Somogyi Hírlap, 2006. április (17. évfolyam, 77-100. szám)

2006-04-01 / 77. szám

www.somogyihirlap.hu Somogyi Hírlap------------------------------------------------------------------------------------A*---------------------^--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------­XV II. ÉVFOLYAM, 77. SZÁM. ÁRA: 90 FT, ELŐFIZETVE: 65 FT % ______ ^_________KÖZÉLETI NAPILAP________________________________________ •f lposvto* Százezreket várnak a gyűlésekre A VÁLASZTÁSOK főpróbája lehet a hét­vége: szombaton a Fidesz, vasárnap az MSZP várja a fővárosba a híveit, szim­patizánsait. Nincs olyan adat vagy jel­zés, amely a hétvégi rendezvények biz­tonságát vagy a választási kampány hátralévő időszakának eseményeit ne­gatívan érintené, mondta Tóth András, a polgári titkosszolgálatokat irányító államtitkár a nemzetbiztonsági kabinet pénteki ülése után. A pártok részvétel­re biztatják híveiket. oldal Új autópálya-lejáró Szabadinál Új autópálya-lejáró épülhet Siófokon a Balatonszabadira vezető hídnál. Koráb­ban illegálisan járt föl sok autós itt a sztrádára, a lehetőséget árokásással szüntették meg. Balázs Árpád, Siófok polgármestere elmondta: az M7-es épí­tői aszfaltkeverő üzemet létesítenek az ipartelepen. A szállítással nem terhel­hetik a belvárost, kelet felől a kő és a szurok az új lejárón érkezik majd. Az önkormányzat úgy járult hozzá a meg­építéséhez, hogy a munkálatok elvég­zését követően a lejáró megmarad. Repülőjegy, kemping a csomagban Az SCD Csoport befektetései megha­ladják a 35 milliárd forintot. Az idei szezonban a balatoni kempingek szálláshelyeit, a cég szabadidős prog­ramjait külföldön a Sármellékre szóló repülőjeggyel egy csomagban is meg lehet vásárolni. A 18 leányvállalat kö­zül a Balatontourist hiánypótló szol­gáltatásként májustól tó körüli kerék­páros túrák szervezését és teljes körű lebonyolítását vállalja. Az idegenforgalom a jövő iparága turizmus Európai forrásokkal Igáit jelentős gyógyfürdővé fejlesztik Kaposváron pénteken megnyílt all. turisztikai kiállítás. A látogatók pil­lanatok alatt elkapkod­ták a langyos meszteg- nyői rétest, az apró koc­kára vágott toponári son­kát. Sokan megízlelték a Nagybajom környéki bo­rokat is. A házi ízek sze­relmesei nem csalódtak a kistermelők standján; a bioméztől az eperpá­linkáig rengeteg finom­sággal kedveskedtek ne­kik. A béke, az emberi kapcsolatok iparágának tartott turizmus társa­dalmi és gazdasági jelen­tőségéről szóltak a kiállí­tás kapcsán szervezett turisztikai konferencia résztvevői is. Harsányi Miklós Ezermilliárd forint jut 2007 és 2013 között a turizmus fejlesz­tésére. Ezt Kolber István fej­lesztési miniszter jelentette be a konferencián. Sikertörténet­nek értékelte a szakterület ta­valyi teljesítményét, a folyta­tást az eddiginél is látványo­sabbnak ígérte. A tervek sze­rint 13 hazai gyógyhelyet, köz­tük az igalit fejlesztik. Segítik a falusi turizmus, a vendéglá­tás fejlődését, hogy a helyben megtermelt ételt-italt az eddi­ginél egyszerűbb szabályozás mellett értékesíthessék a gaz­dálkodók. A turizmusból élőket alig­hanem felvillanyozták a 2007- 2013 közötti periódusra vo­natkozó tervek. Az Új Ma­gyarország program és a má­sodik nemzeti fejlesztési terv kijelölte azt a három terüle­tet, amelyen feltétlenül erősí­teni, fejleszteni szükséges. A modern ipar, az üzleti szol- gáltatások-logisztika mellett egyenrangú ágazatként sze­repel a turizmus. Ez - mint Kolber István aláhúzta - Ma­gyarország egyik kitörési pontja. Nem véletlen, hogy csaknem 1000 milliárd forin­tot fordíthatnak fejlesztésre. A gyógy-, a konferencia, a falusi turizmust külön-külön szá­mottevő összeggel kívánják támogatni. A miniszter beje­lentette: Somogy fontos idő­szak előtt áll. A13 hazai gyógy­hely között Igáit is fejlesztik. Vonzó gyógyhellyé szeretnék kialakítani a települést is. Ka­posváron pedig kongresszusi központ felépítése várható. A miniszter nem hagyott kétsé­get afelől, hogy Somogy több településén jelentős változá­sok várhatók. ►a. oldal Életmentés a civilek szívügye készülék Szükség lenne defibrillátorra a közterületeken Útcsata: aszfalt helyett egymást döngölik földbe Francia partner: külföldre nyitnak a somogyi cégek VEGYE ÉSZRE! Vegye észre, hogy hiába költ az állam milliárdokat az infrastruktúra kiépíté­sére, ha a helyiek nemtörődömsége mi­att nem sikerül jobb életminőséget ki­alakítani. Német