Somogyi Hírlap, 2006. április (17. évfolyam, 77-100. szám)

2006-04-01 / 77. szám

PUSZTASZEMES 16 2 SOMOGYI HÍRLAP - 2006. ÁPRILIS 1, SZOMBAT Hetven üres telek AZ ELMÚLT ÉVEKBEN 400 és 450 között változott a falu létszá­ma, ma 417-en élnek a telepü­lésen. A legfiatalabb az egy­éves Kalányos Henriett, a leg­idősebb a 90 esztendős Entler Miklósné. A Balaton közelsége és a kellemes, nyugodt környe­zet miatt külföldiek és belföldi­ek is vásároltak ingatlanokat a faluban. A 175-ből 28 telek nem helyi, állandó lakosoké. Mégis sok, mintegy 70 az épí­tésre váró üres ingaüan. Nyolcmillió fejlesztésre AZ IDÉN NEGYVENMILLIÓ forint­ból gazdálkodik az önkormány­zat, melyből a 31 millió forintos működési költség mellett 8 mil­lió forint jut fejlesztésre. Az idén folytatódnak az útjavítá­sok. A Kishegyi és a Bercsényi után a Dózsa és a Petőfi utcá­kat javítják. Emellett egy szö­kőkút, díszkút is épül a tavaly felújított hivatal épülete elé. Az önkormányzat tervei között szerepel még egy kemence épí­tése is a hivatal udvarán. Ez csak akkor készül el, ha ehhez pályázaton pénzt nyer a falu. RECEPT Mágnás pite hozzávalók a tésztájához: 30 deka liszt, 16 deka zsír, 10 de­ka cukor, egy sütőpor, egy to­jás, egy citrom leve és kevés héja lereszelve. A helyiek által kedvelt sütemény töltelékéhez tizenöt deka diót, húsz deka cukrot és a három tojás sárgá­ját kell kikeverni. Ha ez elké­szült, a tojás fehérjét habnak felverjük, amit aztán a tésztá­ra kenünk. A tésztát a felso­rolt alapanyagokból kell elké­szíteni, majd a negyedét félre­tenni. Az utóbbi részből hosz- szú rudakat sodrunk, amivel berácsozzuk a pite tetejét. A végén tojással megkenjük, majd szép pirosra sütjük. A falu motorjai. Koltal Tamásné (balról), Horváth Mártonné és Nieselberger Jánosné, a nyugdíjasklub tagjai ismét műsoros estre készülnek Idősek szervezik a kultúrát egyesület Régiós fesztiválon népszerűsítették a falujukat A helyi közösségi élet mozgatói a nyugdíjasklub tagjai. Nincse­nek sokan, mindössze tizenhár­mán. Aktív résztvevői a faluna­poknak, melyeken nemcsak süt­nek, főznek, hanem különböző színpadi műsorokkal is előruk­kolnak. - Két dagasztás közt er­re is jut idő - mondta Nieselber­ger Jánosné, a klub vezetője. - Amikor Koltai Tamásné szól, már öltözünk is és futunk a színpadra. Koltai Tamásné a lelkes kis társulat művészeti vezetője, se­gít megírni és betanulni a mű­sorszámokat. Most a hagyomá­nyos farsangi rendezvényre ké­szíti fel a klubtagokat, akik a he­lyi fiatalokkal együtt több mint kétórás műsort adnak elő.- Saját bohózat is lesz, a témá­ja az idősek egészségi állapota és a kórházhelyzet. Reméljük, jól szórakoznak, akik megnézik. Bí­zunk benne, hogy most is telt ház előtt léphetünk fel. Lesz aer- obik, néptánc, ének, vers, és négy középkorú anyukát is sike­rült beszerveznünk, akik eső­táncot adnak elő. A program után bált rendezünk élő zenével - mondta. Nem véletlenül Koltai Tamásné van a klubtagok segít­ségére, ő a falu utolsó pedagógu­sa. A felső tagozat 1970-ben, az alsó pedig négy évvel később szűnt meg Pusztaszemesen. - Óvodánk sosem volt, igaz, isko­lára felkészítő foglalkozásokat tartottam a kicsiknek - emléke­zett Koltai Tamásné. A faluban ma már kevés a fia­tal. Az itt élők több mint hetven százaléka nyugdíjas. Különösen a 40-50 éves korosztály hiány­zik. Ők a környező nagyobb te­lepüléseket választották ottho­nuknak a jobb megélhetés re­ményében. Ahogy más falvak­ban, sajnos Pusztaszemesen is kevés a munkalehetőség. Mind­össze néhány családi vállalko­zás van, melyek épp csak meg tudnak élni, nemhogy alkalma­zottakat is foglalkoztassanak.