St. Louis és Vidéke, 1955 (43. évfolyam, 1-26. szám)

1955-01-14 / 1. szám

Miegymás EGYLETK ö Z I összejöveteleken sokszor kerülnek szóba a “régi jó idők” történetei. Ezek közül való az alábbi is: Nagy szerepe volt vala­mikor az egyesületekben az “El­lenőrző bizottságnak”. Az egyik régi ellenőrző bizottság vizsgálata alkal­mával az egyik bizottsági tag kissé mélyebben nézett az üveg fenekére és vizsgálódás közben, a’sok szám­jegy között, — bizony elálmosodott. Végigfeküdt' a nagy asztalon és édes­­deden szundikált. Négyen voltak és nem sok idő múlva, — aludtak mind. Közben az elnök ur felfigyelt a nagy csendre és benyitott megnézni, ho­gyan dolgoznak az ellenőrök. Nagy mérgesen felrázta az asztalon végig­­nyuló honfit, aki szemeit dörzsölve ugrott talpra és kiáltotta: “Jaj Istenem, hol vagyok?!” Mire az el­nök ur, még mindig mérgesen rá­­irivallt: “Most még itt van, de ha nein folytatják a dolgukat, akkor mehetnek mind” . .. AZ AMERIKAI magyar-barátok közül is messzi kiemelkedik Grover Patterson toledoi lapszerkesztő ne­mes személyisége, aki sokszor adta, tanujelét magyai’barátságanak és megjelenésével kitüntette számos al­kalommal a toledoi magyarságot. Ezti iértéklendő és megbecsülendő, dir, Farkas Géza1 jókollégánk egy gyö­nyörű magyartárgyu díszmunkát Ajándékozott az orszá'gbáhirü szer­kesztőnek, melyet az ottani három magyar lelkész kíséretében nyújtott át Pattersonnak . .. KOLOZSVÁRT KÁLMÁNT immár 55-ik Ízben választotta meg a cleve­landi Qreg Amerikas Magyarok Csa­ládja családfőnek, ami az elnöki, tisztségnek felel meg. A Családnak hatezer tagja van, nagyrészt 70 év '•körüliek, akiknek disznótoros vacso­ráik városszerte . közkedveltek és azokon a kormányzó, polgármester gyakori vendégek. Most a jó öregek kimondták, hogy ezentúl csirkepap­­irikást, sülteke't szolgálnak fel. In­dok: öreg embereknek nehéz a disz­­nóhus... * CHICAGÓBAN LESZNEK az ezévi Verhovay Napok. Az egyesü­let évi K.uglizó-versenye .ott lesz megtartva május 28. és 20-én ... ADALÉK, Amerika kulturális éle­kéhez: ezidőszerint kilencszáználj több ükimfónikus zenekar működik laz Egyesült Államokban ... TRAJÁN, római császár uralko­dása alatt Óbuda területén épült Budapest legrégibb színháza a rom­­•jaioán * ma is Tfffmíío aqriincumi aTn-' phitheatrum. Ennek innen-onnan két­ezer esztendeje. Ilyen ősi múlttal Európa észak-keleti részének egyel­jen fővárosa sem dicsekfedhetik ... MAURICE EIISNER, a világhirü zongoraművész, 74 éves korában el­hunyt a californiai Long Beachen. Eisner magyar származású szülők gyermeke volt és Chicago mellett iszíiletett, de szülei a budapesti Zene­­akadémián iskoláztatták . . . * A NEWYORKI Town Hallban, Edna Phillips hárfamüvésznő bemu­tatja a magyar zeneköltő Csonka Pál hangversenyszerzeményét, a Concer­to de Navjdad-ot... A “WISCONSINI MAGYARSÁG” c. laptársunk, melynek Klein Károly a szerkesztője, ismét nagysikerű Sajtóbált rendezett, melyen a városi előkelőségek is nagy számban je­lentek meg... A MAGYAR NEVEKKEL, ame­lyek egyre gyakrabban tűnnek fel 'az amerikai sajtóban és