Somogyi Hírlap, 2002. szeptember (13. évfolyam, 204-228. szám)

2002-09-01 / Vasárnap Reggel, 35. szám

2 KÖRKÉP 2002. SZEPTEMBER 1. Bármennyire furcsa is, mindkét nagy pártban megijedtek kissé a leg­újabb közvélemény-kutatá­si adatoktól. A szocialisták attól tartanak, a túl nagy fölény elbizakodottá, ké­nyelmessé teszi tagjaikat, szimpatizánsaikat, s a biz­tos fölény tudatában keve­sebben mennek el október 20-án szavazni. A Fidesz- ben pedig azzal szembe­sülnek, hogy sikertelen a parlamenti választás óta folytatott politikájuk. ■ A négy nagy közvéle­mény-kutató cég adatainak átlaga alapján a biztos párt­választók körében a szocia­listák 56:35 arányban vezet­nek az egykori fiatal demok­raták előtt. S ha ehhez azt is hozzávesszük, hogy a leg­nagyobb különbség épp an­nál a Mediánnál van, amely a parlamenti választásokon a legpontosabb felmérést készítette, akkor különösen szembetűnő a különbség. S talán kissé szokatlan, hogy egyik tábor sem örül maradéktalanul ennek a helyzetnek. Lapunknak egy szocialista képviselő el­mondtam az eredmények hallatán nem gyújtottak örömtüzeket, sőt kissé ag­gódnak. Egyrészt attól tar­tanak, hogy a híreket hallva az önkormányzati válasz­tásra nem mennek el híveik olyan fegyelmezetten, mint az országgyűlési voksolá­son. Másrészt ezek orszá­gos összesítésű adatok, eb­ből nem derül ki, hogy egy- egy településen, megyében hogy állnak. S köztudott, hogy tavasszal számos terü­leten hengerelt a Fidesz. így ha az ellenzéki párt né­hány nagyvárost, megyét kisebb fölénnyel, de ismét megszerez, akkor már si­kerről számolhat be, hiába tarol másutt az MSZP. A Fideszben is döbben­ten vették hírét a felmérések eredményének. Korábban jó ötletnek tűnt, hogy Orbán Viktort kivonják a pártpoliti­kai küzdelmekből, és - a polgári körök bevonásával - a jobboldali unió vezéreként tüntetik fel. Mára kiderült, a pártpolitikai kezdeménye­zésre létrejött civil szervező­dés olykor túl radikális, máskor - például a kam­pányban - túl gyenge. S még szimpatizánsaik is vezetési válságról beszélnek: Pokorni lemondott elnöki, frakció- vezetői posztjáról, a többiek is megfáradtak, egyedül a nem karizmatikus Áder Já­nos viszi a hátán az ügyeket. A polgári pártnak emellett egyszerűen nem volt válasza a szocialisták 100 napos programjára. Nem bírálhat­ták határozottan, mert több­nyire jóléti intézkedéseket tartalmazott, de nem is tá­mogathatták egyértelműen, mert ez idegen az ellenzéki szereptől. Ráadásul az ügy­nökügy bumeránghatást vál­tott ki. Most az a taktika, hogy valahogy vészeljék át az önkormányzati válasz­tást, s a részsikereket a talp- raállás jeleként lehetne kommunikálni. Az SZDSZ a négy száza­lékával a párt által kívána­tosnak tartott arány alatt van egy-két százalékkal, de miután most nincs küszöb, ennek nem tulajdonítanak túl nagy jelentőséget. Cél­juk a meglévő városi pol­gármesteri pozícióik meg­őrzése, és persze Demszky Gábor hatalmon tartása. Októbertől pedig - állítják - megkezdik a fölfelé ka­paszkodást, ha kell, a szo­cialistákkal gyakrabban konfrontálódva. A legnagyobb kérdés azonban az, hogy az MDF tényleg csupán egyszázalé­kos támogatást élvez-e. S miután több helyen nem a Fidesszel együtt indulnak a helyhatóságokért folyta­tott harcban, erre legalább­is részleges választ kap­nak. Sokan