Somogyi Hírlap, 2014. október (25. évfolyam, 229-255. szám)

2014-10-01 / 229. szám

2 2014. OKTÓBER 1., SZERDA MEGYEI KÖRKÉP Vissza kell adni a munka becsületét szakképzés Orbán Viktor a kisvállalkozások megerősítésére tett ígéretet Nagyatádon Orbán Viktor Somogybán. Nagyatádon tanműhelyt avatott, Kaposváron pedig fideszes politikusokkal egyeztetett Elvándorló szakemberek: anyagi megbecsülés nélkül senki ne várjon csodát *33335091 Rengeteg pénz „rengeteg pénz marad a családoknál” (Magyar Nem­zet). Nekem is az az érzésem, mint­ha egyes családoknál renge­teg pénz maradna, de a nem- zetes kollégák nyilván nem ugyanerre gondoltak... (fi) Öt alkotó munkáiból nyílt tártat kiállítás nyílt kedden a Noszlopy Gáspár honvéd nyugállományúak klubja öt művész tagja munkáiból Ka­posváron. Dinyáné Horváth Edit, Ékes Edit, Gál Gyuláné és Fekete Lajosné festők, id. Vogel József fafaragó, Orbán Balázs ikonfestő alkotásai láthatók a helyőrségi klub­ban. ■ H. M. Réthelyi diákok a tűzoltó-kiállításon a felelősségteljes magatar­tásra tanít a megyei tűzmeg­előzési bizottság vándorkiál­lítása, amely ezúttal 167 di­ák számára mutatta be a ka­tasztrófavédelem tevékenysé­gét Kéthelyen. ■ H. M. Tüzet is gyújtottak a kiliti szüreten tucatnyi lovas, tucatnyi fo­gat - bíró, bíróné, polgár- mester, országgyűlési kép­viselő és a tarka ruhás nép­táncosok ültek a kocsikon a szombati hagyományőrző siófok-kiliti szüreti felvonu­láson. ■ F. I. Indul a szüreti felvonulás ► Folytatás az 1. oldalról Orbán Viktor Nagyatádon el­mondta: most zajlik az állam- igazgatás hozzáigazítása a szak­képzéshez, ha ez sikerül, meg­erősödik az ország, ha nem, el­bukunk, állította. A kkv-k meg­erősítésére is ígértet tett a mi­niszterelnök az októbertől kez­dődő új 7 éves gazdasági ciklus­ban. A támogatási rendszerüket alakítják majd át, ezzel szán­dékoznak véget vetni annak a gyakorlatnak, hogy egyes cégek mesterségesen alacsonyan tart­ják a foglalkoztatást, hogy ezál­tal kedvezőbb támogatásokhoz jussanak. Az új tanműhelyt egy katolikus plébános és egy refor­mátus lelkész is megáldotta, az­tán a jelenlévők gyárlátogatásra indultak. Büttner Tamás, a szerszám- gyártó Büttner Kft. ügyvezető igazgatója a holdralépő Amst- rong idézetét továbbgondol­va kezdte megnyitóját, misze­rint kis lépés ez a magyar szak­képzés, de nagy a cég életében, hogy a duális képzést biztosí­tó új CNC tanműhelyükben két marógépet és négy vezérlés szi­mulátort állíthattak fel. A beru­házás összköltsége 15 millió fo­rint volt, amelyből 12 millió fo­rint az állami támogatás és 3 millió forint az önerő. Megkö­szönve a segítséget, arról bizto­sította a miniszterelnököt, hogy a cége írásos szerződés nélkül is a kormány stratégiai partnere, amivel kis derültséget okozott a hallgatóság soraiban. A Büttner Kft. 22 éve vesz részt az ország újraiparosításá- ban, tette hozzá, és náluk a mun­kutatás Bár a MÓL egy koráb­bi mezőfejlesztési koncepció­ja szerint a Dráva mentén ki­termelt szénhidrogén a horvát­országi Molve gázfeldolgozó­ba került volna, azonban a pro­jekt kivitelezését a társaság le­állította. A Somogyudvarhely- nél épült csővezeték nem a hor- vát határon túlra vezet majd, a megépített vezetékeket a vízvá­- kincset ér a jó iparos - hang­súlyozta Székelyfi József, az ipa­rosokat tömörítő Iposz kaposvá­ri elnöke. - Érték ami az alapo­san felkészített, lelkiismeretesen dolgozó szakember kezében és fejében van, csak az a baj, hogy azalacsony bérek miatt kevesen tanulnak szakmát. székelyfi amondó: ha egy fiatal kiflit sodor, még nem feltétlenül lesz pék. S az se biztos, ha valaki legyalul egy