St. Louis és Vidéke, 1954 (42. évfolyam, 2-26. szám)

1954-01-15 / 2. szám

Miegymás A VOICE OF AMERICA újévi leadásában leadta újévi vezércik­künket, valamint GOMBOS ZOLTÁN cikkét a napilapokban. Ezenkivül Az Ember, a Detroiti Újság és a Kát. Magyarok Vasárnapja vezér­cikkeiből közölt részleteket. A sajtó részéről DIENES LÁSZLÓ kollé­gánk beszélt, mig az amerikai ma­gyar közélet részéről FT. JAKAB ANDRÁS, a Kat. Liga elnöke, SZÁNTAY DEZSŐ, az AMSz, SUTA PÉTER, a Bridgeporti Szövetség el­nöke és VASAS JÓZSEF, a Rákó­czi Segélyegylet titkára beszéltek. NT. BÖSZÖRMÉNYI ISTVÁN imája zárta le az újévi műsort, melyet NADÁNYI PÁL osztályfőnök és munkatársai áilitottak össze . . . LÁ­ZÁR MIKLÓS volt képviselő, az is­mert budapesti szerkesztő, lemondott az Amerikai Magyarság főszerkesz­tői tisztjéről, mint azt Székely Izsó, a lap kiadója közli... NEW YORK­BAN több mint 12 ezer orvos van, akik közül minden huszadik magyar... AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN 900 hivatásos és amatőr szimfonikus, zenekar működik. Operatársulat 80 van. St. Louisban most gyűjtenek negyedmillió dollárt a Szimfonikus Zenekar részére, melynek hangver­senyeit közel 300 ezer ember hall­gatja évente. Hozzáértő becslések szerint mintegy 30 millió amerikai érdeklődik a szimfonikus zene iránt... A MEGSZŰNT a Segélyakció, mely­nek hivatását az Amerikai Magyar Szövetség vette át. Dobozy Arthur, a Segélyakció titkára, aki évekig ve­zette annak ügyeit, egyenlőre kivo­nult a közéletből. Ugyancsak bú­csút mond Balogh E. István az AMSz ügykezelő titkára is, aki az utóbbi hat éven át vezette a washingtoni irodát, őszintén fájlaljuk mindkét férfiú távozását... MAGYAR TE­LEVÍZIÓS előadás is van már Ame­rikában! Endrey Jenőnek, ennek a sojkoldalu tehetséges művészember­nek köszönhető ez is. Előadások, Bridgeporton vannak minden má­sodik szombaton és abban a körzet­ben láthatók . . . FODOR RÓBERT - NÉ, néhai Fodor Gyula detroiti jó­kollégánk és neje fiának felesége, f. hó 4-én ikreknek adott életet. Fodor Róbert üzletvezetője a nagy nyomdának, melyben lapunk ké­szül és az ő öröme, a mi “szükebb családunk” boldogsága is ... KO­­LOZSVÁRY KÁLMÁNT újra elnök­nek választotta a clevelandi öreg Amerikások Családja. Immár vagy huszadszor kerül az öreg kuruc el­nöki székbe . . . FELD MATYI, a hires pesti komikus, iró és színház­­tulajdonos, a régi magyar sziniélet Feld Matyija, Budapesten elhunyt... DR. SZILÁRD LEO ismert atom­fizikust és kémikust ünnepelték ab­ból az alkalomból, hogy a Brandeis Egyetem tanárává nevezték ki. Dr, Szilárd eddig a chicagói egyetemen tanított. . . * NEW ORLEANSRÓL keveset tud az amerikai magyar­ság. Az ujamerikások közül azok, akik a Közép-Nyugatra érkeztek, ott szálltak partra és néhány család megtelepedett ebben a városban, mely egyike a legrégibbeknek a dél­vidéken. Magyarok kevesen élnek itt, bár alig 50 mérföldnyire van az egykori Árpádhon, Fecsó Imre ala­pítása, mely tavaly ünnepelte alapí­tásának 50. éves évfordulóját. PEREY GÉZA, a “Jó Pásztor” egykori kiadó-szerkesztője él most itt, feleségével. Nagyon szép állása Van az egyik kormányhivatalban és itteni letelepedésük némi társadalmi életet hozott a városba. Az itt ott­hont talált ujamerikások közül Csigy Sándor