közéletben úgy vagyunk, mint a viccekkel. A legrégibb vice is uj, ha még nem hallottuk. Vagy pedig olyan jó, hogy szívesen halljuk százszor is. Nem, emlékszünk rá, de lehet, hogy az ialábbi neveket “elírta” előttünk már Acél vagy Deák kollégánk, — de érdemesnek tartjuk arra, hogy a mi olvasóink is megismerkedjenek velük. Charles Horváth játszott egy cowboy-bandita szerepet a televízió egyik országszerte ismert műsorán. Talán első eset, hogy magyar színész 'tősgyökeres amerikait örökitett meg. ... A közép-nyugati kerület birkózói között feltűnt Steve Szoo neve. Szü­­ilei Kanadában élnek és Szóó egyikd a. házaspár 22 gyermekének .. . JOE FEHÉR, a hires, a hires illusztrátor rajzolta a Travelers Insurance Co. országos elterjedtségü falinaptárát. v Beolvadt “ST. LOUISI HÍRLAP” és lapok: “ILLINOISI KÖZLÖNY" HUNGARIAN WEEKLY Consolidated with the ‘ST. LOUISI HÍRLAP” and “ILLINOISI KÖZLÖNY” XL1II. ÉVFOLYAM. ST. LOUIS, MISSOURI 1955 január 14. NUMBER 1. SZAM. St. Louisi miegymás AKIK ’VALAHA IS rossz hirét költötték a mi szeretett városunknak és folytonosan az itteni nyári meleg­ről adtak hirt, — most j^váteh^tik bűneiket. Hirdethetik a .szélrózsa minden irányában, hogy a pázsitot lelboritja a pitypang és újév napjára sok helyütt kiviritott a tavasz első hirnöke, a szép aranysárga nemtu­­domminekhivják virágbokor, mely egyébként csak márciusban nyílik. Magyarul tán aranyeső a neve, erre­felé vidékenkint máskép nevezik. Egyik neve: Ozark witch .. . KÖNNYŰ LÁSZLÓNÉ kellemes hangját hallottuk a rádión, aki gyen­gélkedő férjét helyettesítette. Igen jól. . . RÁJÁR A RÚD a gyorshajtókra és ha sokáig tart igy, akkor St. Louis hamarosan egyike lesz a leg­gazdagabb városoknak. Vannak na­pok, amikor ötezer dollár jön be a büntetésekből.. Egyik élesszemü ba­rátunk szívességéből, aki napokon át böngészte a megbüntetettek névso­rát, a következő magyar, vagy ma­­gyarszármazásuak neveit közölhet­jük, akiket gyorshajtás miatt bün­tettek meg: John Hegyközi, Affton; Steve C. Kish, 1309 So. Newstead lave.; Kenneth Molnár, 801 DeMün ave.. Louis. Nemeth, 4367 Gibson ave. A megbüntetettek között volt Jo(j Medwick a hires baseball játé­kos, Bill Longson a volt birkózó­bajnok, egy volt biró, egy volt vá­­irosí ügyész, számos közéleti és tár­sadalmi téhyező; ami azt mutatja, hogy ezúttal nem tréfál a rendőrség. Jó lesz óvatosnak lenni!... Nem*, gyorshajtás, de autószerencsétlenség következtében került a kórházba Hegedűs József, aki oldalbordatöré­seket szenvedett. » A javulás utján-.-9-j RÁDIO-HIREK MINDEN VASÁRNAP DÉLUTÁN 1.30-kor magyar rádióelőadás van a WTMV rádióállomásról, 1490 K. C. NÓTÁSKÖSZÖNTŐK ÁRA $5.00 Előjegyzéseket elfogad Könnyű László, a HUNGARIAN MELO­DIES” managere, 3420 Magnolia Avenue, St. Louis 18, Mo. Mikor lesz újság? A ST. LOUIS ÉS VIDÉKE leg­­áözelebbi számai a következő sor­rendben jelennek meg: JANUÁR 28. FEBRUAR II FEBRUÁR 25 MÁRCIUS 11. MÁRCIUS 25 Lapzárta a megjelenés előtt HÉTFŐN van. Minden kéziratot kérünk akkorra beküldeni. Lapunk legközelebbi száma pénteken, január 18-án jelenik