Somogyi Hírlap, 2002. augusztus (13. évfolyam, 178-203. szám)

2002-08-01 / 178. szám

XIII. Évfolya, 178. Szám. Ára: 73 ft, Előfizetve: 49,30 ft KÖZÉLETI NAPILAP 2002. Augusztus 1„ Csütörtök MEGYEIKÖRKÉP S.SIMONYI Fuvar helyett gazdálkodás 7. oldal KRÓNIKA Bogiári szüret: a bor ünnepe 14. oldal Hrek SIÓFOK. Ötveicenti volt tegnap a Balaton vízállaa. Húsz centivel alacsonyabb, nnt tavaly ilyen­kor. Ha marad z aszályos időjá­rás, akkor továbi 10 centis csök­kenés sem kizát. Kóródi Mária kömyezetvédelni miniszter teg­napi siófoki sa:ótájékoztatóján azt mondta: a heyzet rendkívüli, de nem katasztofális. A meder­kotrás szükségsségét hangsú­lyozta, ám azt egyelőre nem tud­ta megmondani, az állam ennek a költségéből mernyit vállal ma­gára. (Részletek a8. oldalon.) (fi) KAPOSVÁR. Kolégiumi szállás­ra és albérleti zatot írt ki a kaposvári önkor­mányzat. Követelmény a 3,5 fö­lötti tanulmányi átlag. A pécsi universitasban 50 kollégiumi he­lyet vásárolt a város, s ezekre le­het pályázni. Albérleti támogatás­ra az idén négymillió forint áll rendelkezésre, legfeljebb ötezer forintig terjedhet a hozzájárulás. (Részletek az 5. oldalon) Zamatban nagy az apró barack A tavasszal még csak becsülni lehetett, mek­kora kárt tett a fagy a barackosokban. Most, a szüret idején már pontosan látható: a tavalyi­nál harmadával kevesebb a gyümölcs. A mi­nősége nem rossz, ám a kisebb méret miatt sok csak a gyümölcsléüzemekbe kerül. Megyei körkép Az őszibarackosokban ezekben a napokban ad legtöbb munkát a betakarítás. Egy hektár ültet­vényről 100 mázsa gyümölcsöt szednek, a tavalyi 150 mázsás átlagterméshez képest. A gazdák nemcsak a mennyiség, hanem a minőség miatt is panaszkodnak. A termésből ugyanis nagyobb részt fénytelenek eladni a gyümölcsfeldolgozók­nak. A barack beltartalmi értéke, zamata nem rosszaab, mint máskor, de a szemek kisebbek, ezért étkezési célra nemigen veszik meg. Annak ellenére sem, hogy a szatymazi termőtájon már télen ackora kárt tett a hideg, hogy ott nem csak most, még jövőre sem kell szüretelni.- Az idei barackszezon a fagy ellenére sem mondható sokkal rosszabbnak a tavalyinál - mondta Dankó József, a Lengyeltóti Szőlő- és Gyümölcstermelő Gazdakör elnöke. - A terméski­esés miatt ugyanis drágábban lehet eladni a gyü­mölcsöt. A termés egyébként közepesnek mond­ható. Az exportpiacok megszűnése kedvezőtlenül érinti viszont az ágazatot. Jó termés esetén így olyan sok barack került volna a belföldi piac­Szilvaízű barack a jövő Csak a piacokon van „nagy szeme” az idei baracknak ra, amit csak nyomott áron lehetne értékesíteni. Lengyelország volt az utolsó a kelet-közép-euró- pai országok közül, ahova eljutott a magyar ba­rack. Tíz évvel ezelőtt azonban ott is megjelent a spanyol, a görög és az olasz termés, amit ma már szinte lehetetlen kiszorítani. Az uniós támogatások miatt ugyanis az ottani termelők olcsób­ban is haszonnal tudják eladni a ter­mést. Dankó József szerint későbbi éré­sű fajtákra kellene áttérni Magyárorszá- gon és a jó reklám is ráférne a magyar gyümölcsre. Azt ugyanis elfogulatlan külföldi szakemberek is állítják: az ön­tözéses technológiával megtermelt déli őszibarack csak egy-két számmal na­gyobb és szebb, de kevésbé édes és za- matos, mint a magyar. fábos erika Őszibarackban is átalakult a fogyasztói Ízlés. Manapság a kevésbé szőrös, méretes és sárga