alezredes, dr. Hegedűs Imre hadbiró, Mrs. Major Éva, Major hadbíró özvegye két szép leányával és Nádas István zongoraművész ké­pezik a társadalmi élet magvát. Kü­lön fejezetben kell elmondani Ft. Csik Pál itteni tevékenységét, aki eg'y gyermekotthon igazgatója és a magyarság- lelki gondozását látja el, Ft. Hajtás Ferenccel, a St. Cecilia templom káplánjával együtt, aki Rómán keresztül állapodott meg Amerikában. Ft. Csik Pál, az első világháború után került Amerikába és a Tren­ton melleti Roeblingen telepedett meg szüleivel. Szaléziánus szerzetes lett és mint ilyen, 13 éve van a vá­ros melletti Marrero községben Mikor lesz ufság? A ST. LOUIS ÉS VIDÉKE leg­közelebbi számai a következő sor­rendben jelennek meg: JANUÁR 29-ÉN FEBRUÁR 12 ÉN FEBRUÁR 26 ÁN MÁRCIUS 12 MÁRCIUS 26 Lapzárta a megjelenés előtt HÉTFŐN van. Minden kéziratot kérünk akkorra beküldeni. Lapunk legközelebbi száma pénteken, január 29-én jelenik meg, melyre kéziratokat legké­sőbb jan. 25-ig fogadunk el. Beolvadt lapok: “ST. LOUIS1 HÍRLAP” és “ILLINOISI KÖZLÖNY” HUNGARIAN WEEKLY Consolidated with the “ST. LOUISI HÍRLAP” and “ILLINOISI KÖZLÖNY” XLII. ÉVFOLYAM ST. LOUIS, MISSOURI 1954 január 15. NUMBER 2. SZÁM. fekvő Hope Haven nevii gyermek­­otthon vezetőségében. Az első kilenc éven mint prefektus működött, négy óv óta pedig igazgatója a száz­nál több fiút goudozó intézetnek. A fiuk lelki gondozásban, iskolázott­ságban, testnevelésben részesülnek, azonkívül pedig valamilyen iparágat tanulnak ki. A megnyerő modoi-u lelkiatya a debreceni jogakadémiá­ról került a harctérre és az első vi­lágháborút, mint tiszt küzdötte vé­gig. A katonai szigor és a lelkipász­tor megértése nagyszerű összhang­ban játszik közre abban, hogy az iparban elhelyezkedő ifjak után va­lósággal versengés folyik. Egyik nö­vendéke a hírhedt dr. Hlinka Tódor unokatestvére volt, akinek szülei a, magyar Árpádhonban telepedtek meg. Az árpádhoniak tavalyi jubi­leumára elment Clemenceu francia miniszterelnök unokája is, akinek édesanyja tudvalevőleg magyar nő volt. Az ifjuember megismerkedett 1-2 amerikai magyar családdal és velük ‘ rándult át Albanyba. Amikor az ünnepség vezetői megtudták, hogy ott van, beszédre hívták meg. Be­szédében megemlített néhány szót, amit az édesanyjától és nagyanyjá­tól tanult és elmondta, hogy Magyar­­ország tragédiájának bekövetkezté­ben nem nagyapjáé volt a döntő szó. (A történelem ezt a részét Trianon­nak másképen tanítja és a magya­rok is bizony Clemenceunak, a fran­­ria tigrisnek rovására könyveljük el a végzetes trianoni “békét”.) NÁDAS ISTVÁN zongoraművész mindössze néhány hónapja él itt, ahová a venezuelai Caracasból jött. Egészen fiatal ember, aki már 16 éves korában önállóan koncertezett és a Liszt Ferenc Zeneakadémia elvégzése után, — Olaszországba ment. Innen utazott Dél-Amerikába, hol számos koncertet adott és Ca­­racasban érte a new orleansi Xavier Egyetem meghívása, zenetanári ál­lásba. Múlt hét péntekjén tartotta első koncertjét az ottani szimfonikus zenekar keretében, mely után Cara­­casban élő családjáért ment, hogy amerikai letelepedésre áthozza őket. Nádas István, aki szegedi származá­sú, még sok dicsőséget fog hozni a magyar névnek! # Csigy Sándor, habár életpályául a katonaságot választotta, megtartotta