éppen ettől tar­tanak, kiderülhet ugyanis, hogy tényleg ilyen jelen­téktelenek. Dávid Ibolyáék aligha örültek, amikor Or­bán Viktor péntek este a Szabadság téri tüntetésen ismét afféle jelszavakat hangoztatott, mint az „Egy tábor, egy zászló.” HÍREK Haider lebegteti visszavonulását ü BÉCS - Jörg Haider, az Oszt­rák Szabadságpárt elnöke teg­nap módosított visszavonulá­sáról szóló pénteki bejelenté­sén: elmondta: kész újra az él­re állni, ha pártja vereséget szenved 2003 őszén. Ebből ki­derül, hogy Haiderben a sértő­döttség munkál, amiért utóda, Susanne Riess-Passer párt­elnök elhárította abbéli ajánlkozását, hogy újra át­venné a párt vezetését. A pártban a nézeteltérés az adóreform körül tört felszínre: Jörg Haider követelte, a kormány viszont elhalasztotta azt az árvízkárokra hivatkozva. izraeli rakétatámadás, öt halott ■ TUBASZ - Egy izraeli helikopter tegnap rakétával ki­lőtt egy palesztinokat szállító gépkocsit a Jordán nyu­gati partján, Tubasz település közelében. Palesztin kórházi források szerint öt ember, köztük két gyer­mek meghalt, holttestük szénné égett. Egyelőre nem tudni biztosan, hogy kik voltak a gépkocsi utasai, bár egyes források szerint a Fatah mozgalomhoz kapcso­lódó fegyveres csoport, az al-Aksza Mártírjai terror­szervezet tagjait vették célba. Föld-csúcs tüntetésekkel és vitákkal ■ JOHANNESBURG - A globalizáció ellen tüntetők ezrei vonultak tegnap Johannesburg utcáira a Föld-csúcs­találkozó idején. Eközben a csúcstalálkozón megálla­podás született arról, hogy felszólítják a kiotói megál­lapodást nem ratifikáló országokat: ezt még időben tegyék meg. A kiotói klímakonferencia zárónyilatko­zatát többek között az USA, Oroszország és Kanada sem volt hajlandó aláírni. A johannesburgi találkozón ez az első elfogadott részmegállapodás. Irak felkészül a támadásra ■ BAGDAD - Az amerikai hírszerzés szerint iraki kato­nák lövészárkokat ásnak, és védelmi állásokat építe­nek Bagdadban és környékén, így készülve az esetleges amerikai támadásra. Szaddám Húszéin ira­ki diktátor már azzal fenyegetőzik, hogy a háborút Bagdad és más városok utcáira viszi ki. Amerikai ka­tonai stratégák elismerték, hogy az ő helyzetében va- : lóban ez a legjobb módszer, mivel annak a veszélye, hogy polgári személyek tömegesen esnek áldozatul, korlátozza az amerikai hadsereg óriási fölényét. Tömeges hajószerencsétlenségek ■ BHUVANESVAR/JAKARTA - Indiai keleti részében egy hajószerencsétlenségben meghalt ötven ember, többségük gyermek. Az Orissza állambeli Bajtaran fo- j lyón elsüllyedt vízi jármű fedélzetén 85-en utaztak. Harminc pitasnak sikerült kiúszni a partra. Indonéziá- j bán is hajószerencsétlenség követelt gyermekélete­ket: Celebesz szigetének közelében tűz ütött ki, s húsz utas életét vesztette - köztük több gyermek. Palesztin állam terve 2005-re ■ HELSINGÖR/RÓMA - Az Európai Unió külügymi­niszterei tegnap folytatták tanácskozásukat. A viták fő­leg az Irak elleni esedeges amerikai támadást érintik. Tony Blair brit miniszterelnök szeretné elérni, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa friss felhatalmazást adjon egy Irak elleni katonai csapásra. Per Stig Moeller dán külügyminiszter olyan közel-keleti béketervet terjeszt elő, amely előirányozza egy ideiglenes határokkal ren­delkező palesztin állam