húsú őszibarack a ked­venc. Ahogy a világot, a hazai piacot is a francia és amerikai nemesítők fajtái uralják és szinte teljesen kiszorították a ha­gyományos magyar fajtákat. Kaliforniában már termesztik a következő évek slágerét a szilva és a kajszi, valamint a nek­tarin és a kajszi keresztezéséből származó gyümölcsöt. Fogy a lakosság a Balatonnál Fogy a balatoni üdülőkörzet lakossága; ha a régióba nem sike­rül egész évben foglalkoztatást nyújtó, környezetbarát ipart te­lepíteni, akkor idővel jórészt csak nyugdíjasok élnek majd itt. Méltányosságra váró nyugdíjasok Kaposvár A kivételes nyugdíjemelés, az úgynevezett méltányosság két éve megszüntetett lehetőségét jú­lius 18-i döntésével állította vissza az országgyűlés. Eszerint a 40 ezer 200 forintnál alacsonyabb el­látmányban részesülő, hosszú szolgálati időt szerzett, vagy 70 éven felüli, illetve az I. és II. rok­kantsági csoportba tartozó nyug­díjas kérhet kivételes nyugdíj- emelést. A lehetőséget sokan fél­reértették, százával viszik, sok­szorosítják, töltik ki a kérelem- ■ adatlapot. A Megyei Nyugdíjbiz­tosító Igazgatóságot elárasztják a beadványok, két hét alatt tizen­kétezer ügyiratot iktattak, ez Jcét- j szerese az 1999-ben és 2000-ben j beadott összes kérelemnek. A té- ! vés híresztelések hiú reményeket ébresztenek idős emberekben. (Részletek a 6. oldabn.) m A Balaton Fejlesztési Tanács és a városi önkormányzatok egyaránt szorgalmazzák ipari parkok alapí­tását, ám ennek gátja, hogy a tó­partra települt vállalkozásoknak szigorú környezetvédelmi előírá­soknak kell megfelelniük. A hat­hetes szezonban zajló turizmus pedig nagyban függ az időjárástól s attól, hogy a vendégeket küldő országok gazdasági helyzete, pol­gárainak vásárlóereje miként ala­kul. Az idén például azért is érke­zett kevesebb német, mert az euró bevezetése drágábbá tette számuk­ra az utazást, másrészt a recesszió miatt nem merik hosszabb időre otthagyni a munkahelyüket, mert félnek, hogy utcára kerülnek. Az adatok szerint Marcaliban, Balatonfűzfőn és Keszthelyen ho­nosodott meg a leginkább az ipar. Siófokon ad még munkát az ágazat, a többi városban azon­ban nem, vagy csak alig. A legtöbben a szolgáltatásban (35 százalék), a kereske­delemben (20 száza­lék) és a vendéglátás­ban (12 százalék) dolgoznak. Foglalkoztatásukat azonban bizonytalanná teszi, hogy például a somogyi Balaton- parton nyaranta négyezer, több­nyire az ország más részéből érke­ző idényvállalkozó próbál szeren­csét, s közülük minden harmadik már az első sikertelen szezon után cserélődik. Az alkalmazottak kö­zött sok a családtag, rokon, akik nem mindig felelnek meg a szak­mai követelményeknek. A régió felsőoktatási intézmé­nyeiben évente több száz fiatal szerez diplomát, jelentős részük azonban jó lehetőség híján az or­szág más részén keres magának éves munkát. A szakértők szerint kulcskérdés, hogy őket sikerül-e nagyobb arányban helyben tarta­ni, ide vonzani. Számukra mun­kahelyeket; környezetbarát ipart teremteni elsősorban európai uniós pályázati pénzek elnyeré­sével lehetne. czene attila Az 1700-as évek elején a Balaton térségé­ben mindössze 6500-an éltek. 1900-ban negyvenezer lakost számoltak össze. 