ifjúkori álmait és állandóan ir. Tria­non igazságtalansága feletti fájdal­ma lelkében rázta meg a háborúból rokkantán visszatért katonát és em­bert, akinek zokszavára felfigyelt a buskomor nemzet is. Két kötet verse jelent meg, majd pedig, amikor az elszakított országrészek egyrésze visszakerült az anyaország területé­hez, feiujjongott benne a határtalan öröm és egy újabb verskötete jelent meg. Egyik szép versét legközelebb hozzuk. «í Perey Gézáéknak köszönhetem, hogy megismerhettem ezeket az ura­kat, akik iparkodtak a magyar élet kifejlesztésében. Öreg amerikások közül fel kell említenem Szodomka Gyulát. Egész fiatalon, 50. évvel eze­lőtt került Amerikába és csaknem azóta New Orleansban lakik is. Két árva unokahugát ' fogadta örökbe, nemrég érkezett rokonait pedig in­gyen lakással, fizetéssel látja el és az életből neki juttatott jókat is megosztja velük. Követendő példa­képen állítjuk a new orleansi gyáros példáját olvasóink elé. * És hogy necsak vigyek, de adjak is valamit: az ottani magyarságot megismertetem a St. Louis közeléből odakerült Szabó Pállal) az akroni Fekete Zoltán mérnökkel, aki gye­rekkorában Tarnócy Árpádéknál szívta mellére a magyar szót, test­vérével együtt; dr. Tóth Lajossal és a McKeesporti Mike Molnár kapi­tánnyal, az árpádheni Louis Kacho­­val. Hiszem, hogy az ismeretségből kiterebesedik a new orleansi magyar kolónia .. . Vásárnál), január 24-én van az Oltáregylet mulatsága A St. Louis-i r. k. Szent Ist­ván magyaT templom Oltár­egylete jan. 24-én, vasárnap rendezi hagyományos műsoros farsangi mulatságát. Délután 2 órakor társasjáték a hölgyek részére. Este 5 órai pontos kezdettel műsoros tarka oste, melyen a St. Louis-i ma­gyar műkedvelők színe java csillogtatja Istentől kapott te­hetségét. A műsorban levő sok 'meglepetést előre nem árulhat­juk el. Erről csupán annyit, hogy a szereplők régi és uj­­lamerikás magyarok. Ez alka­lommal kerül bemutatásra elő­ször az Oltáregylet színpadán egy olyan fénytechnikai játék, ahol a szereplők nem minden esetben láthatók a maguk valóságában. Utánna az Oltáregylet nagy­szerűen főző hölgyei által ké­szített ízletes vacsorát fo­gyasztja a közönség, s mert köztudomásúan a jó ételekhez, jó italt is szeret a magyar, kitűnő italokról is gondosko­dás történt. Vacsora után a tánchoz a hangulatos muzsikájáról köz­ismert Vieners Serenaders ad kíséretet. Hallottunk arTól is, hogy sorsolás is lesz értékes idi jakkal. Tudva azt, hogy a St. Louis-i ,’magyar közönség már hosszú ideje nélkülözi a magyar szín­pad kultúrát, feltehető, hogy ;ez a sok szórakozást Ígérő este nagy látogatottságnak örvend­het majd. Lapunk más helyén közöljük a farsangi mulatság meghívó­ját, melyre kedves olvasóink figyelmét ezúton is felhívjuk. Szombaton, január 23-án van a Magyar Hái Egyesület vacsorája és táncmulatsága Január 23-án, szombaton este disznótoros vacsorát ren­dez a St. Louisi Magyar Ház Egyesület. Mint ilyenkor szo­kás, lesz kitűnő kolbász, hurka, jacipecsenye és kitűnő italok. A vacsora már' este hat óra­kor tálalva lesz, 8 óra után pedig megkezdődik a táncmu­latság, mely tart kivilágos vir­radatig. A Magyar Ház Egyesület veze­tősége, élén Soltész Pál elnök­kel minden előkészületet meg­tesz, hogy a remélhetőleg nagyszámban megjelenő