi összetarto­zás e kiváló emberét választot­ta meg elnökül. Titkár Könnyű László, pénztáritok újra Kaba István lett. A MAGYAR HÁZEGYESÜ­LET újra egy kipróbált embert ültetett az elnöki székbe Laba­­nics Miklós személyében. Tit­kárnak Gaubek Rezsőt válasz­tották. Szenzációja van a st. louisi zenei életcst—Máté Ilona, or­szágosan ismert zongoramű­vésznő lép fel esténkint az ezer­szobás Park Plaza st. louisi elő­kelő szállodában, ahol estén­kint 7-9:30 között a Gourmet Room étteremben; este 10-től éjféli 1:30-ig pedig a földszinti Merry Go Round Cocktail Lounge-ban gyönyörködteti já­tékával a hallgatóságot. Máté Ilona magyar szülők gyermeke. Clevelandban szüle­tett, ahol szülei: Kálóczy Já­nos és neje most is laknak. Elő­ször Prof. Bognár Árpád tanít­ványa volt, és okleveleit a Fenn College és a Cleveland Institute of Music hallgatójaként nyer­te. Sok clevelandi hangverse­nyen vett részt, majd az ottani Encore Room főattrakciója volt egy teljes éven át. Későbben az Alpine Village országosan is­mert étteremben zongorázott. Akkoriban ott énekelt az ugyancsak amerikai születésű Máté Jenő és a fiatalok meg­szerették egymást. Tavaly má­jusban megesküdtek és azóta ILONA & JENŐ névvel beutaz­ták az ország nagyrészét, min­denhol sikereket aratva. Köz­ben Máténak, akit a magyar színházi közönség is jól ismer, mint az Endrey, Zilahy, Mikó társulatok bonvivánja — to­rokbaja támadt és orvosai egy­­időre eltiltották az énekléstől. Azóta Hona egyedül lép fel és útjában mindenhova elkíséri férje, aki vele van St. Louis­ban is. Máté angol színpadokon is jelentős sikereket aratott és a rokonszenves müvészpárt bi­zonyára megérdemlett fogad­tatásban részesíti a st. louisi magyarság. HA KÖLTÖZKÖDIK, jelentse ezt azonnal lapunknak. A posta nem továbbítja az újságot, de visszaküldi a kiadóba. Ha város­ban lakik, írja oda a zónaszámot is. Lápunk legközelebbi száma pénteken, január 27-én jelenik meg, melyre kéziratokat legké­sőbb január 23-ig fogadunk el. Szerkesztői üzenetek Komlóssy Károly, Shreveport, La. — Amikor kibontottuk az ünnepi üdvözletét és a kedves sorokat elolvastuk, bizony-bi­zony majdnem elsírtuk ma­gunkat. Hiszen igaz, vannak minden újságnak, és igy ne­künk is jóbarátaink, akik kel­lőképen értékelik munkássá­gunkat, de amit Maga tesz, az talán párj anélküli az amerikai magyar lapkiadás terén. Évről­­évre 25 dollárokkal könnyíti meg a lapkiadás nehézségeit; Jubileumunkra külön 50 dol­lárt küldött, — ejnye-ejnye, kedves barátunk: nagyon elké­nyeztet bennünket. Nemhiába, hogy hire van a Maguk jöszivé­­nek és aranyos lelkületűknek. Sok meleg üdvözletét küldünk és kívánunk mielőbbi visszaté­rést a régi otthonba! Ló’kös J. Ottawa. — Ha el­kobzott birtokáért kártalaní­tást követel a magyar kor­mánytól, ügyvédet kell fogad­nia. Előleget nem kell fizetni, de a behajtott összeg tiz száza­lékára jogos az ügyvéd. Fordul­hat bizalommal erre a címre: Stephen Balogh, 1624 Eye str., NW. Washington 