meg, melyre kéziratokat legké­sőbb január 24-ig fogadunk el. Csak most vám alkalmunk le­adni a karácsonyi s azutáni kö­szöntéseket: St. Louisi Magyar Nőegylet, Granite City Magyar Ház, a Clyne-festvérek Belle­­ville-ben, Mackey János, Vereá Józsefné, Szirmai János Gra­nite Cityben, Meleganits Mi­hály, Renje Ferenc, Recsnik Nándor, Sághy Imre, Marko­­vics Dávid, Szántó Henrik, Gaál’s Bakery, Ft. Gyarmathy János, özv. Katona Istvánné, Veszprényi Dezső, Fodor Gá­bor, Somogyi István (St. Louis) özv. Tímár Lukácsné (E. St. Louis). Tagdijat fizettek: Riskó Jó­zsef, Nagy Dénes (Granite City), az E St, Louisi Verho­vay fiók, Wolfram Károly, Marx Antal, Haller Ferenc, Ka­­lászh István, Huszár Lajos, Ocskó Ferenc, Breicha Éva és Mrs. Frank McAdams (St. Louis). Felkérjük kedves hallgatóin­kat, hogy pártoló tagdijaikat szíveskedjenek beküldeni! Listen to the “Hungarian Melodies”«! HireK A NAGYBIZOTTSÁG fárad­hatatlan elnöke, a mindenki által kedvelt Tóth József, le­mondott tisztségéről. Főleg fe­lesége betegsége kényszerűét­­te e lépésre, amit a Nagybi­zottság tagjai megértéssel vet­tek tudomásul. Utódjául a má> sodgenerációs ifjak egyik leg­tevékenyebb tagját: Grabish Elemért, Grabich Vince és ne­jének fiát, választották az el­nöki tisztségre. Magunk részé­ről örömmel üdvözöljük Gra­bich Elemért e megtisztelő pozícióban és hisszük, hogy a, kiváló magyar nevelés, melyet a szülői otthonban nyert, ai Magyar Ház vezetésében és társadalmi életének irányítá­sában is kifejezésre fog jutni. Amennyire fájlaljuk Tóth Jó­zsef eltávozását, époly öröm­mel üdvözöljük az uj elnököt! A Nagybizottság többi tisztvi­selői a régiek maradtak, aki­ket szintén egyhangúlag vá­lasztottak meg. HORVÁTH GUSTÁV és neje: szül. Király Ilonka, néhány heti látogatóba, Miami, Flori­dába utaztak. Ott lakó édes­anyjuknak özv. Király Sándor­­nénak kedves vendégei. A MONROVIA, Calif.-ban lakó Magyar György és nejé­nek ifjabbik leányuk Mariska- Alice Magyar és László József, január 8-án esküdtek Pasade­na, Cal.-ban, a Pasadena Pres­byterian templomban. Esküvő után szép családi összejövetel volt Magyar Györgyök házá­nál. CSÖMÖR MÓZES szeren­csétlenül járt. Udvarán, dec. 29-én elesett és 3 oldalbordája' eltörött. Állsíndó orvosi kezelés alatt van. MRS. BREICHA ÉVA, aki' éppen nyugdíjba ment, Mag­nóliái lakásán megbetegedett. KÖNNYŰ LÁSZLÓ és NEJE a múlt héten nyerték el ame­rikai polgárságukat s a feles­ketés után a szövetségi biró: Hon. George Moore személye­sen gratulált az uj állampol­gár házaspárnak és gyerme­keiknek. A PROM képes folyóirat egyik oldalán két magyar vo­natkozású kép van. Az egyik Vaida László énektanárt mu­tatja, amint gratulál az egyik énekversenybe'n elsőnek befu­tott leányának; a másik Köny­­nyü Ernőt (Könnyű Lászlóék senior highschoolos fiát), aki második lett a városi “Voice of Democracy” szónoki ver­senyben. KÜLÖN CIKKBEN szándék­­szunk beszámolni Könnyű László magyar és angol versei­nek nagy sikeréről. Most csak azt említjük meg, hogy az el­múlt héten a Channel 9 TE­LEVISION hivta meg a ma­gyar költőt, ahol egy