turistacsoport érkezett a Balaton déli partjára. Csak egyszer állt meg a busz, hogy Siófokon felvegye az idegenvezetőt, aztán sietett tovább Zala megyébe, Hévízre. A férfi tegnap úgy mentegetőzött: azért nem költöttek el egyetlen fillért sem Somogybán, mert nincs megfelelő kínálat a szórakozásra. Aztán kifakadt. Sorolta, hogy a 60 kilo­méteren át végig lejárt szavatosságú plakátokat láttak. Az egyik például olyan üzletet reklámozott, amely három éve végleg bezárt. - Ha nem változik a helyzet, akkor csak további bajt hoz az M7-es autópálya kiépítése - mondta, - mert reményeink ellenére csak arra lesz jó, hogy a vendégek mielőbb az Ad­riai-tengerhez érjenek. czene attila 9II! I11IIII11J11 (I A kardiológusok szerint több újraélesztő készülékre, defib­rillátorra lenne szükség a nyilvános helyeken, többek közt a plázákban és a sportlé­tesítményekben, mert ha­zánkban óránként meghal egy ember hirtelen szívin­farktusban kórházon kívül, így minden második beteg életét meg lehetne menteni. Egy hirtelen szívinfarktus esetén bele is halhat a beteg, ha tizenöt-húsz percet kell várnia a mentőre, mert min­den percben 10 százalékkal csökken a túlélés esélye. Ilyenkor nagy segítség lehet a félautomata defibrillátor, amit egy kiképzett laikus is képes használni, mondta Győrfi Pál, az Országos Mentőszolgálat szóvivője. Somogybán a mentőautók felében van ilyen készülék. Egy-egy defibrillátor mintegy 350-500 ezer forintba kerül. Országos szinten a mintegy félmilliárd forintos eszközbe­szerzésre szánt pénzből száz készüléket vásárolnak majd, Heveler Ágnes főiskolai hallgató: még nem használt ilyen készüléket tette hozzá a szóvivő. A buda­pesti székhelyű Szívügy Ala­pítvány pályázattal ösztönzi a közintézményeket, cégtulaj­donosokat arra, hogy élet­mentő készüléket vásárolja­nak. A defibrillátor kihelyezé­si költségének 2/3 részét az alapítvány állja, üeme Gábor­nak, az alapítvány elnökének adatai szerint Somogyból ed­dig a kaposvári és barcsi men­tőalapítvány mellett Kadar­kút, Segesd és Ecseny önkor­mányzata, valamint Nagyatád Város Sportközalapítványa igényelt ilyen készüléket. ■ Gungel Mónika Szakmai helyett ismét politi­kai döntést hozott a regionális fejlesztési tanács, ezt Juhász Ti­bor, Kaposvár alpolgármestere mondta. Szerinte Kaposvár kapta a dél-dunántúli nagyvá­rosok közül a legkevesebbet útfelújításra. Juhász Tibor sze­rint a kért öszeg 6 százalékát szavazták meg a városnak. Gyenesei István, a regionális tanács társelnöke ezzel szem­ben úgy látja, az, hogy egy megalapozott döntésből politi­kai botrányt próbálnak kreál­ni, éppen a kaposvári városhá­za szándékát bizonyítja.- Kaposvár az előző és a je­lenlegi döntés során a regio­nális forrásokból 153 millió fo­rintot kapott útfelújításra, ami jóval több, mint amennyi la­kosságarányosan járt volna a városnak - reagált Gyenesei István. - Miután a falvakban is rengeteg a felújításra váró út, a tanács valóban úgy dön­tött: ezúttal a 34, Kaposvár környéki kis település útfelújí­tásait támogatjuk mintegy 100 millió forinttal. ►5. OLDAL Együttműködési megállapo­dást írt alá a francia Rhone Alpes és a dél­dunántúli ré­gió, erről Ko­csis Tamás, a Somogy Me­gyei Vállalkozói Központ Köz- alapítvány ügyvezető igazgató­ja (képünkön) tájékoztatta a Somogyi Hírlapot. Elmondta: az együttműködés célja a régi­óban, illetve Somogybán mű­ködő vállalkozások üzleti kap­csolatainak kiszélesítése. Áz elmúlt évben a horvát és az osztrák vállalkozói központ képviselőivel sikerült hasonló megállapodást kötniük a közös munkáról, az uniós csatlako­zás utáni lehetőségek kiakná­zásáról. Ennek köszönhetően több itthoni, köztük somogyi cég sikeres, máig működő kap­csolatot épített ki külföldi part­nerével. Egy internetes oldalt is létrehoznak, melyen a vállal­kozók tájékozódhatnak majd a franciaországi partneri lehető­ségekről. ■ Bartos László :k KÁLIA jT VARÁZSKERT Kertészeti Áruház Kaposvár, Füredi út 101. 1 CSAK ÁPRILIS 1 JEN! [ __________2006. ÁPRILIS 1„ SZOMBAT ; PUSZTASZEMES 2 l MEGYEI KÓRKÉP 34 ^ i KAPOSVÁR----------------§ : PA NORÁMA__________67 ; G AZDASÁGI TÜKÖR 8 IDŐJÁRÁS : CSALÁD ÉS NEVELÉS 9 Ma derűs : kék tükör__________ifi id őben jól esik : 0KTATÁ£---------------U . • SPORT 12 cl SG13 " -------------------------------------­16. OLDAL : SZOLGÁLTATÁS____1344 ; K RÓNIKA_____________lg

Next

/
Thumbnails
Contents