kö­zönség mindenképen egy ked­ves estében részesüljön. Olvas­sa el a lapunk máshelyén meg­jelent hirdetést, mely részletes felvilágosítással szolgál. A mulatsággal kapcsolat­ban jelentjük, hogy a Nagybi­zottság elhíáárózta egy nagy, uj sör- és" ÉÖSánütő beszerzé­sét, melyet az egyletek hozzá­járulásából vásárol nak. A Magyar Ház Egylet jan. 23-i báljának bevételét is erre a célra szándékoznak fordítani. Reméljük, hogy a magyar kö­zönség nagy számban vonul fel a disznótoros vacsorára és biz­tosítja az annyira kivánatce, isikért. . --------------------------­HA KÖLTÖZKÖDIK, jelentse ezt azonnal lapunknak. A posta nem továbbítja az újságot, de visszaküldi a kiadóba. Ha város­ban lakik, írja oda a zónaszámot is. Buy U.S. Savings Bonds MINDEN VASÁRNAP DÉLUTÁN 1.30-kor magyar rádióeló'adás van a WTMV rádióállomásról, 1490 k. c. hullámhosszán. NÓTÁSKÖSZÖNTŐK ÁRA $5.00 Előjegyzéseket elfogad Könnyű László, a “HUNGARIAN MELO­DIES” managere, 3420 Magnolia Avenue, St. Louis 18, Mo. Hivatalba, — ellenesetben ön­kényesen állapítják meg az adót, ami rendszerint kétsze­res szokott lenni. Aki nem kapott ilyen ivet, űz okvetlen kérje az “Assessor” (irodában, a City Hallban, mert annak kézhez nem vétele nem ok az adóbevallás elmara­dására. A legutóbbi vasárnapon kö­szöntőt adott le Dr. Breicha Béla; gyászjelentést felesége haláláról Mi*. Frank Huszár. Uj Rádió Club tag: özv. Seper Mihályné és P. I. A Nőegylet nyereménytár­gyak szives felajánlását kéri a febr. 21-1 Radio Party javára. Jegyek a Magyar Házban, a szerkesztőnél és a Nőegylet (tagjainál kaphatók. Listen to the “Hungarian Melodies”! Radio Station WTMV 1490 on Your Dial EVERY SUNDAY 1:30 to 2 P.M. ADÓS: FIZESS! 300 ezer st. louisi egyénnek küldtek ki 1954. évre szóló adókivetési bejelentőt. Ezeket kitöltve, április 1 előtt kell visszajuttatni az Adókivető Magyarok találkozója JANUÁR 23-án, a St. Louisi Ma­gyar Ház Egyesület disznótoros va­csorája és táncmulatság'a a Magyar, Házban. JANUÁR 24-én, az Oltáreg’ylet mulatsága a Szt. István r. k. tem­plom helyiségében. FEBRUÁR 21-én a st. louisi Női Segélyegylet bingó partyja a Ma­gyar Rádió javára. FEBRUÁR 27-én a Hunyadi Egye­sület táncmulatsága a st. louisi Ma­gyar Házban. MEGJELENT az 1954. évi NAPTÁR. melyet egy dollár ellenében szívesen megküldünk. Naptárunk es évben is szen­zációs, — rendelje azt meg most, és azonnal meg­küldjük. Hírek DR. RICHMAN ELEMÉR, a kiváló st. louisi magyar or­vos visszatért közel három hé­tig tartó new yorki útjáról és ismét található 1034 Missouri Theateí Building alatti rende­lőjében. A NAGYBIZOTTSÁG tisztviselői, kivéve a pénztá­rost, továbbra is megmaradtak fontos tisztségükben. Az uj pénztáros KABA ISTVÁN lett. A VERHOVAY EGYLET st. louisi fiókja minden hó 2. vasárnapján d. u. 3—5-ig tart­ja tagdíj gyűjtő gyűlését a Ma­gyar Házban. KATONA ISTVÁNNÉ szerencsésen felépült beteg­ségéből. FARKAS ALAJOS (Richmond Pleights) honfi­társunk epebántalmakkal hosz­­szas orvosi kezelés alatt áll. AZ ELSŐ MAGYAR NŐI SEGÉLY EGYLET uj titkárja Seper Istvánná lett, a iemondott Tímár Lu­­kácsné helyébe. PVT. DÓRA JENŐ, aki Camp Polt, Louisianábót jött haza nagybátyjának teme­tésére, karácsonykor eljegyez­te Delores Fríest. A SZT. ISTVÁN RÓM. KÁT. OLTÁREGYLET tisztujitási