érdekes interview után angolul olva­sott fel verseiből, majd egy versét magyarul is elmondot­ta. A nagyon jól fogadott elő­adás is hozzájárult a magyar 'kultúra méltó képviseletéhez. MOST VASÁRNAP VAN AZ OLTÁREGYLET MULATSÁGA A St. Louis-i r. k. Szent Ist­ván magyar templom Oltár­­egylete jan 16-án, vasárnap rendezi Álarcos Bálját. Délután 2 órakor társasjá­ték a hölgyek részére. Az Oltáregylet nagyszerűen főző hölgyei által készített Íz­letes vacsorát este 6 után tá­lalják fel s mert köztudomá­súan jó ételekhez, • jó italt is szeret a magyar, kitűnő ita­lokról is gondoskodás történt. Vacsora után a tánchoz a hangulatos muzsikájáról köz­ismert Vieners Serenaders ad kíséretet. / Lapunk más helyén közöljük az Oltáregylet meghívóját, melyre kedves olvasóink fi­gyelmét ezúton is felhívjuk. EAST ST. LOUISI — HÍREK — Özv. PÓLYÁK ISTVÁNNÉ néhány kellemes hetet töltött el Detroit, Michiganben, Erzsé­bet leányánál, férj. Kovács Jó­­zsefék otthonában. AZ EAST ST. LOUISI ELSŐ MAGYAR NÖEGYLET tiszt­újító gyűlésen a következők lettek megválasztva: Elnök: özv. Tímár Lukácsné. Albinok: Mrs. Edith Prónay. Pénztár­nok; Szabó Károlyné. Titkár: özv. Klein Györgyné. Jegyző: özv. Epelley Lajosné.-------.-SŐtj»-.-------­Ki tud róla? A st. dütrirf ried Cross hivatal utján keresik György Rozáliát, aki 1888 szept. 11-én született a vasmegyei Alsóőrön és férj­hez ment Vadil (Zavadil) La­jos pékmesterhez. Legutóbbi megadott cimük 4218 Clayton Ave., St. Louis, Mo. volt. Kérik őt vagy a róla tudókat, jelentsék be ezen a címen: St. Louis Red Cross, Miss Ca­therine E. Pauck, Foreign In­quiry Sendee, 3414 Lindeil Blvd., St. Louis 3, Mo. Mégis van naptár! Jelentettük, hogy ebben az évben, nyomdai technikai okok miatt, nem adhatunk ki Nap­tárt. Sikerült azonban meg­állapodásra jutnunk egy ter­jesztővel, akinek szívességéből mégis csak kiadhatunk Nap­tárt olvasóinknak. A NaptárakSt azonban csak korlátolt mennyiségben kap­hatjuk és nagyon kérjük mind­azokat, akik Naptárra igényt tartanak, szíveskedjenek an­nak árát, egy dollárt beküldeni és a Naptárt azonnal elküldjük amint kézhez kapjuk. Akik már rendeltek Naptárakat, azoknak szintén továbbítani fogjuk. i'-J'c! JOHN STENBACK 75 éves öregembert, aki a legnagyobb szegénységben élt Crystal Falls­­ban s aggsegélyból tengődött, egyszobából álló kunyhójában halva találták. Egy fazékban 35,000 dollár összegű értékpa­pírokat találtak a kunyhója padlója alatt elásva.--------'S ej £ fe-’-------­INDIÁBAN, DÉLÁZSIÁBAN, egy indián munkás átlagos évi keresete 274 rupe ($57.64). NYOMDÁSZ HÉT - JAN 17-21 Radio Station WTMV 1490 on Your Dial EVERY SUNDAY 1:30 to 2 P.M. Magyarok találkozója • JANUÁR 16-án, az Oltár­­egylet álarcosbálja, a Szt. Ist­ván rk. templomnál. Az egész országban megün népük “Nyomdász Hét”-nek a január 17-ike és 22-ike közé eső hetet. Ezzel a nagyközönség figyelmét kivánják felhívni ar­ra a fontos munkára, amit a nyomdák és nyomdászok vé­geztek és végeznek a társada­lomban, a kultúra szolgálatá­ban, a tudomány, a műveltség, a jobb megértés érdekében. Kétségtelen, hogy