6, D. C. Bernáth István, Kincaid, Ili. — Jól esik hallani maguk fe­lől, különösen, hogy jó egész­ségnek örvendenek mindket­ten. Megjött a pénz is és amint kész a NaptáT, küldjük. L. K. Dexter, Ky. — Nem tu­dunk róla, hogy háboru-okozta károkért is kaphat kártalaní­tást. Elkobzott házért, birto­kért igen. Elsősorban az ezer dolláron aluli követeléseket elégítik ki. Polgárosodásra készül? Vegye igénybe az Internatio­nal Institute segítségét. Ez az intézmény karöltve dolgozik a Bevándorlási és Polgárosító Hivatallal. Február 2-án, csütörtökön este van a regisztrálás az uj tanfolyamfa, de már most elfogadják a jelentkezéseket. Bővebb felvilágosításért telefo­náljon: Mr. Stuart Moore, Fo­rest 7-6951, A CSERKÉSZFIUK számát a világon öt millióra becsülik. Hírek MAGYAR JULISKA, férj. Mrs. Frank X. McAdam fia, Burnell B. Dutton, aki Colum­biában a Missouri University hallgatója, könnyebb operáción esett át a st. louisi Veterán Hospitalban. MAGYAR G. JÁNOS szintén egyetemi hallgató, a karácso­nyi ünnepek alatt a Barnes kórházban műtéten ment át — a két ifjú a Californiába lakó Magyar Györgyék unokái. KÖNNYŰ LÁSZLÓ a múlt hét szombatján érdekes interjú keretében számolt be a WEW rádión a magyar karácsonyi népszokásokról. PÓCSAI ALEXNAK súlyos gyomor operációja volt a Lu­theran Hospitalban. A VERHOVAY 209. fiók va­sárnap, január 15-én tartja rendes gyűlését. Gyűlés után ezúttal is uzsonnát szolgálnak fel. BOSKÓ JÁNOSNÉ tisztele­tére nagyszabású összejövetelt rendezett leánya, melyen sokan vettek részt a közismert asz­­szony barátnői és a család ba­rátai közül. EUGENE SPITZER, a Mon­santo Chemical Co. vegyésze, műtét után, lábadozóban fek­szik az Alexian Brothers Hos­pitalban, ahova január 2-án szállították be azonnali vakbél­operációra. A fiatal mérnök fia Spitzer Mihálynak és nejének, a Nőegylet elnöknőjének. EGRY JÓZSEFNÉ komoly operáción esett át a City kór­házban január 5-én. IFJ: BOSKÓ JÁNOSNÉ Tiu gyermeknek adott életet dec. 12-én, akit János-József névre keresztelnek meg. WALTER F. WOLF, aki év­tizedeken át a st. louisi Polgá­­rositó Hivatal osztályvezetője volt és ebbeli minőségében sok ezer magyarnak ismerőse, töb­beknek barátja, Californiában elhunyt. Pár évvel ezelőtt vo­nult nyugdíjba és Californiába költözködött, özvegye, leányai és ezek családjai gyászolják. CHARLES SLEZÁK, 2540 Florent ave. alatt lakó honfi­társunk 100 dolláros első dijat nyert otthonának karácsonyi diszitésével. A dijat a Maple­­woodi Kereskedelmi Kamara tűzte ki a legszebben kivilágí­tott és felszerelt otthonok ré­szére. NÉMETH MIHÁLYNÉ szo­morú hirt kapott az óhazából. Nővére Katalin, özv. Mócsan Györgyné, dec. 5-én meghalt Nagylak, Arad megyében, 65 éves korában. DOLORES SLÉZÁK, férj. Mrs. Joseph Krems leánykának adott életet dec. 22-én, akit Linda-Lou névre kereszteltek. A Maplewoodban lakó Charley Slézákék az öröm-nagyszülők. STEPHEN L SABO, a Wash­ington Parkban lakó Szabó Károlyék unokája, aki