- Nincs iskolánk, óvodánk és már postánk sem - tette hozzá Horváth Mártonné. - Elégedettek vagyunk ugyan az új szolgáltatás­sal, de mégis hiányzik a postahi­vatal. Egy találkozóhely volt, ahol mindig összefutottunk és jól kibe­szélhettük magunkat A mobil j)os- tával ez a lehetőség megszűnt.- Most csak nagyobb rendez­vények alkalmával találkoznak egymással az itt élők, ezért is kell szerveznünk ezeket - mondta Nieselberger Jánosné, aki hozzá­tette: a klubtagok havonta talál­koznak. A nyugdíjasklub más te­lepüléseken is fellép, részt vett például a nyáron a siófoki régiós fesztiválon. Igyekeztek a sváb te­lepülésüket méltóképpen képvi­selni. Nemcsak színpadi előadás­sal készültek, hanem finom éte­lekkel is: tácsllval vagy ahogy mások ismerik, tutukával, tutyi- val kínálták az érdeklődőket- Egy sváb tollfosztóval lép­tünk színpadra, amiért 30 szín­házi belépőt kaptunk a siófoki kulturális központba - mondta Nieselberger Jánosné. - Mivel beindult a falugondnoki szolgá­lat, így ki tudtuk használni a le­hetőséget. A színházlátogatások, kirándulások mellett minden pénteken bevásárolni is elvisz minket a falugondnok Siófokra. A klub évente 35 ezer forint támogatást kap, amit a százfo­rintos havi tagdíjakkal egészíte­nek ki. A képviselő-testület dön­tése szerint a támogatást idén 50 ezer forintra emelik.- A pénz mindig jól jön - tet­te hozzá a klubvezető. - Leg­utóbb egy magnót és egy CD-le- játszót vásároltunk, amit mások is használhatnak, nem csak a klubtagok. Elkelne viszont egy hangosítóberendezés, hisz sok­szor nem lehet érteni, mit is mondunk vagy énekelünk a színpadon. Valaki mindig segít a fiataloknak a községben kevés a fiatal, ám Somogyi At­tila és Somogyiné Váradi Csilla itt képzelik el a jövőjüket. A vendéglátásban dolgoztunk, így ismerkedtünk meg, mondta Somogyiné Váradi Csilla. - Fel sem merült, hogy máshová köl­tözzünk, persze, gond a munka­hely hiánya. Most itthon vagyok a kisgyerekkel, de nem tudom, később hol találok munkát. Sze­rencsére sok segítséget kapunk a faluban. Az újszülötteknek 50 ezerforintos támogatást ad az önkormányzat Emellett szá­míthatunk a falugondnoki szol­gálatra is. Többször előfordult, hogy a falugondnok vitt minket orvoshoz a kicsivel Jó érzés, hogy van kihez fordulni HÍREK Vevőre vár a laktanya évek óta kihasználatlanul, üresen állnak a laktanya épületei, amelyeket a tervek szerint a nyár végén a kincs­tári vagyonkezelő megpróbál értékesíteni. A helyiek bíz­nak benne, hogy az M7-es autópálya és a Balaton közel­ségének köszönhetően hosz- szú évek után befektetőre ta­lál a huszonkét hektáros épü­letegyüttes. Leginkább mun­kahelyteremtő beruházót várnak, mert a nyári szezont kivéve a térségben nagyon kevés a munkalehetőség. Tisztul a Jaba patak kitakarítják a Jaba patakot a Dél-balatoni Vízgazdálkodási Társulat dolgozói. Mintegy ezerötszáz méter hosszan tisztítják meg a patak med­rét. Erre azért volt szükség, hogy a víz ne tegyen kárt a környező ingatlanokban. A tervek szerint a munkálato­kat még áprilisban egy hét alatt elvégzik a cég dolgozói. Kinyitották a világhálót NEM KELL fizetni a interne­tért a helyieknek, akik a hi­vatal épületében három szá­mítógépen tudnak csatlakoz­ni a világhálóra heti három alkalommal. A gépeket pályá­zaton nyerte az önkormány­zat, melyekhez