darab fát, asztalos­ként boldogulhat. Minőségi okta­tás, gyakorlatközpontú képzés, az új szakemberek anyagi-erköl­ri mező üzembeállításához fek­tették le - közölték lapunkkal. A Somogyi Hírlap nemrég szá­molt be róla, hogy sikerrel ku­tattak Vízvár környékén szén- hidrogén után, a Dráva parti te­lepülés közelében olajat és gázt is találtak. Ezek az új találatok, valamint a régi vízvári telepek újraértelmezése, illetve a meg­változott gazdasági viszonyok esi megbecsülése hozhat szerinte alapvetően változást, különben egyre többen fogják magukat, s külföldön próbálnak boldogulni. Közel a határ, Ausztriában, Né­metországban már most sokan keresnek állást. Az anyagi meg­becsülés döntő: ennek híján sen­ki ne várjon csodát idehaza.- A MEGRENDELŐ egy darab vasat vitt a kovácshoz, aki egyetlen üté­sért 60 forintot kért, - idézett a té­ma kapcsán egy viccet. -A meg­hökkent ügyfél kérdésére a mes­ter azt mondta: maga az ütés egy forint volt, ám 59 forintba került miatt a térség szénhidrogén va­gyonának hasznosítását újra­gondolta a MÓL. Az új koncep­ció a magyarországi hasznosí­tást, a Vízvár, illetve Heresz- nye környéki mezők termelvé- nyének együttes előkészítését tartalmazza, s a tervek szerint 2015-ben a MÓL előkészíti és várhatóan 2016-18-ban valósít­ja meg. ■ az, hogy tudta, hova, s milyen erővel kellett ütni... Nos, jó len­ne tényleg megfelelően megfizet­ni a képzett hazai iparosokat.- NÉMETORSZÁGBAN 8,5 euró a minimális órabér- tudtuk meg Lakics Lászlótól, a kaposvári Lakics Kft. ügyvezető igazgató­jától. - Egy jó szakmunkás köny- nyedén megkeresheti a hazai bérének dupláját, de annál is többet. Számos helyen hiány­szakma a hegesztő, a lakatos és a gépi forgácsoló, de villa­mos- és gépészmérnökből sincs elég. H. M. ► Folytatás az 1. oldalról Az uniós pénzek fölött őrkö­dő Európai Csalás Elleni Hiva­tal (OLAF) két éve kezdett vizs­gálódni, majd a nyáron jelentést tett. Eszerint ezekben az ügyek­ben az unió pénzügyi érdekeit sértő visszaélések történtek. A beruházás reális bekerülési ér­tékénél drágábban épültek a ját­ka becsületét nem kellett hely­reállítani, mert el sem veszett, sőt ezt a munkaszeretet tovább akarják adni a tanulóiknak, idén pedig már mérnökhallgató­kat is fogadnak. A nulláról indul­va naponta küzdöttek meg a vál­lalkozásuk jövőjéért, ecsetelte, míg eljutottak odáig, hogy 250 embernek adnak munkát, har­minc bedolgozójuk és ugyaneny- nyi beszállítójuk van. Az éves ár­bevételük eléri az 5 milliárd fo­rintot. 70 százalékban exportra szállítanak, leginkább Németor­szágba, főként az autóiparnak, de emellett orvostechnikai és fröccsöntő szerszámokat is gyár­tanak. A most átadottal együtt két tanműhelyük van, ahol két osztályban 40 diákot fogadnak a helybeli Ady Endre Gimnázi­um és Szakközépiskolából. Szer­szám mindenhez kell, ezért kor­látlan piaci bővülést várnak, ha a kormánytól megfelelő támo­gatást kapnak a feltörekvő kö- zép-és kisvállalkozások. Ormai István polgármester szerint a cég Nagyatád iparának zászlóshajója, munkakultúrája pedig példaértékű. Hasonló cé­geknek akarnak helyet biztosí­tani a város ipari parkjának kör­nyékén, ehhez azonban a 68-as út felújítását kérte a kormánytól, és azt, hogy autópályán lehes­sen elérni Nagyatádot. Kárpáti László alpolgármester szerint a város lakosainak 44 százaléka nyugdíjas, de megpróbálják itt­hon tartani és visszacsábítani a fiatalokat, ehhez azonban újabb munkalehetőségeket kell talál­ni, például a gyógyvízre alapu­ló turizmusban vagy a konzerv­gyár revitalizálásában. ■ K.G. szóterek, a mesterségesen meg­emelt összegeket az áfa értékéig a Bauble