gyűlésén a követ-, kezők lettek megválasztva: Elnök: Láng Lajosné Alelnökök: Mrs. Elizabeth Mueller és Özv. Zdellár Péterné Pénztárnok: Balog Béniné Titkár: Esztergályos Jánosné Ellenőr: Özv. Epelley Lajosné Beteglátogatók: Mrs. Harsh Róza és Mrs. Emilia Gráz Konyha gazdasszonyok: Fra­­nyó Györgyné és Holtzman Zsuzsana. OCSKÓ FERENC és családja és Gera Pál és családja az ünnepekre lehaj­tottak Miamiba, hol sógoruk­nál, az ott megtelepedett Gan­got Andrásnál találtak benső és meleg fogadtatásra. Gangol megismeitette a kedves vendé­geket az ottani magyarság ki­tűnőségeivel, elvitte őket az is­mert magyar helyekre, Szil-1 veszterker pedig nagy társasá­got hivott össze a st. louisi vendégek tiszteletére. Az estély a Kossuth Hallban volt meg­tartva és a társaságban a fent­­emlitetteken kívül jelenvoltak: Raditsék, Tóthék, Szathmári­­ék, ,stb. családok is. Mintegy 400 vendég volt jelen a Szil­veszteri bálon és a Kossuth Hall irányitója, Nt. Péter An­tal ref. lelkész is üdvözölte a vendégeket, majd bemutatta, a Hall tisztviselőit: Mar­csesz Imre elnök, Tóth Gyu­la alelnök; Bárdy Gyula ma­­nageit és- nejét, azután Szabóé­­kat, Fazekasékat. A kitűnő éte­leket és tortákat Bölcskey Er­nő főszakács készítette. Éjfél­kor Bánhidy Ilona színművész­nő emlékezett meg a Vasfüg­göny mögött élő testvéreink szomorú helyzetéről, amit könnyes szemekkel hallgatott, a közönség. Ocskóék és Geráék egy nagyon kellemesen eltöl­tött vakáció emlékével távoz­tak Gangolék vendégszerető otthonából. ÖZV. TÍMÁR LUKÁCSNÉ és Uhlean Bözsike születés­napját egybe ünneplték meg a Granite City Poplar St.-en la-OSZTATLAN RÉSZVÉT KISERTE SÍRJÁBA SCHAFNITZ KÁROLYT . . . Temettünk megint, A st. louisvidéki magyarság egyik hatalmas oszlopát, minden igaz magyar ügy hathatós tá­mogatóját és lelkes munkását: Schafnitz Károlyt kisértük utolsó útjára. Bár csendes ki­múlása nem jött váratlanul, de a ládöbbenés, hogy Schaf­nitz Károly értékes munkáját nélkülöznünk kell a jövőben,, megfogta a sziveket és a gyá­szoló családdal együtt gyászolt minden magyar, akinek sors­közösségünkhöz bármi kapcso­lata is van. Mert Schafnitz Ká­roly a miénk, az összmagyar­­ságé volt. Róla igazán el lehet mondani, hogy nem önmagá­ért, de a közért, a közügyekért ált, anélkül, hogy bármit is várt, volna. Kielégítette, ha si­kerrel járt az ügy, aminek ér­dekében fáradozott. És, bár ké­pessége sokfelé szólította, örö­kös büszkeségünk, hogy sike­rült megtartanunk a magyar­ságnak. Tökéletesen beszélte a németnyelvet és hatalmas tes­tületek ajánlottak fel néki ál­landó, biztos keresetet nyújtó állást, ő megmaradt a mi szegénységünkkel és vállvetve dolgozott minden ügyben, ami magyar volt! És a magyarság méltányolta is ezt az áldozat­­készséget, mert évről-évre ál­lította egyesületeink vezetősé­gébe. SCHAFNITZ KÁROLY Harminc évvel ezelőtt került St. Louisba és azóta nem múlt el év, hogy két-,három tisztsé­kó Wiezer Józsefék házánál, ja­nuár 9-én szép családi körben. NAGY LAJOS és családja hosszú évekkel ezelőtt költöztek el St. Louis­­bol. Chicago mellett laktak, majd Denverbe költöztek, hol most is laknak. Közben ál landóan tartották a kapcsola­tot itteni barátaikkal, hü elő­fizetői lapunknak. Három fiút és három leányt neveltek, akik közül a