kikiáltását 2003 augusztusá­ban, majd végleges létrehozását 2005-ben. Szocialista jelöltet pofoztak ■ Megütöttek egy MSZP-s önkormányzati képviselőjelöltet Budapest XVI. kerületében, amikor a kerületi szervezet négy képviselőjelöltje egy üzlet előtt szórólapokat osztogatva népszerűsítette a pártot. Egy arra járó férfi először szidal­mazta a jelölteket, szétszórta szórólapjaikat, majd az egyik jelöltet pofonvágta és elszaladt. Az MSZP az ügyben bejelen­tést tett a XVI. kerületi rendőrkapitányságon. Rendezik Faludy lakásügyét ■ Demszky Gábor minél hamarabb szeretné tisztázni Falu­dy György lakásának jogviszonyát, ezért holnap kezdemé­nyezi a XIII. kerületi polgármesternél, hogy orvosolják a problémát. Demszky nyolc éve, Göncz Árpádhoz hasonlóan közvetített annak érdekében, hogy Faludy György lakást kapjon. Tóth József, a kerület polgármestere szerint semmi sem veszélyezteti Faludy György lakhatását. Jelezte: a jövő héten találkozik Demszkyvel, hogy rendezzék a kérdést. Mádl református tanévnyitón ■ A rendszerváltozás óta az egyházi oktatási intézményhá­lózat talpra állításáért, a tudásra, a hitre, az erkölcsre nevelő szellem megerősítéséért tett erőfeszítéseket méltatta tegnap Pápán Mádl Ferenc államfő, aki ünnepi köszöntőt mondott az országos református tanévnyitón. Mádl elmondta: Ma­gyarország egyik legfontosabb vívmánya, hogy az elmúlt 12 évben gomba módra szaporodtak az egyházi iskolák. ■ Okocentrum-díjat kapott dr. Orest Klympush, Ukrajna magyarországi nagykövete diplomáciai külde­tésének befejezése alkalmából. Képünkön Mécs Imre köszönti, középen Esterházy Antal, a Közép- és Kelet- Európai Környezetfejlesztési Intézet elnöke. MSZP-Fidesz jelölt ■ Szekó József, Mohács fideszes polgár- mestere elnyerte az MSZP támogatását is polgármester-jelöltségéhez - jelentették be tegnap. A polgármester elmondta: nem sze­mélyes elismerésnek érzi a támogatást, ha­nem úgy véli, négy év alatt sikerült politikai­lag kiegyensúlyozott munkát végezni a testü­letben. Az MSZP mellett az MDF, az MKDSZ, a Kisgazda Polgári Egyesület, az Egymásért Egyesület és kisebbségi önkor­mányzatok is támogatják Szekó jelölését. Mohácson eddig az MSZP által is támogatott Fidesz-jelölt mellett az SZDSZ jelentette be, hogy önálló polgármesterjelöltet indít. • • Uvegzsebek kerestetnek A kormánypártok egyik legfontosabb választási ígérete az volt, hogy megszüntetik, de legalábbis visszaszorítják a korrupciót. Az üvegzseb- program kialakításába pályázat segítségével be­vonják a lakosságot, és az állami intézményeket is. Balsai István ellenzéki képviselő szerint mind­ez csak egy olcsó kampányfogás, ugyanakkor a napokban került nyilvánosságra, hogy Magyar- országot előrébb sorolták a korrupciós listán, vagyis a világ előtt se állunk valami fényesen. ■ Szociológusok, politológusok állítják: a de­mokratikus társadalmak képtelenek működni csúszópénzek osztogatása, befolyásra való hivat­kozás, urambátyámkodás nélkül, a kérdés csupán az, a jelenség mekkora méreteket ölt. Köztudott, hogy amíg a skandináv államokban viszonylag alacsony szintű a korrupció, addig a dél-európai országokban, Latin-Amerikában olykor elképesz­tő méretű. De miután a tiszta közélet megteremtése, a korrupció visszaszorítása rendkívül szimpatikus ígéretnek számít, eddig az