kft. elutalta a Nemzeti Horizont Alapítványnak, amely eljuttatta azt a településeknek. A folyamatban korábban résztvevő Mezőgazdasági és Vidékfejlesz­tési Hivatal (MVH) idén augusz­tusban kamatostól vonta vissza a pénzeket, a döntések ellen a tele­pülések fellebbeztek. ■ B. T. A határ magyar oldalán marad szénhidrogén Idehaza finomítják a Dráva menti olajat Költségvetési csalás gyanújában a játszóterek OLVASÓI ÜZENETEK ÉSZREVETTÜK PROGRAMAJÁNLÓ pályázatok. Elindultak a pályá­zati felhívások de sajnos sok ne­hézséggel is mivel pályázni csak elektronikus utón van. mód. Az idős embereknek és közvetlen családtaguknak sincs interne­tük ezért mint az egyik idős isme­rősöm is felkereste a Kormányhi­vatalt. Szerette volna ,hogy ka­záncserére vonatkozó pályázatá­ban segítsenek rajta. Sajnos azonban a hölgy csak ötleteket adott amivel az ügyfél semmire sem megy.Mivel nagyon sok pá­lyázó lenne kérnénk a hivatalt,- hogy jól tájékozott ügyintézőt ál­lítsanak az oda betérő "ügyfe­lek" kiszolgálására. Kaponya Ottó riasztó. Tudja valaki, hogy mi­nek a riasztója szól minden este, éjszaka a kaposvári Szivárvány játszótér mellett? Mert már vagy két hete minden éjjel erre ébre­dünk... pénztárgép. Hogy is van ez? A boltosnak, vendéglátósnak és a többi üzletnek kell pénz­tárgép, de az utcán árulók még blokkot se tudnak adni. Naponta jön gázos, kenyeres, hetente egy alkalommal hasz­nált ruhát is árulnak, akinek mérlegje sincs, nemhogy pénz­tárgépe. Ez vajon nem adócsa­lás? civilek. Rákosi Mátyás annak idején amikor hatalomra került azzal kezdte a kormányzást, hogy feloszlatta a civil szerveze­teket. Nem ismerős? Várjuk üzeneteiket a 20/9689-444-es normáldíjas számra. Ha véleményük van, feldolgozásra érdemes témát ajánlanak, akkor nyomják a mobilt! Amerikai bagoly. Egy különleges bagoly, az amerikai uhu vesz részt a somogysimonyi Aranysólyom fészke somlyászcsapat bemutatóin. Lóki György fősolymász szerint a ragadozó madár a nagy mérete és ereje elle­nére jámbor és barátságos a gazdájához. KAPOSVÁRON Láthatatlan való­ság. Tapogatózz sötétben könyvtá­rosok és vak emberek segítségével a kaposvári Takáts Gyula Megyei és Városi Könyvtárban! Tapasztald meg te is, hogyan lehet „vakon' látni, al- igazodni a mindennapi életben!. A rendezvény csoportoknak előzetes regisztrációhoz kötött, jelentkezni a 82/527-350-es telefonszámon le­het. A rendezvény időpontjai: októ­ber 6. (hétfő): 10-18 óráig, október 7. (kedd): 9-16 óráig, október 8. (szer­da) 9-18 óráig, október 9. (csütörtök) 9-18 óráig, október 10. (péntek) 9-16 óráig. Barcson a Dráva Múzeumban Barcs múltja és jelene címmel állan­dó kiállítás, amely a város életét és kultúráját mutatja be a kezdeti idők­től a közelmúltig. BUZSÁKON a népművészeti tájház hétfő kivételével 9-17 óráig látogat­ható. XIX. századi parasztporta, be­rendezett tisztaszobával, füstöskony­hával, valamint buzsáki hímzéseket, régi viseletét bemutató kiállítóhelyi­séggel várja az érdeklődőket. balatonlellén a Kapoli Múzeum és Galériában (Kossuth L. u. 35.) id. és ifj. Kapoli Antal somogyi pásztor­faragók és Ligeti Miklós szobrászmű­vész állandó kiállítása. marcaliban Marcali Városi Hely- történeti Múzeum (Kulturális Kor­zó, Múzeum köz 5. T: 85/510-520) Nyitva: hétfőtől szombatig 10-19 óráig. MERNYÉN Hosszú Kanyargós Út. Beatles történeti magán gyűjtemény kiállítás. Mernye Petőfi utca 49. Lá­togatható előzetes bejelentkezés és időpont egyeztetés után, az év bár­mely napján. Egész nap. A kiállításra bejelentkezni és időpontot egyeztet­ni a 06/20/2189-114 mobiltelefon­számon lehet. HH*|n9

Next

/
Thumbnails
Contents