a nyomdá­szat fejlődése teilte lehetővé azt a hatalmas haladást, me­lyet a társadalmi élet a legu­tóbbi évszázadokban tett. A nyomtatott betűnek, tehát a nyomdászoknak köszönhető, az irás-olvasási általános elterje­dése s ezzel a világ népességé­nek magasabb színvonalra eme­lése. A betűk eredményesebb har­cot folytattak a szabadság testvériség, egyenlőség eszméi­nek diadaláért, mint a fegyve­rek ereje. S hogy ma a tech­nika, a tudomány, az irodalom oly magas fokra emelkedhetett, azt elsősorban a nyomdászat­nak köszönhető, mert a nyom­tatott betűk vitték szét a világ minden népéhez a találmányok hirét s a szakkönyveket, melyek tanulmányozása által minden­ütt megszerezhették a fejlő­déshez szükséges ismereteket. Amikor tehát a nyomdász hetet ünnepeljük, gondoljunk, azokra, akik a civilizációnk ki­építésénél olyan fontos mun­kát végeztek és végeznek. Be­csüljük meg a sajtó munkása­it, mert ők, a nyomdák és a nyomdászok társad almunk­nak igazi pillérei, támaszai s álljunk melléjük, amikor a sajtó szabadságának védelmé­ről van szó. Mert elvész ott az emberek szabadsága, ahol el­törlik a sajtószabadságát. Bi­zonysága ennek azok az orszá­gok, ahol rabságban élnek a népek, mert a hatalom urainak első dolguk volt a sajtószabad­ság megszüntetése. ELIZABETH SCHMIDBAU­ER hajón érkezett Németor­szágból az Egyesült Államok­ba s mikor a vámőrök ránéz­tek, gyanús volt, hogy a vékony asszonynak olyan nagy fűzője van. Női detektívek megoldot­ták a rejtélyt a fűző alatt 10 ezer dollár értékű órarészek voltak, amiket vámmmentesen kivánt becsempészni a fűzőt viselő nő.-------------------------­A JÁTÉKKÁRTYA a leg­régibb nyomtatvány, mert már 1400-ban nyomtattak Eu­­r'ópában kártyákat, egy szá­zaddal előbb, mint Gutenberg az első Bibliát kinyomtatta. Az Egyesült Államok figyelmeztetése a Szovjethez Dulles külügyminiszter fi­gyelmeztette a kommunistákat, hogy az Egyesült Államok vé­delmi ereje folyton növekedik a technikai és tudományos előrehaladása folytán s ez teszi lehetővé azt, hogy katonáinak létszámát csökkentse. Hangsúlyozta, hogy a lét­számcsökkentés nem jelenti azt, mintha elhinné, hogy a kommunista veszély alábbha­gyott volna s a Szovjet béke­hangok megtévesztenék. Ezt csak akkor fogják elhin­ni az Egyesült Államokban, ha a szovjet visszavonja csapatait a rabságában lévő országokból, nem gördít akadályokat a füg­gőben lévő békék megkötése elé és abba hagyja világuralom­ra való tör'ekvése érdekében a külországokbani a kommunis­ta propagandát. Angol válasz a Szovjet fenyegetésre Az angol kormány közölte a Szovjettel, hogy semmi ki­fogásuk sincs az ellen, ha az 1952-ben kötött barátsági szer­ződést az oroszok összetépik és érvénytelennek tekintik. Az angolok nem törődnek azzal és Nyugat Németország felfegy­­verezésének terveinek keresz­tül vitélét a Szovjet fenyegetése nem befolyásolja. Az oroszok kijelentették, ha az angolok résztvesznek Nyu­gatnémetország felfegyverzé­sében, akkor megszüntetik a barátsági szerződésüket Ang­liával. 