Somogyi Hírlap, 2014. július (25. évfolyam, 151-177. szám)

2014-07-01 / 151. szám

Parlagfűért bírságolnak somogy Július elsejétől kezdődnek az ellenőrzések, ötmillió a plafon EGY PERCBEN Kéthavi mélypontra esett a forint Az euróért 310 forintot is kértek hét­főn, ami kéthónapos mélypontnak felel meg a hazai deviza szempont­jából. A formálódó devizahiteles mentőcsomag, a sorozatos és várha­tóan tovább folytatódó kamatcsök­kentések, valamint a központi bank irányadó eszközének megváltozása állhat leginkább a pénzügyi folyamat hátterében. ► 5. oldal IDŐJÁRÁS Ma részben derült, részben felhős idő lesz, enyhébb a tegna­pinál. Mérsékelt szél fúj. A hőmér­séklet 22 Celsi- us-fokig emelke­dik. ► 10. OLDAL PILLANATFELVÉTEL Ön szerint van labormutyi? Somogy megyében legutóbb 880 hektárnyi parlagfűfertőzést a levegőből, helikopterrel derítettek föl. A legkisebb gócokat is észreveszik Július elsejétől megkezdőd­nek a parlagfű-ellenőrzések: Somogy valamennyi térségét érinti a vizsgálat. A bünteté­si tétel 15 ezer forinttól indul, a plafon ötmillió forint. A fel­derítés földön és levegőben zajlik, augusztusban, szep­temberben ezúttal is számíta­ni lehet helikopteres akcióra. Szakértők azt mondják: már a kisebb fertőzött területeket is könnyedén lehet szűrni. ' - Olyan gyomirtási techno­lógiát alkalmazunk, amely garantálja, hogy ne legyen parlagfű - közölte Tavaszi József, az ordacsehi Balaton Agrár Zrt. elnöke. - Egész­ségügyi és egyéb okok miatt is kiemelten fontosnak íté­lem a megelőzést. Az elmúlt időszakban gyakran rendel­tek el ellenőrzést, ám szerin­tem nem csak a mezőgazda- sági vállalkozásokat kellene vizsgálni, hanem például az- út melletti területeket is. Sze­rintem igazán akkor hozhat eredményt az akció, ha átfo­góan érint minden olyan tér­séget, ahol gondot jelenthet a növény. A parlagfű megyénk tel­jes területén előfordul, a ha­tósági eljárások elsősorban a bel- és külterületen található mezőgazdasági területeteket (szántók, kertek), s az utak környékét érintik majd, ez több mint 316 ezer hektár is lehet. A megyei kormányhi­vatal növény- és talajvédelmi igazgatósága a Somogyi Hír­lapot hétfőn egyebek mellett arról tájékoztatta: természe­tesen ekkora felületen nem szokott előfordulni a növény, köszönhetően a megfelelő vé­dekezésnek, de a veszélye fennáll, mivel akár negyven évig csírázó növényről van szó, amely bolygatott terüle­ten azonnal meg tud jelenni.- A korábbi évek tenden­ciája - folyamatosan csök­kent a fertőzött, bemért terü­letek nagysága - tavaly rész­ben időjárási okok miatt, rész­ben Somogy területének több mint felén végrehajtott heli­kopteres felderítés miatt meg­változott - tudtuk meg a nö­vény- és talajvédelmi igazga­tóságtól. Mára már jelentős mértékben megnövekedett a bemért területek száma, ami elérte az 1560 hektárt. Ebből 880 hektárnyi parlagfű fertő­zést a levegőből, helikopter se­gítségével derítettek föl. ► 3. OLDAL Kincstári bírság hatszáz település kárára, pedig akár éjjel is dolgoztak ÉRDEKVÉDELEM Június köze­péig 636 önkormányzat, köz­te 22 somogyi kapott bírsá­got a Magyar Államkincstár­tól (MÁK) az adatszolgáltatási kötelezettség késedelmei mi­att. A települések objektív kö­rülményekre, a rendszer al­kalmatlanságára hivatkoznak, melyet annak ellenére sem tudtak ellensúlyozni, hogy a pénzügyesek sok helyütt éj­szakánként és hétvégeken is dolgoztak. Miután országszer­te tapasztalhatók az elektroni­kus adatszolgáltatást bíráló vé­lemények, az önkormányzatok érdekképviseletei a bírságolá­sokról szóló konkrét jelzéseket vártak a településekről. Eze­ket a héten kezdik feldolgozni, hogy a bírságok eltörlésére ja­vaslatokat tehessenek. Mint megírtuk, a januártól élő új számviteli jogszabályok megnehezítették az önkor­mányzatok adatszolgáltatását. Nemcsak más, de több munka is hárul rájuk, az infrastruk­túra-beszerzés és ezzel a tény­leges adatfeltöltés késedelme miatt nem naprakészek. Be­hasalnak adatokat, hogy ha­táridőre végezzenek, és akkor nem büntetik őket, vagy pon­tosságra törekszenek, de ha el­csúsznak, bírságot fizetnek. Az áprilisi