összes, hatalomra került politikai erő meg is hirdette, hogy küzd ér­te; más kérdés, hogy gyakorlatilag az összes bele is bukott a megvalósításba. Az MSZP és az SZDSZ is nagy rössel fogott munkába, nem véletlen, hogy külön „közpénzelköltési” államtitkárt nevezett tó az elmúlt ciklus nagy leleplezője, a szocialista Keller László személyében. Az pedig, hogy a kormány az állampolgárokat is be akarja vonni a törvényalkotási munkába, egészen sajátos. A Pénzügyminisztérium által meghirdetett pályázat alapján ugyanis az emberek leírhatják, hogy szerintük milyen információkat kellene az államnak nyilvánosságra hoznia, ho­gyan kaphat képet a társadalom az adóforintok felhasználásáról, miként erősödhetne a nyilvános­ság kontrollja. S hasonló felhívás érkezett az álla­mi intézményekhez is. Keller László lapunknak elmondta, biztosan rengeteg lakossági észrevétel érkezik, hiszen az emberek eddig is tapasztaltak számos anomáliát, volt sok jó elképzelésük a megoldásra, de nem volt igazán hova fordulniuk. Az államtitkár már csak azért is bizonyos a kezdeményezés jó fogad­tatásában, mert szabadsága idején is többen meg­keresték ilyen ügyekkel. Egy fiatalember például - mesélte el - a pályáztatási rendszer ellentmondá­sait, a szabályok kijátszásának módját mondta el neki, és ezeket az információkat jól fel tudja majd használni a munkája során. Ezzel szemben Balsai István, az MDF frakció- vezetője azt állítja, hogy - bár a programot részle­teiben nem ismeri -, olcsó kampányfogásról lehet csak szó. S az egész ügynek akkora a jelentősége, mint annak a „műanyagból készült üvegzseb­nek”, amely mellett a pénzügyminiszter nemrég fényképezkedett. A. B. Cs. Látványos előny a szocialistáknál Egy ország, egy közszolgálat ■ Azt gondolom, egy ország van, és nem kettő, ebből következően úgy vélem: egy versenyképes, korrektül tájékoztató közszolgálati médium kell hogy legyen, amely­nek a műsorkészítéséből a politika kivonul - jelentette ki tegnap Battonyán Medgyessy Péter. A kormányfő újságírói kérdésre kommentálta Orbán Viktor pénte­ki beszédét. Mint emlékezetes, Orbán azt javasolta, hogy két - jobb- és baloldali - csatornára kellene osztani a Magyar Televíziót. „Már nem elég, hogy csak egy, szo­cialista legyen, szükség van egy polgári és nemzeti értékek alapján álló televízióra is” - közölte akkor Orbán Viktor. Medgyessy Péter erre úgy reagált: akinek saját té­vére van szüksége, az vegyen magának egyet. A pénteki rendezvény kapcsán koráb­ban megszólalt Újhelyi István MSZP-s országgyűlési képviselő is, aki szerint a de­monstráció igazából önkormányzati kampánynyitó volt, amely nem a sajtószabad­ságról, hanem a jobboldal belső válságából való kimenekülési kísérletről szólt. SZDSZ-es irányvonal ■ Az SZDSZ országos tanácsának ülé­sén a felszólalók ugyan sajnálatosnak tartották Kis János és Hack Péter kilépé­sét a pártból, ám úgy vélik, a Szabad De­mokraták Szövetsége nem tért el eredeti irányvonalától. Ezt Kuncze Gábor mondta a testület ülését követően. A pártelnök szólt arról is, hogy idén 50 százalékkal több polgármesterjelöltet indítanak az önkormányzati választá­son, mint négy évvel ezelőtt. Kuncze Gábor hangsúlyozta: a Fidesszel, a Munkáspárttal és a MIÉP-pel semmi szín alatt nem állítanak közös jelölteket.

Next

/
Thumbnails
Contents