1990- re a létszám 250 ezerre nőtt. Riasztó jel ugyanakkor, hogy a 1990-es évek közepére az élveszülési arány a part menti települése­ken 10,9-ről 8,7 ezrelékre, a háttértelepülé­seken 12,7-ről 10,5 ezrelékre esett vissza. Hidakat rongál a csatornázás Bolhó Jó ütemben halad a szennyvíz­csatorna-rendszer építése, mégis többen panaszkodtak a munkála­tokat végzőkre Bolhón. Állítják: több helyen előfordult, hogy megrongálták, sőt, hogy egysze­rűbb legyen a felszedése, szét­vágták a hidat, és az korántsem az eredeti állapotban került visz- sza a helyére. Előfordult, hogy a háztulajdonos több napon át nem tudott autóval beállni az ud­varra, mert hiányzott a hídja, vagy az ideiglenesen visszahelye­zett hídra nem mert ráállni jár­művével, attól félve, hogy besza­kad. A napokban máshol ez be is következett, amikor egy sze­mélyautó sár védőjéig „besza­kadt” az útba, vezetője csak se­gítséggel tudta kiemelni. A kivitelező Szabadics Köz­mű- és Mélyépítő Kft ügyvezető­je, Szabadics Attila elmondta: a Hoffmann Építőipari Rt alvál­lalkozója, a Kerti kft hibázott. A kft a többi településen nem, csak Bolhón vállalt munkát.- Első ütemben, miután a csa­tornát lefektetik, ideiglenesen helyre kell állítani az utakat, hi­dakat, hogy közlekedni lehessen, ebben az esetben ez a munka ha­gyott kívánnivalót. A második ütemben - amelyet tegnap kezd­tek el a főutcában a Hoffmann rt dolgozói - kerül sor az eredeti helyzetnek megfelelő helyreállí­tásra. A szerződésnek megfelelő­en, ha betonozott híd volt, újra­betonozzuk, ha aszfaltozott volt, újraaszfaltozzuk. A szerződés szerint az sem lehetséges, hogy egy napnál tovább ne tudjon az udvarára beállni a tulajdonos - mondta Szabadics Attila. Hozzá­tette: a DRV folyamatosan ellen­őrzi a munkálatokat, és társasá­guk, valamint a Hoffmann rt el­lenőrzései is sűrűsödnek. Ha egy alvállalkozójuk nem végez meg­felelő munkát, szerződést bonta­nak vele. Erre már volt is példa. A település több mint négy­ötöd részén kész a csatornaépí­tés, ám a munkát nehezíti a ma­gas talajvíz, amit először le kell szív­ni, hogy a csöveket lefektethessék. Vár­hatóan november közepén befejező­dik a térségi szenny­vízrendszer kiépíté­se. A szerződésben szereplő határidő december 20. VARGA ANDREA Kisrégiós szennyvízprogram A beruházás 18 települést érint és bruttó 7 milliárd forintba kerül. Ebből 3,3 milliárd az állami támogatás, egymilliárd KAC-támo- gatás, 136 millió megyei területfejlesztési tá­mogatás. Családonként százezer forintba kerül a bekötés, a beruházás része egy szennyvíztisztító telep, amely Barcson épül. A 18 település szennyvizét vezetik majd ide. Ingatlant, állást vagy járművet kínál? Hirdessen nálunk! tempó Apróban óriás LtZj. Nyaraljon velünk Görögországban! £|Je|wjjig yfeJmeS* A Somogyi Hírlap hűséges előfizetői között megtartott sorsoláson WmtmiM± 'i .... , . . . ^ 7400 Kaposvár, Fő u. 53. fodijkent egy egyszemelyes gorogorszagi utat nyert JtL: 82/511-190, Fax: 02/511-192 Kánya Lajos balatonkeresztúri előfizetőnk. Gratulálunk! hu ,t '"wwl8tw,nflhu ^ ^------------------------------------------------------------------------------------------------ www.somogyihirlap.hu ----------------------------------------------------------------------------------------------­Somogyi Hír ap (llllllll Iliid U J ’***' J7 9»7708<S5»9 1)46"___________________________________________________________________________________________________________________________________________________/ . ' . , , '' . , . v |.' ■

Next

/
Thumbnails
Contents