adatszolgáltatás el­mulasztása miatt 11, a májusi miatt 14 önkormányzatot ter­hel bírság Somogybán. Ez 22 önkormányzatot jelent, mivel három mindkét hónapban ké­sett. A fizetendő bírság össze­ge 25 ezer forint volt április­ban, míg a májusi bírságot ki­szabó határozatok még nem születtek meg. ► 3. oldal VEGYE ÉSZRE! Vegye észre, hogy itt a meggymagozó szezon! Ilyenkor sajnos elkerülhetetlen, hogy meggylében ússzon a konyha. Ugyanis akár kézzel, akár meggymago­zó szerkezettel csinálja az ember, mire elválik a bogyó a magtól, a meggylé fröcsköl minden irányba. De hála az internetes megosztásoknak, találtam egy ötletes megoldást a problémára. Egy fiatalember mutatja be a pofonegy­szerű műveletet: borosüveg szájára he­lyezi a meggyet, majd egy erősebb szívó­szál segítségével belenyomja a magát az üvegbe. Eredményképpen a gyü­mölcs nem roncsolódik szét, a lé pedig a gravitációnak hála lefelé, azaz szin­tén az üvegbe fröccsen. Meg vagyok mentve! Csak azt nem értem, hogy ez miért nem nekem jutott eszembe? pézsé Ahol már most sem veszteséges a szemétszállítás NYUQAT-BALATON Nem vár fennakadást sehol a szemét- szállításban Schmidt Jenő ta- bi polgármester, a nyugat-ba­latoni hulladékgazdálkodá­si társulás alelnöke, a legna­gyobb létszámú önkormányza­ti érdekvédelmi szövetség el­nöke. - Á legrosszabb verzió, ha a katasztrófa-védelem jelöl ki szolgáltatót, ez elkerülendő, polgármester-társaimnak azt mondom, még a pillanatnyilag veszteséges, de saját közszol­gáltató is jobb ennél - mond­ta. Július elsejétől csak közszol­gálati engedéllyel és minősítő okirattal rendelkező nonprofit gazdasági társaság végezheti a hulladékszállítást. ► 3. őldal Balatoni Hajózás: nem kell a tóba üríteni a szennyet vita Sváby András „tévés sze­mélyiség” és „tapasztalt vitor­lázó” azt nyilatkozta az Origó­nak: a hajótulajdonosok nem tudnak mit kezdeni a vécétar­tályuk tartalmával. A kikö­tőkben nincs rá lehetőségük, hogy szabályosan kiürítsék, így aztán marad a Balaton. A Balatoni Hajózási Zrt. ez­zel szemben közleményében arról is ír: valamennyi vitor­láskikötője rendelkezik ké­miai vécéürítővel, ahol a ki­sebb vitorlás hajók kiemel­hető szennyvíztartályát tud­ják a hajótulajdonosok üríteni, és ezt a tényt minden kiadvá­nyunkban, illetve honlapun­kon is közzétették. ► 3. oldal Oríásharcsa a Desedán. Kilencvennyolc kilót nyomott az a 223 centi­méter hosszú harcsa, amelyet a kaposvári Reichardt Lajos fogott hét­végén a Deseda toponári oldalán. Egy nagyobb csalihalra kapott a ha­talmas példány, a küzdelem nagyjából fél órán át tartott. A szerencsés horgásznak Farkas Szilárd segített, aki két hete egy 99 kilós harcsát akasztott a városszéli tóban. A fotózás, mérlegelés után az „ezüstér­mes” példányt visszaengedték a tóba. Kedvelik Somogy megyét a külföldi cserediákok felmérés Somogy megyében legutóbb egy olasz fiú és egy lány, két thaiföldi fiú, egy tö­rök fiú, egy-egy venezuelai, német és costa ricai lány a ka­posvári Táncsics Mihály Gim­náziumban, egy olasz fiú pe­dig Barcson ismerkedett a ma­gyar nyelvvel és kultúrával. Az elmúlt években több mint 115 külföldi középisko­lás töltött egy tanévet a me­gyénkben önkéntes befoga­dó családok vendégeként. Ez­zel párhuzamosan pedig So­mogy megyéből összesen 109 középiskolás szerezhe­tett életre szóló tapasztalato­kat a külföldi tanulásról és életvitelről. ► 4. oldal « * i I fi* * >» __________^ Ár a: 160 Ft. Előfizetve: 112 Ft WWW.SONLINE.HU Somogyi Hírlap^ 2014.júliusi.,kedd • XXV.évfolyam, 151.szám $0 KÖZÉLETI NAPILAP E MM KERESSE A SONLINE.HU OLDALON: TUDJUK A KÜRTÖSKALÁCS ÚJ KARME?TER ERKEZETT 1 W01 SZÁZEZREK MENEKÜLNEK ' A KAPOSVÁRI NŐI 0$^ AZ ÁRADÁS ELŐL ► www.sonline.hu TITKÁT ► 4. oldal RÖPLABDACSAPATHOZ ^^Q|al I Somogyi Hírlap /n\ "TT Szeretne nagy 1 kedvezménnyel I " é rszükü let | kezelésen 1 részt venni? Keresse következő lapunkban I akciós kuponunkat! _ A részlett.*** m';f|t.wi!|a a kup'ins/eivénven1 Á ÜGYELETÉI OLVASÓSZOLGÁLAT » 20/9689-444 TERJESZTÉS ________» 40/510-610 HI RDETÉS « 88/588-113 E-MAIL: sonline^monllne.hu

Next

/
Thumbnails
Contents