1 dolláros ezüst dollár csak egy dollárt ér Többen észrevették, hogy for­galomban vannak 1883, 1884, 1886, 1887, 1888 és 1889-ben vert ezüst egy dollárosok. Mi­vel a múlt hetek előtt azokból' csak kevés volt forgalomban, azt hitték, hogy azok értéke többszörösét teszi ki, a pénzen feltüntetett egy dollárnak. Azok összegyűjtését a pénz­­harácsolók megkezdték s Phi­ladelphiában 7 dollárt is adtak az 1887-es veretű “ritka” ezüst egy dollárosért, Detroitban pedig $6.50-re becsülték. Most azután a philadelphiai U.S. pénzverde bejelentette, hogy az ünnepekre való tekin­tettel, amikor ajándékozás céljára keresik az ezüst egy dollárosokat 1.600,000 darab a fentjelzett években vert ezüst egy dollárost hozott forgalom­ba s azok értéke se több, se kevesebb, mint a pénzen fel­tüntetett egy dollár. Detroitba 30,000 ilyen ezüst egy dollárost küldtek a szövetségi pénzver­déből, ezek tehát ma már nem mennek ritkaságszámba. Harc a polio betegség ellen MARCH OF DIMES Scj'pft’-A SZOVJET figyelmeztette Angliát, hogy Németország fel­fegyverzése esetén felmondja az 1942-ben kötött barátsági szerződést. JANUARY 3-31 Az elmúlt év egyike volt a legrosszabbaknak a polio — gyermekkori bénulás betegség­­tekintetében, amennyiben sok ezren kapták meg ezt a vesze­delmes betegséget az ország egész területén. 1938 óta 400, 000 polio megbetegedés történt s ezek kétharmad része a legu­tóbbi 10 évben. A tavalyi szám azt mutatja, hogy a betegség­­terjedőben van, bár az orvosi tudomány a betegek közül sok ezret meggyógyított. Tavaly közel 100,000 polio beteget kezeltek a gyógyító in­tézetekben, kórházakban, akik nek egy része az előző évben megbetegedettek közül került ki. A betegek legnagyobb része a gyógykezelési segélyt a March of Dimes gyüj tőkampányból befolyt összegből kapta. Az idén egész január hónap­ban fognak gyűjteni erre a cél­ra s a gyűjtési munka januá 3-án kezdődik s január 31-éi végződik. Fontos az, hogy mindent jószivvel és bőkezűen adjon err a célra, mert a polio alattorr ban s hirtelen támad és senk nem tudhatja, hogy nem lesz­­szüksége a támogatásra poll betegség esetén. A March of Dimes gyüj te kampányban az ország terű létén egy és fél millió önkénte munkás vesz részt. A befoly összegből felerészt a polio bt tegek gyógyítására fordítanak másik felét pedig kísérleti oi vosi intézményeknek juttatják ahol tudós orvosok kutatja ennek a betegségnek ellenszí rét s az eddigi tapasztalak) szerint előrehaladást tesznek Hogy azonban munkájukat téren folytathassák, a közör ség áldozatkészségére van szűk ség. A polio az egyetlen beteg ség, amelynek biztos ellenszí rét és gyógyitásmódját mé; nem találták meg, azonba: minden remény meg van ami hogy ezt a könyörtelenül puss ti tó betegséget is meg fogjá! fékezni. Amikor tehát önhöz forda nak adományért, vagy lát va lahol gyűjtő-perselyeket az üs letekben;, hivatalos helységek ben, járuljon ön is hozzá, cer tekkel, dollárokkal vagy többe amint tehetsége engedi, de ac jón, mert a szükséges összege csak úgy tudják összegyüjten: ha mindenki hozzájárul ahhos V I li FIGHT INFANTILE PARALYSIS 1

Next

/
Thumbnails
Contents