édesap­jával id. Szabó Istvánnal épí­tészeti üzletet folytat, ismert műkedvelő, aki gyakran szere­pelt a St. Louis University elő­adásain. Az ünnepek alatt ve­zető szerepe volt abban a szín­játékban, melye az Ifjú üzlet­emberek Kereskedelmi Köre rendezett és a városi Aggmen­­ház lakói előtt is lejátszottak. TAKÁCS SÁNDORÉKNÁL kedves vendégek jártak, Kirk­wood-i otthonukban. Olga leá­nyuk volt itt férjével, Mr. Har­vey C. Robert-el és két kis gyermekükkel, Rocky Mount­­ból, az ünnepekre.--------r<S-£ § -------­HALÁLOZÁS GRABICH VINCE régi st. louisi lakos, kiterjedt család feje, hunyt el vasárnap, január 8-án, hosszas betegség és kór­házi kezelés után a City Hos­pitalban. Grabichnak évtizede­ken át borbélymühelye volt, amelyet pár évvel ezelőtt, ami­kor megrongált egészsége nyu­galomba kényszeritette, adott fel. Holttestét a Koch-féle te­metkezési vállalatban ravata­lozták fel, ahol a magyarság százai rótták le részvétüket. Temetése nagy gyászoló közön­ség részvételével ment végbe. Özvegyén, Oláh Mathildán kí­vül két fia és két leánya, ma­gyar életünk eme közismert tagjai és családjaik, valamint kiterjedt rokonság gyászolja. A nagy nyilvánosság, de meg a magunk nevében is, ezúton küldjük mélyen átérzett rész­vétünket a hátramaradottak­nak. NÉMETH JÁNOS hazánkfiát elhunyt az illinoisi Eldorado­­ban. Gyermekkorban került ki és azóta csaknem állandóan itt élt, hol üzlete volt. Tagja volt a városi tanácsnak,'rend­­őrfönöki tisztet is kapott. Ha­lála alkalmából a részvét im­pozáns módon nyilvánult meg és temetésén a város szine­­java megjelent. Németh a borsodmegyei Edelény községben született 1886-ban. Özvegye: Fejes Szép Rozália, Bodány, hevesmegyéi illetőségű. Mindkét község la­kosaiért sokat áldoztak a két világháború okozta szenvedé­sek nyomán. KENDER S. ANDRÁS hunyt el újév napján St. Louisbán. Egyetlen unokahuga Canadá­­ban él. A gömörmegyei Jolsvá­­ról származott Amerikába. A Hoppe temetkezési intézetből kisérték utolsó útjára. MELEGANICS DÁNIEL hon­fitársunk, aki az ugocsamegyei Felsőkaroszlóról származott, f. hó 2-án elhunyt a City Hospi­talban. 91 évet élt. Fiánál és menyénél, Meleganics Mihá­­lyéknál lakott és 1912 óta volt Amerikában. Általános’ részvét mellett hántolták el. FRANZ GOTTFRIED hunyt el St. Louisban jan. 2-án, a Faith Hospitalban. Resicai ille­tőségű volt, aki fivére volt az elhunyt Vida Antalnénak. Öz­vegye, gyermekei és kiterjedt család gyászolja a 76 éves kor­ban elhunyt honfitársunkat Holtteste a Feutz'-féle intézet­ben volt felravatalozva és ál­talános részvét kisérte sírjába. CONCORDBAN, N. C., Bright Hammons 40 éves ember rá­szólt 15 éves Jo Ann nevű leá­nyára, hogy segítsen anyjának a házimunkában. A lány kiro­hant a szobából s apja puskáját hozta be s azzal agyonlőtte édesapját. A lányt letartóztat­ták. SZAKÉRTŐK SZERINT a legboldogabb a 20 és 30 év kö­zötti időszakban az ember — nős, nőtlen, férjes vagy leány.

Next

/
Thumbnails
Contents