legfiatalabb, Mariska, nemrégiben ment férjhez Mr. Lewis Mickhel fiatalemberhez, aki egy nagy füszerüzlet, Pu­­ebloi fióküzletének vezetője. A templomból Nagyék házá­hoz jött a 150 főnyi násznép, melynek tagjai gyönyörű aján­dékokkal halmozták el az uj párt, akik Puebloban alapitot­­'Lak otthont. Mariska férjhez­­mene,telével üres lett a ház, a gyermekek már mind eltávoz­tak. a szülei otthonból. Mint sajnálattal halljuk, Nagy 4 év óta betegeskedik, baloldali szél­ütés érte és csak mankóval tud járni. Lapunk utján üdvözlik, itteni barátaikat. get ne vállalt volna! A Nagy­­bizottság titkári hivatalát, a Verhovay osztály ügykezelését évtizedek óta vezette, részt vett minden egyletközi bizottság­ban, az árvák javára rendezett gyűjtésekben, a Magyar Házi mozgalmakban, a mükedvelés) terén, jubileumok rendezésé­ben, — mindenütt első helyen 'találkoztunk Schafnitz Károly nevével. Legutóbbi nagy moz­galmainkban: a Kossuth Em­lékoszlop gyűjtési mozgalmá­ban mint ellenőr*, a “St. Louis és Vidéke” 40. évi jubileumi ünnepélyén mint bizottsági tag és tesztmester szerepelt. A XII. Verhovay kerület őt küld­te ki delegátusnak az 1947. évi konvencióra és ekkor alkalma volt az amerikai magyarság­nak is megismerni a kiváló te­hetségű férfiút. Ámde itt meg­betegedett és nagybetegen tért vissza St. Louisba. Azóta hol jobb, hol rosszabb volt állapota,, mig végül a nyár elején ágyba döntötte betegsége. De talpra) állt megint és egészen a leg­utóbbi napokig vivődött. Halálának hire megrázta a magyarságot, a széles baráti kört és százas csoportokban vo­nultak fel, elbúcsúzni a megér­tő baráttól, akinek holtteste a Wacker - Helderle temetkezési intézetben volt felravatalozva. Hatalmas virágerdő övezte a koporsót, szemléltető bizonysá­gát adva a nagy népszerűség­nek és tiszteletnek, melyben az elhunyt és családja él közöt­tünk. Csütörtökön, január 7- én volt a temetése. A Szt. Ist­ván rk. templomba való szál­lítása előtt a közélet nevében, Labanics Miklós méltatta megrázó beszéddel a nagy ha­lott közéleti munkáját. A templomban Ft. De Gyarmathy Jáncp plébános celebrálta a gyászmisét, majd lélekbemar­koló szavakkal búcsúztatta el. A gyászszertartás után a ha­lottasmenet kikisérte Schaf­nitz Károlyt a Sunset temető­be és . . . ezzel az aktussal le­záródott egy szép élet . . . * & * Schafnitz KáToly a torontál­­megyei Beoda községben szü­letett és 71 évet élt. Borbély­­mester volt, több mint húsz éve L aj át üzletét vezette, mely nem­csak a magyarságnak, de a város számottevő tényezőinek js találkozó helye lett. Éveken át titkára volt a borbély unió­nak, mint kitűnő sakkjátékos' tette ismertté nevét. Halálozá­sának hirét méltatták angol­­nyelvű laptársaink is. A társadalom osztatlan rész­véte fordult az özvegy felé, a kit a gyer'mekei vigasztaltak a gyász napjaiban. Özvegyén ki­­vül Miklós fia, leányai Dóra Katalin, a kitűnő műkedvelő és énekesnő, Marx Antalné és Kaba Istvánné, ezek családjai, vejei és kiterjedt rokonság gyá­szolja a st. louisi magyarság e kiváló férfiát. Schafnitz Károly elment kö­zülünk, de emléke élni fog mindannyiunk szivében, akik szerencsések voltunk a közélet­ben élni és véle együtt dol­gozni! A MÚLT ÉVBEN az autó­iparban 950,000 munkás dolgo­zott.

Next

/
Thumbnails
Contents