két év ingye­nes internethasználat is járt. A szolgáltatás rendkívül nép­szerű, különösen a fiatalok körében, akik játékra és mun­kára is használják a gépeket. A hivatalban fénymásolásra is lehetőség van, ami szintén nem kerül pénzbe. Az oldal cikkeit Keszthelyi Zoltán írta Fotók: Gáti Kornél Az oldal megjelenését az önkormányzat támogatta Megújult a hivatal, szépül a faluközpont fiatalok Uniós előírásoknak is megfelel a közelmúltban átadott új játszótér Ebédet, gyógyszert szállít, vásárolni viszi a helyieket Az utóbbi évtized egyik legsike­resebb éve volt a tavalyi Puszta- szemesen. Több millió forintot tudott elkölteni az önkormány­zat különböző fejlesztésekre. - A 2003-as év volt ilyen, amikor a tartályos gázról végre sikerült átállnunk a vezetékes gázra - mondta Geiger Károly, aki 1994 óta polgármestere a település­nek. - Már csak a szennyvíz­csatorna-hálózat hiányzik, hogy komfortos legyen a falunk. Tavaly beindult a közétkezte­tés, a falugondnoki szolgálat, amihez saját pénzén egy hasz­nált kisbuszt is vett az önkor­mányzat. Készült egy uniós előírásoknak is megfelelő játszó­tér 2,5 millió forintból, illetve la­kat, cserjéket ültettek a közterü­letekre. A növények gondozására fűnyírót, fűkaszát is vásároltak. - A legnagyobb munkánk a hiva­tal átalakítása volt - tette hozzá a jjolgármester. - Megújultak az irodák, az előtér, a világítás, illet­ve festettünk, új járólapokat ra­kattunk le. Mindezt ötmillió fo­rintból, pályázati támogatás nél­kül. Az épület mellé egy garázs is készült 3 millió forintból, szin­tén saját erőből. Száz új széket is vettünk mintegy ötszázezer fo­rintért A megújult hivatal éjsza­kai kivilágítása is elkészült Idén egy szökőkutat is állítunk elé, hogy még szebb legyen az épület és a faluközpont. Az úthálózat is sokat javult. Geiger Károly polgármester A Kishegyi út új burkolatot ka­pott, a Bercsényi utat felújítot­ták. Ehhez 5,5 millió forintot nyert az önkormányzat. Az idén a Petőfi és Dózsa utcák rendbetételét tervezik, melyek­hez 5 millió forintot nyert a fa­lu. Megtisztították a temető kör­nyékét: készült egy parkoló is, illetve kapaszkodókorlátokat és szemeteseket raktak ki.- Olyan rendezvényekre is jutott pénzünk, mint a faluna­punk - folytatta a polgármester. - Ez mintegy hétszázezer fo­rintjába került az önkormány­zatnak, hisz ilyenkor hagyomá­nyosan az egész falut megven­dégeljük. Ingyenétellel, -itallal várjuk a résztvevőket. Egy éve működik már a falu- gondnoki szolgálat Ahogy az itt élők megfogalmazták: nem is ér­tik, hogy tudtak korábban e nél­kül élni. Tehát ez jó befektetése volt az önkormányzatnak, még ha sok pénzébe is került.- A falu saját pénzéből 1,8 mil­lió forintért vásárolta azt a hasz­nált kisbuszt, amivel most is a munkámat végzem - mondta Szipli Miklós falugondnok (ké­pünkön). - Tavaly februárban álltam munkába, miután bein­dult a közétkeztetés. A hivatal­ban lehet előfizetni, az ebéd 475 forintba kerül, amiből száz fo­rintot átvállal az önkormányzat. Ráadásul menni sem kell seho­va, hisz én autózom el érte Szán­tódra és viszem házhoz naponta. Az étkezés mellett a gyógysze­közeli Siófokra. - Ha kell, a gye­rekeket vagy az időseket viszem színházba vagy más rendez­vényre - tette hozzá. - Ha nem elég a kisbuszunk, kölcsönké­rem a bálványosi falugondnokot és a járművét. A falugondnok csak azt bánja, hogy mivel kevés pénze van a településnek, egy használt kis­buszt tudtak vásárolni.

Next

/
Thumbnails
Contents